TRABY CLUB ROMANIA

Colt legislativ => Reglementari RNTR => Subiect creat de: victor din Februarie 12, 2010, 03:58:52 am

Titlu: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 03:58:52 am
Text extras din: Reglementare 2008 - privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
Ministerul Transporturilor

Face parte din
Ordin nr. 1002/2008
   
Reglementare
din 12/08/2008

privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
Publicat in MOF nr. 608bis - 15/08/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608bis din 15/08/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 15 august 2008


   
Tematici    Tematici
Reglementari
Protectia mediului
Autovehicule
Circulatie rutiera

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentele reglementari stabilesc cerintele, procedurile si aparatura necesare efectuarii inspectiei tehnice periodice, denumita în continuare ITP, pentru aprecierea, fara demontare, a starii tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum si a existentei dotarilor obligatorii, din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere, protectiei mediului si folosintei conform destinatiei.
   (2) ITP include în cazul autovehiculelor si inspectia tehnica pentru poluare.
   Art. 2. - Lucrarile prevazute în prezentele reglementari constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor accesibile direct, precum si a dotarilor obligatorii prevazute de normele privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei. Informatiile privind gradul de uzura si starea acestora, pentru care ar fi necesara demontarea lor, se obtin de catre detinator cu ocazia lucrarilor de întretinere sau de reparatii.
   Art. 3. - (1) ITP se efectueaza de Regia Autonoma "Registrul Auto Român", denumita în continuare RAR, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentantele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizati si monitorizati de RAR.
   (2) Activitatea de ITP se poate realiza prin operatori economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu RAR de catre acestia, în conditiile legii.
   (3) În activitatea de ITP, autoritatea RAR se concretizeaza prin folosirea marcii înregistrate RAR de catre operatorii economici autorizati sau de catre institutiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinta a drepturilor si obligatiilor ce decurg din aceasta.
   (4) Persoanele autorizate care au încheiat cu RAR contracte de franciza pentru ITP nu au dreptul sa cesioneze aceasta activitate.
   (5) Aparatura utilizata în statiile de inspectie tehnica periodica, denumite în continuare SITP, trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitatii de ITP prevazute de prezentele reglementari.
   (6) Pregatirea tehnica specifica si atestarea personalului care efectueaza ITP si controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizeaza de RAR.
   (7) Monitorizarea persoanelor autorizate sa execute ITP cuprinde:
   a) supravegherea tehnica a SITP, inclusiv prin mijloace informatice;
   b) controlul executarii ITP în SITP, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
   c) controlul executarii ITP prin reverificarea vehiculelor inspectate în statiile reprezentantelor RAR;
   d) controlul tehnic în trafic.
   (8) În vederea asigurarii monitorizarii prevazute la alin. (7):
   a) Persoanele autorizate trebuie sa asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul national de supraveghere informatica a ITP, gestionat de RAR, si prin personalul implicat în activitatea de ITP trebuie sa respecte cerintele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;
   b) Vehiculul rutier va fi retinut în SITP maximum 45 de minute dupa finalizarea verificarilor din planul de operatiuni, la solicitarea RAR, efectuata prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat, în vederea reverificarii ulterioare de catre inspectorii RAR în cadrul SITP respective;
   c) Inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligatia de a înstiinta persoanele ce prezinta vehiculele la ITP asupra posibilitatii selectarii vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de asteptare, va pune la dispozitia inspectorului RAR vehiculul si documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP si inspectorul tehnic vor asigura toate conditiile pentru efectuarea reverificarii de inspectorul RAR (de exemplu: aparatura, calculator, camera digitala etc.). În toate cazurile, reverificarile efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral planul de operatiuni corespunzator categoriei vehiculului.
   (9) În urma reverificarii prevazute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al RAR poate anula ITP în conditiile prevazute de prezentele reglementari.
   Art. 4. - În functie de categorie, destinatie si masa totala maxima autorizata, denumita în continuare MTMA, vehiculele rutiere ce vor fi supuse ITP sunt grupate în trei clase de ITP, astfel:
   a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri si remorcile acestora;
   b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu MTMA pâna la 3.500 kg inclusiv, cu exceptia celor din clasa I;
   c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu MTMA mai mare de 3.500 kg.
   Art. 5. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai daca se face dovada încadrarii acestora în cerintele tehnice specifice prevazute în prezentele reglementari, prin efectuarea ITP, precum si a existentei dotarilor obligatorii.
   (2) Obligatia efectuarii ITP, precum si a respectarii periodicitatii acestora, în functie de categoria vehiculului, revine detinatorului legal al vehiculului.
   (3) Periodicitatea efectuarii ITP, în functie de categoriile vehiculelor supuse ITP, este urmatoarea:
   a) la 6 luni:
   i) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;
   ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru învatarea conducerii auto.
   b) la 1 an:
   i) autovehicule destinate transportului de marfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   ii) remorci si semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg, precum si vehicule asimilate acestora: masini autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor si cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   iv) autovehicule speciale ambulanta.
   c) la 2 ani:
   i) mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri si remorcile acestora;
   ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
   iii) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg;
   iv) remorci si semiremorci cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg;
   v) tractoare cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg, precum si vehicule asimilate acestora: masini autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor si cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg.
   d) la 3 ani:
   i) remorci si semiremorci apicole.
   (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învatarea conducerii auto se supun primei ITP la un an, daca la data primei înmatriculari în România au fost noi.
   (5) Termenul pentru efectuarea primei ITP se socoteste de la data primei înmatriculari, iar pentru urmatoarea ITP, de la data celei precedente.
   Art. 6. - În intervalul dintre doua ITP, detinatorul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzatoare, în vederea încadrarii în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei în vigoare.
   Art. 7. - (1) ITP la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de marfuri periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competitii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, precum si inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectueaza de RAR în statiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementarile nationale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.
   (2) ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) se efectueaza în statiile reprezentantelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR.
   Art. 8. - (1) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificarii pentru transportul de marfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze si remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, trebuie sa corespunda cerintelor aplicabile din prezentele reglementari, precum si cerintelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevazute prin reglementarile specifice în vigoare.
   (2) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificarii pentru transportul de marfuri perisabile trebuie sa corespunda cerintelor aplicabile din prezentele reglementari, precum si cerintelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevazute prin reglementarile specifice în vigoare.
   (3) ITP la autovehiculele pentru competitii sportive si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectueaza tinându-se seama de cerintele tehnice specifice pe baza carora acestea au fost omologate.
   (4) ITP la vehiculele istorice se efectueaza prin raportare la caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricatiei.

   CAPITOLUL II
  Organizarea SITP

   Art. 9. - (1) SITP este o (sub)unitate care apartine unei persoane juridice care are prevazut în statut ca obiect de activitate "Activitati de testari si analize tehnice", conform cod CAEN. SITP poate functiona numai daca detine autorizatie tehnica în termen de valabilitate eliberata de RAR conform prezentelor reglementari. Spatiul destinat activitatii de ITP trebuie sa fie separat de spatiul destinat altor activitati ale persoanei juridice si toata aparatura destinata acestei activitati trebuie sa fie amplasata într-o singura incinta, astfel încât activitatea de ITP sa nu fie influentata de alte activitati desfasurate de persoana juridica respectiva.
   (2) În cadrul SITP nu se admite efectuarea de operatiuni de întretinere si reparatii în timpul programului pentru efectuarea ITP.
   (3) Utilajele si aparatura SITP pot fi utilizate pentru diagnosticare si pentru verificarea calitatii reparatiilor si reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de catre alte ateliere de reparatii, în baza unui document de lucru însotitor care se va înregistra în registrul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. j).
  
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 03:59:47 am
 Art. 10. - (1) SITP trebuie amenajata si dotata cu urmatoarele:
   1. SITP pentru clasa I
   a) dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului; se admite si un dispozitiv ce asigura suspendarea vehiculului roata cu roata;
   b) lampa portabila de 12 V sau 24 V.
   2. SITP pentru clasa a II-a si/sau a III-a
   a) canal de vizitare dotat cu o instalatie de iluminare de 12 V sau 24 V.
    Pentru SITP aflate la prima autorizare începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, dimensiunile canalului de vizitare trebuie sa fie: adâncime de minimum 1,5 m, latime de minimum 0,8 m si lungime de minimum 6 m pentru clasa a II-a, respectiv 12 m pentru clasa a III-a.
   b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roata cu roata cu capacitatea de încarcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a si cric pentru suspendarea axelor cu capacitatea de încarcare de minimum 7.500 kg care sa poata fi folosit cu vehiculul amplasat pe canal pentru clasa a III-a.
   c) pentru clasa a II-a, în locul canalului de vizitare se admite un elevator cu capacitatea de încarcare de minimum 2.500 kg, caz în care este necesara si dotarea cu dispozitiv de ridicare/suspendare cu picior cu capacitatea de încarcare de minimum 1.000 kg. Amenajarea SITP trebuie sa permita în dreptul elevatorului suspendarea vehiculului la o înaltime de minimum 1,5 m.
   d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care sa permita minimum patru miscari liniare sau minimum doua miscari liniare si doua miscari circulare - optional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a. Pentru SITP de clasa a III-a ce efectueaza ITP la autobuze articulate, sunt necesare platouri cu minimum opt miscari.
   e) instalatie pentru evacuarea fortata a gazelor arse;
   f) lampa portabila de 12 V sau 24 V.
   (2) SITP trebuie dotata cu urmatoarea aparatura:
   1. Stand de frânare cu role corespunzator clasei de ITP
   a) pentru clasa I - pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara atas
    a1) standul de frânare cu role trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecarii relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie sa fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rola si pneu trebuie sa fie de minimum 0,6 în stare umeda.
    a2) standul de frânare cu role trebuie sa aiba viteza periferica a rolelor de minimum 5 km/h.
    a3) standul de frânare cu role trebuie sa fie prevazut cu afisaj analogic (grafica analogica pe monitor) sau cu indicatoare analogice.
    a4) standul de frânare cu role trebuie sa permita masurarea rezistentei la rulare, a fortei de frânare si sa permita aprecierea ovalitatii. Forta maxima de frânare trebuie sa fie masurata la o alunecare relativa de 24%.
    a5) cerintele pentru marimile masurate sunt urmatoarele:
   i) pentru rezistenta la rulare si forta de frânare - clasa de exactitate 3;
   ii) pentru masa - clasa de exactitate 2.
    a6) programul standului de frânare cu role trebuie sa permita determinarea cel putin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare.
    a7) standul de frânare cu role trebuie sa permita transmiterea datelor catre un calculator si o imprimanta sau numai catre o imprimanta.
    a8) programul standului de frânare cu role trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   i) marca, tipul si numarul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatura sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de proba;
   ii) data, ora si minutul la care a fost efectuata verificarea;
   iii) masa efectiva a vehiculului sau masele efective pe roata fata si spate, în momentul efectuarii probei;
   iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau de stationare);
   v) rotile verificate(fata/spate) si valorile fortelor de frânare masurate;
   vi) valorile coeficientilor de frânare (pentru frâna de serviciu si de stationare).
    a9) nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor limita pentru coeficientii de frânare, precum si a rezultatului verificarii. Totusi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformitati ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de proba valorile limita ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
    a10) se admit numai standurile de frânare cu cântarire dinamica si care au dispozitiv de fixare fata/spate pe durata încercarii frânelor.
   b) pentru clasa a II-a si a III-a
   b.1 standul de frânare cu role trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecarii relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru masurarea efortului la pedala (recomandabil fara cablu de legatura), iar pentru clasa a III-a si cu dispozitiv pentru masurarea presiunii în instalatia de frânare (0 - 10 atm). Diametrul rolelor trebuie sa fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rola si pneu trebuie sa fie de minimum 0,6 în stare umeda.
   b.2 standul de frânare cu role pentru clasa a II-a trebuie sa aiba viteza periferica a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a si de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a.
   b.3 standul de frânare cu role trebuie sa fie prevazut cu afisaj analogic (grafica analogica pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afisajul analogic trebuie amplasat astfel încât sa permita vizualizarea sa de catre operator, indiferent de pozitia ansamblului de vehicule pe stand.
   b.4 standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de simulare a încarcarii vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate dupa anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie sa fie capabil sa simuleze o încarcare de minimum 3.000 kg pe axa.
   b.5 în cazul SITP cu flux discontinuu, standul de frânare cu role trebuie echipat cu capace de protectie a rolelor.
   b.6 standul de frânare cu role trebuie sa permita masurarea rezistentei la rulare, a fortei de frânare, a fortei de apasare la pedala si a presiunii în instalatia de frânare pneumatica si sa permita aprecierea ovalitatii. Forta maxima de frânare trebuie sa fie masurata la o alunecare relativa de 24%.
   b.7 cerintele pentru marimile masurate sunt urmatoarele:
   i) pentru rezistenta la rulare si forta de frânare - clasa de exactitate 3;
   ii) pentru forta de apasare la pedala - clasa de exactitate 2;
   iii) pentru presiunea din instalatia de frânare pneumatica - clasa de exactitate 1;
   iv) pentru masa - clasa de exactitate 2.
   b.8 programul standului de frânare cu role trebuie sa permita determinarea cel putin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare, precum si a dezechilibrului dintre fortele de frânare la rotile aceleiasi axe pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare.
   b.9 pentru ITP la autovehiculele cu tractiune integrala permanenta, statia trebuie sa fie dotata cu stand de frânare care sa permita efectuarea acestui tip de verificare.
   b.1 0 standul de frânare cu role trebuie sa permita transmiterea datelor catre un calculator si o imprimanta sau numai catre o imprimanta.
   b.1 1 programul standului de frânare cu role trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masurarii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   i) marca, tipul si numarul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatura sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de proba;
   ii) data, ora si minutul la care a fost efectuata verificarea;
   iii) masa efectiva a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuarii probei;
   iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau stationare);
   v) axa verificata (axa 1, axa 2 etc) si valorile fortelor de frânare masurate;
   vi) valorile coeficientilor de frânare (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);
   vii) valorile dezechilibrelor fortelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);
   viii) valoarea masurata a fortei de apasare la pedala de frâna - dupa caz, calculul fortei maxim admisibile la pedala pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de catre inspectorul tehnic pe buletinul de proba. Aceasta cerinta se aplica numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;
   ix) valoarea masurata a presiunii din instalatia de frânare pneumatica.
   b.1 2 nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor limita pentru coeficientii de frânare si dezechilibre, precum si a rezultatului verificarii. Totusi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformitati ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de proba valorile limita ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
   b.1 3 în cazul utilizarii standurilor în regimul de masurare pentru autovehicule cu tractiune integrala permanenta, nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor dezechilibrelor fortelor de frânare pe axe, valorile respective urmând a fi calculate si înscrise de inspectorul tehnic pe buletinul de proba.
   2. Analizor de gaze pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (mas)
   2.1. Pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu mas fara catalizator tricomponent si sonda lambda, este necesara dotarea cu analizor de gaze pentru masurarea cel putin a CO cu o precizie de minimum + 0,2% si a HC cu o precizie de minimum + 30 ppm, iar daca masoara si alte componente, cu o precizie de minimum + 1% pentru CO2 si + 0,2% pentru O2 (conform OIML R 99 clasa II);
   2.2. Pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent si sonda lambda, este necesara dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru HC, CO si l) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:
    + 0,06% pentru CO;
    + 0,5% pentru CO2;
    + 0,1% pentru O2;
    + 12 ppm pentru HC.
   2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de raspuns nu trebuie sa depaseasca 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru masurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru masurarea turatiei motorului si imprimanta. De asemenea, trebuie sa aiba posibilitatea de conectare la un calculator.
   2.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor si dispozitivele pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescriptiile fabricantului.
   2.5. Programul analizorului de gaze trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   a) data, ora si minutul efectuarii probei;
   b) temperatura uleiului de motor, la momentul efectuarii probei;
   c) turatia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;
   d) valoarea COcor la turatia de mers în gol încet;
   e) valoarea HC masurata la turatia de mers în gol încet;
   f) turatia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   g) valoarea CO sau COcor la turatia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   h) valoarea coeficientului lambda la turatia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   i) valoarea HC masurata la turatia de mers în gol accelerat.
   2.6. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate SITP care efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si/sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) trebuie sa aiba posibilitatea de a efectua masurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.
   3. Opacimetru pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac)
   3.1. Opacimetrul trebuie sa permita masurarea în flux partial conform Regulamentului 24 CEE ONU1), cu o precizie de minimum + 0,3 m-1.
   3.2. Camera de masura a opacimetrului trebuie sa fie mobila.
   3.3. Opacimetrul trebuie prevazut cu dispozitive adecvate masurarii temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afisa valoarea echivalenta a opacitatii la temperatura de 1000C, dispozitiv pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, dispozitiv pentru masurarea turatiei motorului care sa poata masura turatia motorului indiferent de diametrul conductelor de injectie montate, precum si imprimanta. De asemenea, trebuie sa aiba posibilitatea de conectare la un calculator.
   3.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor si dispozitivele pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescriptiile fabricantului.
   3.5. Pentru autovehiculele din clasa a III-a, dispozitivul pentru masurarea temperaturii uleiului de motor trebuie sa aiba lungimea de minimum 2,5 m.
   3.6. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 la reglementari si trebuie sa permita masurarea timpului de baza (durata accelerarii motorului).
   3.7. Programul opacimetrului trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   a) data, ora si minutul efectuarii probei - numai pentru prima proba;
   b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuarii probei;
   c) timpul de baza;
   d) turatia de mers în gol încet;
   e) turatia de mers în gol maxima (de regulator);
   f) indicele de opacitate masurat.
   3.8. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculeaza ca medie aritmetica a valorilor masurate în cel putin ultimele 3 cicluri de accelerare libera cu conditia sa nu se înregistreze diferente semnificative între turatiile minime masurate la ciclurile de accelerare sau între turatiile maxime masurate la ciclurile de accelerare, în conformitate cu procedura prevazuta de anexa nr. 13 la reglementari.
    ___________
   1) Regulamentul nr. 24 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispozitii uniforme privind:
   I. Omologarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (AC) în ceea ce priveste emisiile de poluanti vizibili
   II. Omologarea autovehiculelor în ceea ce priveste instalarea motoarelor cu aprindere prin comprimare de tip omologat
   III. Omologarea autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare în ceea ce priveste emisiile de poluanti vizibili
   IV. Masurarea puterii motoarelor cu aprindere prin comprimare
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:00:46 am
4. Aparat de control al farurilor prevazut cu nivela
   5. Manometru pentru masurarea presiunii în pneurile vehiculelor, cu domeniul de masurare 0 - 10 bar si cu clasa de exactitate 2,5.
   6. Dispozitiv de masurare a adâncimii profilului pneurilor vehiculelor, cu o precizie de + 0,1 mm
   7. Cântar pentru masurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum + 2% din valoarea masurata. Cântarul trebuie sa fie conectat la acelasi calculator ca si standul de frânare cu role.
   8. Decelerometru cu compensare si înregistrare a datelor pentru verificarea eficacitatii sistemului de frânare prin probe functionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale si autovehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tractiune integrala permanenta nedecuplabila - legatura rigida, precum si pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri).
   9. Dispozitiv de simulare a fortei de împingere la protapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzator, pentru SITP ce efectueaza ITP la remorcile cu sistem de frânare cu actionare prin inertie.
   10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzator, pentru SITP ce efectueaza ITP la tractoare - cu exceptia SITP dotate cu decelerometru.
   11. Calculator pentru evidenta ITP:
   11.1. Calculatorul trebuie sa aiba urmatoarea configuratie minimala:
   a) procesor: minimum 1,5 Ghz;
   b) memorie interna: Ram minimum 1 Gb, Hdd minimum 40 Gb;
   c) CD-ROM sau CD-W;
   d) placa video pentru rezolutie de minimum 800x600 pixels;
   e) port paralel si port USB;
   f) sistem de operare: Windows XP SP 2 cu Internet Explorer 6;
   g) modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb - obligatoriu numai pentru SITP ce utilizeaza acelasi calculator si pentru activitatile de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza.
   11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activitati legate de ITP sau de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza, nefiind permisa instalarea altor programe decât cele furnizate de RAR. Instalarea si întretinerea programelor se fac numai de personalul RAR abilitat pentru aceasta activitate.
   12. Camera foto digitala care sa permita, la salvarea imaginilor prelevate în sistemul informatic, afisarea datei si orei prelevarii imaginii.
   13. Ruleta cu lungimea de minimum 10 m.
   14. Ciocan cu cap rotund cu o masa de maximum 200 g.
   15. Leviere (2 bucati) de marime corespunzatoare clasei de ITP - minimum 300 mm pentru clasa a II-a si minimum 500 mm pentru clasa a III-a.
   16. Rigla cu bula de nivel (2 bucati): 200/5/30 mm si 1000/5/30 mm (pentru clasa a III-a).
   17. Subler cu tija cu o lungime de minimum 20 cm si cu o precizie de + 0,1 mm sau calibre de masurare pentru clasele a II-a si a III-a, în vederea verificarii sistemelor de cuplare.
   18. Jaloane reflectorizant - fluorescente (5 bucati), în vederea verificarii câmpului de vizibilitate spre înapoi în conformitate cu anexa nr. 3 la reglementari.
   (3) SITP trebuie sa asigure instalarea analizorului de gaze si a opacimetrului într-o incinta echipata cu instalatie de încalzire si climatizare, dupa caz, care sa asigure, pe perioada desfasurarii activitatii, mentinerea temperaturii între 50C si 37C.
   (4) Utilizatorii aplicatiei informatice de ITP nu au voie sa altereze baza de date cu înregistrari incomplete, eronate sau fictive prin folosirea necorespunzatoare si neavizata a aplicatiei pentru aceasta activitate sau prin alte mijloace software.
   (5) Aparatura de masura trebuie sa fie atestata periodic prin buletine de verificare metrologica pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 1 (pentru forta de frânare) si la pct. 2, 3 si 5 sau certificate de etalonare pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 1 (pentru forta la pedala si presiunea din instalatia de frânare) si la pct. 4, 6, 7, 13 si 17 ori certificate de încercare/etalonare pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de RAR este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.
   (6) Certificatele de etalonare pot fi emise si de laboratoare acreditate de RENAR.
   (7) SITP trebuie sa asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. În acest scop trebuie asigurata posibilitatea conexiunii prin internet cu urmatoarele caracteristici:
   a) largime de banda: minimum 128 kbps;
   b) timpul de raspuns: maximum 200 ms;
   c) rata erorilor: aprox. 1/1000;
   d) sla: minimum 99,99%.
   (8) În cazul aparaturii de masurare pentru care este necesara imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie sa puna la dispozitia RAR un model al buletinului de proba, în limba româna, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispozita RAR un model al noului buletin de proba.
   (9) SITP trebuie sa dispuna de o linie telefonica dedicata în permanenta activitatii de ITP.
   (10) În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP, se accepta utilizarea echipamentelor prevazute la alin. (2), pct. 2 - 6, 8 si 11 - 18 la efectuarea ITP pe oricare din liniile de ITP, cu conditia ca liniile de ITP sa fie amplasate alaturat, în aceeasi incinta.
   Art. 11. - (1) Persoanele care efectueaza ITP trebuie sa fie atestate de RAR. Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa fie:
    a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificarii Ocupatiilor din România (COR), ori calificari asimilate legal acestora;
    sau
    a2) calificate într-una din ocupatiile prevazute în anexa nr. 16 la reglementari sau într-o calificare asimilata legal acestora.
   b) sa posede permis de conducere corespunzator clasei de ITP, cu respectarea urmatoarelor cerinte minimale:
   i) pentru clasa I - permis de conducere categoria A;
   ii) pentru clasa a II-a - permis de conducere categoria B;
   iii) pentru clasa a III-a - permis de conducere categoria C si/sau D;
   c) sa aiba vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
   (2) Inspectorul tehnic caruia i s-a anulat permisul de conducere îsi pierde dreptul de a efectua ITP.
   Art. 12. - (1) SITP vor detine în mod obligatoriu urmatoarele:
   a) registru de control al statiei;
   b) formulare - tip raport de ITP care se completeaza corespunzator categoriei vehiculului si ale caror modele sunt prevazute în anexele nr. 4 si 5 la reglementari;
   c) formular - tip anexa la certificatul de înmatriculare, al carui model este prevazut în anexa nr. 6 la reglementari;
   d) ecuson de ITP al carui model este prevazut în anexa nr. 7 la reglementari;
   e) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;
   f) norme tehnice si instructiuni de utilizare a aparaturii;
   g) avizier care va cuprinde:
   i) autorizatia tehnica a statiei, în copie (fata - verso);
   ii) metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectueaza conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementari;
   iii) tarifele de ITP;
   iv) precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care SITP nu efectueaza ITP;
   v) precizarea actelor necesare efectuarii ITP;
   vi) programul de lucru al SITP;
   vii) schita fluxului de efectuare a SITP;
   viii) instructiunile si dispozitiile specifice de detaliere si precizare a prezentelor reglementari si pentru care se prevede în mod expres a fi afisate la avizier;
   h) dosarul statiei care va cuprinde documentele ce atesta functionarea legala a SITP:
   i) în original: autorizatia tehnica, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatura întocmite conform prevederilor art. 10, precum si tarifele pentru ITP;
   ii) în copie: raportul de evaluare a capabilitatii tehnice si contractul de franciza;
   i) dosar cu reglementari, norme, proceduri privind efectuarea ITP;
   j) registru de evidenta a vehiculelor la care se efectueaza pe linia de ITP diagnosticare sau verificarea calitatii reglajelor sau reparatiilor.
   (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezinta vehicule rutiere la ITP, SITP va afisa la loc vizibil sau va pune la dispozitie, la cerere, prezentele reglementari.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:01:22 am
CAPITOLUL III
  Cerinte si proceduri

   Art. 13. - ITP se executa numai la vehiculele rutiere la care se prezinta:
   a) certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberata de autoritatile competente si completata în mod corespunzator cu datele necesare identificarii sau, dupa caz, autorizatia provizorie de circulatie;
   b) cartea de identitate a vehiculului.
   Art. 14. - Vehiculele rutiere prezentate la ITP trebuie sa fie curate, în special caroseria, sasiul, ansamblurile si subansamblurile ce urmeaza sa fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominala.
   Art. 15. - La ITP se executa operatiunile prevazute în Planul de operatiuni, al carui model este prevazut, în functie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 si 2 la reglementari, pct. A. Ordinea de executare a operatiunilor precizate va fi stabilita de fiecare SITP în functie de fluxul propriu de efectuare a ITP declarat în dosarul de autorizare, cu exceptia identificarii, care va fi prima operatiune efectuata.
   Art. 16. - (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la ITP se completeaza de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzator categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, dupa caz, corespunzator categoriei vehiculului rutier. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistreaza dupa finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator.
   (2) Defectele constatate în cadrul ITP se încadreaza de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR într-una din urmatoarele grupe: Defect minor (DMi), Defect major (DMa) sau Defect periculos (DP), definite în conformitate cu anexele nr 1 si 2 la reglementari, pct. A.
   (3) Prima operatiune care se efectueaza în cadrul ITP este identificarea.
   (4) În cazul în care la identificare se constata necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuarii ITP, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumata la reprezentanta RAR din judetul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se accepta efectuarea unei noi ITP decât dupa rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformitati legate de identificare.
   (5) Daca vehiculul rutier nu prezinta la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se efectueaza dupa aceea toate verificarile prevazute în Planul de operatiuni corespunzator categoriei vehiculului rutier si tipului de ITP efectuata, precum si verificarea dotarilor obligatorii.
   (6) În continuare se procedeaza dupa cum urmeaza:
   a) daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate în Planul de operatiuni corespunzator sau prezinta numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemneaza în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR "Bun tehnic", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza în anexa la certificatul de înmatriculare data pâna la care trebuie efectuata urmatoarea ITP, semneaza, stampileaza, noteaza codul de tranzactie al ITP si aplica elementul de securizare corespunzator. În continuare, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din fata ecusonul corespunzator ITP, cu exceptia remorcilor si autovehiculelor cu doua sau trei roti si a cvadriciclurilor, în cazul carora acesta se aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din spate. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat se arhiveaza, la el atasându-se, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare.
    Daca autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat pentru transportul de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare, al carui model este prevazut la anexa nr. 6 la reglementari se va mentiona textul "ITP TAXI". Daca vehiculul inspectat este utilizat pentru învatarea conducerii auto, se va mentiona textul "ITP SCOALA".
    Nu se va efectua pentru acelasi autovehicul simultan ITP pentru activitatile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) si respectiv de învatare a conducerii auto (SCOALA). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare (anexa nr. 6 la reglementari) pentru ambele activitati, ultima mentiune din anexa la certificatul de înmatriculare fiind cea valabila si care le anuleaza pe precedentele.
   b) În cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentantele RAR pentru inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defectele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte sau prezinta numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR consemneaza în raportul de verificare RAR "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte]", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte]", semneaza, stampileaza, noteaza codul de tranzactie al ITP si aplica elementul de securizare. Raportul de verificare RAR completat se arhiveaza, mentionându-se la rubrica "Defecte constatate" numarul, seria si emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataseaza, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspectia tehnica pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz nu se fac mentiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.
    În cazul în care se constata alte defecte conform prevederilor art. 18, alin. (4), se procedeaza la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.
    Daca redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii ITP, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerintele precizate anterior, iar în acest caz elementul de securizare se aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera si completa în mod corespunzator anexa la certificatul de înmatriculare prevazuta în anexa nr. 6 la reglementari.
   c) daca vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerintelor tehnice precizate, prezentând defecte din grupele DMa si/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemneaza defectele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica "Defecte constatate" si marcheaza codurile defectelor constatate în momentul identificarii acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare pâna nu sunt consemnate explicit si amanuntit pe raport neconformitatile constatate la postul curent. La finalizarea ITP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
   (7) În cadrul ITP va fi respectata ordinea posturilor de verificare comunicata RAR si existenta în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificarii succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicata RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o alta ITP pâna nu o finalizeaza pe cea curenta, inclusiv înregistrarea în calculator si, dupa caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
   (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizeaza doua înregistrari fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealalta la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP.
   (9) Dupa finalizarea operatiunilor de verificare tehnica prevazute în Planul de operatiuni corespunzator, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevazuta la art. 3, alin. (7), lit. b).
   (10) Reverificarea va fi efectuata integral, în conformitate cu Planurile de operatiuni corespunzatoare, indiferent daca este efectuata la prima prezentare a vehiculului sau la revenire.
    Daca în urma reverificarii efectuata de inspectorul RAR sunt constatate alte defecte, acesta consemneaza defectele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente si apoi efectueaza înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP sa se realizeze în functie de constatarile inspectorului RAR.
   (11) Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fara reverificarea vehiculului în urmatoarele situatii:
   a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat reverificarea vehiculului;
   b) RAR solicita reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezinta în intervalul de timp prevazut la art. 3, alin. (8), lit. b).
   (12) Se interzice completarea a doua anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelasi vehicul.
   (13) Datele de identificare si rezultatele ITP se înregistreaza în calculator dupa finalizarea ITP.
   Art. 17. - (1) Daca în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari la ITP defectele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defectele si se procedeaza potrivit art. 16, alin. (6), lit. a), data urmatoarei ITP urmând sa fie stabilita în functie de data la care s-a constatat remedierea.
   (2) Daca aceste verificari evidentieaza si alte defecte la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este conditionata de remedierea acestor defecte. În cazul în care controlul vizual general evidentiaza defecte produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este conditionata de remedierea acestora.
   (3) Aceste verificari impun în mod obligatoriu efectuarea identificarii vehiculul rutier prezentat.
   (4) În cazul depasirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari, admis pentru remedierea defectelor, se va efectua o noua ITP.
   Art. 18. - (1) Reverificarea unui vehicul prevazuta la art. 3, alin. (7), lit. c) se poate efectua cu ocazia prezentarii acestuia la RAR pentru efectuarea activitatilor pentru care RAR este abilitat prin legislatia în vigoare.
   (2) Stabilirea oportunitatii reverificarii unui vehicul se realizeaza numai de personalul RAR abilitat în acest scop.
   (3) Reverificarea unui vehicul se efectueaza numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP si abilitat în acest scop.
   (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatarii urmatoarelor:
   a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului - constatare vizuala;
   b) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului - constatare vizuala;
   c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducatorului auto -constatare vizuala;
   d) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa - constatare vizuala;
   e) aplicarea pe elementele de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente -constatare vizuala;
   f) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate - constatare vizuala;
   g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia - constatare auditiva - zgomot anormal;
   h) fum excesiv de orice culoare - constatare vizuala în timpul functionarii motorului;
   i) joc excesiv în sistemul de directie - constatare în timpul conducerii autovehiculului;
   j) anvelope care prezinta taieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorari importante vizibile - constatare vizuala;
   k) eficacitate redusa a sistemului de frânare - constatare în timpul conducerii autovehiculului.
   (5) Reverificarea unui vehicul se efectueaza conform Planurilor de operatiuni precizate prin prezentele reglementari.
   (6) Se anuleaza de personalul RAR abilitat ITP a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificarii se constata cel putin unul din urmatoarele defecte:
   a) neconcordante privind numarul de identificare al vehiculului;
   b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
   c) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
   d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigura transparenta minima precizata prin reglementarile în vigoare;
   e) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare);
   f) aplicarea pe elementele principale de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare, lampi de pozitie);
   g) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate;
   h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia;
   i) emisii poluante care depasesc limitele stabilite prin prezentele reglementari;
   j) joc excesiv în sistemul de directie;
   k) eficacitate a sistemului de frânare mai mica decât limitele stabilite prin prezentele reglementari.
   (7) Pentru fiecare reverificare efectuata se completeaza un raport de verificare RAR.
   (8) Pe raportul de verificare RAR se vor mentiona defectele care atrag anularea ITP, precum si, ca observatii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificarii si care sunt precizate în Planurile de operatiuni din prezentele reglementari.
   (9) Raportul de verificare RAR se înmâneaza prezentatorului vehiculului.
   (10) În cazul anularii ITP conform prevederilor prezentului articol, dupa remedierea defectelor, vehiculul se supune ITP în SITP autorizate sau în statiile reprezentantelor RAR.
   Art. 19. - SITP va pune la dispozitia RAR datele privind activitatea de ITP.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:01:56 am
CAPITOLUL IV
  Autorizarea SITP

   Art. 20. - (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de ITP în SITP autorizate, numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciza.
   (2) Functionarea SITP trebuie sa se încadreze în perioada de activitate de luni pâna vineri între orele 8,00 si 20,00 si sâmbata între orele 8,00 si 14,00.
   (3) Autorizarea SITP detinute de persoanele juridice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare si a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilitatii tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea conformitatii.
   (4) SITP pot efectua ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) numai daca îndeplinesc cerintele specifice precizate prin prezentele reglementari.
   Art. 21. - (1) Autorizatia tehnica se acorda persoanelor juridice care detin spatii corespunzatoare desfasurarii activitatii de ITP, îndeplinesc conditiile precizate la art. 10 si au personal atestat pentru activitatea de ITP, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizatiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementari.
   (2) Hala de ITP trebuie sa permita accesul corespunzator al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicita autorizarea. Fluxul de efectuare a ITP poate sa fie continuu sau discontinuu. Daca fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizata în vederea efectuarii ITP pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci).
   (3) SITP pentru clasa a III-a care efectueaza verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerintelor privind echiparea ulterioara fabricatiei cu dispozitive de vizibilitate indirecta în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementari trebuie sa dispuna de o platforma orizontala, plana si betonata cu o suprafata minima de 30 x 20 m.
   (4) SITP dotate numai cu elevator (fara canal de vizitare) nu se autorizeaza în vederea efectuarii ITP pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci), iar în cazul în care SITP este dotata cu elevator cu brate nu se vor efectua ITP la tractoare.
   (5) Incinta SITP trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a aparaturii din dotare.
   (6) În incinta SITP trebuie mentinuta, pe perioada desfasurarii activitatii, o temperatura constanta de minim 100C si maxim 300C.
   (7) SITP trebuie sa dispuna de:
   a) spatii de parcare suficiente care sa permita stationarea vehiculelor rutiere în asteptarea efectuarii ITP sau în asteptarea eliberarii documentelor; în cazul în care intrarea/iesirea din SITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu exista spatiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritatile locale pentru parcarea pe drumul public. Spatiile de parcare trebuie delimitate si marcate corespunzator, iar pe perioada de functionare a SITP ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectueaza ITP;
   b) spatii sociale pentru personal - vestiare, grup social etc;
   c) spatii sociale accesibile clientilor - spatii de asteptare, grup social etc;
   d) birou inspector tehnic necesar înregistrarilor aferente ITP si pentru activitatea de supraveghere efectuata de RAR, cu o suprafata de minimum 4 m2.
   (8) SITP trebuie sa asigure circulatia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor.
   (9) Autorizatia tehnica eliberata va fi în conformitate cu caracteristicile constructive si cu dotarea existenta a SITP, tinându-se cont de prevederile art. 10.
   (10) Pe autorizatia tehnica eliberata se vor mentiona clasele de ITP pentru care a fost autorizata SITP, precum si eventualele interdictii la efectuarea ITP din motive tehnice sau administrative.
   (11) Autorizatia tehnica se elibereaza de RAR dupa încheierea contractului de franciza cu persoana juridica ce detine SITP.
   (12) Daca persoana juridica detine mai multe SITP, RAR va elibera autorizatii tehnice pentru fiecare SITP.
   Art. 22. - (1) În vederea autorizarii, persoanele juridice vor depune la RAR, pentru fiecare SITP pe care o detin, un dosar de autorizare.
   (2) Dosarul de autorizare va contine urmatoarele documente:
   1. cerere - tip de autorizare a SITP, al carei model este prevazut în anexa nr. 9 la reglementari, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice; în cuprinsul acesteia vor fi prezentate principalele date de identificare ale persoanei juridice si ale SITP;
   2. chestionar de autoevaluare a capabilitatii tehnice, completat si semnat pe propria raspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;
   3. copie de pe certificatul de înregistrare al persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului si copie de pe certificatul constatator emis in temeiul art. 171, alin (1), lit. b din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, ambele copii certificate pentru conformitatea cu originalul;
   4. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberat de cel mult trei luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizata);
   5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;
   6. copii de pe documentele care atesta angajarea inspectorilor tehnici de catre persoana juridica care solicita autorizarea;
   7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatura, dupa caz (conform prevederilor art. 10);
   8. schita SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor si a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinatati, semnata pentru confirmare de reprezentantul SITP;
   9. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.
   (3) Durata maxima de valabilitate a autorizatiei tehnice este de 2 ani si este conditionata de asigurarea respectarii de titular a conditiilor legale de desfasurare a activitatii de ITP.
   (4) Fara a depasi acest termen, persoana juridica va solicita RAR reautorizarea SITP. Reautorizarea se acorda în conditiile respectarii prezentelor reglementari.
   (5) Pe durata de valabilitate a autorizatiei tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activitatii, restrângerea sau extinderea domeniului autorizarii.
   (6) Autorizatia tehnica cu termenul de valabilitate depasit devine nula.
   Art. 23. - (1) Pentru verificarea în timp a mentinerii capabilitatii tehnice a SITP, RAR va efectua supravegherea activitatii acesteia.
   (2) Neconformitatile constatate în cursul acestei activitati vor fi mentionate în registrul de control al SITP si, dupa caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.
   (3) În urma activitatii de supraveghere, RAR poate adopta una dintre urmatoarele masuri:
   a) masura de restrângere a domeniului de activitate se adopta pentru perioada în care SITP si-a pierdut temporar capabilitatea tehnica de efectuare a ITP pentru o gama de vehicule rutiere cuprinse în autorizatia tehnica eliberata;
   b) masura de suspendare a autorizatiei tehnice se adopta în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfasurarea activitatii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) si d)-i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza;
   c) masura de anulare a autorizatiei tehnice se adopta în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfasurarea activitatii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) si d) - i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza.
   (4) În cazul suspendarii autorizatiei tehnice, SITP va fi restrictionata informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate pâna la acel moment si va fi încheiat un proces verbal în registrul de control al SITP în care se va mentiona codul de tranzactie si data ultimei ITP efectuate. În cazul anularii autorizatiei tehnice, se procedeaza ca si în cazul suspendarii, suplimentar retinându-se de RAR autorizatia tehnica a SITP.
   (5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizatia tehnica suspendata, anulata sau cu termenul de valabilitate depasit atrage masuri de sanctionare corespunzator legislatiei în vigoare.

   CAPITOLUL V
  Atestarea personalului care efectueaza ITP

   Art. 24. - (1) Atestarea personalului care efectueaza ITP se face dupa absolvirea unui curs de specialitate organizat de RAR, în urma caruia se elibereaza un certificat de atestare.
   (2) Atestarea personalului care efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) este conditionata de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în conditiile prevazute la alin. (1).
   (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementari. În cazul inspectorilor tehnici atestati sa efectueze ITP si la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si/sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC), aceasta se mentioneaza în mod expres în certificatul de atestare.
   (4) Atestarea inspectorilor RAR care efectueaza controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere în conformitate cu reglementarile în vigoare este conditionata de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în conditiile prevazute la alin. (1). Aceasta atestare va fi mentionata în mod expres în certificatul de atestare mentionat la alin. (3).
   (5) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani.
   (6) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de RAR cursuri de îmbunatatire a pregatirii profesionale a inspectorilor tehnici.
   Art. 25. - (1) În vederea atestarii ca inspector tehnic, persoana care solicita atestarea va prezenta la RAR un dosar care va contine urmatoarele documente:
   a) cerere de atestare, care va include, dupa caz, si o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma sa îsi desfasoare activitatea;
   b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
   c) copie de pe permisul de conducere;
   d) în cazul persoanelor care conform art. 11, alin. (1), lit. c) trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca, care sa dovedeasca îndeplinirea acestei conditii.
   (2) Atestarea ca inspector tehnic se face fara plata în cazul în care cererea de atestare include recomandarea mentionata la alin. (1), lit. a), în conformitate cu prevederile contractului de franciza.
    Atestarea ca inspector tehnic se face contra cost în cazul în care cererea de atestare nu include recomandarea mentionata la alin. (1), lit. a).
   (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11, alin. (1), lit. a2) care nu îndeplinesc conditia de vechime în munca ceruta la art. 11, alin. (1), lit. c) vor urma, contra cost, la RAR, un curs pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor rutiere, cu conditia sa aiba vechime de minimum 1 an în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto (dovedita conform prevederilor alin. (1), lit. d)).
   (4) Cursul se finalizeaza printr-un examen a carui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementari. În acest caz, documentul prevazut la alin. (1), lit. d) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregatitor.
   (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de RAR se va face acordând prioritate persoanelor recomandate de persoane autorizate.
   Art. 26. - (1) Fara a depasi termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri de reatestare, care va include, dupa caz, si o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma sa îsi desfasoare activitatea.
   (2) Reatestarea se acorda în aceleasi conditii ca si atestarea, cu exceptia cerintei de la art. 11, alin. (1), lit. a) pentru inspectorii tehnici atestati înainte de 21.12.2005.
   Art. 27. - (1) Dupa angajarea de o persoana autorizata ce detine o SITP, persoana atestata va primi din partea RAR o stampila individualizata pentru SITP respectiva care va fi utilizata în activitatea ca inspector tehnic. Stampila respectiva va fi retrasa de RAR la expirarea valabilitatii certificatului de atestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) sau la încetarea activitatii în cadrul SITP respectiva.
   (2) În cazul transferului la o alta SITP detinuta de aceeasi persoana autorizata, se va atribui de RAR o noua stampila, în baza unei solicitari a persoanei autorizate.
   (3) În cazul transferului la o alta SITP detinuta de o alta persoana juridica, se va atribui de RAR o noua stampila, numai dupa transmiterea dovezii privind angajarea de catre persoana juridica respectiva.
   (4) Un inspector tehnic nu poate detine si folosi în aceeasi perioada de timp decât o singura stampila ITP, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3).
   Art. 28. - (1) Se considera abatere de la cerintele de desfasurare a activitatii de ITP de catre un inspector tehnic si se mentioneaza pe certificatul de atestare al acestuia urmatoarele cazuri:
   a) confirmarea drept corespunzatoare a starii tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplineste cerintele tehnice precizate prin prezentele reglementari;
   b) nerespectarea cerintelor, procedurilor si a instructiunilor de efectuare a ITP conform legislatiei si reglementarilor în vigoare;
   c) nementionarea în raportul de ITP a tuturor defectelor constatate, din grupele DMa si DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementari;
   d) transmiterea catre RAR sau în baza nationala de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestata;
   e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologica expirata;
   f) completarea raportului de ITP de catre o persoana, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuita stampila ce a fost aplicata pe raportul ITP;
   g) mentionarea în raportul de ITP a unor neconformitati tehnice, din grupele DMa si DP, pe care vehiculul nu le prezinta;
   h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de catre inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop;
   i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR;
   j) divulgarea catre o alta persoana sau realizarea de actiuni prin care se faciliteaza cunoasterea de catre o alta persoana a numelui de utilizator si/sau a parolei proprii de acces la sistemul national de supraveghere informatica a ITP gestionat de RAR;
   k) divulgarea catre o alta persoana sau realizarea de actiuni prin care se faciliteaza cunoasterea de catre o alta persoana a parolei de acces a SITP la sistemul national de supraveghere informatica a ITP gestionat de RAR.
   (2) Certificatul de atestare se anuleaza în cazul în care:
   a) în decursul unei perioade de 12 luni se constata doua abateri de la cerintele de desfasurare a activitatii de ITP de catre un inspector tehnic, mentionate pe certificatul de atestare al acestuia;
   b) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
   c) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în perioada în care autorizatia tehnica a SITP este suspendata, anulata sau expirata;
   d) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specifica necesara efectuarii ITP nu îndeplineste cerintele specificate;
   e) se certifica starea tehnica a vehiculului fara a fi utilizata aparatura de verificare impusa prin procedura de efectuare a ITP;
   f) se constata modificari sau interventii neautorizate la aparatura utilizata sau la programele utilizate;
   g) se efectueaza ITP la vehicule pentru care SITP are interdictie de a efectua ITP;
   h) se efectueaza ITP la vehicule pentru care inspectorul nu are atestat corespunzator clasei respective;
   i) se aplica alt element de securizare, pe anexa certificatului de înmatriculare, decât cel care a fost generat de programul de evidenta.
   (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioada de maximum 30 de zile în cazul în care analizarea abaterilor mentionate la alin. (2) necesita un timp suplimentar.
   (4) În cazul în care pentru aceeasi SITP se anuleaza doua certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acelasi inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiti), se procedeaza suplimentar la suspendarea autorizatiei tehnice a SITP pe o perioada de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioara a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedeaza suplimentar la suspendarea autorizatiei tehnice a SITP pe o perioada de 90 de zile.
   (5) Obtinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24, contra cost. Programarea pentru reatestare se face dupa 30 de zile de la depunerea cererii prevazuta la art. 25, perioada destinata reinstruirii în cadrul SITP, dar fara a depasi 60 de zile de la depunerea cererii.
   (6) Persoana careia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oara nu mai are dreptul sa efectueze ITP.
   (7) Atestarea starii tehnice corespunzatoare a unui vehicul, prin aplicarea stampilei, a semnaturii si a elementului de securizare care certifica promovarea ITP, de catre personal neatestat sau de catre personal atestat, dar fara efectuarea în prealabil a ITP, atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, materiala sau penala.
   (8) Conducerea persoanei autorizate va lua masuri de supraveghere a desfasurarii activitatii inspectorilor tehnici si de sanctionare administrativa a persoanelor care se fac vinovate de savarsire a abaterilor mentionate în alineatele precedente.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:02:25 am
 CAPITOLUL VI
  Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 29. - (1) Urmatoarele cerinte impuse la autorizarea SITP devin obligatorii de la datele mentionate în continuare:
   a) echiparea cu dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului sau cu dispozitiv ce asigura suspendarea vehiculului roata cu roata pentru clasa I (art. 10, alin. (1) pct. 1, lit. a)) se aplica începând cu prima autorizare în cazul SITP noi si cu prima reautorizare în cazul SITP autorizate înainte de data intrarii în vigoare a prezentului ordin;
   b) echiparea cu cric pentru suspendarea axelor pentru clasa a III-a (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. b)) se aplica de la 1 septembrie 2010;
   c) echiparea cu elevator cu capacitatea de încarcare de minimum 2.500 kg se aplica începând cu prima autorizare în cazul SITP noi (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. c));
   d) echiparea cu stand de frânare cu role pentru clasa I de ITP (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. a)) se aplica de la 1 ianuarie 2010;
   e) echiparea cu decelerometru cu compensare si înregistrare a datelor pentru verificarea eficacitatii sistemului de frânare pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri (art. 10, alin. (2), pct. 8) se aplica de la 1 ianuarie 2010;
   f) amplasarea aparaturii într-o singura incinta (art. 9, alin. (1)) se aplica începând cu prima autorizare în cazul SITP noi si cu prima reautorizare ulterioara datei de 01.07.2007 pentru statiile autorizate înainte de 21.12.2005.
   g) cerinta privind mentinerea în incinta SITP a unei temperaturi de minimum 100C si maximum 300C (art. 21, alin. (6)) se aplica de la 1 ianuarie 2014.
   (2) Cerinta referitoare la viteza periferica minima a rolelor standului de frânare pentru clasa a II-a si a III-a (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. b2)) nu se aplica la standurile de frânare care ramân în dotarea SITP ce au fost autorizate înainte de 21.12.2005.
   (3) Cerinta referitoare la dimensiunile canalului de vizitare (art. 10, alin. (1) pct. 2, lit. a)) nu se aplica la canalele de vizitare ce ramân în dotarea SITP care au fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   (4) Dotarile necesare pentru verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerintelor privind echiparea ulterioara fabricatiei cu dispozitive de vizibilitate indirecta în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementari (jaloane reflectorizant - fluorescente - art. 10, alin. (2) pct. 18 si platforma orizontala, plana si betonata cu o suprafata minima de 30 x 20 m - art. 21, alin. (3)) sunt obligatorii de la 1 aprilie 2009.
   Art. 30. - (1) Inspectorul tehnic si inspectorul RAR vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare prevazuta în anexa nr. 6 la reglementari numai în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzatoare mentionarii efectuarii ITP, nu mai exista rubrici disponibile sau în cazul prezentarii unui certificat de înmatriculare de tip vechi.
   (2) În cazul utilizarii anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie sa completeze, suplimentar fata de elementele mentionate la art. 16, numarul de înmatriculare si seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, dupa caz, numarul de identificare al vehiculului. Daca autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat pentru transportul de persoane în regim de taxi, atunci se va mentiona si textul "ITP TAXI". Daca vehiculul inspectat este utilizat pentru învatarea conducerii auto, atunci se va mentiona si textul "ITP SCOALA".
   Art. 31. - Ecusoanele de ITP, elementele de securizare si imprimatele prevazute în prezentele reglementari vor fi puse la dispozitia SITP de catre RAR. Ecusonul de ITP va avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - rosu, 2010 - verde, 2011 - portocaliu. Începând din anul 2012 succesiunea culorilor va fi reluata. Ecusonul de ITP care se aplica pe placa de înmatriculare trebuie sa aiba culoarea corespunzatoare anului în care vehiculul va fi supus urmatoarei ITP si va fi amplasat între indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus urmatoarei ITP îndreptat pe verticala, în sus.
   Art. 32. - Suspendarea si anularea autorizatiilor tehnice ale SITP si anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de catre RAR.
   Art. 33. - Prezentele reglementari se aplica, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circulatie, în vederea reînmatricularii acestora - în acest caz este necesara prezentarea cel putin a cartii de identitate a vehiculului.
   Art. 34. - Prezentele reglementari se pot aplica, de asemenea, vehiculelor înregistrate si care se supun omologarii, daca prin legislatia în vigoare se impune efectuarea ITP pentru aceste vehicule - în acest caz este necesara prezentarea cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de înregistrare. Prevederile tehnice si administrative referitoare la ITP pentru vehiculele înmatriculate se aplica "mutatis mutandis" si pentru vehiculele înregistrate si care se supun omologarii.
   Art. 35. - RAR va transmite Comisiei Europene o lista cu solutiile tehnice nationale ce asigura îndeplinirea echiparii ulterioare fabricatiei cu dispozitive de vizibilitate indirecta (anexa nr. 3 la reglementari).
   Art. 36. - Prevederile prezentelor reglementari vor putea fi detaliate si precizate atunci când este necesar, în scopul aplicarii lor unitare, prin instructiuni si dispozitii specifice, fara ca acestea sa modifice sau sa completeze cadrul legal instituit; precizarile constituie parte integranta a reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.
   Art. 37. - Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezentele reglementari.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:03:12 am
 Prevederi privind efectuarea ITP - clasa I
mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri si remorcile acestora

   A. Plan de operatiuni
  

+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
| Nr.  |                         |                                             |                                               |Cod defect |
| crt. |  Denumirea verificarii  |   Metoda de control si aparatura necesara   |    Defectele constatate pentru respingere     +---+---+---+
|      |                         |                                             |                                               |DMi|DMa|DP |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                             0. IDENTIFICARE                                                              |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.1   |Verificarea starii       |Inspectie vizuala                            |a) Placa lipsa sau fixata necorespunzator      |   | X |   |
|      |placilor cu numarul de   |                                             |astfel incat s-ar putea desprinde de pe        |   |   |   |
|      |inmatriculare, a         |                                             |vehicul                                        |   |   |   |
|      |concordantei dintre      |                                             |b) Numar de inmatriculare ilizibil             |   | X |   |
|      |placile cu numarul de    |                                             |c) Placa deteriorata/confectionata artizanal   | X | X |   |
|      |inmatriculare si numarul |                                             |d) Numarul de inmatriculare de pe placa nu     |   | X |   |
|      |de inmatriculare din     |                                             |este in concordanta cu documentele             |   |   |   |
|      |documentele vehiculului  |                                             |vehiculului                                    |   |   |   |
|      |(CI si/sau CIV)          |                                             |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.2   |Verificarea concordantei |Inspectie vizuala dupa curatarea locurilor   |a) Vehiculul prezentat la ITP nu               |   | X |   |
|      |dintre datele prelevate  |unde se afla poansonate numarul de           |corespunde cu datele din CIV privind:          |   |   |   |
|      |de pe vehiculul prezentat|identificare si seria de motor sau placutele |categoria, caroseria, marca, tipul             |   |   |   |
|      |la ITP si datele din CIV |producatorului                               |vehiculului, codul motorului, seria            |   |   |   |
|      |                         |Se verifica concordanta dintre vehiculul     |motorului sau culoarea                         |   |   |   |
|      |                         |prezentat la ITP si datele din CIV privind:  |b) Lipsa numar de identificare poansonat       |   | X |   |
|      |                         |categorie, caroserie, marca, tip, numar de   |sau lipsa placuta producator cu numar de       |   |   |   |
|      |                         |identificare poansonat sau stantat pe placuta|identificare, dupa caz                         |   |   |   |
|      |                         |producatorului, prindere placuta producator, |c) Numar de identificare sau serie motor       |   | X |   |
|      |                         |cod motor, serie motor, culoare              |modificat sau poansonat neconform              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Numar de identificare incomplet, ilizibil   |   | X |   |
|      |                         |                                             |partial sau total                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Suportul pe care se afla poansonat          |   | X |   |
|      |                         |                                             |numarul de identificare este fixat artizanal   |   |   |   |
|      |                         |                                             |pe vehicul (ex. inconjurat de un cordon de     |   |   |   |
|      |                         |                                             |sudura)                                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Vehiculul are aplicat un colant de alta     |   | X |   |
|      |                         |                                             |culoare decat cea din CIV pe o suprafata       |   |   |   |
|      |                         |                                             |mai mare de 50% din suprafata vehiculului      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                          1. SISTEMUL DE FRANARE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1 Stare mecanica si functionare                                                                                                         |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.1 |Axul pedalei de frana    |Inspectie vizuala si functionala a           |a) Efort excesiv la actionarea pedalei         |   | X |   |
|      |                         |componentelor, in timp ce sistemul de franare|b) Uzura avansata sau joc excesiv              |   | X |   |
|      |                         |este actionat                                |c) Lipsa siguranta la pedala                   |   |   | X |
|      |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie   |                                               |   |   |   |
|      |                         |inspectate cu motorul oprit                  |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.2 |Stare pedala/maneta de   |Inspectie vizuala si functionala a           |a) Cursa excesiva sau insuficienta a pedalei   |   | X |   |
|      |frana si cursa pedalei   |componentelor, in timp ce sistemul de        |b) Pedala nu revine corect la pozitia initiala |   | X |   |
|      |                         |franare este actionat                        |c) Imbracaminte pedala (daca a fost            | X | X |   |
|      |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie   |prevazuta de producator) uzata/fixata          |   |   |   |
|      |                         |inspectate cu motorul oprit                  |incorect sau lipsa                             |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Pedala sau maneta deformata excesiv,        |   | X |   |
|      |                         |                                             |fisurata, rupta                                |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.3 |Frana de stationare,     |Inspectie vizuala si functionala a           |a) Sistemul de blocare nesigur                 |   | X |   |
|      |mecanism cu clichet,     |componentelor in timp ce sistemul de franare |b) Uzura excesiva a axului levierului sau a    |   | X |   |
|      |levier de comanda        |este actionat                                |mecanismului cu clichet al levierului          |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Cursa prea mare a levierului (reglaj        |   | X |   |
|      |                         |                                             |incorect)                                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Sistem inoperant (cursa prea mica, prea     |   | X |   |
|      |                         |                                             |mare sau orice element deteriorat sau          |   |   |   |
|      |                         |                                             |reglat necorespunzator)                        |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.4 |Servofrana, pompa        |Inspectie vizuala si functionala a           |a) Dispozitiv de servofrana deteriorat/        | X | X |   |
|      |centrala de frana        |componentelor in timp ce sistemul de franare |ineficient                                     |   |   |   |
|      |                         |este actionat                                |b) Pompa centrala neetansa/defecta             |   | X | X |
|      |                         |                                             |(pierde presiunea la apasarea constanta a      |   |   |   |
|      |                         |                                             |pedalei sau manetei)                           |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Fixare necorespunzatoare a pompei           |   | X |   |
|      |                         |                                             |centrale de frana                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Cantitate insuficienta a lichidului de      |   | X |   |
|      |                         |                                             |frana                                          |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Lipsa capac rezervor lichid de frana        | X |   |   |
|      |                         |                                             |f) Martor nivel lichid de frana aprins sau     | X |   |   |
|      |                         |                                             |defect                                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Functionare defectuoasa a dispozitivului    | X |   |   |
|      |                         |                                             |de avertizare in caz de nivel insuficient a    |   |   |   |
|      |                         |                                             |lichidului de frana (daca este prevazut de     |   |   |   |
|      |                         |                                             |producator)                                    |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.5 |Conducte de frana rigide |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce |a) Conducta fisurata sau rupta                 |   |   | X |
|      |                         |sistemul de franare este actionat            |b) Conducta sau conexiune neetansa             |   | X | X |
|      |                         |                                             |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Deteriorari sau coroziuni excesive          |   | X |   |
|      |                         |                                             |d) Conducta pozitionata necorespunzator        |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:04:12 am
|1.1.6 |Racorduri flexibile de   |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce |a) Racord fisurat sau rupt                     |   |   | X |
|      |frana                    |sistemul de franare este actionat            |b) Racord deteriorat, rasucit sau prea scurt   |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Racorduri sau conexiune neetansa            |   | X | X |
|      |                         |                                             |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Deformare excesiva la presiune              |   |   | X |
|      |                         |                                             |e) Racord cu porozitati                        |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.7 |Garnituri de frictiune   |Inspectie vizuala acolo unde exista zona de  |a) Lipsa                                       |   |   | X |
|      |(placute, saboti)        |vizitare                                     |b) Uzura excesiva                              |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Garnituri contaminate cu ulei sau           |   | X | X |
|      |                         |                                             |unsoare (la o roata/la mai multe roti).        |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.8 |Tamburi si discuri de    |Inspectie vizuala, inclusiv in zona de       |a) Uzura excesiva, santuri, fisuri, sparturi   |   | X | X |
|      |frana                    |ventilatie                                   |sau alte defecte care compromit siguranta      |   |   |   |
|      |                         |                                             |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|      |                         |                                             |de defecte)                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau   |   | X | X |
|      |                         |                                             |unsoare (in functie de nr. rotilor la care     |   |   |   |
|      |                         |                                             |apar astfel de defecte)                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Platou fixat gresit, joc platou             |   | X |   |
|      |                         |                                             |d) Joc disc de frana                           |   |   | X |
|      |                         |                                             |e) Disc frana deformat sau tambur ovalizat     |   | X | X |
|      |                         |                                             |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|      |                         |                                             |de defecte)                                    |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.9 |Cabluri de frana, leviere|Inspectie vizuala si functionala a           |a) Cabluri deteriorate/innodate                | X | X |   |
|      |si tije de actionare     |componentelor in timp ce sistemul de franare |b) Lipsa cabluri sau elemente ale timoneriei   |   | X |   |
|      |                         |este actionat                                |c) Componente corodate sau uzate excesiv       | X |   |   |
|      |                         |                                             |d) Ghidaje de cabluri necorespunzatoare        | X |   |   |
|      |                         |                                             |e) Curse anormal de mari ale timoneriei        | X |   |   |
|      |                         |                                             |datorita reglajului incorect sau uzurii        |   |   |   |
|      |                         |                                             |excesive                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Orice element care poate impiedica          | X |   |   |
|      |                         |                                             |miscarea libera a elementelor sistemului de    |   |   |   |
|      |                         |                                             |franare                                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Conexiune necorespunzatoare a               | X |   |   |
|      |                         |                                             |cablurilor sau a tijelor                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |h) Cabluri ce nu asigura functionalitatea      | X |   |   |
|      |                         |                                             |sau tije de actionare defecte                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |i) Cursa insuficienta sau excesiva a           | X |   |   |
|      |                         |                                             |timoneriei care nu asigura actionarea          |   |   |   |
|      |                         |                                             |corespunzatoare                                |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.10|Cilindri hidraulici,     |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce |a) Cu deteriorari/cu fisuri                    |   | X | X |
|      |etriere de frana         |sistemul de franare este actionat            |b) Neetanseitati (pierderi reduse/             |   | X | X |
|      |                         |                                             |importante)                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Fixare necorespunzatoare/montaj             |   | X | X |
|      |                         |                                             |incorect                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Coroziuni excesive                          |   | X |   |
|      |                         |                                             |e) Burduf de protectie impotriva prafului      | X | X |   |
|      |                         |                                             |rupt/lipsa                                     |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.11|Regulator automat al     |Inspectie vizuala si functionala in timp ce  |a) Timonerie defecta sau reglata               |   | X |   |
|      |franarii in functie de   |sistemul de franare este actionat            |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |incarcare                |                                             |b) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient     |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Regulator lipsa sau modificat               |   |   | X |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.12|Ansamblul sistemului de  |Inspectie vizuala si auditiva                |a) Alte componente corodate                    |   | X | X |
|      |franare                  |                                             |excesiv/deteriorate, astfel incat afecteaza    |   |   |   |
|      |                         |                                             |functionalitatea sistemului de franare         |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Orice alta componenta fixata                | X | X |   |
|      |                         |                                             |nesigur/montata necorespunzator                |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Reparatii necorespunzatoare/modificari      |   | X | X |
|      |                         |                                             |neautorizate                                   |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2 Eficacitate si performanta la frana de serviciu                                                                                       |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.1 |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role      |a) Forta de franare necorespunzatoare la o     |   | X | X |
|      |                         |(pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara |roata/la mai multe roti                        |   |   |   |
|      |                         |atas) sau prin probe functionale in parcurs  |b) In cazul franarii in parcurs, vehiculul     |   | X |   |
|      |                         |(pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu     |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|      |                         |atas, mototricicluri si cvadricicluri)       |c) Intarziere excesiva la franarea oricarei    |   | X |   |
|      |                         |Se actioneaza frana gradual pana la obtinerea|roti                                           |   |   |   |
|      |                         |efortului maxim                              |d) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|      |                         |Pana la 1 ianuarie 2010 verificarea se       |de franare                                     |   |   |   |
|      |                         |efectueaza prin probe functionale in parcurs |e) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
|      |                         |(si pentru mopede cu 2 roti si motociclete   |                                               |   |   |   |
|      |                         |fara atas)                                   |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.2 |Eficacitate (+E)         |Incercare pe standul de franare cu role      |a) Nu se asigura eficacitatea minima dupa      |   |   | X |
|      |                         |(pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara |cum urmeaza:                                   |   |   |   |
|      |                         |atas) sau prin probe in parcurs folosind un  |mopede cu 2 roti                               |   |   |   |
|      |                         |decelerometru cu inregistrare si compensare  |30% (fata)1) si 25% (spate)                    |   |   |   |
|      |                         |(pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu     |mopede cu 3 roti                               |   |   |   |
|      |                         |atas, mototricicluri si cvadricicluri)       |2,5 m/s2 (fata) si 2,5 m/s2 (spate) pentru     |   |   |   |
|      |                         |Pana la 1 ianuarie 2010 verificarea se       |doua comenzi sau                               |   |   |   |
|      |                         |efectueaza prin probe functionale in parcurs |4 m/s2 (pentru utilizarea simultana a          |   |   |   |
|      |                         |                                             |ambelor comenzi);                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |4 m/s2 (pentru dispozitiv combinat, care       |   |   |   |
|      |                         |                                             |actioneaza pe rotile ambelor axe)              |   |   |   |
|      |                         |                                             |motociclete fara atas                          |   |   |   |
|      |                         |                                             |30% (fata) si 25% (spate)                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |motociclete cu atas                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |3 m/s2 (fata) si 2,5 m/s2 (spate) pentru doua  |   |   |   |
|      |                         |                                             |comenzi;                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |3 m/s2 (pentru pentru utilizarea simultana a   |   |   |   |
|      |                         |                                             |ambelor comenzi);                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |3 m/s2 (pentru dispozitiv combinat, care       |   |   |   |
|      |                         |                                             |actioneaza pe rotile ambelor axe)              |   |   |   |
|      |                         |                                             |mototricicluri:                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |3 m/s2                                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |cvadricicluri usoare:                          |   |   |   |
|      |                         |                                             |2,5 m/s2 (fata) si 2,5 m/s2 (spate) pentru     |   |   |   |
|      |                         |                                             |doua comenzi sau                               |   |   |   |
|      |                         |                                             |4 m/s2 (pentru utilizarea simultana a          |   |   |   |
|      |                         |                                             |ambelor comenzi);                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |4 m/s2 (pentru dispozitiv combinat, care       |   |   |   |
|      |                         |                                             |actioneaza pe rotile ambelor axe)              |   |   |   |
|      |                         |                                             |cvadricicluri, altele decat cvadriciclurile    |   |   |   |
|      |                         |                                             |usoare:                                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |5 m/s2                                         |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1) 25% pentru mopedele cu 2 roti cu viteza maxima de pana la 25 km/h si cu latimea jantei de pana la 45 mm (cod 1.75)                     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.3 Eficacitate si performanta la frana de securitate (daca frana de stationare este si frana de securitate)                              |
|(mopede cu 3 roti, mototricicluri si cvadricicluri, daca este prevazuta)                                                                  |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.3.1 |Performanta (+E)         |Inspectie prin probe functionale in parcurs  |a) Forta de franare necorespunzatoare la o     |   | X | X |
|      |                         |Se actioneaza frana gradual pana la obtinerea|roata/la mai multe roti                        |   |   |   |
|      |                         |efortului maxim                              |b) Vehiculul deviaza excesiv de la             |   | X |   |
|      |                         |                                             |traiectoria rectilinie                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Intarziere excesiva la franarea oricarei    |   | X |   |
|      |                         |                                             |roti                                           |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|      |                         |                                             |de franare                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:05:08 am
|1.3.2 |Eficacitate (+E)         |Incercare prin probe in parcurs folosind un  |a) Nu se asigura eficacitatea minima de 2      |   |   | X |
|      |                         |decelerometru cu inregistrare si compensare  |m/s2                                           |   |   |   |
|      |                         |Pana la 1 ianuarie 2010 verificarea se       |                                               |   |   |   |
|      |                         |efectueaza prin probe functionale in parcurs |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4 Eficacitate si performanta la frana de stationare (daca este prevazuta)                                                               |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.1 |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role      |a) Forta de franare necorespunzatoare la o     |   | X | X |
|      |                         |(pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara |roata/la mai multe roti                        |   |   |   |
|      |                         |atas) sau prin probe functionale in parcurs  |b) In cazul franarii in parcurs vehiculul      |   | X |   |
|      |                         |(pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu     |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|      |                         |atas, mototricicluri si cvadricicluri)       |c) Frana nu actioneaza pe una din roti         |   | X |   |
|      |                         |Se actioneaza frana gradual pana la obtinerea|d) Intarziere anormala la franarea oricarei    |   | X |   |
|      |                         |efortului maxim                              |roti.                                          |   |   |   |
|      |                         |Pana la 1 ianuarie 2010 verificarea se       |e) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|      |                         |efectueaza prin probe functionale in parcurs |de franare                                     |   |   |   |
|      |                         |(si pentru mopede cu 2 roti si motociclete   |f) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
|      |                         |fara atas)                                   |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.2 |Eficacitate (+E)         |Incercare pe standul de franare cu role      |a) Nu se asigura eficacitatea minima de        |   | X |   |
|      |                         |(pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara |16% sau 1,6 m/s2, dupa caz                     |   |   |   |
|      |                         |atas) sau prin probe in parcurs folosind un  |                                               |   |   |   |
|      |                         |decelerometru cu inregistrare si compensare  |                                               |   |   |   |
|      |                         |(pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu     |                                               |   |   |   |
|      |                         |atas, mototricicluri si cvadricicluri)       |                                               |   |   |   |
|      |                         |Pana la 1 ianuarie 2010 verificarea se       |                                               |   |   |   |
|      |                         |efectueaza prin probe functionale in parcurs |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.3 |Sistem antiblocare (ABS) |Inspectie prin probe functionale in parcurs  |a) Dispozitivul de avertizare nu               |   | X |   |
|      |                         |                                             |functioneaza corespunzator                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Dispozitivul de avertizare indica avarie    |   | X |   |
|      |                         |                                             |in sistem                                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                         2. SISTEMUL DE DIRECTIE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1 Stare mecanica                                                                                                                        |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.1 |Stare, fixare,           |Inspectie vizuala in timp ce ghidonul/volanul|a) Mecanism de directie greu manevrabil        |   |   | X |
|      |functionare mecanism de  |este rotit stanga-dreapta sau rotile puntii  |b) Uzura excesiva a axului                     |   |   | X |
|      |directie (+E)            |directoare sunt deplasate stanga-dreapta     |pinionului/sectorului de angrenare             |   |   |   |
|      |                         |utilizand un detector de jocuri              |c) Neetanseitati ale casetei (scurgeri         | X | X |   |
|      |                         |corespunzator, elevator sau cric daca este   |reduse/importante)                             |   |   |   |
|      |                         |disponibil                                   |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.2 |Stare, fixare caseta de  |Inspectie vizuala a fixarii casetei de       |a) Fixare necorespunzatoare a casetei          |   |   | X |
|      |directie (+E)            |directie in timp ce ghidonul/volanul este    |b) Suruburi de fixare rupte/lipsa              |   | X | X |
|      |                         |rotit stanga-dreapta sau utilizand un        |c) Caseta de directie fisurata/sparta          |   | X | X |
|      |                         |detector de jocuri corespunzator, elevator   |d) Gauri de fixare ovalizate                   |   | X |   |
|      |                         |sau cric daca este disponibil                |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.3 |Jocuri in mecanismul de  |Inspectie vizuala a componentelor timoneriei |a) Miscare relativa intre componentele         |   | X |   |
|      |directie (+E)            |directiei in ceea ce priveste uzura, fisurile|mecanismului ce ar trebui sa fie fixe          |   |   |   |
|      |                         |si siguranta in timp ce ghidonul/volanul este|b) Joc excesiv in articulatiile mecanismului   |   | X |   |
|      |                         |rotit stanga-dreapta, utilizand un detector  |de directie                                    |   |   |   |
|      |                         |de jocuri, elevator sau cric corespunzator   |c) Deformari/fisuri ale oricarui element       |   | X | X |
|      |                         |Verificare ax ghidon cu frana fata actionata |d) Lipsa dispozitive de blocare la bracarea    |   | X |   |
|      |                         |                                             |rotilor                                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Aliniere defectuoasa a componentelor        |   | X |   |
|      |                         |                                             |(ex. bara de comanda a directiei, bara de      |   |   |   |
|      |                         |                                             |conexiune).                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Reparatii necorespunzatoare, modificari     |   | X |   |
|      |                         |                                             |g) Burduf de protectie la praf deteriorat/     | X | X |   |
|      |                         |                                             |lipsa                                          |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.4 |Functionarea legaturilor |Inspectie vizuala a miscarii elementelor     |a) Cursa incompleta a mecanismului de          |   | X |   |
|      |mecanismului de directie |timoneriei in timp ce ghidonul/volanul este  |directie la actionarea acestuia (lovirea de o  |   |   |   |
|      |                         |rotit, cu rotile pe sol si motorul in        |parte fixa a cadrului/sasiului)                |   |   |   |
|      |                         |functiune                                    |b) Limitatoare mecanice de cursa               |   | X |   |
|      |                         |                                             |nefunctionale (daca sunt prevazute)            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Nealinierea/atingerea componentelor.        |   | X | X |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.5 |Stare, fixare,           |Verificarea servodirectiei si a nivelului de |a) Neetanseitati (scurgeri reduse/             | X | X |   |
|      |functionare si           |lichid din rezervor (daca este vizibil)      |importante)                                    |   |   |   |
|      |etanseitate              |Cu rotile pe sol si cu motorul pornit se     |b) Nivel redus de lichid                       | X |   |   |
|      |servodirectie            |verifica daca servodirectia functioneaza     |c) Mecanismul nu functioneaza                  |   | X |   |
|      |                         |corect                                       |d) Mecanism fixat necorespunzator/fisurat      |   | X | X |
|      |                         |                                             |e) Conducte care freaca/pozitionate            |   | X | X |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Reparatii necorespunzatoare/modificari      |   | X | X |
|      |                         |                                             |neautorizate                                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Conducte, furtunuri deteriorate sau uzate   |   | X |   |
|      |                         |                                             |excesiv                                        |   | X |   |
|      |                         |                                             |h) Zgomot la pompa in timpul functionarii      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:05:48 am
|2.2 Ghidon/volan si coloana ghidonului/volanului (furca fata)                                                                             |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.1 |Stare, fixare            |Cu rotile pe sol, se oscileaza               |a) Deplasare relativa intre ghidon/volan si    |   | X |   |
|      |ghidon/volan             |ghidonul/volanul dintr-o parte in alta       |coloana de directie care indica un joc         |   |   |   |
|      |                         |intr-un plan perpendicular pe coloana de     |excesiv                                        |   |   |   |
|      |                         |directie si se aplica de jos in sus si de    |b) Lipsa dispozitivului de retinere            |   | X | X |
|      |                         |sus in jos o forta slaba                     |(sigurantei) pe furca/pe butucul volanului     |   |   |   |
|      |                         |Se inspecteaza vizual jocurile               |c) Fisuri la butucul, coroana sau spitele      |   | X |   |
|      |                         |                                             |volanului, fisuri ghidon                       |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.2 |Stare, fixare coloana de |Se impinge si se trage de ghidon/volan in    |a) Joc excesiv axial sau radial al centrului   |   | X |   |
|      |directie, ghidon/volan,  |linie cu coloana, se impinge de ghidon/volan |ghidonului/volanului in raport cu coloana      |   |   |   |
|      |jugul si furca ghidonului|in diferite directii perpendiculare pe       |b) Fixare defectuoasa a coloanei               |   | X |   |
|      |                         |coloana de directie                          |c) Cadru furca deformat/fisurat, sudat         |   | X | X |
|      |                         |Se verifica vizual jocul si starea cuplajelor|necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |elastice sau a altor articulatii (la         |d) Cadru furca corodat excesiv/montat          |   | X | X |
|      |                         |motocvadricicluri)                           |necorespunzator.                               |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Joc excesiv al furcii in cadru              |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.3 |Joc la ghidon/volan      |Cu motorul in functiune in cazul vehiculelor |a) Joc excesiv (de exemplu                     |   | X |   |
|      |                         |cu servodirectie si cu rotile in pozitie     |ghidonul/volanul poate fi rotit pe un arc de   |   |   |   |
|      |                         |dreapta se roteste usor ghidonul/volanul     |cerc mare, fara ca rotile directoare sa se     |   |   |   |
|      |                         |stanga-dreapta, pe cat posibil fara a se     |miste)                                         |   |   |   |
|      |                         |deplasa rotile                               |                                               |   |   |   |
|      |                         |Se verifica vizual miscarea libera           |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.4 |Aliniamentul rotilor     |Verificarea vizuala a aliniamentului rotilor |a) Roti nealiniate in mod evident              | X |   |   |
|      |                         |directoare (la cvadricicluri) sau a          |                                               |   |   |   |
|      |                         |aliniamentului fata-spate pentru motociclete |                                               |   |   |   |
|      |                         |sau mopede cu 2 roti (conform pct. C)        |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                             3. VIZIBILITATE                                                              |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.1   |Oglinzi retrovizoare,    |Inspectie vizuala                            |a) Oglinda deteriorata sau fixata              | X | X |   |
|      |stare si fixare          |                                             |necorespunzator/lipsa                          |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.2   |Starea parbrizului si a  |Inspectie vizuala de pe sa sau de la postul  |a) Parbriz fisurat intr-o zona in care se      | X | X |   |
|      |celorlalte geamuri (daca |de conducere (pentru parbriz, conform pct. D |accepta/fisurat, spart sau cu transparenta     |   |   |   |
|      |au fost prevazute prin   |de la anexa nr. 2 la reglementari)           |neconforma cu cerintele specifice              |   |   |   |
|      |constructie)             |                                             |b) Geam lateral fata fisurat/spart sau cu      | X | X |   |
|      |                         |                                             |transparenta neconforma cu cerintele           |   |   |   |
|      |                         |                                             |specifice                                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Parbriz sau geam in stare                   | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare (sablat, zgariat/cu          |   |   |   |
|      |                         |                                             |opacitati importante sau din material          |   |   |   |
|      |                         |                                             |neconform)                                     |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.3   |Camp de vizibilitate     |Inspectie vizuala de pe sa sau de la postul  |a) Obstructionarea campului de vizibilitate    |   | X |   |
|      |                         |de conducere                                 |al conducatorului care ii afecteaza vederea    |   |   |   |
|      |                         |                                             |in fata sau lateral                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Nu se asigura vizibilitatea                 |   | X |   |
|      |                         |                                             |corespunzatoare spre inapoi                    |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.4   |Stergatoare de parbriz   |Inspectie vizuala si functionala             |a) Stergator care nu functioneaza              |   | X |   |
|      |                         |                                             |corespunzator sau lipsa                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Lamela stergatorului deteriorata/lipsa      | X | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.5   |Spalatoare de parbriz si |Inspectie vizuala si functionala             |a) Spalator de parbriz care nu functioneaza/   | X | X |   |
|      |sistem de dezaburire (in |                                             |lipsa                                          |   |   |   |
|      |cazul in care exista)    |                                             |b) Sistemul de dezaburire cu functionare       | X |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                             4. LAMPI SI ECHIPAMENT ELECTRIC (in functie de dotarea prevazuta de producator)                              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.1 Faruri                                                                                                                                |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa far sau dispersor                     |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Far neomologat (fara marca de               |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Far cu oglinda deteriorata                  |   | X |   |
|      |                         |                                             |d) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*)                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitate luminii       |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Faruri destinate conducerii pe partea       |   | X |   |
|      |                         |                                             |stanga                                         |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.3 |Verificare reglaj (+E)   |Inspectie vizuala si functionala             |a) Far reglat necorespunzator                  |   | X |   |
|      |                         |Inspectorul va regla farul daca dispozitivul |b) Sursa de lumina montata                     |   | X |   |
|      |                         |de reglare este functional                   |necorespunzator                                |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.4 |Comutare lumini          |Inspectie vizuala si functionala             |a) Numarul de faruri aprinse simultan nu       |   | X |   |
|      |                         |                                             |este in conformitate cu tipul omologat         |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|      |                         |                                             |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.5 |Dispozitive de reglare a |Inspectie vizuala si functionala             |a) Dispozitivul nu functioneaza                |   | X |   |
|      |farurilor (atunci cand   |                                             |b) Dispozitivul manual nu poate fi actionat    |   | X |   |
|      |sunt prevazute de        |                                             |de pe sa/de la locul conducatorului            |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2 Lumini de pozitie fata, spate                                                                                                         |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |- fata sau spate dreapta                       | X |   |   |
|      |                         |                                             |- fata sau spate stanga                        |   | X |   |
|      |                         |                                             |- central                                      |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|      |                         |                                             |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:06:23 am
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.3 Lampi de franare                                                                                                                      |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.3.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.3.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*                    |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|      |                         |                                             |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.4 Lampi indicatoare de directie si de avarie                                                                                            |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*                    |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|      |                         |                                             |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.3 |Frecventa semnalului     |Inspectie vizuala si functionala             |a) Frecventa de aprindere intermitenta         | X |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.5 Lampi de ceata                                                                                                                        |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.5.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.5.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*                    | X |   |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.6 Lampi de iluminare a placii de inmatriculare spate, lampi mers inapoi                                                                 |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.6.1 |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   | X |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.6.2 |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala             |a) Sursa de lumina defecta*                    | X | X |   |
|      |                         |                                             |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea, constituite   |
|intr-un grup compact; daca este asigurata functionarea cel putin a unei surse de lumina (alta decat LED), defectiunea este considerata    |
|minora                                                                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.7 Conexiuni, cablaj electric si bateria de acumulatori                                                                                  |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.7.1 |Conexiuni electrice intre|Inspectie vizuala si functionala             |a) Conexiuni electrice fixate/pozitionate      | X | X |   |
|      |autovehicul si remorca   |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Izolatie deteriorata                        |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Conexiunile electrice nu functioneaza       |   | X |   |
|      |                         |                                             |corespunzator                                  |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.7.2 |Cablaj electric          |Inspectie vizuala                            |a) Cabluri fixate/pozitionate                  | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Izolatie cablaj deteriorata                 |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.7.3 |Baterie de acumulatori   |Inspectie vizuala                            |a) Fixata necorespunzator                      |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Scurgeri de electrolit (in functie de       | X | X |   |
|      |                         |                                             |debit)                                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Sigurante improvizate                       |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.8 Alte lampi (daca au fost prevazute de producator)                                                                                     |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.8.1 |Alte lampi - stare,      |Inspectie vizuala si functionala             |a) Lipsa lampa sau dispersor                   | X |   |   |
|      |fixare, functionare      |                                             |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|      |                         |                                             |omologare)                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispersor fisurat, spart, de culoare        | X |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|      |                         |                                             |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Montare necorespunzatoare                   | X |   |   |
|      |                         |                                             |f) Sursa de lumina defecta*                    | X |   |   |
|      |                         |                                             |g) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|      |                         |                                             |cerintele specifice                            |   |   |   |
|      |                         |                                             |h) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  | X |   |   |
|      |                         |                                             |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|      |                         |                                             |i) Lampi interzise                             |   |   | X |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:07:12 am
   5. AXE, ROTI SI SUSPENSIE                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|5.1 AXE                                                                                                                                   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.1 |Stare, fixare axe (+E)   |Inspectie vizuala utilizand cric, elevator   |a) Axa corodata excesiv/deformata sau          |   | X | X |
|      |                         |sau detector de jocuri                       |fisurata                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Bascula corodata excesiv/deformata sau      |   | X | X |
|      |                         |                                             |rupta                                          |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Fixare nesigura pe vehicul sau jocuri in    |   | X |   |
|      |                         |                                             |articulatiile de fixare                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Reparatie necorespunzatoare/                |   | X | X |
|      |                         |                                             |modificare constructiva necorespunzatoare      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.2 |Stare, fixare fuzete si  |Inspectie vizuala utilizand cric, elevator   |a) Fuzeta deformata sau fisurata               |   |   | X |
|      |butucii rotilor (+E)     |sau detector de jocuri prin aplicarea unei   |b) Miscare excesiva intre fuzeta si axa        |   | X |   |
|      |                         |forte verticale sau laterale asupra fiecarei |c) Piulite, prezoane sau suruburi lipsa (in    |   | X | X |
|      |                         |roti                                         |functie de numar)                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Joc excesiv la prinderea pe bascula sau     |   | X |   |
|      |                         |                                             |furca                                          |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.3 |Rulmentii rotilor (+E)   |Inspectie vizuala si functionala utilizand   |a) Joc excesiv la rulment                      |   | X |   |
|      |                         |cric, elevator sau detector de jocuri prin   |b) Rulment prea strans, blocarea rotii la      |   | X |   |
|      |                         |rotirea si aplicarea unei forte laterale     |rotire                                         |   |   |   |
|      |                         |asupra fiecarei roti                         |c) Zgomot la rotirea libera a rotii            |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2 Jante si anvelope                                                                                                                     |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2.1 |Stare, fixare jante      |Inspectie vizuala pe ambele parti ale        |a) Janta fisurata, sudata necorespunzator      |   | X |   |
|      |                         |fiecarei roti cu deplasarea vehiculului      |b) Janta deformata excesiv sau montata         |   | X |   |
|      |                         |inainte si inapoi                            |incorect                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Spite rupte, deformate sau lipsa (in        |   | X | X |
|      |                         |                                             |functie de numar)                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Dimensiunile jantei nu sunt in              |   | X |   |
|      |                         |                                             |conformitate cu documentele                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Jante de dimensiuni diferite montate pe     |   | X |   |
|      |                         |                                             |aceeasi punte                                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Piulite sau prezoane lipsa (in functie de   |   | X | X |
|      |                         |                                             |numar)                                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Valva anvelopa deteriorata sau in pozitie   | X |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2.2 |Stare, fixare anvelope   |Inspectie vizuala a intregii anvelope prin   |a) Dimensiunea anvelopei, indicele de          |   | X |   |
|      |                         |deplasarea vehiculului inainte si inapoi     |sarcina sau indicele de viteza nu sunt         |   |   |   |
|      |                         |(pct. C si D)                                |conforme cu documentele                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Anvelope de dimensiuni diferite pe          |   | X |   |
|      |                         |                                             |aceeasi axa                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Anvelope de constructie diferita (radial    |   | X |   |
|      |                         |                                             |sau diagonal) pe aceeasi axa                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Anvelope cu profil diferit pe aceeasi axa   | X |   |   |
|      |                         |                                             |e) Taieturi profunde sau deteriorari           |   |   | X |
|      |                         |                                             |importante pe banda de rulare sau pe           |   |   |   |
|      |                         |                                             |flancurile anvelopelor                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Uzura neuniforma pronuntata a anvelopei     |   | X |   |
|      |                         |                                             |pe banda de rulare                             |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Adancimea profilului principal (zona        |   | X |   |
|      |                         |                                             |corespunzatoare de 3/4 din latimea benzii      |   |   |   |
|      |                         |                                             |de rulare) mai mica de 1,6 mm                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |h) Frecarea anvelopei de parti ale sasiului    |   |   | X |
|      |                         |                                             |(cadrului) sau ale suspensiei                  |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3 SUSPENSIE                                                                                                                             |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.1 |Arcuri (+E)              |Inspectie vizuala in functie de solutia      |a) Fixare sau montare necorespunzatoare a      |   | X |   |
|      |                         |constructiva sau folosind un detector de     |arcurilor pe sasiu sau punte (axa)             |   |   |   |
|      |                         |jocuri                                       |b) O componenta a arcului deteriorata/         |   | X | X |
|      |                         |                                             |fisurata                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Lipsa arc la una din punti (roti)           |   |   | X |
|      |                         |                                             |d) Arc rupt                                    |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.2 |Amortizoare (+E)         |Inspectie vizuala                            |a) Jocuri excesive in articulatiile de fixare  |   | X |   |
|      |                         |                                             |pe cadru sau sasiu                             |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Amortizor deteriorat/rupt                   | X | X |   |
|      |                         |                                             |c) Amortizor neetans                           | X |   |   |
|      |                         |                                             |d) Lipsa amortizor                             |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.3 |Articulatiile suspensiei |Inspectie vizuala in functie de solutia      |a) Lipsa bolturi fixare arc, placute reazem    |   | X |   |
|      |(+E)                     |constructiva sau folosind un cric, elevator  |b) Jocuri anormale/articulatii rupte           |   | X | X |
|      |                         |sau detector de jocuri                       |c) Bucsa uzata excesiv                         |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.4 |Simetrie suspensie       |Inspectie vizuala                            |a) Diferenta vizibila privind inaltimea        | X |   |   |
|      |                         |                                             |vehiculului pe cele doua parti ale aceleiasi   |   |   |   |
|      |                         |                                             |punti                                          |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                      6. CADRU (SASIU) SI ELEMENTE ATASATE SASIULUI (INCLUSIV ATAS)                                       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|6.1 Sasiu sau cadru si elemente atasate                                                                                                   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.1 |Stare generala cadru     |Inspectie vizuala                            |a) Coroziuni avansate (zone corodate,          |   | X | X |
|      |(sasiu)                  |                                             |coroziuni strapunse)/fisuri, rupturi,          |   |   |   |
|      |                         |                                             |deformari importante ale elementelor de        |   |   |   |
|      |                         |                                             |rezistenta                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Elemente de rezistenta sudate               |   |   | X |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Placile de intarire, traversele si          |   |   | X |
|      |                         |                                             |imbinarile nu prezinta siguranta               |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Cadru modificat                             |   |   | X |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.2 |Elemente atasate cadrului|Inspectie vizuala                            |a) Lipsa/deteriorate astfel incat pot          |   | X | X |
|      |(bara fata, spate, carene|                                             |provoca raniri                                 |   |   |   |
|      |etc)                     |                                             |                                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.3 |Tubulatura de evacuare,  |Inspectie vizuala si auditiva cu motorul in  |a) Lipsa element din tubulatura de evacuare    |   | X |   |
|      |de reducere a emisiilor  |functionare                                  |b) Tubulatura de evacuare nu este              |   | X |   |
|      |                         |                                             |pozitionata sau fixata corespunzator           |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Gazele de evacuare patrund in habitaclu     |   |   | X |
|      |                         |                                             |sau in cabina conducatorului                   |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:07:47 am
|6.1.4 |Rezervor de combustibil  |Inspectie vizuala                            |a) Rezervor neetans (prezinta scurgeri),       |   | X |   |
|      |si conducte de alimentare|                                             |capacul rezervorului lipseste sau nu este      |   |   |   |
|      |                         |                                             |corespunzator                                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Alimentare dintr-un rezervor modificat      |   |   | X |
|      |                         |                                             |sau improvizat, altul decat cel montat         |   |   |   |
|      |                         |                                             |prevazut de producator                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Rezervor sau conducte fixate                |   | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Conducte deteriorate, corodate fara         | X |   |   |
|      |                         |                                             |scurgeri                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Dispozitiv de oprire a combustibilului      |   | X |   |
|      |                         |                                             |(daca e prevazut de producator) nu             |   |   |   |
|      |                         |                                             |functioneaza corespunzator                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de    |   |   | X |
|      |                         |                                             |combustibil, protectiei necorespunzatoare      |   |   |   |
|      |                         |                                             |a rezervorului sau tubulaturii de evacuare,    |   |   |   |
|      |                         |                                             |conditiilor din compartimentul motor.          |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.5 |Suport pentru roata de   |Inspectie vizuala                            |a) Suport fisurat sau fixat necorespunzator    | X | X |   |
|      |rezerva (daca este       |                                             |(interiorul/exteriorul vehiculului)            |   |   |   |
|      |prevazut de producator)  |                                             |b) Roata de rezerva fixata necorespunzator     |   | X | X |
|      |                         |                                             |cu pericol de desprindere (interiorul/         |   |   |   |
|      |                         |                                             |exteriorul vehiculului)                        |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.6 |Dispozitive de cuplare si|Inspectie vizuala si control cu echipament   |a) Element component deformat, defect/         |   | X | X |
|      |echipament de remorcare  |adecvat dupa caz in functie de categoria     |fisurat                                        |   |   |   |
|      |(+E)                     |vehiculului (calibru sau subler) (pct. H din |b) Uzura excesiva a cuplelor                   |   | X | X |
|      |                         |Anexa 2)                                     |c) Dispozitiv de cuplare remorca               |   |   | X |
|      |                         |                                             |neomologat                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Dispozitiv de cuplare deformat, reparat     |   | X |   |
|      |                         |                                             |prin sudura, montat, fixat necorespunzator     |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Orice dispozitiv de siguranta lipsa,        |   |   | X |
|      |                         |                                             |deteriorat sau care nu functioneaza            |   |   |   |
|      |                         |                                             |corespunzator                                  |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.7 |Transmisia               |Inspectie vizuala                            |a) Comanda ambreiaj deformata/fixata           | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Actionare greoaie a manetei sau pedalei/    | X | X |   |
|      |                         |                                             |lipsa siguranta de asigurare a manetei sau     |   |   |   |
|      |                         |                                             |pedalei pe ax                                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Maneta ambreiaj rupta                       |   | X |   |
|      |                         |                                             |d) Levier selectare viteze fixat nesigur/      | X | X |   |
|      |                         |                                             |modificat sau sudat.                           |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Arbore (cablu) ambreiaj fixat               |   | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator.                               |   |   |   |
|      |                         |                                             |f) Timonerie schimbator de viteze fixata       | X | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator/modificata constructiv         |   |   |   |
|      |                         |                                             |g) Fixare schimbator de viteze                 |   | X |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator pe traversa sau tampoane;      |   |   |   |
|      |                         |                                             |fixare nesigura a traversei pe sasiu(ex.       |   |   |   |
|      |                         |                                             |lipsa suruburi de fixare).                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |h) Lipsa transmisie longitudinala sau a        |   | X |   |
|      |                         |                                             |arborilor planetari la una din puntile         |   |   |   |
|      |                         |                                             |autovehiculului in cazul autovehiculelor cu    |   |   |   |
|      |                         |                                             |tractiune integrala.                           |   |   |   |
|      |                         |                                             |i) Transmisie longitudinala incovoiata,        |   | X |   |
|      |                         |                                             |deformata sau montata necorespunzator          |   |   |   |
|      |                         |                                             |j) Fixare necorespunzatoare/deteriorarea       | X | X |   |
|      |                         |                                             |cuplajelor intermediare si a cuplajelor        |   |   |   |
|      |                         |                                             |elastice ale transmisiei longitudinale         |   |   |   |
|      |                         |                                             |k) Joc si/sau zgomot rulmenti transmisie,      | X |   |   |
|      |                         |                                             |inclusiv cruci cardanice                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |l) Protectie deteriorata/lipsa la arborii      | X | X |   |
|      |                         |                                             |planetari.                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |m) Joc excesiv in orice articulatie a          |   | X |   |
|      |                         |                                             |transmisiei                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |n) Orice alt defect care impiedica miscarea    |   | X |   |
|      |                         |                                             |libera a rotii motoare                         |   |   |   |
|      |                         |                                             |o) Scurgeri ulei de transmisie usoare/         | X | X |   |
|      |                         |                                             |abundente                                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.8 |Stare, fixare motor pe   |Inspectie vizuala                            |a) Modificarea pozitiei motorului fata de      |   |   | X |
|      |cadru si anexe motor     |                                             |modelul omologat (ex. din montaj               |   |   |   |
|      |                         |                                             |transversal in longitudinal)                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Suport motor fixat necorespunzator/         |   | X | X |
|      |                         |                                             |fisurat, desprins de pe sasiu                  |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2 Caroserie                                                                                                                             |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.1 |Stare, fixare caroserie  |Inspectie vizuala                            |a) Caroseria corodata, deteriorata astfel      | X | X | X |
|      |(inclusiv atas)          |                                             |incat nu poate produce raniri/corodata,        |   |   |   |
|      |                         |                                             |deteriorata astfel incat poate produce         |   |   |   |
|      |                         |                                             |raniri/incompleta                              |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Caroseria sau un element de caroserie nu    |   | X | X |
|      |                         |                                             |este fixata/fixat corespunzator astfel incat   |   |   |   |
|      |                         |                                             |poate produce raniri/poate cadea pe            |   |   |   |
|      |                         |                                             |carosabil                                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Dispozitiv de cuplare atas                  |   |   | X |
|      |                         |                                             |necorespunzator                                |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Podea deteriorata care poate provoca        |   |   | X |
|      |                         |                                             |accidente                                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Intarituri podea deformate/fisurate sau     |   | X | X |
|      |                         |                                             |corodate excesiv                               |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.2 |Montaj caroserie         |Inspectie vizuala                            |a) Caroserie montata nesigur                   |   |   | X |
|      |                         |                                             |b) Caroseria nu este fixata pe cadru in        |   | X |   |
|      |                         |                                             |aliniament                                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Caroserie fisurata sau corodata excesiv la  |   |   | X |
|      |                         |                                             |punctele de prindere pe cadru.                 |   |   |   |
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:08:39 am
|6.2.3 |Usi si incuietori de     |Inspectie vizuala si functionala             |a) Usa care se poate deschide accidental       |   | X |   |
|      |usi                      |                                             |sau care nu se inchide sigur                   |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Usa, balama, dispozitiv de asigurare        |   | X | X |
|      |                         |                                             |slabite, deteriorate/lipsa                     |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Coroziuni excesive usi                      |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.4 |Sa/scaunul conducatorului|Inspectie vizuala                            |a) Scaun/sa (inclusiv scaun atas), nefixate    |   | X | X |
|      |                         |                                             |corespunzator pe caroserie sau cadru           |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Scaun/sa (inclusiv scaun atas), defecte,    |   | X | X |
|      |                         |                                             |avariate                                       |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Mecanism de reglare scaun nu                | X | X |   |
|      |                         |                                             |functioneaza corespunzator/este defect         |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.5 |Alte scaune              |Inspectie vizuala                            |a) Scaune defecte/fixate nesigur               | X | X |   |
|      |                         |                                             |b) Scaune lipsa sau configuratia scaunelor     |   | X |   |
|      |                         |                                             |nu corespunde cu C.I.V.                        |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Scaune neomologate                          |   | X |   |
|      |                         |                                             |d) Maner de sustinere al pasagerului           | X |   |   |
|      |                         |                                             |deteriorat sau lipsa                           |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.6 |Comenzi necesare         |Inspectie vizuala                            |a) Orice comanda necesara pentru a opera       |   | X |   |
|      |conducatorului           |                                             |autovehiculul in siguranta nu functioneaza     |   |   |   |
|      |                         |                                             |corect                                         |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.7 |Alte echipamente si      |Inspectie vizuala si functionala             |a) Accesoriu sau alt element care prezinta     |   | X |   |
|      |accesorii interioare si  |                                             |pericol de ranire                              |   |   |   |
|      |exterioare               |                                             |b) Elementul adaugat nu corespunde             |   | X |   |
|      |                         |                                             |reglementarilor                                |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.8 |Stare, fixare aripi si   |Inspectie vizuala                            |a) Aripi corodate, deformate/fixate            | X | X |   |
|      |aparatori de noroi       |                                             |necorespunzator sau lipsa                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Aparatori de noroi corodate, slabite sau    | X |   |   |
|      |                         |                                             |lipsa                                          |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Spatiu insuficient intre roti si aparatorile|   | X |   |
|      |                         |                                             |de noroi                                       |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                           7. ALTE ECHIPAMENTE                                                            |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.1   |Stare, fixare centuri de |Inspectie vizuala si functionala             |a) Punctele de ancorare puternic deteriorate   |   | X |   |
|      |siguranta, catarame      |                                             |b) Centura de siguranta obligatorie lipseste   |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Centura de siguranta neomologata,           |   | X |   |
|      |                         |                                             |deteriorata                                    |   |   |   |
|      |                         |                                             |d) Dispozitiv de inchidere avariat, lipseste   |   | X |   |
|      |                         |                                             |sau nu functioneaza corespunzator              |   |   |   |
|      |                         |                                             |e) Mecanismul de retragere a centurii nu       |   | X |   |
|      |                         |                                             |functioneaza corect sau este avariat (la cele  |   |   |   |
|      |                         |                                             |retractabile)                                  |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.2   |Dispozitive imobilizare  |Inspectie functionala                        |a) Dispozitivul cu functionare                 | X |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzatoare                              |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.3   |Avertizor acustic        |Inspectie vizuala si functionala             |a) Nu functioneaza sau lipseste                |   | X |   |
|      |                         |                                             |b) Montat necorespunzator, nu poate fi         | X |   |   |
|      |                         |                                             |actionat usor                                  |   |   |   |
|      |                         |                                             |c) Neomologat                                  |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.4   |Vitezometru              |Inspectie vizuala si functionala in deplasare|a) Montat necorespunzator                      | X |   |   |
|      |                         |                                             |b) Nu functioneaza sau lipseste                |   | X |   |
|      |                         |                                             |c) Nu este iluminat                            | X |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                            8. EMISII POLUANTE                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8.1 Zgomot                                                                                                                                |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.1.1 |Sistem de atenuare zgomot|Inspectie vizuala si auditiva                |a) Orice element al sistemului de atenuare a   |   | X |   |
|      |la evacuare              |                                             |zgomotului deteriorat, slabit, montat          |   |   |   |
|      |                         |                                             |necorespunzator, lipsa sau modificat de o      |   |   |   |
|      |                         |                                             |maniera care afecteaza semnificativ nivelul    |   |   |   |
|      |                         |                                             |de zgomot                                      |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.2 Emisii poluante la mas si mas-kat                                                                                                     |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.2.1 |Echipament de control al |Inspectie vizuala                            |a) Echipament de control al emisiilor          | X | X |   |
|      |emisiilor de gaze        |                                             |prevazut de producator deteriorat/lipsa        |   |   |   |
|      |                         |                                             |sau defect in mod evident                      |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Tubulatura de evacuare neetansa             |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3 Alte aspecte referitoare la mediu                                                                                                     |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3.1 |Fum                      |Inspectie vizuala                            |a) Fum in exces de orice culoare               |   | X |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3.2 |Scurgeri de fluide       |Inspectie vizuala                            |a) Orice scurgere semnificativa de fluid       |   | X |   |
|      |                         |                                             |care poate afecta mediul sau expune la         |   |   |   |
|      |                         |                                             |riscuri pe alti utilizatori ai drumului        |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                            9. ALTE VERIFICARI                                                            |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|9.1   |Vehicul in ansamblu      |Inspectie vizuala sau prin utilizarea unui   |a) Modificari neomologate ale oricarui         |   | X | X |
|      |                         |echipament adecvat                           |subansamblu al autovehiculului                 |   |   |   |
|      |                         |                                             |b) Orice defect suplimentar constatat ce ar    |   | X | X |
|      |                         |                                             |putea afecta siguranta circulatiei pe          |   |   |   |
|      |                         |                                             |drumurile publice                              |   |   |   |
+------+-------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
E - verificare ce necesita utilizarea unui echipament specializat
    DMi (Defectiune minora) - defectiune tehnica ce nu are un efect semnificativ asupra sigurantei rutiere si protectiei mediului, precum si alte neconformitati minore (inclusiv în ceea ce priveste identificarea vehiculului).
    DMa (Defectiune majora) - defectiune tehnica ce are un efect semnificativ asupra sigurantei rutiere (inclusiv în ceea ce priveste ceilalti participanti la trafic) si asupra protectiei mediului, precum si alte neconformitati majore (inclusiv în ceea ce priveste identificarea vehiculului).
    DP (defectiune periculoasa) - defectiune tehnica care constituie un risc imediat privind siguranta rutiera.
    În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa si/sau DP) încadrarea tine cont de despartirea acestora pe grupe realizata prin semnul '/'. În cazul defectiunilor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa si/sau DP), pentru care nu se specifica clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în functie de gravitatea lor în conformitate cu definitiile specifice.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:09:16 am
 B. Schema efectuare ITP mopede si motociclete
  

                                          
 +-----------------------------------------+         +------------------------------------------+
                                            |1. Asezat pe sa                          |         |2. Din fata                               |
                                            |Verificari:                              |         |Verificari:                               |
                                            |- dispozitive de comanda,                |     \   |- dispozitive de iluminare fata,          |
                                            |- comutatoare,                           | +--+  \ |- verificare si reglare lumini de drum si |
                                            |- avertizor sonor,                       | +--+  / |  de intalnire,                           |
+--------------------------------------+    |- furca si ghidon.                       |     /   |- cilindru de frana principal (daca este  |
|7. In spate.                          |    |                        Deplasare in fata|         |  pozitionat in fata),                    |
|Verificari:                           |    +-----------------------------------------+         |- aliniamentul rotilor.                   |
|- lampa pozitie spate,                |                                                        +------------------------------------------+
|- lampa de franare,                   |                                                                            +--+
|- catadioptrii,                       |                                                                           \+  +/
|- lampi de semnalizare,               |                                                                             \/
|- eficacitate sistem franare.         |                                                        +------------------------------------------+
+--------------------------------------+                                                        |3. Se amplaseaza vehiculul pe dispozitivul|
                   /\                                                                           |de verificare. Se suspenda roata fata.    |
                 /+  +\                                                                         |Verificari:                               |
                  +--+                                                                          |- mecanism de directie,                   |
+--------------------------------------+                                                        |- furca fata,                             |
|6. Se suspenda roata spate.           |                         IMAGINE                        |- suspensie fata                          |
|Verificari:                           |                                                        |- rulmentii furcii,                       |
|- furca spate,                        |                                                        |- janta fata,                             |
|- suspensie spate,                    |                                                        |- rulmentii rotii,                        |
|- rulmentii furcii,                   |                                                        |- stare anvelopa,                         |
|- janta spate,                        |                                                        |- componentele sistemului de franare fata.|
|- rulmentii rotii,                    |                                                        |Se coboara roata fata.                    |
|- stare anvelopa,                     |                                                        |             Deplasare in lateral dreapta.|
|- componentele sistemului de franare  |                                                        +------------------------------------------+
|spate,                                |
|              Se coboara roata pe sol.|  +-------------------------------------+           +-------------------------------------+
+--------------------------------------+  |5. Pe partea lateral stanga.         |           |4. Pe partea lateral dreapta.        |
                   /\                     |Verificari:                          |    /      |Verificari:                          |    /
                 /+  +\                   |- cadru,                             |  /  +--+  |- cadru,                             |  /  +--+
                  +--+                    |- reazem picioare,                   |  \  +--+  |- reazem picioare,                   |  \  +--+
                                          |- sistem de evacuare,                |    \      |- sistem de evacuare,                |    \
                                          |                                     |           |- sa.                                |
                                          |                  Deplasare in spate.|           |         Deplasare in lateral stanga.|
                                          +-------------------------------------+           +-------------------------------------+    Schema prezentata nu este obligatorie, nu contine toate punctele de verificare din planul de operatiuni, este numai o recomandare a RAR. Inspectorii trebuie sa se asigure în cazul în care nu respecta schema de mai sus ca toate sistemele si subansamblurile ce trebuie supuse verificarii, conform planului de operatiuni, au fost controlate.

   C. Aliniamentul rotilor la mopede si motociclete cu 2 roti

  
[IMAGINE]
IMAGINE

    Orice nealiniere vizibila, suficienta pentru a afecta manevrabilitatea sau conducerea autovehiculului impune respingerea acestuia.

   D. Verificare anvelope

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:10:44 am
Prevederi privind efectuarea ITP - clasele a II-a si a III-a
autovehicule, tractoare, precum si remorcile acestora

   A. Plan de operatiuni

   

+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
| Nr.   |                         |                                            |                                               |Cod defect |
| crt.  |  Denumirea verificarii  |  Metoda de control si aparatura necesara   |    Defectele constatate pentru respingere     +---+---+---+
|       |                         |                                            |                                               |DMi|DMa|DP |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                             0. IDENTIFICARE                                                              |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.1    |Verificarea starii       |Inspectie vizuala                           |a) Placa lipsa sau fixata necorespunzator      |   | X |   |
|       |placilor cu numarul de   |                                            |astfel incat s-ar putea desprinde de pe        |   |   |   |
|       |inmatriculare, a         |                                            |vehicul                                        |   |   |   |
|       |concordantei dintre      |                                            |b) Numar de inmatriculare ilizibil             |   | X |   |
|       |placile cu numarul de    |                                            |c) Placa deteriorata/confectionata artizanal   | X | X |   |
|       |inmatriculare si numarul |                                            |d) Numarul de inmatriculare de pe placa nu     |   | X |   |
|       |de inmatriculare din     |                                            |este in concordanta cu documentele             |   |   |   |
|       |documentele vehiculului  |                                            |vehiculului                                    |   |   |   |
|       |(CI si/sau CIV)          |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.2    |Verificarea concordantei |Inspectie vizuala dupa curatarea locurilor  |a) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde    |   | X |   |
|       |dintre datele prelevate  |unde se afla poansonate numarul de          |cu datele din CIV privind: categoria,          |   |   |   |
|       |de pe vehiculul prezentat|identificare si seria de motor sau placutele|caroseria, marca, tipul vehiculului, codul     |   |   |   |
|       |la ITP si datele din CIV |producatorului                              |motorului, seria motorului sau culoarea        |   |   |   |
|       |                         |Se verifica concordanta dintre vehiculul    |b) Lipsa numar de identificare poansonat       |   | X |   |
|       |                         |prezentat la ITP si datele din CIV privind: |sau lipsa placuta producator cu numar de       |   |   |   |
|       |                         |categorie, caroserie, marca, tip, numar de  |identificare de la bord                        |   |   |   |
|       |                         |identificare poansonat sau stantat pe       |c) Numar de identificare sau serie motor       |   | X |   |
|       |                         |placuta producatorului, prindere placuta    |modificat sau poansonat neconform              |   |   |   |
|       |                         |producator, cod motor, serie motor, culoare |d) Numar de identificare incomplet, ilizibil   |   | X |   |
|       |                         |                                            |partial sau total                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Suportul pe care se afla poansonat          |   | X |   |
|       |                         |                                            |numarul de identificare este fixat artizanal   |   |   |   |
|       |                         |                                            |pe vehicul (ex. inconjurat de un cordon de     |   |   |   |
|       |                         |                                            |sudura)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Vehiculul are aplicat un colant de alta     |   | X |   |
|       |                         |                                            |culoare decat cea din CIV pe o suprafata       |   |   |   |
|       |                         |                                            |mai mare de 50% din suprafata vehiculului      |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Motor cu alt sistem de alimentare decat     |   | X |   |
|       |                         |                                            |cel din CIV (ec. Motor cu sistem de            |   |   |   |
|       |                         |                                            |alimentare dual benzina + GPL/GNC sau          |   |   |   |
|       |                         |                                            |modificarea sistemului de alimentare al        |   |   |   |
|       |                         |                                            |motorului)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Serie rezervor GPL/GNC nu este mentionata   |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau este diferita de cea din CIV               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                          1. SISTEMUL DE FRANARE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1 Stare mecanica si functionare                                                                                                         |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.1  |Axul pedalei de frana    |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Efort excesiv la actionarea pedalei         |   | X |   |
|       |                         |componentelor, in timp ce sistemul de       |b) Uzura avansata sau joc excesiv              |   | X |   |
|       |                         |franare este actionat                       |c) Lipsa siguranta la pedala                   |   |   | X |
|       |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie  |                                               |   |   |   |
|       |                         |inspectate cu motorul oprit                 |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.2  |Stare pedala/maneta de   |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Cursa excesiva sau insuficienta a pedalei   |   | X |   |
|       |frana si cursa pedalei   |componentelor, in timp ce sistemul de       |b) Pedala nu revine corect la pozitia initiala |   | X |   |
|       |                         |franare este actionat                       |c) Imbracaminte pedala (daca a fost            | X | X |   |
|       |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie  |prevazuta de producator) uzata/fixata          |   |   |   |
|       |                         |inspectate cu motorul oprit                 |incorect sau lipsa                             |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Pedala deformata excesiv, fisurata, rupta   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.3  |Pompa de vacuum sau      |Inspectie vizuala a componentelor la        |a) Presiune insuficienta pentru asigurarea     |   | X |   |
|       |compresor si rezervoare  |presiunea normala de lucru, verificarea     |unei franari repetate (cel putin doua franari) |   |   |   |
|       |de aer                   |functionarii dispozitivului de avertizare a |dupa declansarea semnalului de avertizare      |   |   |   |
|       |                         |supapei multicircuit sau de suprapresiune   |(sau daca manometrul indica o valoare de       |   |   |   |
|       |                         |Se verifica intervalul de timp necesar      |pericol)                                       |   |   |   |
|       |                         |compresorului pentru realizarea presiunii de|b) Intervalul de timp pentru refacerea         |   | X |   |
|       |                         |lucru in sistemul de franare dupa ce se     |presiunii in instalatie mai mare de 7s         |   |   |   |
|       |                         |apasa pedala de frana repetat cu motorul    |c) Supapa de protectie multicircuit sau        |   | X |   |
|       |                         |oprit                                       |supapa de suprapresiune nu functioneaza        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Pierdere de aer care provoaca o scadere     |   | X |   |
|       |                         |                                            |importanta de presiune sau pierdere de aer     |   |   |   |
|       |                         |                                            |perceptibila auditiv                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Deteriorare exterioara care poate afecta    |   | X |   |
|       |                         |                                            |functionarea sistemului de franare             |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Pompa de vacuum deteriorata sau             |   | X |   |
|       |                         |                                            |nefunctionala                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Pierderi de ulei la compresor reduse/       | X | X |   |
|       |                         |                                            |importante                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.4  |Manometru sau indicator  |Verificare functionala                      |a) Functionarea incorecta/nefunctionarea       | X | X |   |
|       |pentru presiune joasa    |                                            |indicatorului sau a manometrului               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.5  |Supapa de comanda pentru |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|a) Uzata excesiv, fisurata sau deteriorata     |   | X |   |
|       |frana de stationare      |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Dispozitiv de actionare supapa defect       |   | X |   |
|       |                         |este actionat                               |c) Pierderi de aer in sistem, conexiuni        |   | X |   |
|       |                         |                                            |nesigure                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.6  |Frana de stationare,     |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Sistemul de blocare nesigur                 |   | X |   |
|       |mecanism cu clichet,     |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Uzura excesiva a axului levierului sau a    |   | X |   |
|       |levier de comanda        |este actionat                               |mecanismului cu clichet al levierului          |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Cursa prea mare a levierului (reglaj        |   | X |   |
|       |                         |                                            |incorect)                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Sistem inoperant (cursa prea mica, prea     |   | X |   |
|       |                         |                                            |mare sau orice element deteriorat sau reglat   |   |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator)                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.7  |Supape de franare        |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|a) Supapa deteriorata/neetansa (pierderi de    |   | X | X |
|       |(actionate cu piciorul,  |componentelor in timp ce sistemul de franare|aer in exces)                                  |   |   |   |
|       |de refulare, de comanda  |este actionat                               |b) Supapa fixata necorespunzator               |   | X |   |
|       |etc.)                    |                                            |c) Pierderi de lichid de frana reduse/         |   | X | X |
|       |                         |                                            |importante                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.8  |Cuple electrice si       |Deconectarea tuturor sistemelor de franare, |a) Robineti de inchidere sau ventile cu        |   | X |   |
|       |pneumatice pentru frana  |dispozitivelor de cuplare dintre            |etansare automata defecte                      |   |   |   |
|       |(semi)remorcii           |autovehiculul tractor si (semi)remorca      |b) Fixare necorespunzatoare/montaj             | X | X |   |
|       |                         |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |componentelor in timp ce sistemul de franare|c) Pierderi excesive de aer                    |   | X |   |
|       |                         |este actionat                               |d) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.9  |Rezervoarele de aer      |Inspectie vizuala si auditiva               |a) Deteriorate, corodate/neetanse              | X | X |   |
|       |comprimat                |                                            |b) Robinet de purjare a apei defect            | X |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare nesigura, montaj incorect            |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:11:15 am
|1.1.10 |Servofrana, pompa        |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Dispozitiv servofrana deteriorat/           | X | X |   |
|       |centrala de frana        |componentelor in timp ce sistemul de franare|ineficient                                     |   |   |   |
|       |(pentru sistemul de      |este actionat                               |b) Pompa centrala neetansa/defecta (pierde     |   | X | X |
|       |franare hidraulic)       |                                            |presiunea la apasarea constanta a pedalei      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau manetei)                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare necorespunzatoare a pompei           |   | X |   |
|       |                         |                                            |centrale de frana                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Cantitate insuficienta a lichidului de frana|   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Lipsa capac rezervor lichid de frana        | X |   |   |
|       |                         |                                            |f) Martor nivel lichid de frana aprins sau     | X |   |   |
|       |                         |                                            |defect                                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Functionare defectuoasa a dispozitivului    | X |   |   |
|       |                         |                                            |de avertizare in caz de nivel insuficient al   |   |   |   |
|       |                         |                                            |lichidului de frana (daca e prevazut de        |   |   |   |
|       |                         |                                            |producator)                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.11 |Conducte de frana rigide |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Conducta fisurata sau rupta                 |   |   | X |
|       |                         |sistemul de franare este actionat           |b) Conducta sau conexiune neetansa             |   | X | X |
|       |                         |                                            |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Deteriorari sau coroziuni excesive          |   | X |   |
|       |                         |                                            |(conform pct. C)                               |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Conducta pozitionata necorespunzator        |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.12 |Racorduri flexibile de   |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Racord fisurat sau rupt                     |   |   | X |
|       |frana                    |sistemul de franare este actionat           |b) Racord deteriorat, rasucit sau prea scurt   |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Racorduri sau conexiune neetansa            |   | X | X |
|       |                         |                                            |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Deformare excesiva la presiune              |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Racord cu porozitati                        |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.13 |Garnituri de frictiune   |Inspectie vizuala acolo unde exista zona de |a) Lipsa                                       |   |   | X |
|       |(placute, saboti)        |vizitare                                    |b) Uzura excesiva                              |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare   |   | X | X |
|       |                         |                                            |(la o roata/la mai multe roti).                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.14 |Tamburi si discuri de    |Inspectie vizuala, inclusiv in zona de      |a) Uzura excesiva, santuri, fisuri, sparturi   |   | X | X |
|       |frana                    |ventilatie                                  |sau alte defecte care compromit siguranta      |   |   |   |
|       |                         |                                            |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|       |                         |                                            |de defecte)                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau   |   | X | X |
|       |                         |                                            |unsoare (in functie de nr. rotilor la care apar|   |   |   |
|       |                         |                                            |astfel de defecte).                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Platou fixat gresit, joc platou             |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Joc disc de frana                           |   |   | X |
|       |                         |                                            |e) Disc frana deformat sau tambur ovalizat     |   | X | X |
|       |                         |                                            |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|       |                         |                                            |de defecte)                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.15 |Cabluri de frana, leviere|Inspectie vizuala si functionala a          |a) Cabluri deteriorate/innodate                |   | X | X |
|       |si tije de actionare     |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Lipsa cabluri sau elemente ale timoneriei   |   |   | X |
|       |                         |este actionat                               |c) Componente corodate sau uzate excesiv       |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Ghidaje de cabluri necorespunzatoare        |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Curse anormal de mari ale timoneriei        |   | X |   |
|       |                         |                                            |datorita reglajului incorect sau uzurii        |   |   |   |
|       |                         |                                            |excesive                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Orice element care poate impiedica          |   | X |   |
|       |                         |                                            |miscarea libera a elementelor sistemului de    |   |   |   |
|       |                         |                                            |franare                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Conexiune necorespunzatoare a               |   | X |   |
|       |                         |                                            |cablurilor sau a tijelor                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Cabluri ce nu asigura functionalitatea sau  |   | X |   |
|       |                         |                                            |tije de actionare defecte                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |i) Cursa insuficienta sau excesiva a           |   | X |   |
|       |                         |                                            |timoneriei care nu asigura actionarea          |   |   |   |
|       |                         |                                            |corespunzatoare                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.16 |Etriere, cilindri de     |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Cu deteriorari/cu fisuri                    |   | X | X |
|       |frana (inclusiv cilindri |sistemul de franare este actionat           |b) Neetanseitati (pierderi reduse/             |   | X | X |
|       |de frana cu arc)         |                                            |importante)                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare necorespunzatoare/montaj             |   | X | X |
|       |                         |                                            |incorect                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Coroziuni excesive                          |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Burduf de protectie impotriva prafului      | X | X |   |
|       |                         |                                            |rupt/lipsa                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Deplasare insuficienta sau excesiva a       |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului ce actioneaza cama              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:11:50 am
|1.1.17 |Regulator automat al     |Inspectie vizuala si functionala in timp ce |a) Timonerie defecta sau reglata               |   | X |   |
|       |franarii in functie de   |sistemul de franare este actionat           |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |incarcare                |                                            |b) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient     |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Regulator lipsa sau modificat               |   |   | X |
|       |                         |                                            |d) Lipsa placutei cu datele tehnice            | X |   |   |
|       |                         |                                            |principale (la veh. clasa a III-a) sau date    |   |   |   |
|       |                         |                                            |ilizibile.                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.18 |Leviere pentru came cu   |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Mecanism gripat sau cursa excesiv de        |   | X |   |
|       |reglaj automat           |sistemul de franare este actionat           |mare datorita reglajului incorect sau uzurii   |   |   |   |
|       |                         |                                            |excesive                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Dispozitiv de reglare automata a jocului    |   | X |   |
|       |                         |                                            |defect                                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispozitiv de reglare automata a jocului    |   | X |   |
|       |                         |                                            |montat incorect                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.19 |Frana de incetinire (in  |Inspectie vizuala si prin probe in parcurs  |a) Lipsa frana de incetinire                   |   |   | X |
|       |masura in care exista sau|                                            |b) Montaj incorect, conexiuni                  |   | X |   |
|       |este obligatorie)        |                                            |necorespunzatoare sau deteriorate              |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.20 |Verificare actionare     |Deconectarea cuplei de franare dintre       |a) Frana (semi)remorcii nu actioneaza          |   |   | X |
|       |automata a franei de     |autovehicul si (semi)remorca                |automat la deconectarea dispozitivului de      |   |   |   |
|       |parcare la (semi)remorca |                                            |cuplare                                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.21 |Ansamblul sistemului de  |Inspectie vizuala si auditiva               |a) Alte componente (pompa antigel,             |   | X | X |
|       |franare                  |                                            |uscatorul de aer etc.) corodate excesiv/       |   |   |   |
|       |                         |                                            |deteriorate astfel incat afecteaza             |   |   |   |
|       |                         |                                            |functionalitatea sistemului de franare         |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Pierderi excesive antigel/aer               | X | X |   |
|       |                         |                                            |c) Orice alta componenta fixata nesigur/       | X | X |   |
|       |                         |                                            |montata necorespunzator                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Reparatii necorespunzatoare/modificari      |   | X | X |
|       |                         |                                            |neautorizate                                   |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.22 |Supape de testare (unde  |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa                                       |   | X |   |
|       |acestea sunt prevazute)  |                                            |b) Deteriorate, neutilizabile/neetanse         | X | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2 Eficacitate si performanta la frana de serviciu                                                                                       |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role sau |a) Forta de franare necorespunzatoare pe       |   | X | X |
|       |                         |prin probe in parcurs                       |una/mai multe roti                             |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |b) Dezechilibrul fortelor de franare de la     |   | X |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |rotile aceleiasi punti este mai mare de 30%    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|       |                         |Pentru autovehicule destinate invatarii     |In cazul franarii in parcurs vehiculul         |   |   |   |
|       |                         |conducerii si pentru cele adaptate          |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |conducerii de catre o persoana cu handicap  |c) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|       |                         |se va efectua o proba suplimentara de       |de franare                                     |   |   |   |
|       |                         |franare                                     |d) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Variatie excesiva a fortei de franare in    |   | X |   |
|       |                         |                                            |timpul franarii                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.2  |Eficacitate (+E).        |Incercare pe standul de franare cu role (cu |a) Eficacitatea minima dupa cum urmeaza:       |   |   | X |
|       |                         |utilizarea, dupa caz a dispozitivului de    |autovehicule transport persoane care au, in    |   |   |   |
|       |                         |masurare a fortei la pedala, a              |afara locului conducatorului, mai mult de 8    |   |   |   |
|       |                         |dispozitivului de masurare a presiunii in   |locuri pe scaune                               |   |   |   |
|       |                         |instalatia de franare, a dispozitivului de  |50% (1)                                        |   |   |   |
|       |                         |ancorare) sau prin probe in parcurs folosind|autovehicule transport persoane care au, in    |   |   |   |
|       |                         |un decelerometru cu compensare si           |afara locului conducatorului, cel mult 8       |   |   |   |
|       |                         |inregistrare si dupa caz dispozitiv de      |locuri pe scaune, autovehicule taxi,           |   |   |   |
|       |                         |masurare a efortului la pedala.             |autovehicule speciale ambulanta                |   |   |   |
|       |                         |Pentru vehiculele de transport marfa        |50%                                            |   |   |   |
|       |                         |eficienta sistemului de franare trebuie sa  |autovehicule transport marfa                   |   |   |   |
|       |                         |fie evaluata pentru vehiculul cu incarcatura|cu MTMA pana la 3.500 kg inclusiv              |   |   |   |
|       |                         |maxima folosind metode de extrapolare       |45% (2)                                        |   |   |   |
|       |                         |A se vedea Anexa nr. 11 la Reglementari     |autovehicule transport marfa                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |cu MTMA peste 3.500 kg                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |43% (3)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |(semi)remorci                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |40% (4)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |tractoare                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |20%                                            |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|(1) 48% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie mai mic de 1991 inclusiv;                              |
|(2) 50% pentru autovehiculele inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                        |
|(3) 45% pentru autovehiculele inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                        |
|(4) 43% pentru (semi)remorci inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.3 Eficacitate si performanta la frana de securitate (daca este actionata printr-un sistem separat)                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.3.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role sau |a) Forta de franare nu actioneaza pe una       |   | X |   |
|       |                         |prin probe in parcurs                       |dintre roti                                    |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |b) Dezechilibrul fortelor de franare de la     |   | X |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim.                  |rotile aceleiasi punti este mai mare de 30%.   |   |   |   |
|       |                         |                                            |In cazul franarii in parcurs, autovehiculul    |   |   |   |
|       |                         |                                            |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |de franare                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Variatie excesiva a fortei de franare in    |   | X |   |
|       |                         |                                            |timpul franarii                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:12:23 am
|1.3.2  |Eficacitatea (+E)        |Incercare pe standul de franare sau prin    |    a) Eficacitatea minima dupa cum urmeaza:   |   |   | X |
|       |                         |probe in parcurs folosind un decelerometru  |  autovehicule transport persoane care au, in  |   |   |   |
|       |                         |cu compensare si inregistrare               |  afara locului conducatorului, mai mult de 8  |   |   |   |
|       |                         |                                            |                locuri pe scaune               |   |   |   |
|       |                         |                                            |25% (1)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |  autovehicule transport persoane care au, in  |   |   |   |
|       |                         |                                            |    afara locului conducatorului, cel mult 8   |   |   |   |
|       |                         |                                            |      locuri pe scaune, autovehicule taxi,     |   |   |   |
|       |                         |                                            |        autovehicule speciale ambulanta        |   |   |   |
|       |                         |                                            |25%                                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |          autovehicule transport marfa         |   |   |   |
|       |                         |                                            |22%                                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |                 (semi)remorci                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |20% (2)                                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|(1) 24% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie mai mic de 1991 inclusiv;                              |
|(2) 21% pentru (semi)remorci inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.4 Eficacitate si performanta la frana de stationare (cand nu este frana de securitate)                                                  |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare sau prin    |a) Frana nu actioneaza pe una din parti        |   | X |   |
|       |                         |probe in parcurs                            |In cazul franarii in parcurs vehiculul         |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |b) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Zgomot la roata in timpul franarii          |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.2  |Eficacitate (+E)         |Inspectie pe standul de franare sau prin    |a) Eficacitate minima de 16% pentru toate      |   | X |   |
|       |                         |probe in parcurs                            |categoriile de vehiculele                      |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |                                               |   |   |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.5 Performanta retarder sau     |Incercare pe standul de frana cu role sau   |a) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|frana de incetinire pe evacuare  |prin probe in parcurs                       |de franare                                     |   |   |   |
|                                 |                                            |b) Sistem inoperant                            |   | X |   |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.6 Sistem antiblocare (ABS)     |Inspectie vizuala a dispozitivului de       |a) Dispozitivul de avertizare nu               |   | X |   |
|functioneaza corespunzator       |avertizare                                  |b) Dispozitivul de avertizare indica avarie    |   | X |   |
|                                 |                                            |in sistem                                      |   |   |   |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                         2. SISTEMUL DE DIRECTIE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1 Stare mecanica                                                                                                                        |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.1  |Stare, fixare,           |Inspectie vizuala cu vehiculul pe canal,    |a) Mecanism de directie greu manevrabil        |   |   | X |
|       |functionare mecanism     |cric de canal sau elevator                  |b) Uzura excesiva a axului sectorului de       |   |   | X |
|       |de directie (+E)         |Volanul este rotit stanga-dreapta sau       |angrenare                                      |   |   |   |
|       |                         |rotile puntii directoare sunt deplasate     |c) Neetanseitati ale casetei (scurgeri reduse/ | X | X |   |
|       |                         |stanga-dreapta pe intreaga cursa            |importante)                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.2  |Stare, fixare caseta de  |Inspectie vizuala a fixarii casetei de      |a) Fixare necorespunzatoare a casetei          |   |   | X |
|       |directie (+E)            |directie.                                   |b) Suruburi de fixare rupte/lipsa              |   | X | X |
|       |                         |Cu vehiculul aflat pe canal se suspenda     |c) Caseta de directie fisurata/sparta          |   | X | X |
|       |                         |puntea directoare utilizand cricul de canal,|d) Gauri de fixare ovalizate                   |   |   | X |
|       |                         |se roteste volanul stanga-dreapta           |                                               |   |   |   |
|       |                         |Se poate folosi un detector de jocuri care  |                                               |   |   |   |
|       |                         |asigura miscare in diagonala sau            |                                               |   |   |   |
|       |                         |semicirculara.                              |                                               |   |   |   |
|       |                         |In cazul in care se utilizeaza un elevator  |                                               |   |   |   |
|       |                         |se deplaseaza manual rotile stanga-dreapta. |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.3  |Jocuri in mecanismul de  |Inspectie vizuala a componentelor timoneriei|a) Miscare relativa intre componentele         |   | X |   |
|       |directie (+E)            |directiei in ceea ce priveste uzura,        |mecanismului ce ar trebui sa fie fixe          |   |   |   |
|       |                         |fisurile si siguranta in timp ce volanul    |b) Joc excesiv in articulatiile mecanismului   |   | X |   |
|       |                         |este rotit stanga-dreapta cu autovehiculul  |de directie                                    |   |   |   |
|       |                         |pe canal utilizand un detector de jocuri    |c) Deformari/fisuri ale oricarui element       |   | X | X |
|       |                         |corespunzator sau pe elevator deplasand     |d) Lipsa dispozitive de blocare la bracarea    |   | X |   |
|       |                         |manual rotile puntii directoare             |rotilor                                        |   |   |   |
|       |                         |stanga-dreapta                              |e) Alinierea defectuoasa a componentelor       |   | X |   |
|       |                         |                                            |(ex. bara de comanda a directiei, bara de      |   |   |   |
|       |                         |                                            |conexiune)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Reparatii necorespunzatoare, modificari     |   | X |   |
|       |                         |                                            |g) Burduf de protectie la praf                 | X | X |   |
|       |                         |                                            |deteriorat/lipsa                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.4  |Functionarea legaturilor |Inspectie vizuala a miscarii elementelor    |a) Cursa incompleta a mecanismului de          |   | X |   |
|       |mecanismului de directie |timoneriei in timp ce volanul este rotit, cu|directie la actionarea acestuia (lovirea de o  |   |   |   |
|       |                         |rotile pe sol si motorul in functiune       |parte fixa a sasiului)                         |   |   |   |
|       |                         |Cu vehiculul pe un canal sau elevator se    |b) Limitatoare mecanice de cursa               |   | X |   |
|       |                         |roteste volanul stanga-dreapta pana la cursa|nefunctionale (daca sunt prevazute)            |   |   |   |
|       |                         |maxima                                      |c) Nealinierea/atingerea componentelor         |   | X | X |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.1.5  |Stare, fixare,           |Verificarea servodirectiei si a nivelului de|a) Neetanseitati (scurgeri reduse/importante)  | X | X |   |
|       |functionare si           |ulei hidraulic din rezervor (daca este      |b) Nivelul lichid redus                        | X |   |   |
|       |etanseitate servodirectie|vizibil)                                    |c) Mecanismul nu functioneaza                  |   | X |   |
|       |                         |Cu rotile pe sol si cu motorul functionand  |d) Mecanism fixat necorespunzator/fisurat      |   | X | X |
|       |                         |se verifica daca servodirectia functioneaza |e) Conducte care freaca/pozitionate            |   | X | X |
|       |                         |corect                                      |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Reparatii necorespunzatoare/modificari      |   | X | X |
|       |                         |                                            |neautorizate                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Conducte, furtunuri deteriorate sau uzate   |   | X |   |
|       |                         |                                            |excesiv                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Zgomot la pompa in timpul functionarii      |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:13:39 am
|2.2 Volanul si coloana volanului                                                                                                          |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.1  |Stare, fixare volan      |Cu rotile pe sol, se oscileaza volanul      |a) Deplasare relativa intre volan si coloana   |   | X |   |
|       |                         |dintr-o parte in alta intr-un plan          |de directie care indica un joc excesiv         |   |   |   |
|       |                         |perpendicular pe coloana de directie si se  |b) Lipsa dispozitivului de retinere            |   | X | X |
|       |                         |aplica de jos in sus si de sus in jos o     |(sigurantei) pe butucul volanului              |   |   |   |
|       |                         |forta slaba                                 |c) Fisuri la butucul, coroana sau spitele      |   | X |   |
|       |                         |Se inspecteaza vizual jocurile              |volanului                                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.2  |Stare, fixare coloana    |Se impinge si se trage de volan in linie    |a) Joc excesiv axial sau radial al centrului   |   | X |   |
|       |volan                    |cu coloana, se impinge de volan in          |volanului in raport cu coloana                 |   |   |   |
|       |                         |diferite directii perpendiculare pe         |b) Joc anormal in cuplajul elastic sau         |   | X |   |
|       |                         |coloana de directie                         |cardanic (cuplaj deteriorat).                  |   |   |   |
|       |                         |Se verifica vizual jocul si starea          |c) Fixare defectuoasa a coloanei               |   | X |   |
|       |                         |cuplajelor elastice sau a altor articulatii.|                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.3  |Joc la volan             |Cu motorul in functiune in cazul vehiculelor|a) Joc excesiv al directiei (de exemplu un     |   | X |   |
|       |                         |cu servo-directie si cu rotile in pozitie   |punct de pe coroana volanului poate fi rotit   |   |   |   |
|       |                         |dreapta, se roteste usor volanul            |pe un arc de cerc pe o distanta mai mare de    |   |   |   |
|       |                         |stanga-dreapta, pe cat posibil fara a misca |o cincime din diametrul volanului fara ca      |   |   |   |
|       |                         |rotile                                      |rotile directoare sa se miste)                 |   |   |   |
|       |                         |Se verifica vizual miscarea libera          |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.4  |Aliniamentul rotilor     |Verificarea aliniamentului rotilor          |a) Roti nealiniate in mod evident              |   | X |   |
|       |                         |Control vizual                              |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|2.2.5  |Stare, fixare punte      |Inspectie vizuala sau utilizand un detector |a) Componente deteriorate/fisurate             |   | X | X |
|       |directoare remorci       |de jocuri, daca este adecvat                |b) Miscare neuniforma/joc excesiv              |   | X | X |
|       |                         |Se decupleaza remorca si apoi protapul este |c) Fixare defectuoasa                          |   | X |   |
|       |                         |rotit stanga-dreapta sau rotile puntii      |                                               |   |   |   |
|       |                         |directoare sunt deplasate stanga-dreapta    |                                               |   |   |   |
|       |                         |pana la cursa maxima                        |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                             3. VIZIBILITATEA                                                             |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.1    |Oglinzi retrovizoare     |Inspectie vizuala                           |a) Oglinda deteriorata sau fixata              | X | X |   |
|       |(+E), inclusiv cea       |                                            |necorespunzator/lipsa                          |   |   |   |
|       |suplimentara de la       |                                            |                                               |   |   |   |
|       |autovehiculele SCOALA,   |                                            |                                               |   |   |   |
|       |stare si fixare          |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.2    |Starea parbrizului si a  |Inspectie vizuala de la postul de conducere |a) Parbriz fisurat intr-o zona in care se      | X | X |   |
|       |celorlalte geamuri       |(conform lit. D)                            |accepta/fisurat, spart sau cu transparenta     |   |   |   |
|       |                         |                                            |neconforma cu cerintele specifice              |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Geam lateral fata fisurat/spart sau cu      | X | X |   |
|       |                         |                                            |transparenta neconforma cu cerintele           |   |   |   |
|       |                         |                                            |specifice                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Parbriz sau geam in stare                   | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare (sablat, zgariat/cu          |   |   |   |
|       |                         |                                            |opacitati importante sau din material          |   |   |   |
|       |                         |                                            |neconform)                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.3    |Camp de vizibilitate     |Inspectie vizuala de de la postul de        |a) Obstructionarea campului de vizibilitate    |   | X |   |
|       |                         |conducere                                   |al conducatorului care ii afecteaza vederea    |   |   |   |
|       |                         |Se va verifica vizibilitatea jaloanelor in  |in fata sau lateral                            |   |   |   |
|       |                         |poligonul de probe conform anexei 3 la      |b) Nu se asigura vizibilitatea                 |   | X |   |
|       |                         |reglementari pentru oglinzile din clasele   |corespunzatoare spre inapoi                    |   |   |   |
|       |                         |IV si V                                     |c) Nu se asigura vizibilitatea conform         |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintelor                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.4    |Dispozitive cu camera de |Inspectie vizuala si functionala de de la   |a) Nu functioneaza corespunzator               |   | X |   |
|       |luat vederi ce inlocuiesc|postul de conducere                         |b) Nu se asigura vizibilitatea conform         |   | X |   |
|       |oglinzile din clasele IV |Se va verifica vizibilitatea jaloanelor in  |cerintelor                                     |   |   |   |
|       |si V                     |poligonul de probe anexei 3 la reglementari |                                               |   |   |   |
|       |                         |pentru oglinzile din clasele IV si V        |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.5    |Stergatoare de parbriz   |Inspectie vizuala si functionala            |a) Stergator care nu functioneaza              |   | X |   |
|       |                         |                                            |corespunzator sau lipsa                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Lamela stergatorului deteriorata/lipsa      | X | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.6    |Spalatoare de parbriz    |Inspectie vizuala si functionala            |a) Spalator care nu functioneaza               | X | X |   |
|       |                         |                                            |corespunzator/lipsa                            |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|3.7    |Sistem de dezaburire     |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sistem care nu functioneaza                 | X |   |   |
|       |                         |                                            |corespunzator sau deteriorat                   |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                     4. LAMPI SI ECHIPAMENT ELECTRIC                                                      |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.1 Faruri                                                                                                                                |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa far sau dispersor                     |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Far neomologat (fara marca de               |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Far cu oglinda deteriorata                  |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta                     |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitate luminii sau   |   |   |   |
|       |                         |                                            |schimba culoarea luminii emise                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Faruri destinate conducerii pe partea       |   | X |   |
|       |                         |                                            |stanga                                         |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.3  |Verificare reglaj (+E)   |Inspectie vizuala si functionala            |a) Far reglat necorespunzator                  |   | X |   |
|       |                         |Inspectorul va regla farul daca dispozitivul|b) Sursa de lumina montata necorespunzator     |   | X |   |
|       |                         |de reglare este functional                  |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.4  |Comutare lumini          |Inspectie vizuala si functionala            |a) Numarul de faruri aprinse simultan nu       |   | X |   |
|       |                         |                                            |este in conformitate cu tipul omologat         |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.5  |Dispozitive de reglare   |Inspectie vizuala si functionala            |a) Dispozitivul nu functioneaza                |   | X |   |
|       |a farurilor (atunci      |                                            |b) Dispozitivul manual nu poate fi actionat    |   | X |   |
|       |cand sunt prevazute de   |                                            |de la locul conducatorului                     |   |   |   |
|       |producator)              |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.1.6  |Stergatorul sau          |Inspectie vizuala si functionala            |a) Stergatorul si/sau spalatorul nu            | X |   |   |
|       |spalatorul de far        |Verificarea se face cu farurile in functiune|functioneaza                                   |   |   |   |
|       |(atunci cand este        |                                            |                                               |   |   |   |
|       |prevazut de producator)  |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2 Lampi de pozitie fata, spate, lateral, lampi de gabarit                                                                               |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|       |                         |Se verifica si caseta SCOALA (daca e cazul) |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
|       |                         |                                            |f) Caseta SCOALA necertificata, montata        |   | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator sau lipsa                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------                                                                                                     |
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:14:13 am
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.2.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta*                    |   |   |   |
|       |                         |Se verifica si functionarea casetei SCOALA  |- fata sau spate dreapta                       | X |   |   |
|       |                         |(daca e cazul)                              |- fata sau spate stanga                        |   | X |   |
|       |                         |                                            |- pozitie lateral, lampi de gabarit            | X |   |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Nefunctionare caseta SCOALA                 |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.3 Lampi de franare                                                                                                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.3.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.3.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta*                    |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.4 Lampi indicatoare de directie si de avarie                                                                                            |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta*                    |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului de comanda                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.4.3  |Frecventa semnalului     |Inspectie vizuala si functionala            |a) Frecventa de aprindere intermitenta         | X |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.5 Faruri si lampi de ceata                                                                                                              |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.5.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.5.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta*                    | X |   |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                       
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:14:45 am
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.6 Lampa de iluminare a placii de inmatriculare spate, lampa mers inapoi                                                                 |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.6.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa lampa sau dispersor                   |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat/spart, de culoare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.6.2  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sursa de lumina defecta*                    | X | X |   |
|       |                         |                                            |b) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  |   | X |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact; daca este asigurata functionarea cel putin a unei surse de lumina (alta decat LED), defectiunea         |
|este considerata minora                                                                                                                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.7 Catadioptri, placi de identificare reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur                                   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.7.1  |Stare si fixare          |Inspectie vizuala                           |a) Catadioptri deteriorati/fixati, montati     | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator sau lipsa                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Placi de identificare spate reflectorizant  | X | X |   |
|       |                         |                                            |fluorescente deteriorate/fixate, montate       |   |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator sau lipsa                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Marcaje reflectorizante de contur           | X | X |   |
|       |                         |                                            |deteriorate/fixate, montate                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator sau lipsa                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.7.2  |Functionare              |Inspectie vizuala                           |a) Catadioptri, marcaje reflectorizante de     |   | X |   |
|       |                         |                                            |contur si placi de identificare spate          |   |   |   |
|       |                         |                                            |reflectorizant fluorescente neomologate        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.8 Martori luminosi                                                                                                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.8.1  |Functionare              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Nu functioneaza corespunzator (nu           | X | X |   |
|       |                         |                                            |afecteaza/afecteaza direct siguranta           |   |   |   |
|       |                         |                                            |rutiera)                                       |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.9 Conexiuni, cablaj electric si bateria de acumulatori.                                                                                 |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.9.1  |Conexiuni electrice      |Inspectie vizuala si functionala            |a) Conexiuni electrice fixate/pozitionate      | X | X |   |
|       |dintre autovehicul       |Daca exista posibilitatea se verifica       |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |tractor si (semi)remorca.|continuitatea electrica dintre vehicule     |b) Izolatie deteriorata                        |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Conexiunile electrice nu functioneaza       |   | X |   |
|       |                         |                                            |corespunzator                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Conexiunile electrice dintre autovehicul    |   | X |   |
|       |                         |                                            |si (semi)remorci nu sunt concepute astfel      |   |   |   |
|       |                         |                                            |incat sa impiedice orice deconectare           |   |   |   |
|       |                         |                                            |accidentala                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.9.2  |Cablaj electric          |Inspectie vizuala cu vehiculul pe canalul de|a) Cabluri fixate/pozitionate                  | X | X |   |
|       |                         |vizitare sau pe elevator inclusiv in        |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |compartimentul motor                        |b) Izolatie cablaj deteriorata                 |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.9.3  |Baterii(e) de acumulatori|Inspectie vizuala                           |a) Fixata necorespunzator                      |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Scurgeri de electrolit (in functie de debit)| X | X |   |
|       |                         |                                            |c) Sigurante improvizate                       |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Neventilate corespunzator (daca e cazul)    |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.10 Alte lampi (daca au fost prevazute de producator)                                                                                    |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|4.10.1 |Alte lampi - stare,      |Inspectie vizuala si functionala            |a) Lipsa lampa sau dispersor                   | X |   |   |
|       |fixare, functionare      |                                            |b) Lampa neomologata (fara marca de            |   | X |   |
|       |                         |                                            |omologare)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispersor fisurat, spart, de culoare        | X |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Fixare necorespunzatoare care poate         |   | X |   |
|       |                         |                                            |conduce la caderea pe carosabil                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Montare necorespunzatoare                   | X |   |   |
|       |                         |                                            |f) Sursa de lumina defecta*                    | X |   |   |
|       |                         |                                            |g) Culoarea luminii emise nu respecta          |   | X |   |
|       |                         |                                            |cerintele specifice                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei  | X |   |   |
|       |                         |                                            |de lumina care reduc intensitatea luminii      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau schimba culoarea luminii emise             |   |   |   |
|       |                         |                                            |i) Lampi interzise                             |   |   | X |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|*) In cazul lampilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se considera defect daca functioneaza minim 50% din acestea,               |
|constituite intr-un grup compact                                                                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:15:43 am
   5. PUNTI, ROTI SI MECANISMUL SUSPENSIEI                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|5.1 Punti (axe)                                                                                                                           |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.1  |Stare, fixare punti (+E) |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Punte corodata excesiv/deformata sau        |   | X | X |
|       |                         |elevator sau deasupra canalului de vizitare |fisurata (in cazul puntilor rigide)            |   |   |   |
|       |                         |Se utilizeaza obligatoriu un detector de    |b) Bascula corodata excesiv/deformata sau      |   | X | X |
|       |                         |jocuri in cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5   |fisurata (in cazul puntilor independente)      |   |   |   |
|       |                         |tone.                                       |c) Fixare nesigura pe vehicul sau jocuri in    |   | X |   |
|       |                         |                                            |articulatiile de fixare                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Reparatie necorespunzatoare/modificare      |   | X | X |
|       |                         |                                            |constructiva necorespunzatoare                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Tirant deformat, nefixat corespunzator pe   |   | X |   |
|       |                         |                                            |sasiu/caroserie                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.2  |Stare, fixare fuzete si  |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Fuzeta fisurata sau deformata               |   |   | X |
|       |butucii rotilor (+E)     |elevator sau deasupra canalului de vizitare |b) Joc excesiv al pivotului fuzetei si/sau a   |   | X |   |
|       |                         |Se utilizeaza obligatoriu un detector de    |bucselor basculelor.                           |   |   |   |
|       |                         |jocuri in cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5   |c) Miscare excesiva intre fuzeta si axa rigida |   | X |   |
|       |                         |tone                                        |d) Pivotul fuzetei slabit sau cu joc in punte  |   |   | X |
|       |                         |Se aplica o forta laterala sau verticala pe |e) Piulite, prezoane sau suruburi de fixare    |   | X | X |
|       |                         |fiecare roata                               |lipsa (in functie de numar)                    |   |   |   |
|       |                         |Jocurile se vor evalua conform precedurii   |f) Burduf de protectie la praf deteriorat/     | X | X |   |
|       |                         |prevazute la lit. E                         |lipsa                                          |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.1.3  |Rulmentii rotilor. (+E)  |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Joc excesiv la rulment                      |   | X |   |
|       |                         |elevator sau deasupra canalului de vizitare |b) Rulment prea strans, blocarea rotii la      |   | X |   |
|       |                         |Se utilizeaza obligatoriu un detector de    |rotire                                         |   |   |   |
|       |                         |jocuri in cazul vehiculelor cu MTMA > 3,5   |c) Zgomot la rotirea libera a rotii            |   | X |   |
|       |                         |tone                                        |                                               |   |   |   |
|       |                         |Se roteste si se oscileaza roata sau se     |                                               |   |   |   |
|       |                         |aplica o forta laterala pe fiecare roata.   |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2 Jante si anvelope                                                                                                                     |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2.1  |Stare, fixare butuci     |Inspectie vizuala pe ambele parti ale       |a) Prezon sau piulita lipsa sau slabit(a)      |   | X | X |
|       |roti (+E)                |fiecarei roti cu vehiculul pe canal sau     |(in functie de numar)                          |   |   |   |
|       |                         |elevator                                    |b) Butucul rotii fisurat                       |   |   | X |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2.2  |Stare, fixare jante (+E) |Inspectie vizuala pe ambele parti ale       |a) Janta fisurata, sudata necorespunzator      |   | X |   |
|       |                         |fiecarei roti cu vehiculul pe canal sau     |b) Inele elastice de retinere a anvelopei      |   |   | X |
|       |                         |elevator                                    |fixate incorect                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Janta deformata excesiv sau montata         |   | X |   |
|       |                         |                                            |incorect                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Gaurile de fixare a jantei ovalizate        |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Dimensiunile jantei nu sunt in              |   | X |   |
|       |                         |                                            |conformitate cu documentele                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.2.3  |Stare, fixare anvelope   |Inspectie vizuala a intregii anvelope prin  |a) Dimensiunea anvelopei, indicele de          |   | X |   |
|       |(+E)                     |deplasarea vehiculului inainte si inapoi pe |sarcina sau indicele de viteza nu sunt         |   |   |   |
|       |                         |canal sau prin rotirea rotii cand vehiculul |conform cu documentele                         |   |   |   |
|       |                         |este suspendat pe elevator sau cric de canal|b) Anvelope de dimensiuni diferite pe          |   | X |   |
|       |                         |Conform lit. F                              |aceeasi axa sau la roti jumelate               |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Anvelope de constructie diferita (radial    |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau diagonal) pe aceeasi axa                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Taieturi profunde sau deteriorari           |   |   | X |
|       |                         |                                            |importante pe banda de rulare sau pe           |   |   |   |
|       |                         |                                            |flancurile anvelopelor                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Uzura neuniforma pronuntata a anvelopei     |   | X |   |
|       |                         |                                            |pe banda de rulare                             |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Adancimea profilului principal (zona        |   | X |   |
|       |                         |                                            |centrala de 3/4 din latimea benzii de rulare)  |   |   |   |
|       |                         |                                            |neconforma mai mica de 1,6 mm (pentru          |   |   |   |
|       |                         |                                            |tractoare si masini pentru lucrari: 2 mm la    |   |   |   |
|       |                         |                                            |anvelopele cu diametrul jantei pana la 20''    |   |   |   |
|       |                         |                                            |inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu             |   |   |   |
|       |                         |                                            |diametrul jantei peste 20'')                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Frecarea anvelopei de parti ale             |   |   | X |
|       |                         |                                            |sasiului/caroseriei sau ale suspensiei         |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Anvelope resapate neomologate               |   |   | X |
|       |                         |                                            |i) Anvelope cu profil diferit pe aceeasi axa   | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3 Suspensie                                                                                                                             |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.1  |Arcuri (+E)              |Inspectie vizuala cu vehiculul pe canal sau |a) Fixare sau montare necorespunzatoare a      |   | X |   |
|       |                         |elevator utilizand un detector de jocuri    |arcurilor pe sasiu sau punte (axa)             |   |   |   |
|       |                         |daca este necesar                           |b) O componenta a arcului deteriorata/         |   | X | X |
|       |                         |                                            |fisurata                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Lipsa arc la una din punti (roti)           |   |   | X |
|       |                         |                                            |d) Arc rupt                                    |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.2  |Amortizoare(+E)          |Inspectie vizuala cu vehiculul pe canal sau |a) Jocuri excesive in articulatiile de fixare  |   | X |   |
|       |                         |elevator.                                   |pe cadru sau sasiu                             |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Amortizor deteriorat/rupt                   | X | X |   |
|       |                         |                                            |c) Amortizor neetans                           | X |   |   |
|       |                         |                                            |d) Lipsa amortizor                             |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.3  |Bara de torsiune,        |Inspectie vizuala utilizand un detector de  |a) Montare necorespunzatoare a unei            |   | X |   |
|       |bielete antiruliu, bare  |jocuri sau elevator                         |componente pe sasiu sau axa                    |   |   |   |
|       |si leviere ale           |                                            |b) O componenta corodata excesiv/              | X | X |   |
|       |suspensiei (+E)          |                                            |deteriorata sau fisurata                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Reparatie sau modificare                    |   | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Rulment gripat sau joc anormal la           |   | X |   |
|       |                         |                                            |rulment                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Lipsa bara stabilizatoare (daca a fost      |   |   | X |
|       |                         |                                            |prevazuta de producator)                       |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.4  |Articulatiile suspensiei |Inspectie vizuala cu vehiculul pe elevator  |a) Lipsa bolturi fixare arc si/sau bucse       |   |   | X |
|       |(+E)                     |sau canal utilizand un detector de jocuri   |b) Lipsa placute reazem si/sau bride           |   |   | X |
|       |                         |sau elevator                                |c) Articulatii cu jocuri excesive/rupte        |   | X | X |
|       |                         |                                            |d) Bucse uzate excesiv                         |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Burduf de protectie la praf deteriorat/     | X | X |   |
|       |                         |                                            |lipsa                                          |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.5  |Suspensia pneumatica     |Inspectie vizuala si auditiva cu vehiculul  |a) Fixare necorespunzatoare pe sasiu sau       |   | X |   |
|       |                         |aflat pe canal                              |punte (axa)                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Sistem inoperabil (nu se poate modifica     |   |   | X |
|       |                         |                                            |presiunea de aer in perne)                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Burduf perna neetans/spart                  |   | X | X |
|       |                         |                                            |d) Orice componenta deteriorata/defecta        |   | X | X |
|       |                         |                                            |sau modificata astfel incat ar putea afecta    |   |   |   |
|       |                         |                                            |functionarea sistemului                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|5.3.6  |Simetrie suspensie (+E)  |Inspectie vizuala pe canal sau elevator     |a) Diferenta vizibila privind inaltimea        | X |   |   |
|       |                         |Control comparativ al suspensiei rotilor    |vehiculului pe cele doua parti ale aceleiasi   |   |   |   |
|       |                         |de pe aceeasi punte                         |punti.                                         |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                              6. SASIU, CABINA SI ELEMENTE ATASATE SASIULUI                                               |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:16:17 am
|6.1 Sasiu sau cadru si elemente atasate                                                                                                   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.1  |Stare generala sasiu,    |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Coroziuni avansate (zone corodate,          |   | X | X |
|       |sasiu suplimentar,       |canal sau elevator                          |coroziuni strapunse)/fisuri, rupturi,          |   |   |   |
|       |lonjeroane fata si       |Coroziunile se vor evalua conform procedurii|deformari importante ale elementelor de        |   |   |   |
|       |spate la caroseria       |prevazute la lit. G                         |rezistenta pe orice parte inclusiv pe traverse |   |   |   |
|       |autoportanta (+E)        |                                            |b) Elemente de rezistenta sudate               |   |   | X |
|       |                         |                                            |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Coroziune excesiva care afecteaza           |   | X | X |
|       |                         |                                            |rigiditatea sasiului                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Placile de intarire, traversele si          |   | X | X |
|       |                         |                                            |imbinarile nu prezinta siguranta               |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Sasiul suplimentar corodat excesiv/         |   | X | X |
|       |                         |                                            |fisurat sau cu deformari importante            |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Sasiul suplimentar fixat necorespunzator    |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.2  |Tubulatura de evacuare,  |Inspectie vizuala si auditiva cu vehiculul  |a) Lipsa element din tubulatura de evacuare    |   | X |   |
|       |de reducere a emisiilor  |aflat pe canal sau elevator cu motorul in   |b) Tubulatura de evacuare nu este              |   | X |   |
|       |si amortizoare de zgomot |functionare                                 |pozitionata sau fixata corespunzator           |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Gazele de evacuare patrund in habitaclu     |   |   | X |
|       |                         |                                            |sau in cabina conducatorului                   |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.3  |Rezervor de combustibil  |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Lipsa rezervor la autovehiculele cu         |   | X |   |
|       |si conducte de alimentare|canal sau elevator                          |alimentare duala sau la cele cu rezervor       |   |   |   |
|       |(inclusiv rezervorul de  |                                            |auxiliar                                       |   |   |   |
|       |combustibil pentru       |                                            |b) Rezervorul neetans (prezinta scurgeri),     |   | X |   |
|       |dispozitivul de incalzire|                                            |capacul rezervorului lipseste sau nu este      |   |   |   |
|       |si conductele)           |                                            |corespunzator                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Rezervor suplimentar care nu este           |   | X |   |
|       |                         |                                            |mentionat in C.I.V.                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Alimentare dintr-un rezervor improvizat,    |   |   | X |
|       |                         |                                            |altul decat cel destinat                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Rezervor sau conducte fixate                |   | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Rezervor G.P.L/G.N.C corodat excesiv        |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau cu vechime mai mare de 10 ani fata de      |   |   |   |
|       |                         |                                            |data poansonata                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Carcasa multisupapa neetansa/fisurata       | X | X |   |
|       |                         |                                            |sau fara capac                                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Tubulatura pentru evacuarea scaparilor      |   | X |   |
|       |                         |                                            |de G.P.L neetansa sau nefixata                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |i) Conducte alimentare cu combustibil          |   | X |   |
|       |                         |                                            |deteriorate, pozitionate sau uzate datorita    |   |   |   |
|       |                         |                                            |frecarii de alte componente                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |j) Dispozitiv de oprire a combustibilului      |   | X |   |
|       |                         |                                            |(daca e prevazut de producator) nu             |   |   |   |
|       |                         |                                            |functioneaza corespunzator                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |k) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de    |   |   | X |
|       |                         |                                            |combustibil, protectiei necorespunzatoare a    |   |   |   |
|       |                         |                                            |rezervorului sau tubulaturii de evacuare,      |   |   |   |
|       |                         |                                            |conditiilor din compartimentul motor.          |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.4  |Bare de protectie,       |Inspectie vizuala                           |a) Elemente slabite sau avariate care pot      |   | X |   |
|       |protectie laterala si    |                                            |provoca accidentari                            |   |   |   |
|       |dispozitive de protectie |                                            |b) Dispozitive care nu corespund in mod        |   | X |   |
|       |antiimpanare (daca au    |                                            |evident cerintelor                             |   |   |   |
|       |fost prevazute de        |                                            |                                               |   |   |   |
|       |producator)              |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.5  |Suport pentru roata de   |Inspectie vizuala                           |a) Suport fisurat sau fixat necorespunzator    | X | X |   |
|       |rezerva (daca este       |                                            |(interiorul/exteriorul vehiculului)            |   |   |   |
|       |prevazut de producator)  |                                            |b) Roata de rezerva fixata necorespunzator     |   | X | X |
|       |                         |                                            |cu pericol de desprindere (interiorul/         |   |   |   |
|       |                         |                                            |exteriorul vehiculului)                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.6  |Dispozitive de cuplare   |Inspectie vizuala urmarind cu atentie uzura |a) Element component deformat, defect/         |   | X | X |
|       |si echipament de         |si functionarea corespunzatoare a tuturor   |fisurat                                        |   |   |   |
|       |remorcare (+E)           |dispozitivelor de siguranta montate si/sau  |b) Uzura excesiva a cuplelor                   |   | X |   |
|       |                         |prin utilizarea calibrelor de masurare sau  |c) Dispozitiv de cuplare remorca               |   |   | X |
|       |                         |a sublerului                                |neomologat                                     |   |   |   |
|       |                         |Verificare si evaluare conform preocedurii  |d) Protap cu coroziuni avansate/montat sau     |   | X | X |
|       |                         |prevazute la lit. H                         |fixat necorespunzator, fisurat, cu deformari   |   |   |   |
|       |                         |                                            |importante, reparat necorespunzator            |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Coroziuni excesive ale elementelor de       |   | X |   |
|       |                         |                                            |rezistenta pe care sunt fixate dispozitivele   |   |   |   |
|       |                         |                                            |de remorcare                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Orice dispozitiv de siguranta lipsa,        |   |   | X |
|       |                         |                                            |deteriorat sau care nu functioneaza            |   |   |   |
|       |                         |                                            |corespunzator                                  |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.7  |Stare, fixare semiremorca|Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Ansamblul burduf deteriorat                 |   | X |   |
|       |autobuz articulat (+E)   |canalul de vizitare                         |b) Jocuri excesive in articulatiile bratelor de|   | X |   |
|       |                         |Se va inspecta si zona de pe acoperisul     |fixare                                         |   |   |   |
|       |                         |autobuzului                                 |c) Brate cadru fixate necorespunzator,         |   | X |   |
|       |                         |Se va utiliza un detector de jocuri cu 8    |reparate necorespunzator sau cu deformari      |   |   |   |
|       |                         |miscari.                                    |importante                                     |   |   |   |
|       |                         |Se va inspecta si prin proba in parcurs     |d) Zonele de fixare a bratelor corodate        |   | X |   |
|       |                         |                                            |excesiv                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Jocuri in leviere, bare si articulatiile    |   | X |   |
|       |                         |                                            |acestora la puntea directoare spate            |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Zgomote la virarea ansamblului burduf       |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:16:49 am
|6.1.8 Transmisia                                                                                                                          |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.8.1|Etanseitatea transmisiei |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau     | X | X |   |
|       |(+E)                     |canalul de vizitare sau elevator            |pierderi de aer la sistemele comandate         |   |   |   |
|       |                         |Se verifica atent zona ambreiajului,        |pneumatic (in functie de debit redus/          |   |   |   |
|       |                         |schimbatorului de viteze,                   |important)                                     |   |   |   |
|       |                         |diferentialului, reductorului, retarder     |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.8.2|Stare, fixare, montaj    |Inspectie vizuala cu vehiculul aflat pe     |a) Pedala ambreiaj cu actionare greoaie/       | X | X |   |
|       |transmisie (+E)          |canalul de vizitare sau elevator            |fixata necorespunzator, lipsa siguranta de     |   |   |   |
|       |                         |Se verifica inclusiv dubla comanda in cazul |asigurare pedala pe ax, (inclusiv dubla        |   |   |   |
|       |                         |autovehiculelor SCOALA                      |comanda)                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Protectie pedala ambreiaj uzata sau lipsa   | X |   |   |
|       |                         |                                            |(inclusiv dubla comanda)                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Levier selectare viteze fixat               | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator/modificat                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Comanda ambreiaj pozitionata sau fixata     | X |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Timonerie schimbator de viteze fixata       | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator/modificata constructiv         |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Modificarea neautorizata a schimbatorului   |   | X |   |
|       |                         |                                            |de viteze din manual in automat                |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Fixare necorespunzatoare schimbator de      |   | X |   |
|       |                         |                                            |viteze pe traversa sau tampoane de fixare a    |   |   |   |
|       |                         |                                            |traversei nesigure pe sasiu (ex. lipsa         |   |   |   |
|       |                         |                                            |suruburi de fixare)                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Lipsa transmisie longitudinala sau a        |   | X |   |
|       |                         |                                            |arborilor planetari la una din puntile         |   |   |   |
|       |                         |                                            |autovehiculului in cazul autovehiculelor cu    |   |   |   |
|       |                         |                                            |tractiune integrala                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |i) Modificarea neautorizata a tractiunii de la |   | X |   |
|       |                         |                                            |o punte la alta                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |j) Transmisie longitudinala incovoiata,        |   | X |   |
|       |                         |                                            |deformata sau montata necorespunzator          |   |   |   |
|       |                         |                                            |k) Fixare necorespunzatoare a transmisiei      |   | X |   |
|       |                         |                                            |longitudinale, a arborilor planetari cu        |   |   |   |
|       |                         |                                            |transmisie homocinetica (suruburi, stifturi    |   |   |   |
|       |                         |                                            |elastice etc.) sau a dispozitivelor de         |   |   |   |
|       |                         |                                            |asigurare a transmisiei in cazul               |   |   |   |
|       |                         |                                            |autovehiculelor cu ampatament mare             |   |   |   |
|       |                         |                                            |l) Cuplaje elastice deteriorate/fixare         | X | X |   |
|       |                         |                                            |necorespunzatoare a cuplajelor                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |intermediare si a cuplajelor elastice ale      |   |   |   |
|       |                         |                                            |transmisiei longitudinale                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |m) Zgomot la rulmentii transmisiei,            | X | X |   |
|       |                         |                                            |inclusiv cruci cardanice/joc excesiv           |   |   |   |
|       |                         |                                            |n) Uzura excesiva a articulatiilor             |   | X |   |
|       |                         |                                            |o) Carcasa lagarului fisurata sau sparta.      |   |   | X |
|       |                         |                                            |p) Protectie deteriorata/lipsa la arborii      | X | X |   |
|       |                         |                                            |planetari                                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.8.3|Functionare transmisie   |Inspectie in parcurs                        |a) Functionare necorespunzatoare a             |   | X |   |
|       |                         |                                            |ambreiajului, schimbatorului de viteze,        |   |   |   |
|       |                         |                                            |reductorului si retarder                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Zgomot anormal la transmisie                |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.9 Motor si anexe motor                                                                                                                |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.9.1|Etanseitate sistem de    |Inspectie vizuala cu motorul in             |a) Scurgeri benzina, G.P.L/G.N.C               |   |   | X |
|       |alimentare cu combustibil|functiune                                   |b) Scurgeri motorina                           |   | X |   |
|       |si sistem de ungere      |                                            |c) Furtun de alimentare cu benzina,            |   | X | X |
|       |                         |                                            |motorina sau G.P.L/G.N.C uzat/crapat,          |   |   |   |
|       |                         |                                            |taiat                                          |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Lipsa coliere asigurare furtune             |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Tevi pentru G.P.L/G.N.C din cupru fara      |   | X | X |
|       |                         |                                            |invelis de protectie anticoroziva/racorduri    |   |   |   |
|       |                         |                                            |sudate sau alamite pe tevi                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Scurgeri ulei motor (debit                  | X | X |   |
|       |                         |                                            |redus/abundent)                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.9.2|Fixare motor pe sasiu sau|Inspectie vizuala cu motorul in functiune   |a) Modificarea pozitiei motorului fata de      |   | X |   |
|       |caroserie                |                                            |modelul omologat (ex. din montaj               |   |   |   |
|       |                         |                                            |transversal in longitudinal)                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Suport motor fisurat, desprins de pe sasiu  |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau fixat nesigur                              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:17:23 am
|6.1.9.3|Stare, fixare anexe pe   |Inspectie vizuala cu motorul in functiune   |a) Galerie de admisie/evacuare modificata      |   | X |   |
|       |motor                    |                                            |b) Ventilator lipsa sau deteriorat, paleta(e)  |   | X |   |
|       |                         |                                            |ventilator fisurata(e) sau lipsa curele pentru |   |   |   |
|       |                         |                                            |antrenarea anexelor motorului                  |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.1.9.4|Stare, fixare componente |Inspectie vizuala                           |a) Reductor-vaporizator G.P.L./G.N.C. de       |   | X |   |
|       |pentru alimentarea duala |                                            |alta marca si tip decat cel inregistrat in     |   |   |   |
|       |a motorului              |                                            |C.I.V. sau care nu are marcaj conform          |   |   |   |
|       |                         |                                            |Reg. 67/110 ECE-ONU                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Reductor-vaporizator pozitionat sau fixat   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2 Cabina si caroserie                                                                                                                   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.1  |Stare, fixare caroserie, |Inspectie vizuala si functionala pentru     |a) Caroserie, cabina incompleta sau            |   | X |   |
|       |cabina                   |anumite verificari                          |deteriorata                                    |   |   |   |
|       |                         |Se vor face verificari si evaluari conform  |b) Panou, element lipsa sau deteriorat care    |   |   | X |
|       |                         |lit. G                                      |ar putea produce raniri                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Caroserie corodata excesiv in zona          |   | X |   |
|       |                         |                                            |compartiment motor, portbagaj, pasajele        |   |   |   |
|       |                         |                                            |rotilor, zona de fixare a suspensiei si a      |   |   |   |
|       |                         |                                            |puntilor                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Montant deformat, corodat excesiv sau       |   | X |   |
|       |                         |                                            |fisurat care poate genera deschiderea          |   |   |   |
|       |                         |                                            |accidentala a capotelor sau a obloanelor       |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Lipsa mecanism de zavorare a cabinei pe     |   | X |   |
|       |                         |                                            |sasiu sau mecanism defect                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Dispozitv de rabatare a cabinei defect sau  |   | X |   |
|       |                         |                                            |lipsa in cazul in care a fost prevazut de      |   |   |   |
|       |                         |                                            |constructor                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Caroserie modificata constructiv sau        |   | X |   |
|       |                         |                                            |reparata necorespunzator                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Neetanseitati care permit patrunderea       |   |   | X |
|       |                         |                                            |gazelor de evacuare in habitaclu               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.2  |Montaj caroserie, cabina,|Inspectie vizuala in zonele de control      |a) Caroseria, cabina, suprastructura nu este   |   |   | X |
|       |suprastructura           |Se vor face verificari si evaluari conform  |fixata corespunzator                           |   |   |   |
|       |                         |lit. G                                      |b) Caroseria, cabina, suprastructura nu este   |   | X |   |
|       |                         |                                            |fixata pe sasiu in aliniament                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Element de fixare (pe sasiu sau pe sasiul   |   | X |   |
|       |                         |                                            |suplimentar) fisurat, lipsa sau slabit         |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Coroziuni excesive in punctele de fixare    |   | X |   |
|       |                         |                                            |ale caroseriei                                 |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.3  |Usi si incuietori de usi |Inspectie vizuala si functionala            |a) Usa care se poate deschide accidental sau   |   | X |   |
|       |                         |Se vor face verificari si evaluari conform  |care nu se inchide sigur                       |   |   |   |
|       |                         |lit. G                                      |b) Usa, balama, dispozitiv de asigurare        |   | X | X |
|       |                         |                                            |slabite, deteriorate/lipsa                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Coroziuni excesive usi                      |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.4  |Structura de rezistenta  |Inspectie vizuala                           |a) Praguri, contrapraguri, contraaripi         |   | X |   |
|       |si podea                 |Se vor inspecta cu atentie marita zonele de |corodate excesiv                               |   |   |   |
|       |                         |imbinare a caroseriei                       |b) Intarituri podea fisurate, deformate sau    |   | X |   |
|       |                         |Se vor face verificari si evaluari conform  |corodate excesiv                               |   |   |   |
|       |                         |lit. G                                      |c) Podea fisurata sau corodata excesiv,        |   | X |   |
|       |                         |                                            |fixata necorespunzator                         |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.5  |Scaunul conducatorului   |Inspectie vizuala si functionala            |a) Scaun fixat necorespunzator pe caroserie    |   | X |   |
|       |                         |                                            |b) Scaun cu structura deteriorata/lipsa sau    |   | X | X |
|       |                         |                                            |neomologat                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Mecanismul de reglare a scaunului nu        |   | X |   |
|       |                         |                                            |functioneaza corect                            |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.6  |Alte scaune              |Inspectie vizuala                           |a) Scaune fixate nesigur/defecte               | X | X |   |
|       |                         |                                            |b) Scaune lipsa sau configuratia scaunelor     |   | X |   |
|       |                         |                                            |nu corespunde cu C.I.V.                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Scaune neomologate                          |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.7  |Comenzi necesare         |Inspectie vizuala si functionala            |a) Orice comanda necesara pentru a opera       |   | X |   |
|       |conducatorului           |                                            |vehiculul in siguranta nu functioneaza         |   |   |   |
|       |autovehiculului          |                                            |corect.                                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:17:58 am
|6.2.8  |Scari pentru cabina      |Inspectie vizuala                           |a) Treapta/grup de trepte deteriorata(e) sau   | X | X |   |
|       |                         |                                            |fixata(e) nesigur                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Treapta/grup de trepte care poate           | X | X |   |
|       |                         |                                            |provoca accidente                              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.9  |Alte echipamente si      |Inspectie vizuala                           |a) Accesoriu sau alt element adaugat defect    |   | X |   |
|       |accesorii interioare si  |                                            |b) Elementul adaugat nu este omologat sau      |   | X |   |
|       |exterioare (in masura in |                                            |nu corespunde reglementarilor                  |   |   |   |
|       |care au fost prevazute   |                                            |c) Neetanseitati la echipamentul hidraulic     | X | X |   |
|       |de producator)           |                                            |auxiliar (in functie de debit: redus/          |   |   |   |
|       |                         |                                            |important)                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|6.2.10 |Aparatori de noroi,      |Inspectie vizuala                           |a) Aparatori de noroi slabite, corodate        | X | X |   |
|       |aripi, dispozitive       |                                            |excesiv/rupte sau lipsa                        |   |   |   |
|       |antiimproscare (daca au  |                                            |b) Spatiu insuficient pentru roti              |   | X |   |
|       |fost prevazute de        |                                            |                                               |   |   |   |
|       |producator)              |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                           7. ALTE ECHIPAMENTE                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|7.1 Centuri de siguranta/catarame                                                                                                         |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.1.1  |Verificare puncte de     |Inspectie vizuala                           |a) Punctele de ancorare puternic deteriorate   |   | X |   |
|       |ancorare                 |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.1.2  |Stare, fixare centuri de |Inspectie vizuala si functionala            |a) Centuri de siguranta obligatorii lipsa sau  |   | X |   |
|       |siguranta, catarame      |                                            |nu au fost montate                             |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Centura de siguranta deteriorata            |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Centura de siguranta neomologata            |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Dispozitivul de inchidere este avariat,     |   | X |   |
|       |                         |                                            |lipseste sau nu functioneaza corect            |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Mecanismul de recuperare a centurii         |   | X |   |
|       |                         |                                            |avariat sau nu functioneaza corect (la cele    |   |   |   |
|       |                         |                                            |retractabile)                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Functionare necorespunzatoare martor        | X |   |   |
|       |                         |                                            |centura la cele care sunt dotate               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.2    |Martor airbag (daca e    |Inspectie vizuala                           |a) Martorul din bord pentru airbag nu se       | X |   |   |
|       |prevazut de producator)  |                                            |stinge dupa pornirea motorului.                |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Fisuri care indica declansarea sistemului   |   | X |   |
|       |                         |                                            |in zona volanului, a bordului, in zona         |   |   |   |
|       |                         |                                            |stalpilor, plafonului sau a scaunelor          |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.3    |Stingator de incendiu    |Inspectie vizuala                           |a) Cu termen de valabilitate expirat sau       |   | X |   |
|       |                         |                                            |lipseste                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Nu corespunde reglementarilor               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.4    |Incuietori si dispozitive|Inspectie vizuala si functionala            |a) Dispozitivul nu functioneaza/nu permite     | X | X |   |
|       |antifurt                 |                                            |conducerea vehiculului.                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.5    |Triunghiuri              |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa sau incomplete                        |   | X |   |
|       |reflectorizante de       |                                            |b) Neomologate                                 |   | X |   |
|       |presemnalizare           |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.6    |Trusa de prim ajutor     |Inspectie vizuala                           |a) Incomplete/lipsa                            | X | X |   |
|       |(pentru autovehicule din |                                            |b) Nu corespunde reglementarilor               |   | X |   |
|       |categoria M2 si M3 sunt  |                                            |                                               |   |   |   |
|       |necesare doua)           |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.7    |Cale de roata (daca      |Inspectie vizuala                           |a) Necorespunzatoare/lipsa                     | X | X |   |
|       |sunt cerute)             |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.8    |Avertizor acustic        |Inspectie vizuala si functionala            |a) Nu functioneaza                             |   | X |   |
|       |(inclusiv cel suplimentar|                                            |b) Comanda nesigura                            | X |   |   |
|       |montat de producator)    |                                            |c) Neomologat                                  |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.9    |Vitezometru              |Inspectie vizuala si functionala in timpul  |a) Nu este montat conform reglementarilor      |   | X |   |
|       |                         |probei in parcurs                           |b) Nu functioneaza sau lipseste                |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Nu este iluminat                            | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|7.10   |Tahograf (daca este      |Inspectie vizuala si functionala            |a) Neomologat                                  |   | X |   |
|       |obligatoriu conform      |                                            |b) Nu functioneaza                             |   | X |   |
|       |legislatiei)             |                                            |c) Sigiliile sau alte mijloace de protectie    |   | X |   |
|       |                         |                                            |lipsa sau deteriorate, daca verificarea este   |   |   |   |
|       |                         |                                            |posibila                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Termenul de valabilitate al verificarii     |   | X |   |
|       |                         |                                            |depasit                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Placa de montare ilizibila sau lipsa        |   | X |   |
|       |                         |                                            |f) Falsificarea sau manipularea evidenta a     |   | X |   |
|       |                         |                                            |sigiliilor, a placii de montare sau a altor    |   |   |   |
|       |                         |                                            |elemente de protectie                          |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Dimensiunile anvelopelor pe puntea          |   | X |   |
|       |                         |                                            |motoare diferite de cele inscrise pe placa de  |   |   |   |
|       |                         |                                            |montare                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Placa de montare nu corespunde              |   | X |   |
|       |                         |                                            |reglementarilor                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:18:28 am
|7.11   |Limitator de viteza      |Inspectie vizuala                           |a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator    |   | X |   |
|       |(daca este obligatoriu   |                                            |conform cerintelor specifice                   |   |   |   |
|       |conform legislatiei)     |                                            |b) Sigilii sau alte mijloace de protectie      |   | X |   |
|       |                         |                                            |deteriorate sau lipsa, daca verificarea este   |   |   |   |
|       |                         |                                            |posibila                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Termenul de valabilitate al verificarii     |   | X |   |
|       |                         |                                            |expirat                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Placa de montare lipsa sau ilizibila        |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Placa de montare nu corespunde              |   | X |   |
|       |                         |                                            |reglementarilor                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                            8. EMISII POLUANTE                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|8.1 Zgomotul                                                                                                                              |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.1.1  |Sistem de reducere a     |Inspectie vizuala si auditiva               |a) Nivelul de zgomot excesiv                   |   | X |   |
|       |zgomotului               |Evaluare subiectiva doar cand inspectorul   |b) Orice parte a sistemului de reducere a      |   | X |   |
|       |                         |considera ca nivelul de zgomot este la      |zgomotului slaba, lipsa, deteriorata, fixata   |   |   |   |
|       |                         |limita                                      |incorect sau modificata in mod evident         |   |   |   |
|       |                         |                                            |astfel incat ar putea afecta in mod            |   |   |   |
|       |                         |                                            |semnificativ nivelul de zgomot                 |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.2 Gaze de evacuare la mas si mas-kat (inclusiv GPL/GNC)                                                                                 |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.2.1  |Echipament de control al |Inspectie vizuala                           |a) Echipament de control al emisiilor          |   | X |   |
|       |emisiilor de gaze        |                                            |prevazut de producator lipsa sau defect in     |   |   |   |
|       |                         |                                            |mod evident                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Neetanseitati ce ar putea afecta            |   | X |   |
|       |                         |                                            |semnificativ masurarea emisiilor               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.2.2  |Emisii poluante (+E)     |Control cu analizor de gaze pentru CO si HC |a) Emisiile de COcor si HC depasesc:           |   | X |   |
|       |                         |la autovehiculele cu mas fara catalizator   |1) pentru autovehiculele echipate cu mas       |   |   |   |
|       |                         |tricomponent si sonda lambda, la turatia de |- 4,5% sau                                     |   |   |   |
|       |                         |mers in gol incet                           |- 3,5%; pt. CO(cor),                           |   |   |   |
|       |                         |Control cu analizor de gaze pentru CO si HC |in functie de anul de fabricatie, conform      |   |   |   |
|       |                         |la autovehiculele cu mas cu catalizator     |anexei nr. 13 la reglementari                  |   |   |   |
|       |                         |tricomponent si sonda lambda, la turatia de |- 1000 ppm pt. HC                              |   |   |   |
|       |                         |mers in gol si la turatia de mers in gol    |2) pentru autovehiculele echipate cu           |   |   |   |
|       |                         |accelerat (min. 2000 rot/min, max. 3000     |mas-kat                                        |   |   |   |
|       |                         |rot/min).                                   |- 0,5% la turatia de mers in gol incet si      |   |   |   |
|       |                         |Pentru vehiculele echipate cu un sistem de  |- 0,3% la turatia de mers in gol accelerat;    |   |   |   |
|       |                         |diagnoza la bord (OBD), functionarea corecta|sau                                            |   |   |   |
|       |                         |a sistemului de control al emisiilor poate  |- 0,3% la turatia de mers in gol incet si      |   |   |   |
|       |                         |fi verificata prin citirea corespunzatoare a|- 0,2% la turatia de mers in gol accelerat;    |   |   |   |
|       |                         |OBD si a verificarii functionarii corecte a |pt. CO(cor),                                   |   |   |   |
|       |                         |OBD in locul masurarii unor emisii in       |in functie de nivelul de poluare mentionat     |   |   |   |
|       |                         |conformitate cu cerintele specifice         |in CIV                                         |   |   |   |
|       |                         |La motoarele cu alimentare duala            |- 100 ppm pt. HC la turatia de mers in gol     |   |   |   |
|       |                         |benzina/GPL, GNC controlul va fi efectuat   |accelerat;                                     |   |   |   |
|       |                         |pentru ambele moduri de functionare iar     |b) Lambda depaseste domeniul 10,03 sau        |   | X |   |
|       |                         |verificarea HC se efectueaza numai pentru   |cel specificat de producator                   |   |   |   |
|       |                         |functionarea cu benzina                     |c) Indicatorii (OBD) indica functionare        |   | X |   |
|       |                         |La autovehiculele cu sistem de alimentare   |defectuoasa                                    |   |   |   |
|       |                         |hibrid sau la autovehiculele echipate cu mas|                                               |   |   |   |
|       |                         |in 2 timpi nu se va efectua verificarea     |                                               |   |   |   |
|       |                         |emisiilor poluante                          |                                               |   |   |   |
|       |                         |A se vedea anexa nr. 13 la reglementari     |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3 Emisii poluante la m.a.c.                                                                                                             |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3.1  |Echipament de control al |Inspectie vizuala                           |a) Echipament de control al emisiilor          |   | X |   |
|       |emisiilor de gaze        |                                            |prevazut de producator lipsa sau defect in     |   |   |   |
|       |                         |                                            |mod evident                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Neetanseitati ce ar putea afecta            |   | X |   |
|       |                         |                                            |semnificativ masurarea emisiilor               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.3.2  |Verificarea opacitatii   |Control cu opacimetru. Se accelereaza       |a) Indicele de opacitate K depaseste:          |   | X |   |
|       |(+E)                     |motorul de la turatia de mers in gol la     |       1) pentru autovehicule echipate cu      |   |   |   |
|       |                         |turatia de regulator                        |           mac supraalimentat (turbo)          |   |   |   |
|       |                         |A se vedea anexa nr. 13 la reglementari     |- 3 [m-1]                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |       2. pentru autovehicule echipate cu      |   |   |   |
|       |                         |                                            |               mac normal aspirat              |   |   |   |
|       |                         |                                            |- 2,5 [m-1],                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |2) pentru autovehicule comerciale echipate     |   |   |   |
|       |                         |                                            |cu mac EURO IV, EURO V sau EEV                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |- 1,5 [m-1]                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.4 Alte aspecte referitoare la mediu                                                                                                     |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.4.1  |Fum vizibil              |Inspectie vizuala                           |a) Fum in exces de orice culoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|8.4.2  |Scurgeri de lichide      |Inspectie vizuala                           |a) Orice scurgere in exces de lichid care      |   | X |   |
|       |                         |                                            |poate afecta mediul ambiant sau expune la      |   |   |   |
|       |                         |                                            |riscuri pe alti utilizatori ai drumului        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                            9. ALTE VERIFICARI                                                            |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|9.1    |Autovehicul in ansamblu  |Inspectie vizuala sau prin utilizarea unui  |a) Modificari neomologate ale oricarui         | X | X | X |
|       |                         |echipament adecvat                          |subansamblu al autovehiculului                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Orice defect suplimentar constatat ce ar    | X | X | X |
|       |                         |                                            |putea afecta siguranta circulatiei pe          |   |   |   |
|       |                         |                                            |drumurile publice                              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
 

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:18:54 am
Plan de operatiuni suplimentar pentru
autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara
locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune
   

+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
| Nr.   |                         |                                            |                                               |Cod defect |
| crt.  |  Denumirea verificarii  |  Metoda de control si aparatura necesara   |    Defectele constatate pentru respingere     +---+---+---+
|       |                         |                                            |                                               |DMi|DMa|DP |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                         10. VERIFICARI SUPLIMENTARE PENTRU MICROBUZE SI AUTOBUZE                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10.1 USI                                                                                                                                  |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.1.1 |Stare, fixare si         |Inspectie vizuala si functionala            |a) Functionare defectuoasa la inchidere        |   | X |   |
|       |functionare usi de       |                                            |si deschidere                                  |   |   |   |
|       |intrare si de iesire     |                                            |b) Usa deteriorata                             |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Sistem de control in caz de urgenta defect  |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Controlul de la distanta al usilor sau      |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitive de avertizare defecte              |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Usi improvizate                             |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.1.2 |Iesiri de urgenta        |Inspectie vizuala si functionala            |a) Functionare defectuoasa la inchidere si     |   | X |   |
|       |                         |(unde este posibil)                         |deschidere                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Ideograme pentru "IESIRE DE URGENTA" greu   | X | X |   |
|       |                         |                                            |lizibile/ilizibile sau lipsa                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Ciocane de spart geamul lipsa               |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Greu accesibile                             |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.2 SISTEMELE DE DEZABURIRE, DEZGHETARE                                                                                                  |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.2.1 |Functionare sisteme la   |Inspectie vizuala si functionala            |a) Nu functioneaza corect                      |   | X |   |
|       |luneta, parbriz, oglinzi,|                                            |b) In timpul functionarii in compartimentul    |   |   | X |
|       |geam lateral             |                                            |soferului sau al pasagerilor sunt introduse    |   |   |   |
|       |                         |                                            |gaze de evacuare                               |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Sistem defect (daca este obligatoriu)       |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.3 SISTEME DE VENTILATIE SI INCALZIRE                                                                                                   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.3.1 |Stare, fixare si         |Inspectie vizuala si functionala            |a) Sistemul de incalzire si ventilatie nu      |   | X |   |
|       |functionare              |                                            |functioneaza                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) In timpul functionarii sistemului de        |   |   | X |
|       |                         |                                            |ventilatie si incalzire in compartimentul      |   |   |   |
|       |                         |                                            |soferului sau al pasagerilor sunt introduse    |   |   |   |
|       |                         |                                            |gaze de evacuare                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.4 SCAUNE                                                                                                                               |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.4.1 |Scaun sofer              |Inspectie vizuala si functionala            |a) Dispozitive speciale defecte sau deteriorate|   | X |   |
|       |(cerinte aditionale)     |                                            |(protectia parbrizului la lumina orbitoare).   |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Sisteme de protectie a soferului nesigure   | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.4.2 |Scaune pasageri          |Inspectie vizuala                           |a) Scaune defecte/fixate necorespunzator.      | X | X |   |
|       |(inclusiv pentru         |                                            |b) Scaunele modificate sau neomologate         |   | X |   |
|       |personalul de insotire)  |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.5 LUMINI INTERIOARE SI DE GHIDARE                                                                                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.5.1 |Stare, fixare si         |Inspectie vizuala si functionala            |a) Lampi de ghidare lipsa sau nefunctionale    |   | X |   |
|       |functionare              |                                            |b) Alte lampi interioare lipsa sau             | X |   |   |
|       |                         |                                            |nefunctionale                                  |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.6 CULOARE SI ZONE DE STATIONAT IN PICIOARE                                                                                             |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.6.1 |Stare, fixare            |Inspectie vizuala                           |a) Podea deteriorata/nesigura sau care nu este |   | X | X |
|       |                         |                                            |fixata corespunzator                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Bare si maini curente deteriorate, nesigure |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau fixate necorespunzator                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Culoarele si zonele de stationat in picioare| X | X |   |
|       |                         |                                            |greu accesibile                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.7 SCARI SI TREPTE                                                                                                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.7.1 |Stare, fixare si         |Inspectie vizuala si functionala            |a) Scari de acces deteriorate, nesigure        |   | X |   |
|       |functionare (la cele     |(daca este posibil)                         |sau fixate necorespunzator                     |   |   |   |
|       |retractabile)            |                                            |b) Scari retractabile care nu functioneaza     |   | X |   |
|       |                         |                                            |corespunzator                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Scari si trepte modificate                  |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.8 SISTEM DE COMUNICARE CU PASAGERII                                                                                                    |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.8.1 |Stare, functionare       |Inspectie vizuala si functionala.           |a) Sistem care nu functioneaza                 | X | X |   |
|       |                         |                                            |corespunzator/defect                           |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.9 PLACUTE AVERTIZOARE                                                                                                                  |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.9.1 |Stare, fixare            |Inspectie vizuala                           |a) Placute lipsa, cu mesaj eronat sau ilizibil |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.10 NORME PRIVIND TRANSPORTUL PERSOANELOR CU DIZABILITATI                                                                               |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.10.1|Stare, fixare si         |Inspectie vizuala                           |a) Usi, rampe, elevatoare deteriorate, nesigure|   | X |   |
|       |functionare usi,         |                                            |sau fixate necorespunzator                     |   |   |   |
|       |rampe si elevatoare      |                                            |b) Elemente de comanda a usilor, elevatoarelor |   | X |   |
|       |                         |                                            |si a rampelor defecte                          |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispozitive de avertizare defecte           |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.10.2|Stare, fixare            |Inspectie vizuala si functionala.           |a) Dispozitive deteriorate/nesigure sau fixate | X | X |   |
|       |dispozitive de retinere  |                                            |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |scaune cu rotile         |                                            |b) Elemente de control necorespunzatoare/lipsa | X | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.10.3|Echipament special de    |Inspectie vizuala si functionala            |a) Echipament necorespunzator/lipsa            | X | X |   |
|       |semnalizare              |(daca este cazul)                           |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.11 ALTE ECHIPAMENTE SPECIALE                                                                                                           |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.11.1|Instalatii de preparare a|Inspectie vizuala                           |a) Instalatie deteriorata astfel incat devine  | X |   |   |
|       |hranei                   |                                            |periculoasa utilizarea ei                      |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.11.2|Instalatie sanitara      |Inspectie vizuala                           |a) Instalatia sanitara deteriorata/defecta     | X | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|10.11.3|Alte dispozitive         |Inspectie vizual                            |a) Instalatia pozitionata                      | X | X |   |
|       |(de exemplu sisteme      |                                            |necorespunzator/defecta                        |   |   |   |
|       |audio-video)             |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
 

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:20:06 am
 D. Defecte privind parbrizul si alte geamuri

    1. Defecte parbriz autoturisme si autovehicule cu MTMA
pâna la 3.500 kg inclusiv

    Parbrizul a fost împartit în 3 sectiuni imaginare, în functie de importanta acestora, dupa cum urmeaza:
   1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafata ce se afla în fata frontului de vizibilitate al conducatorului auto. Aria acestei suprafete este corespunzatoare cu aria unui dreptunghi cu lungimea de aproximativ 0,3 m (diametrul volanului) si înaltimea de 0,2 m proiectat pe parbriz (vezi figura);
   2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafata generata prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediana transversala a parbrizului si suprafata dreptunghiului de înaltime H dintre ele (reprezentat cu linie punctata în figura);
   3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafata ramasa din parbriz.

    Limita inferioara a dreptunghiului ce reprezinta câmpul direct de vizibilitate se defineste ca intersectia dintre suprafata parbrizului si un plan orizontal imaginar tangent la extremitatea superioara a volanului (cu volanul reglat în pozitie maxima superioara). Lungimea dreptunghiului ce reprezinta câmpul direct de vizibilitate este egala cu diametrul volanului (aprox. 0,3 m) proiectat perpendicular pe parbriz.
    Limita superioara a dreptunghiului ce reprezinta câmpul direct de vizibilitate se determina prin ridicarea unui segment vertical de dreapta cu lungimea de 0,2 m între planul orizontal imaginar definit mai sus si suprafata parbrizului, conform figurii.
    Deteriorari permise:
    În câmpul de vizibilitate directa este permisa o singura deteriorare sau decolorare a carei dimensiune poate fi încadrata într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 10 mm.
    În cîmpul de vizibilitate indirecta se admit:
   - o singura fisura neramificata indiferent de lungimea acesteia;
   - zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 5 mm;
   - o deteriorare sau decolorare a carei dimensiune poate fi încadrata într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 40 mm;
   - patru deteriorari sau decolorari separate ale caror dimensiuni pot fi încadrate în patru cercuri imaginare cu diametre de cel mult 10 mm.
    Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figura precum si alte deteriorari sau decolorari.

    2. Defecte autovehicule cu MTMA peste 3.500 kg

    Parbrizul a fost împartit în 3 sectiuni imaginare, în functie de importanta acestora, dupa cum urmeaza:
   1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafata ce se afla în fata frontului de vizibilitate al conducatorului auto. Aria acestei suprafete este corespunzatoare cu aria unui patrat cu latura de 0,4 m proiectat pe parbriz (vezi figura);
   2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafata generata prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediana verticala a parbrizului si suprafata dreptunghiului de înaltime H dintre ele (reprezentat cu linie punctata în figura);
   3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafata ramasa din parbriz.
    Centrul câmpului direct de vizibilitate coincide cu intersectia dintre proiectia pe parbriz a liniei imaginare ce porneste din centrul scaunului soferului si trece prin centrul volanului si proiectia pe parbriz a liniei orizontale ce este situata la 0,65 m deasupra celui mai de jos punct al scaunului conducatorului auto reglat în pozitia minima din punct de vedere al înaltimii si la distanta maxima fata de volan (masurarea se realizeaza cu scaunul conducatorului auto liber).

    Deteriorari permise:
    În câmpul de vizibilitate directa este permisa o singura deteriorare sau decolorare a carei dimensiune poate fi încadrata într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 30 mm.
    În cîmpul de vizibilitate indirecta se admit:
   - o singura fisura neramificata indiferent de lungimea acesteia;
   - zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 8 mm;
   - o deteriorare sau decolorare a carei dimensiune poate fi încadrata într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 100 mm;
   - trei deteriorari sau decolorari separate ale caror dimensiuni pot fi încadrate în trei cercuri imaginare cu diametre de cel mult 30 mm.
    Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figura de mai sus precum si alte deteriorari sau decolorari.
    Prin deteriorari se înteleg si bulele de aer ce pot sa apara între straturile parbrizului.
    METODA DE CONTROL:
   1. Prin examinare vizuala;
   2. Daca este cazul, prin masurare utilizându-se dispozitive de verificare adecvate (ruleta, rigla, dispozitiv).

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:21:40 am
3. Conditii privind transparenta geamurilor

    Geamurile vehiculelor trebuie sa fie omologate si sa poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 92/22/CEE2) cu modificarile ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU3).
    ___________
   2) Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile de securitate si materialele pentru geamurile autovehiculelor si remorcilor acestora, modificata ultima data de Directiva 2001/92/CE a Comisiei din 30 octombrie 2001 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 92/22/CEE a Consiliului privind geamurile de securitate si materialele pentru geamurile autovehiculelor si ale remorcilor lor, si a Directivei 70/156/CE a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora
   3) Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea geamurilor de securitate

    Conditia se considera îndeplinita si de catre geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.
    Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducatorului auto trebuie sa asigure o transparenta de cel putin 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale fata si luneta.
    În cazul în care vehiculul este dotat si cu oglinda laterala dreapta, luneta nu mai face parte din câmpul principal de vizibilitate.
    În cazul în care geamurile care nu se afla în câmpul de vizibilitate principal al conducatorului auto au o transparenta modificata fata de cea stabilita prin marcajul de omologare, se urmareste ca stratul aplicat ulterior sa fie uniform si sa nu creeze distorsiuni. De asemenea, foliile de protectie aplicate pe geamuri trebuie sa fie certificate si marcate corespunzator, iar aplicarea acestora este permisa numai în ateliere autorizate.
    Aceleasi conditii se aplica motociclurilor carosate si tractoarelor.

   E. Detectarea jocurilor excesive în articulatii

    În functie de caracteristicile constructive ale mecanismului de suspensie, exista diverse metode pentru verificarea jocurilor:
   
    Nota: jocul radial poate fi verificat si manual pentru SITP de clasa a II-a ce nu sunt dotate cu detectoare de jocuri

   F. Verificari privind anvelopele

    Dimensiune anvelopa
    Adâncime profil anvelope
    Indici de sarcina anvelope (IS)
   

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     50|    190|     82|    475|    114|   1180|    146|   3000|    178|   7500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     51|    195|     83|    487|    115|   1215|    147|   3075|    179|   7750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     52|    200|     84|    500|    116|   1250|    148|   3150|    180|   8000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     53|    207|     85|    515|    117|   1285|    149|   3250|    181|   8250|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     54|    212|     86|    530|    118|   1320|    150|   3350|    182|   8500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     55|    218|     87|    545|    119|   1360|    151|   3450|    183|   8750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     56|    224|     88|    560|    120|   1400|    152|   3550|    184|   9000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     57|    230|     89|    580|    121|   1450|    153|   3650|    185|   9250|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     58|    236|     90|    600|    122|   1500|    154|   3750|    186|   9500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     59|    243|     91|    615|    123|   1550|    155|   3875|    187|   9750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     60|    250|     92|    630|    124|   1600|    156|   4000|    188|  10000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     61|    257|     93|    650|    125|   1650|    157|   4125|    189|  10300|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     62|    265|     94|    670|    126|   1700|    158|   4250|    190|  10600|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     63|    272|     95|    690|    127|   1750|    159|   4375|    191|  10900|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     64|    280|     96|    710|    128|   1800|    160|   4500|    192|  11200|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     65|    290|     97|    730|    129|   1850|    161|   4625|    193|  11500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     66|    300|     98|    750|    130|   1900|    162|   4750|    194|  11800|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     67|    307|     99|    775|    131|   1950|    163|   4875|    195|  12150|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     68|    315|    100|    800|    132|   2000|    164|   5000|    196|  12500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     69|    325|    101|    825|    133|   2070|    165|   5150|    197|  12850|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     70|    335|    102|    850|    134|   2120|    166|   5300|    198|  13200|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     71|    345|    103|    875|    135|   2180|    167|   5450|    199|  13600|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     72|    355|    104|    900|    136|   2240|    168|   5600|    200|  14000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     73|    365|    105|    925|    137|   2300|    169|   5800|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     74|    375|    106|    950|    138|   2360|    170|   6000|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     75|    387|    107|    975|    139|   2430|    171|   6150|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     76|    400|    108|   1000|    140|   2500|    172|   6300|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     77|    412|    109|   1030|    141|   2575|    173|   6500|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     78|    425|    110|   1060|    142|   2650|    174|   6700|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     79|    437|    111|   1090|    143|   2725|    175|   6900|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     80|    450|    112|   1120|    144|   2800|    176|   7100|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     81|    462|    113|   1150|    145|   2900|    177|   7300|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 


    Indicele de sarcina reprezinta sarcina maxima în kilograme pe care o anvelopa o poate transporta la viteza maxima indicata de indicele de viteza. La anvelopele pentru vehicule grele indicele de sarcina se reprezinta sub forma a doua numere (de ex. 148/145L) al doilea numar reprezentând indicele de sarcina pentru utilizarea anvelopelor jumelate. Indicatorii de sarcina si viteza sunt stabiliti de ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization).

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:22:24 am
Indici de viteza anvelope
   

+--------------------------------------+---------------------------------------+
|           Indice de viteza           |             Viteza [Km/h]             |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A1                  |                    5                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A2                  |                   10                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A3                  |                   15                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A4                  |                   20                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A5                  |                   25                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A6                  |                   30                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A7                  |                   35                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A8                  |                   40                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  B                   |                   50                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  C                   |                   60                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  D                   |                   65                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  E                   |                   70                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  F                   |                   80                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  G                   |                   90                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  J                   |                  100                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  K                   |                  110                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  L                   |                  120                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  M                   |                  130                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  N                   |                  140                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  P                   |                  150                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  Q                   |                  160                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  R                   |                  170                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  S                   |                  180                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  T                   |                  190                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  H                   |                  210                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  V                   |                  240                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  W                   |                  270                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  Y                   |                  300                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  ZR                  |               Peste 340               |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
 


    Indicele de viteza reprezinta viteza maxima la care o anvelopa poate transporta sarcina mentionata ca indice de sarcina. Indicii de sarcina si de viteza sunt marcati pe ambele flancuri ale anvelopelor. La anvelopele radiale pentru vehicule grele, fara marcaj de viteza, limita maxima admisa este de 110 km/h, în timp ce la cele diagonale este de 100 km/h.

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:23:01 am
 G. Defecte la caroserie datorate coroziunii

    Defectele la caroserie datorate coroziunii vor fi evaluate în functie de solutia constructiva a caroseriei:
   1. Autovehicul cu caroserie autoportanta
   2. Autovehicul cu sasiu portant

   1. Autovehicul cu caroserie autoportanta
    În cazul caroseriei autoportante vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în functie de elementul caroseriei:
   a) Se vor accepta deteriorari datorate coroziunii (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni strapunse) ale elementelor detasabile ce compun caroseria (capote, aripi, usi) dar de o anumita dimensiune si numai în anumite zone. Suprafata însumata a deteriorarilor datorate coroziunii ale elementelor detasabile trebuie sa fie mai mica de 2500 mm2 (pentru fiecare element considerat separat). Aceasta suprafata se va calcula prin aproximarea cu o forma geometrica cunoscuta (patrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrica cea mai apropiata.
    Nu se vor accepta deteriorari datorate coroziunii în jurul punctelor de montare pe caroserie a elementelor detasabile la o distanta mai mica de 100 mm fata de punctele de montare. În cazul capotelor si a usilor, în zona dispozitivelor de închidere si a suportilor acestora va fi considerata o zona de siguranta de 50 mm de jur împrejur. În zona de siguranta nu se admit coroziuni strapunse.
   b) Se vor accepta deteriorari datorate coroziunii ale elementelor ce fac parte din structura de rezistenta numai în anumite zone si având o anumita suprafata. Suprafata însumata a deteriorarilor datorate coroziunii (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni strapunse) ale elementelor de rezistenta trebuie sa fie mai mica de 400 mm2 (pentru fiecare element considerat separat). Aceasta suprafata se va calcula prin aproximarea cu o forma geometrica cunoscuta (patrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrica cea mai apropiata. Vor fi acceptate deteriorari datorate coroziunii numai la urmatoarele elemente de caroserie: pasajele rotilor, contraaripi, podea si panourile caroseriei, cu conditia ca aceste coroziuni sa se afle la o distanta mai mare de 100 mm fata de îmbinarea elementului de caroserie respectiv.
    La autovehiculele cu caroserie autoportanta se va urmari verificarea elementelor prezentate în tabelulul de mai jos.
  

+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|                                                          |Coroziune| Dimensiunea  |
|        Elementul de caroserie ce trebuie evaluat         |Acceptata|  suprafatei  |
|                                                          |         |corodate (mm2)|
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lonjeroane si traverse                                    |         |              |
|Traverse:                                                 |         |              |
|- Elemente transversale aflate in spatele suspensiei      |   Nu    |      -       |
|spate (la solutia constructiva cu motorul in spate)       |         |              |
|- Elemente transversale aflate in fata suspensiei fata    |   Nu    |      -       |
|- Element transversal principal                           |   Nu    |      -       |
|- Element transversal auxiliar                            |   Nu    |      -       |
|- Element destinat rigidizarii unui panou ce nu este      |   Da    |     400      |
|fixat pe alt element de caroserie sau alt panou           |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Elemente longitudinale:                                   |         |              |
|- Pragul: se va considera pragul pe toata lungimea,       |   Nu    |      -       |
|chiar daca exista sau nu un montant central               |         |              |
|- Contrapragul                                            |   Nu    |      -       |
|- Lonjeroanele spate se vor inspecta incepand de la       |   Nu    |      -       |
|zona de prindere pe podea                                 |         |              |
|- Lonjeroanele fata se vor inspecta incepand de la        |   Nu    |      -       |
|zona de prindere pe podea sau pe panoul fata              |         |              |
|- Elementul longitudinal principal                        |   Nu    |      -       |
|- Elementul longitudinal auxiliar                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lonjeron inferior (semilonjeron):                         |         |              |
|- Lonjeron inferior fata sau spate                        |   Nu    |      -       |
|- Fixarea prin puncte a lonjeronului inferior de          |   Nu    |      -       |
|caroserie sau de alte elemente                            |         |              |
|Consolele ce depasesc cu maxim 150 mm                     |   Da    |     400      |
|lungimea caroseriei                                       |         |              |
|Montantii in zona usilor: lungimea acestora este          |   Nu    |      -       |
|prezentata in fig. 1                                      |         |              |
|Montantii in zona geamurilor: lungimea acestora este      |   Nu    |      -       |
|prezentata in fig. 1                                      |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:23:56 am
|Sectoare de panouri:                                      |         |              |
|Panoul podelei                                            |   Da    |     400      |
|Elementul exterior de caroserie al usii, altul decat      |   Da    |     2500     |
|structura de rezistenta a acesteia                        |         |              |
|Podea compartiment bagaje                                 |   Da    |     400      |
|Zona de montare a rezervorului de combustibil sau a       |   Nu    |      -       |
|carligului de remorcare pe podeaua spate                  |         |              |
|Capota compartiment bagaje                                |   Da    |     2500     |
|Capota compartiment motor                                 |   Da    |     2500     |
|Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate     |   Nu    |      -       |
|lampile si farurile                                       |         |              |
|Panoul fata ce desparte compartimentul motor de           |   Da    |     400      |
|compartimentul pasagerilor                                |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Suportii de fixare a arcurilor                            |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Pasajele rotilor:                                         |         |              |
|Pasajele rotilor                                          |   Da    |     400      |
|Pasajele rotilor fata ce au rol de preluare partiala a    |         |              |
|sarcinii transmisa de amortizor sau arcul elicoidal:      |         |              |
|   Fixarea la partea superioara                           |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la panoul despartitor                          |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la partea inferioara                           |   Nu    |      -       |
|Pasajele rotilor spate ce au rol de preluare partiala a   |         |              |
|sarcinii transmisa de amortizor sau arcul elicoidal:      |         |              |
|   Fixarea la panoul de protectie exterior                |   Nu    |      -       |
|   Fixarea celor doua parti in zona de imbinare           |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la panoul podelei sau podeaua                  |   Nu    |      -       |
|   compartimentului de bagaje                             |         |              |
|Pasajele rotilor spate ce nu au rol de preluare partiala  |   Da    |     400      |
|a incarcaturii de la amortizor sau arcul elicoidal        |         |              |
|   Fixarea celor doua parti in zona de imbinare           |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Motorul:                                                  |         |              |
|Toate zonele pe care se fixeaza suportii motorului        |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare ai rezervorului de combustibil pe      |   Nu    |      -       |
|caroserie                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Transmisia:                                               |         |              |
|Suportii de fixare a transmisiei                          |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punti:                                                    |         |              |
|Suportii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare|   Nu    |      -       |
|Suportii basculelor superioare si inferioare sau suporti  |   Nu    |      -       |
|de prindere a bratelor oscilante                          |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Suspensia:                                                |         |              |
|Suportii de fixare a amortizoarelor                       |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor elicoidale                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor lamelare si a suportilor   |   Nu    |      -       |
|de prindere a acestora                                    |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Mecanismul de directie:                                   |         |              |
|Suportii de fixare a semicasetei de directie              |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a casetei de directie                  |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a partilor auxiliare                   |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sistemul de franare:                                      |         |              |
|Zona de fixare a pompei centrale de frana                 |   Nu    |      -       |
|Zona de fixare a pedalei de frana                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Caroseria:                                                |         |              |
|Punctele de fixare ale centurilor de siguranta            |   Nu    |      -       |
|Balamalele si inchizatorile usilor:                       |         |              |
|   Suportii balamalelor si ghidajele mecanismului de      |   Nu    |      -       |
|   glisarea a usilor                                      |         |              |
|   Fixarea mecanismului de inchidere pe usa               |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe usa:             |         |              |
|   Suportii articulatiilor si ghidajele mecanismului de   |   Nu    |      -       |
|   glisare pe usa                                         |         |              |
|   Fixarea mecanismului de blocare pe usa                 |   Nu    |      -       |
|Capota motorului sau a compartimentului de bagaje         |         |              |
|din fata vehiculului:                                     |         |              |
|   Suportii mecanismelor de inchidere si deschidere       |   Nu    |      -       |
|Scaunele:                                                 |         |              |
|   Punctele de fixare a scaunelor                         |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe scaune:          |         |              |
|   Punctele de fixare pe scaune.                          |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:24:33 am
|Lampile si farurile:                                      |         |              |
|Suportii de fixare ai sistemului de iluminare si          |   Nu    |      -       |
|semnalizare                                               |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Legaturile dintre autovehicul si remorca                  |                        |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punctele de fixare a suportilor dispozitivului de         |   Nu    |      -       |
|remorcare                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
 


   
[Figura 1]
Figura 1

Lungimea montantilor din zona usilor si a geamurilor
(A = lungime la usa, B = lungime la geam)

   2. Autovehicul cu sasiu portant
    În cazul autovehiculelor cu sasiu portant vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în functie de elementul sasiului, urmarindu-se urmatoarele criterii de evaluare (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni nestrapunse):
    Zona deteriorata prin coroziune a cadrului sasiului este exprimata procentual în functie de element (longitudinal sau transversal).
    Dimensiunile maxime permise ale zonelor deteriorate datorita coroziunii:
   - Elementele longitudinale si transversale ale cadrului sasiului precum si toate profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de remorcare de tip sa, dispozitivul de cuplare al semiremorcii sau placa dispozitivului de cuplare nu trebuie sa fie deteriorate datorita coroziunii (luându-se în considerare fiecare element longitudinal sau transversal) mai mult decât este specificat în tabelul de mai jos.
    Explicatie: În cazul lonjeroanelor sunt incluse si suprafetele acestora pe care se fixeaza elementele directiei si ale suspensiei.
   

+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Elementele longitudinale si transversale |    Procentajul maxim admis de reducere a     |
|                                          |grosimii elementului fata de grosimea initiala|
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele transversale             |                     30%                      |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele longitudinale            |                     20%                      |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele ce fac parte din suportul|                     20%                      |
|dispozitivului de tip sa sau din suportul |                                              |
|dispozitivului de remorcare               |                                              |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
 


    La vehiculele cu sasiu portant se va urmari verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos:
   

+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|                                                          |Coroziune| Dimensiunea  |
|   Elementul de sasiu sau caroserie ce trebuie evaluat    |acceptata|  suprafatei  |
|                                                          |         |corodate (mm2)|
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Toate punctele de fixare a compartimentului               |   Nu    |      -       |
|pasagerilor si a cabinei nerabatabile pe sasiu            |         |              |
|Cabina rabatabila:                                        |         |      -       |
|- Suportii dispozitivului de blocare                      |   Nu    |      -       |
|- Suportii articulatiilor cabinei                         |   Nu    |      -       |
|Montantii usilor                                          |   Nu    |      -       |
|Pragul (lungimea pragului este distanta dintre            |   Nu    |      -       |
|montantii usii/usilor)                                    |         |              |
|Elementul longitudinal principal (lonjeronul):            |         |              |
|Elementul transversal principal                           |   Nu    |      -       |
|Elementul longitudinal auxiliar                           |   Nu    |      -       |
|Elementul transversal auxiliar                            |   Nu    |      -       |
|Element destinat rigidizarii unui panou ce nu este fixat  |   Da    |     2500     |
|pe alt element de caroserie sau alt panou                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sectoare de panouri:                                      |         |              |
|Panoul podelei                                            |   Nu    |      -       |
|Elementul exterior de caroserie al usii, altul decat      |   Da    |     2500     |
|structura de rezistenta a acesteia                        |         |              |
|Podea compartiment bagaje                                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de prindere a rezervorului sau a carligului de   |   Nu    |      -       |
|remorcare pe podeaua spate                                |         |              |
|Capota compartiment bagaje                                |   Da    |     2500     |
|Capota compartiment motor                                 |   Da    |     2500     |
|Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate     |   Nu    |      -       |
|lampile si farurile                                       |         |              |
|Panoul fata ce desparte compartimentul motor de           |   Nu    |      -       |
|compartimentul pasagerilor                                |         |              |
|Panoul exterior fata sau spate                            |   Da    |     400      |
|Pasajele rotilor                                          |   Da    |     2500     |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Montantii in zona geamurilor                              |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Motorul:                                                  |         |              |
|Toate zonele pe care se fixeaza suportii motorului        |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare ai rezervorului de combustibil pe      |   Nu    |      -       |
|caroserie sau sasiu                                       |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Transmisia:                                               |         |              |
|Suportii de fixare ai transmisiei                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punti:                                                    |         |              |
|Suportii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare|   Nu    |      -       |
|Suportii basculelor superioare si inferioare sau          |   Nu    |      -       |
|suportii de prindere a bratelor oscilante                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:25:12 am
|Suspensia:                                                |         |              |
|Suportii de fixare a amortizoarelor                       |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor elicoidale                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor lamelare si a suportilor   |   Nu    |      -       |
|de prindere a acestora                                    |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Mecanismul de directie:                                   |         |              |
|Suportii de fixare a semicasetei de directie              |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a casetei de directie                  |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a partilor auxiliare                   |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sistemul de franare:                                      |         |              |
|Zona de fixare a pompei centrale de frana                 |   Nu    |      -       |
|Zona de fixare a pedalei de frana                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Caroseria:                                                |         |              |
|Punctele de fixare ale centurilor de siguranta            |         |              |
|Balamalele si inchizatorile usilor:                       |   Nu    |      -       |
|   Suportii balamalelor si ghidajele mecanismului de      |   Nu    |      -       |
|   glisarea a usilor                                      |         |              |
|   Fixarea mecanismului de inchidere pe usa               |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe usa:             |         |              |
|   Suportii articulatiilor si ghidajele mecanismului de   |   Nu    |      -       |
|   glisare pe usa                                         |         |              |
|   Fixarea mecanismului de blocare pe usa                 |   Nu    |      -       |
|Capota motorului sau a compartimentului de bagaje         |         |              |
|din fata vehiculului:                                     |         |              |
|   Suportii mecanismelor de inchidere si deschidere       |   Nu    |      -       |
|   Scaunele:                                              |         |              |
|      Punctele de fixare a scaunelor                      |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe scaune:          |         |              |
|      Punctele de fixare pe scaune                        |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lampile si farurile:                                      |         |              |
|Suportii de fixare ai sistemului de iluminare si          |   Nu    |      -       |
|semnalizare                                               |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Legaturile dintre autovehicul si remorca:                 |         |              |
|Punctele de fixare ai suportilor dispozitivului de        |   Nu    |      -       |
|remorcare                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
 


    Metode de verificare:
    Evaluarea zonelor deteriorate prin coroziune se realizeaza prin:
   1) Inspectie vizuala, atunci când vehiculul se afla pe canalul de vizitare sau pe elevator;
   2) Daca exista suspiciuni:
   a) prin utilizarea unui ciocan cu cap rotund de 200g prin aplicarea unor lovituri usoare în jurul zonei ce ridica suspiciuni;
   b) prin masurare, utilizându-se dispozitive adecvate.

    Standarde de evaluare a reparatiilor zonelor deteriorate prin coroziune:
   1. Conditii pentru reparatiile zonelor deteriorate prin coroziune:
   a) reparatiile zonelor deteriorate prin coroziune trebuie efectuate astfel incât îmbinarea partii sau a sectiunii elementului reparat sa îndeplineasca functionalitatea initiala.
   b) nu se admit reparatii prin cordon de sudura continuu sau în puncte în jurul zonei în care este poansonat numarul de identificare sau în jurul elementului de caroserie pe care se afla poansonat numarul de identificare.
    Nu se admite prinderea prin nituire a suportului pe care este poansonat numarul de identificare sau a elementului de caroserie pe care se afla poansonat numarul de identificare.
    Sunt admise reparatii la o distanta mai mare de 30 mm fata de conturul numarului de identificare poansonat ce nu afecteaza integritatea acestuia sau care nu împiedica vizualizarea integrala a sa.
   2. Metode de reparatii admise:
   a) sunt permise reparatii cu elemente construite individual, unde fiecare parte este sudata sigur de materialul original;
   b) daca modalitatea de asamblare originala era prin nituire sau prin prindere cu suruburi, se admite reparatia prin sudura.
   c) nu sunt permise reparatii combinate (sudura/nituri/suruburi) care sa depaseasca o suprafata maxima de 2500 mm2.
    Prin sudura sigura asa cum a fost mentionat la lit. a) se întelege:
   - cordon/cordoane de sudura ce acopera cel putin 50% din perimetrul sectiunii ce poate fi sudata si care sunt repartizate în mod egal în jurul perimetrului;
   - puncte de sudura cu diametrul de minim 4 mm si care sunt repartizate la o distanta de maximum 20 mm una de cealalta.
   3. Deteriorarea prin coroziune la elementele de arc, elementele directiei si ale suspensiei:
   a) daca un element al unui arc este deteriorat prin coroziune (material lipsa) sau fisurat ca urmare a deteriorarii prin coroziune:
   - acesta nu se repara, se înlocuieste
   - elementul de arc poate fi înlocuit ca parte a sistemului arcului.
   b) daca un element al mecanismului de directie sau suspensie este deteriorat prin coroziune acesta nu va fi reparat.
   4. Metode de reparatii admise pentru elemente longitudinale si transversale:
   a) elementele longitudinale si transversale ce fac parte din cadrul sasiului nu se vor repara prin aplicarea unor placi peste zonele din care lipseste material.
   b) prin exceptie de la prevederile lit. a), elementele longitudinale si transversale pot fi reparate prin aplicarea de placi peste zonele corodate daca grosimea acestor placi este cel putin aceeasi cu grosimea sectiunii cea mai mare a elementului ce trebuie reparat. Placile trebuie sudate sigur, prin aceasta întelegându-se cordoane de sudura ce acopera cel putin 75% din perimetrul partilor ce trebuie sudate. Cordoanele trebuie repartizate în mod egal de-a lungul perimetrului.
   5. Profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de tip sa sau a placii boltului semiremorcii nu pot fi reparate prin aplicarea de placi deasupra zonelor deteriorate prin coroziune.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:27:29 am
H. Defecte la dispozitivele de cuplare

    Dispozitivele de cuplare cu care sunt echipate semiremorcile sunt de 2 tipuri, cu diametre exterioare de 2 inch si de 3,5 inch.
   - în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 2 inch, se admite o uzura pâna la diametrul minim prezentat în figura:

   - în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 3,5 inch, diametrul minim admis este prezentat în figura:

    Metoda de verificare: cu subler sau utilizându-se un calibru.
    În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mica sau cel mult egala cu 6.000 kg sau daca sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mica sau cel mult egala cu 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:
    În interiorul unui cerc cu raza de 260 mm masurat din centrul dispozitivului de cuplare:
   - deformatia maxima a platoului cuplei nu trebuie sa depaseasca 2,5 mm, conform figurii:

   - daca datorita uzurii pe platoul cuplei s-au format santuri, acestea nu trebuie sa fie mai lungi de 100 mm si mai adânci de 2,5 mm;
    Cerintele de mai sus nu se aplica în cazul orificiilor constructive destinate gresarii ce au fost practicate de catre fabricant.
    În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mare de 6.000 kg sau daca sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mare de 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:
   - în interiorul unui cerc cu raza de 450 mm masurat din centrul dispozitivului de cuplare, deformatia maxima a platoului cuplei nu trebuie sa depaseasca 3,5 mm conform figurilor:

   - daca datorita uzurii pe platoul cuplei s-au format santuri, acestea nu trebuie sa fie mai lungi de 100 mm si mai adânci de 2,5 mm;
    Cerintele de mai sus nu se aplica în cazul orificiilor constructive destinate gresarii ce au fost practicate de catre fabricant.
    Metoda de verificare: cu subler, rigla si ruleta.

    Dispozitive de cuplare de tip ochet pentru remorci

    În functie de diametrul interior al cuplei, uzurile maxime permise sunt:
    Tipodimensiuni:
   1. D(n) = 40 mm
   2. D(n) = 50 mm
   3. D(n) = 57,5 mm

    Uzuri maxime admise:
   1. Dmax = 41,5 mm
   2. Dmax = 52,5 mm
   3. Dmax = 59,5 mm

    De asemenea, sunt permise uzuri ale dispozitivelor de cuplare dupa cum urmeaza:
   - pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 40 mm se accepta o grosime a acestuia de pâna la 28 mm datorita uzurii:

   - pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 50 mm se accepta o grosime a acestuia de pâna la 41,5 mm datorita uzurii:

   - pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 57,5 mm se accepta o grosime a acestuia de pâna la 19 mm datorita uzurii:

    Metoda de verificare: cu subler.

    Starea protapului remorcii

    Se accepta o deformare de maxim 18 mm pe o lungime de 90 cm a protapului, conform figurii:

    Verificarea se va efectua în cel putin doua plane perpendiculare, orizontal si vertical de-a lungul protapului.
    Metoda de verificare: cu subler si rigla.

    Cârligul de remorcare

    În cazul cârligelor de remorcare de tip cuplaj sferic cu diametrul nominal de 50 mm se admite o uzura a cuplajului pâna la un diametru minim de 49 mm

    Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu subler.
    Daca un autovehicul cu MTMA mai mare de 3.500 kg este echipat cu un cârlig de remorcare, atunci acesta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
   - acesta trebuie sa aiba dispozitiv de închidere si dispozitiv de asigurare;
   - dimensiunea orificiului din interiorul cârligului nu trebuie sa fie mai mare de 49 mm ca în figura

    Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu subler.

    Cuple de remorcare

    Daca un autovehicul cu MTMA mai mare de 3500 kg este echipat cu o cupla de remorcare, atunci aceasta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
   - uzura maxima permisa a pivotului de cuplare trebuie sa fie astfel:
    Tipodimensiuni
    D(nominal)
    1 = 40 mm
    2 = 50 mm
    3 = 57,5 mm
    D(min) datorat uzurii:
    1 = 36,5 mm
    2 = 46 mm
    3 = 55 mm

    Metoda de verificare: utilizându-se un calibru adecvat sau cu sublerul:
   - jocul axial al pivotului de cuplare dupa blocare nu trebuie sa depaseasca 5 mm:
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:28:14 am
Cerinte privind echiparea ulterioara fabricatiei cu dispozitive de
vizibilitate indirecta a autovehiculelor din categoriile N2 si N3

   I. DEFINITII
    Dispozitive pentru vizibilitate indirecta - dispozitive pentru observarea câmpului de vizibilitate adiacent autovehiculului ce nu poate fi observat prin vizibilitate directa. Acestea pot fi oglinzi conventionale, monitoare-camera sau alte dispozitive capabile sa furnizeze informatii despre câmpul indirect de vizibilitate al conducatorului auto.
    Oglinda - orice dispozitiv, cu exceptia dispozitivelor de tip periscop, ce poate oferi o imagine clara spre înapoi, lateral sau în fata vehiculului.
    Clasificarea oglinzilor:
   a) clasa I - oglinda retrovizoare interioara;
   b) clasa II si III -oglinzi retrovizoare exterioare principale;
   c) clasa IV - oglinda retrovizoare exterioara cu unghi mare de vizibilitate;
   d) clasa V - oglinda retrovizoare exterioara de proximitate (apropiere);
   e) clasa VI - oglinda frontala.
   II. CERINTE DE ECHIPARE ULTERIOARA FABRICATIEI CU OGLINZI RETROVIZOARE
   1. Cerinta echiparii ulterioare fabricatiei cu oglinzi retrovizoare suplimentare sau cu alte dispozitive de vizibilitate indirecta se aplica autovehiculelor din categoriile N2 si N3 care nu au fost omologate de tip sau individual în conformitate cu Directiva 2003/97/CE4).
    ___________
   4) Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European si a Consilului din 10 noiembrie 2003 privind armonizarea legislatiei Statelor membre privind omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirecta si a vehiculelor echipate cu aceste dispozitive si care modifica Directiva 70/156/CEE si abroga Directiva 71/127/CEE, modificata ultima data prin Directiva 2005/27/CE a Comisiei din 29 martie 2005 care modifica pentru adaptarea la progresul tehnic Directiva 2003/97/CE

   2. Prezentele cerinte nu se aplica urmatoarelor:
   a) autovehiculelor din categoriile N2 si N3 înmatriculate înainte de 01.01.2000;
   b) autovehiculelor din categoria N2 a caror MTMA nu depaseste 7,5 tone, în cazul carora nu este posibila montarea unei oglinzi retrovizoare de clasa V astfel încât sa se asigure îndeplinirea urmatoarelor conditii:
   i) nicio componenta a oglinzii retrovizoare nu se afla la o distanta mai mica de 2 m fata de sol (se poate aplica o toleranta de + 10 cm), indiferent de pozitia de reglare, atunci când autovehiculul este încarcat la MTMA;
   ii) oglinda retrovizoare este complet vizibila din pozitia conducatorului auto;
   3. Pâna la 31 martie 2009, toate autovehiculele prevazute la pct. 1, cu exceptia celor mentionate la pct. 2, trebuie echipate, pe partea pasagerului, cu oglinzi cu unghi mare de vizibilitate si de proximitate, care îndeplinesc cerintele prevazute pentru oglinzile de clasele IV si, respectiv V, prevazute de Directiva 2003/97/CE.
   4. În cazul autovehiculelor ce sunt prevazute, pe partea pasagerului, cu oglinzi cu unghi mare de vizibilitate si de proximitate astfel încât combinatia câmpurilor lor de vizibilitate acopera cel putin 95% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevazut pentru oglinzile retrovizoare de clasa IV si cel putin 85% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevazut pentru oglinzile retrovizoare de clasa V (în conformitate cu cerintele Directivei 2003/97/CE), conditiile se considera a fi respectate si nu este necesara montarea altor oglinzi sau sisteme de vizibilitate suplimentare.
   5. Autovehiculele prevazute la pct. 2 ce nu pot fi echipate cu oglinzi retrovizoare conform prezentelor cerinte ca urmare a lipsei de solutii tehnice disponibile si viabile din punct de vedere economic, pot fi echipate cu oglinzi retrovizoare suplimentare si/sau cu alte dispozitive de vizibilitate indirecta, cu conditia ca respectivele dispozitive combinate sa asigure o vizibilitate de cel putin 95% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevazut pentru o oglinda retrovizoare de clasa IV si cel putin 85% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevazut pentru o oglinda retrovizoare de clasa V (în conformitate cu cerintele Directivei 2003/97/CE).
   6. Prezentele cerinte nu se aplica autovehiculelor istorice.
   III. METODA DE VERIFICARE:
   1. În conditiile în care, pentru oglinzile cu unghi mare de vizibilitate si de proximitate cu care este echipat autovehiculul prezentat la ITP, sunt prezentate certificate de conformitate care atesta îndeplinirea prevederilor Directivei 2003/97/CE în ceea ce priveste câmpul de vizibilitate, nu mai este necesara verificarea câmpurilor de vizibilitate pentru cele doua tipuri de oglinzi.
   1.1. Certificatele de conformitate trebuie emise de RAR sau comunicate catre RAR în cazul în care au fost emise de autoritatea competenta a unui alt stat membru al Uniunii Europene.
   2. În conditiile în care nu pot fi prezentate certificate de conformitate, atunci se va verifica existenta marcii de omologare pe suportul oglinzilor, care trebuie sa fie conform modelelor din exemplele urmatoare:
   - pentru oglinzile de clasa IV:


    unde a > 6 mm.
    Oglinda ce poarta marcajul reprezentând omologarea comunitara din exemplu este o oglinda ce face parte din clasa IV ce a fost omologata în Italia (e 3) iar numarul de omologare este 03*1248.
   - pentru oglinzile din clasa V:

 
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:29:02 am
unde a > 6mm.
    Oglinda ce poarta marcajul reprezentând omologarea comunitara din exemplu este o oglinda ce face parte din clasa V ce a fost omologata în Grecia (e 23) iar numarul de omologare este 03*3901.
   3. Daca nu sunt îndeplinte conditiile de la pct. 1. sau 2., câmpurile de vizibilitate se verifica în poligoane specifice fiecarei clase de oglinzi:
   3.1. Pentru oglinda retrovizoare laterala cu unghi mare de vizibilitate amplasata pe partea pasagerului (clasa IV), este necesara marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colturile poligonului de verificare:


   3.2. Pentru oglinda laterala de proximitate amplasata pe partea pasagerului (Clasa V), în cazul unui autovehicul cu cabina retrasa este necesara marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colturile poligonului de verificare:


   3.3. Pentru oglinda laterala de proximitate amplasata pe partea pasagerului (Clasa V), în cazul unui autovehicul cu cabina semi-avansata sau avansata este necesara marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colturile poligonului de verificare:


   3.4. Cerintele prevazute se considera îndeplinite daca inspectorul poate vizualiza de pe locul conducatorului auto, utilizând oglinzile respective, toate jaloanele amplasate în colturile celor doua poligoane de verificare (atât pentru oglinda retrovizoare laterala cu unghi mare de vizibilitate, cât si pentru oglinda laterala de proximitate), avându-se în vedere, daca este cazul, prevederile pct. 4 si 5 din Sectiunea II.
   3.5. Nu sunt admise reglaje diferite ale scaunului conducatorului auto pentru vizualizarea celor doua poligoane de verificare.
   4. Respectarea cerintelor prevazute prin prezenta anexa este atestata prin dovada de ITP.
    NOTA: Prin autovehicule din categoriile N2 si N3 se întelege:
    categoria N2 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri având o MTMA care depaseste 3,5 t, dar nu depaseste 12 t.
    categoria N4 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri având o MTMA ce depaseste 12 t.
Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:29:34 am
    Raport de inspectie tehnica periodica pentru clasa I
   

Sigla                                                        +---------------------------------+-------------+
                                                             |Cod                              |             |
                  Date identificare vehicul                  |tranzactie ......................|    Matca    |
                                                             +---------------------------------+    folie    |
  Serie CIV                                                  |ITP este valabil                 |             |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                 |pana la ....../....../...........|             |
  Numar de identificare (VIN)                                +---------------------------------+-------------+
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
> Numar de inmatriculare si data                           Acest vehicul a fost prezentat la ITP de catre:
  ...................../.................                  Dl (dna) .......................................
> Marca si tip                                             Adresa .........................................
  .......................................                  Act identitate Serie ..... Nr. .................
> Categoria                                                care cunoaste si este de acord cu conditiile de
  .......................................                  efectuare a ITP impuse de legislatia nationala.
> Numar de omologare (registru)                            Semnatura ........................
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                                        Defecte constatate
> Cod si serie motor                          ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
> Culoare                                     ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
> Serie atas                                  ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
> Numar kilometri                             ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
  Rezultat ITP la data                        ________________________________________________________________
  [] Bun tehnic        ..../..../........     ________________________________________________________________
  [] Bun tehnic cu DMi ..../..../........     ________________________________________________________________
  [] Respins           ..../..../........     ________________________________________________________________
  Raspuns RAR dupa inregistrarea datelor      ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
    Cod tranzactie R1 ...................     ________________________________________________________________
    Cod tranzactie R2 ...................     ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
    REINSPECTIE    DA []      NU []           ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
Sfarsit timp asteptare pentru REINSPECTIE     ________________________________________________________________
   Ora si minut .........................     ________________________________________________________________
Observatii: .............................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
Acest vehicul a fost inspectat la:            ________________________________________________________________
Agent economic/Persoana autorizata Cod SITP
                                                    Aceasta sectiune va fi completata de inspectorul RAR
................................../........        Vehiculul a fost reinspectat de catre inspectorul RAR
de catre inspector SITP:
    Nume si prenume      Semnatura si stampila                      Nume si prenume            Semnatura
1) ....................  .....................                  1) ....................  .....................
2) ....................  .....................                  2) ....................  .....................
 


   1) ATENTIE! În cazul depasirii termenului de 30 de zile calendaristice pentru remedierea defectiunilor se va efectua o noua inspectie tehnica.
   2) Daca o reinspectie este anuntata, trebuie ca vehiculul sa ramâna în incinta SITP si inspectorul tehnic este obligat sa puna la dispozitie vehiculul si actele vehiculului. SITP si inspectorul tehnic vor asigura toate conditiile pentru efectuarea reinspectiei de catre inspectorul RAR.

    Planul operatiilor pentru inspectia tehnica periodica pentru clasa I
   

                    Cod defect                       DMi DMa DP                                                         DMi DMa DP
0. Identificare                                                           4.4.1 a b c d e                               []  []
      0.1 a b c d                                    []  []               4.4.2 a b c d                                     []
      0.2 a b c d e f                                    []               4.4.3 a                                       []
1. Sistemul de franare                                                4.5 Lampi de ceata si mers inapoi
   1.1 Stare mecanica                                                     4.5.1 a b c d e                               []  []
       1.1.1  a b c                                      []  []           4.5.2 a b c                                   []  []
       1.1.2  a b c d                                []  []           4.6 Lampa de iluminare a placii de inmatriculare
       1.1.3  a b c d                                    []               4.6.1 a b c d e                               []  []
       1.1.4  a b c d e f g                          []  []  []           4.6.2 a b c                                   []  []
       1.1.5  a b c d                                    []  []       4.7 Conexiuni, cablaj electric si baterie
       1.1.6  a b c d e                                  []  []           4.7.1 a b c                                   []  []
       1.1.7  a b c                                      []  []           4.7.2 a b                                     []  []
       1.1.8  a b c d e                                  []  []           4.7.3 a b c                                   []  []
       1.1.9  a b c d e f g h i                          []  []       4.8 Alte lampi
       1.1.10 a b c d e                              []  []  []           4.8.1 a b c d e f g h i                       []  []  []
       1.1.11 a b c                                      []  []    5. Axe, roti si suspensie
       1.1.12 a b c                                  []  []  []       5.1 Axe
   1.2 Eficacitate si performanta                                         5.1.1 a b c d                                     []  []
       1.2.1 a b c d e                               []  []  []           5.1.2 a b c d                                     []  []
       1.2.2 a                                               []           5.1.3 a b c                                       []
   1.3 Eficacitate si performanta                                     5.2 Roti si anvelope
       1.3.1 a b c d e                               []  []  []           5.2.1 a b c d e f g                           []  []  []
       1.3.2 a                                               []           5.2.2 a b c d e f g h                         []  []  []
   1.4 Eficacitate si performanta                                     5.3 Suspensie
       1.4.1 a b c d e f                             []  []  []           5.3.1 a b c d                                     []  []
       1.4.2 a                                           []               5.3.2 a b c d                                 []  []
       1.4.3 a b                                         []               5.3.3 a b c                                       []  []
2. Sistem de directie                                                     5.3.4 a                                       []
   2.1 Stare mecanica                                              6. Cadru si elemente atasate sasiului
       2.1.1 a b c                                   []  []  []       6.1 Cadru si elemente atasate
       2.1.2 a b c d                                     []  []           6.1.1 a b c d                                     []  []
       2.1.3 a b c d e f g                           []  []  []           6.1.2 a                                           []  []
       2.1.4 a b c                                       []  []           6.1.3 a b c                                       []  []
       2.1.5 a b c d e f g h                         []  []  []           6.1.4 a b c d e f g                           []  []  []
   2.2 Ghidon si coloana ghidon                                           6.1.5 a b                                     []  []  []
       2.2.1 a b c                                       []  []           6.1.6 a b c d e                                   []  []
       2.2.2 a b c d e                                   []  []           6.1.7 a b c d e f g h i j k l m n o           []  []
       2.2.3 a                                           []               6.1.8 a b                                         []  []
       2.2.4 a                                           []           6.2 Caroserie
3. Vizibilitate                                                           6.2.1 a b c d e                               []  []  []
       3.1 a                                         []  []               6.2.2 a b c                                       []  []
       3.2 a b c                                     []  []               6.2.3 a b c                                       []  []
       3.3 a b                                           []               6.2.4 a b c                                   []  []  []
       3.4 a b                                       []  []               6.2.5 a b c d                                 []  []
       3.5 a b                                       []  []               6.2.6 a                                           []
4. Lampi si echipament electric                                           6.2.7 a b                                         []
   4.1 Faruri                                                             6.2.8 a b c                                   []  []
       4.1.1 a b c d e f                             []  []        7. Alte echipamente
       4.1.2 a b c d                                     []               7.1 a b c d e                                     []
       4.1.3 a b                                         []               7.2 a                                         []
       4.1.4 a b                                         []               7.3 a b c                                     []  []
       4.1.5 a b                                         []               7.4 a b c                                     []  []
   4.2 Lumini de pozitie fata, spate                               8. Emisii poluante3)
       4.2.1 a b c d e                               []  []               8.1.1 a                                           []
       4.2.2 a b c d                                 []  []               8.2.1 a b                                     []  []
   4.3 Lampi de franare                                                   8.3.1 a                                           []
       4.3.1 a b c d e                               []  []               8.3.2 a                                           []
       4.3.2 a b c d                                     []        9. Alte verificari
   4.4 Lampi de directie                                                  9.1 a b                                           []  []
 


   1) Defectarea vehiculului în timpul inspectiei tehnice, datorata viciilor ascunse, nu implica raspunderea SITP
   2) Pentru vehiculele cu defectiuni se aplica prevederile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice
   3) Emisiile poluante nu se vor masura

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:30:02 am
Raport de inspectie tehnica periodica pentru clasele a II-a si a III-a
   

Sigla                                                        +---------------------------------+-------------+
                                                             |Cod                              |             |
                  Date identificare vehicul                  |tranzactie ......................|    Matca    |
                                                             +---------------------------------+    folie    |
  Serie CIV                                                  |ITP este valabil                 |             |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                 |pana la ....../....../...........|             |
  Numar de identificare (VIN)                                +---------------------------------+-------------+
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
> Numar de inmatriculare si data                           Acest vehicul a fost prezentat la ITP de catre:
  ...................../.................                  Dl (dna) .......................................
> Marca si tip                                             Adresa .........................................
  .......................................                  Act identitate Serie ..... Nr. .................
> Categoria                                                care cunoaste si este de acord cu conditiile de
  .......................................                  efectuare a ITP impuse de legislatia nationala.
> Numar de omologare (registru)                            Semnatura ........................
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                                        Defecte constatate
> Cod si serie motor                          ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
> Culoare                                     ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
> Numar kilometri                             ________________________________________________________________
  .......................................     ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
  Rezultat ITP la data                        ________________________________________________________________
  [] Bun tehnic        ..../..../........     ________________________________________________________________
  [] Bun tehnic cu DMi ..../..../........     ________________________________________________________________
  [] Respins           ..../..../........     ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
  Raspuns RAR dupa inregistrarea datelor      ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
    Cod tranzactie R1 ...................     ________________________________________________________________
    Cod tranzactie R2 ...................     ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
    REINSPECTIE    DA []      NU []           ________________________________________________________________
                                              ________________________________________________________________
Sfarsit timp asteptare pentru REINSPECTIE     ________________________________________________________________
   Ora si minut .........................     ________________________________________________________________
Observatii: .............................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
.........................................     ________________________________________________________________
Acest vehicul a fost inspectat la:            ________________________________________________________________
Agent economic/Persoana autorizata Cod SITP
                                                    Aceasta sectiune va fi completata de inspectorul RAR
................................../........        Vehiculul a fost reinspectat de catre inspectorul RAR
de catre inspector SITP:
    Nume si prenume      Semnatura si stampila                      Nume si prenume            Semnatura
1) ....................  .....................                  1) ....................  .....................
2) ....................  .....................                  2) ....................  .....................
 


   1) ATENTIE! În cazul depasirii termenului de 30 de zile calendaristice pentru remedierea defectiunilor se va efectua o noua inspectie tehnica.
   2) Daca o reinspectie este anuntata trebuie ca vehiculul sa ramâna în incinta SITP si inspectorul tehnic are obligatia sa puna la dispozitie vehiculul si actele vehiculului. SITP si inspectorul tehnic vor asigura toate conditiile pentru efectuarea reinspectiei de catre inspectorul RAR.

    Planul operatiilor pentru inspectia tehnica periodica
pentru clasele a II-a si a III-a
   

Cod defect                        DMi DMa DP                                     DMi DMa DP                               DMi DMa DP
 
0. Identificare                                 4. Lampi si echipament electric                    6.1.8.1 a              []  []
      0.1 a b c d                 []  []        4.1 Faruri                                         6.1.8.2 a b c d e f g  []  []  []
      0.2 a b c d e f g h             []        4.1.1 a b c d e f                    []  []                h i j k l m n
1. Sistemul de franare                          4.1.2 a b c d                            []                o p
1.1 Stare mecanica                              4.1.3 a b                                []        6.1.8.3 a b                []
     1.1.1 a b c                      []  []    4.1.4 a b                                []        6.1.9 Motor si anexe
     1.1.2 a b c d                []  []        4.1.5 a b                                []        6.1.9.1 a b c d e f    []  []  []
     1.1.3 a b c d e f g          []  []        4.1.6 a                              []            6.1.9.2 a b                []
     1.1.4 a                      []  []        4.2 Lumini de pozitie                              6.1.9.3 a b                []
     1.1.5 a b c d                    []        4.2.1 a b c d e f                    []  []        6.1.9.4 a b                []
     1.1.6 a b c d                    []        4.2.2 a b c d e                      []  []        6.2 Cabina, caroserie
     1.1.7 a b c                      []  []    4.3 Lampi de frana                                 6.2.1 a b c d e f g h      []  []
     1.1.8 a b c d                []  []        4.3.1 a b c d e                      []  []        6.2.2 a b c d              []  []
     1.1.9 a b c                  []  []        4.3.2 a b c d                            []        6.2.3 a b c                []  []
     1.1.10 a b c d e f g         []  []  []    4.4 Lampi de directie si avarie                    6.2.4 a b c                []
     1.1.11 a b c d                   []  []    4.4.1 a b c d e                      []  []        6.2.5 a b c                []  []
     1.1.12 a b c d e                 []  []    4.4.2 a b c d                            []        6.2.6 a b c            []  []
     1.1.13 a b c                     []  []    4.4.3 a                              []            6.2.7 a                    []
     1.1.14 a b c d e                 []  []    4.5 Faruri si lampi de ceata                       6.2.8 a b              []  []
     1.1.15 a b c d e f g h i         []  []    4.5.1 a b c d e                      []  []        6.2.9 a b c            []  []
     1.1.16 a b c d e f           []  []  []    4.5.2 a b c                          []  []        6.2.10 a b             []  []
     1.1.17 a b c d               []  []  []    4.6 Lampi de iluminare a placii                    7. Alte echipamente
     1.1.18 a b c                     []        4.6.1 a b c d e                      []  []        7.1 Centuri siguranta
     1.1.19 a b c                     []  []    4.6.2 a b c                          []  []        7.1.1 a                    []
     1.1.20 a                             []    4.7 Catadioptri, placi reflectoriz.                7.1.2 a b c d e f      []  []
     1.1.21 a b c d               []  []  []    4.7.1 a b c                          []  []        7.2 a b                []  []
     1.1.22 a b                   []  []        4.7.2 a                                  []        7.3 a b                    []
1.2 Eficacitate si performanta                  4.8 Martori luminosi                               7.4 a                  []  []
       1.2.1 a b c d e f          []  []  []    4.8.1 a                              []  []        7.5 a b                    []
       1.2.2 a                            []    4.9 Conexiuni, cablaje electrice                   7.6 a b                []  []
1.3 Eficacitate si performanta                  4.9.1 a b c d                        []  []        7.7 a                  []  []
       1.3.1 a b c d e f          []  []        4.9.2 a b                            []  []        7.8 a b c              []  []
       1.3.2 a                            []    4.9.3 a b c d                        []  []        7.9 a b c              []  []
1.4 Eficacitate si performanta                  4.10 Alte lampi                                    7.10 a b c d e f g h       []
       1.4.1 a b c                    []        4.10.1 a b c d e f g h i             []  []  []    7.11 a b c d e             []
       1.4.2 a                        []        5. Punti, roti si suspensie                        8. Emisii poluante
1.5 Performanta frana incetinire                5.1 Punti (axe)                                    8.1 Zgomot
       1.5 a b                        []        5.1.1 a b c d e                          []  []    8.1.1 a b                  []
1.6 Sistem ABS                                  5.1.2 a b c d e f                    []  []  []    8.2 Emisii m.a.s.
       1.6 a b                        []        5.1.3 a b c                              []        8.2.1 a b                  []
2. Sistem de directie                           5.2 Jante si anvelope                              8.2.2 a b c                []
2.1 Stare mecanica                              5.2.1 a b                                []  []    8.3 Emisii m.a.c.
       2.1.1 a b c                []  []  []    5.2.2 a b c d e                          []  []    8.3.1 a b                  []
       2.1.2 a b c d                  []  []    5.2.3 a b c d e f g h i              []  []  []    8.3.2 a                    []
       2.1.3 a b c d e f g        []  []  []    5.3 Suspensie                                      8.4 Alte aspecte
       2.1.4 a b c                    []  []    5.3.1 a b c d                            []  []    8.4.1 a                    []
       2.1.5 a b c d e f g h      []  []  []    5.3.2 a b c d                        []  []        8.4.2 a                    []
2.2 Volanul si coloana volanului                5.3.3 a b c d e                      []  []  []    9. Alte verificari     []  []  []
       2.2.1 a b c                    []  []    5.3.4 a b c d e                      []  []  []
       2.2.2 a b c                    []        5.3.5 a b c d                            []  []
       2.2.3 a                        []        5.3.6 a                              []
       2.2.4 a                        []        6. Sasiu, cabina si elem. atasate
       2.2.5 a b c                    []  []    6.1 Sasiu si elemente atasate
3. Vizibilitate                                 6.1.1 a b c d e f                        []  []
       3.1 a                      []  []        6.1.2 a b c                              []  []
       3.2 a b c                  []  []        6.1.3 a b c d e f g h i j k          []  []  []
       3.3 a b c                      []        6.1.4 a b                                []
       3.4 a b                        []        6.1.5 a b                            []  []  []
       3.5 a b                    []  []        6.1.6 a b c d e f                        []  []
       3.6 a                      []  []        6.1.7 a b c d e f                        []
       3.7 a                      []            6.1.8 Transmisia
 


   1) Defectarea vehiculului în timpul inspectiei tehnice, datorata viciilor ascunse, nu implica raspunderea SITP.
   2) Pentru vehiculele cu defectiuni se aplica prevederile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice.

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:30:30 am
 Raport suplimentar de inspectie tehnica periodica
pentru autovehicule destinate transportului de persoane care au,
în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune
   

          Sigla
Date identificare vehicul
        Serie CIV
 |__|__|__|__|__|__|__|                            Defecte constatate
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

                 Plan de operatiuni suplimentar pentru autovehicule destinate
              transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului,
                                mai mult de 8 locuri pe scaune

                             Cod defect                                              DMi DMa DP
 
10.1 Usi
      10.1.1 a b c d e                                                                   []
      10.1.2 a b c d                                                                 []  []
10.2 Sisteme de dezaburire, dezghetare
      10.2.1 a b c                                                                       []  []
10.3 Sisteme de ventilatie, incalzire
      10.3.1 a b                                                                         []  []
10.4 Scaune
      10.4.1 a b                                                                     []  []
      10.4.2 a b                                                                     []  []
10.5 Lumini interioare si de ghidare
      10.5.1 a b                                                                     []  []
10.6 Culoare si zone de stationat in picioare
      10.6.1 a b c                                                                   []  []  []
10.7 Scari si trepte
      10.7.1 a b c                                                                       []
10.8 Sisteme de comunicare cu pasagerii
      10.8.1 a                                                                       []  []
10.9 Placute avertizoare
      10.9.1 a                                                                       []
10.10 Norme privind transportul persoanelor cu dizabilitati
      10.10.1 a b c                                                                      []
      10.10.2 a b                                                                    []  []
      10.10.3 a                                                                      []  []
10.11 Alte echipamente speciale
      10.11.1 a                                                                      []
      10.11.2 a                                                                      []  []
      10.11.3 a                                                                      []  []
 


   ANEXA Nr. 6
la reglementari

   Anexa la Certificatul de înmatriculare
   

                    - fata -                                           - verso -
+-----------------------------------------------+  +-----------------------------------------------+
| +-------------------------------------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |                   ANEXA                   | |  | |               |             |             | |
| |     LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE      | |  | |               |             |             | |
| |          Nr. ___________________          | |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |Numarul de                                 | |  | |               |             |             | |
| |inmatriculare                              | |  | |               |             |             | |
| +-------------------------------------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |        INSPECTII TEHNICE PERIODICE        | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | |               |             |             | |
| |Data urmatoarei|  Statia si  |Semnatura si | |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |   inspectii   | numarul din |  stampila   | |  | |               |             |             | |
| |    tehnice    |  registru   |             | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| |               |             |             | |  | |               |             |             | |
| +---------------+-------------+-------------+ |  | +---------------+-------------+-------------+ |
+-----------------------------------------------+  +-----------------------------------------------+
 

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:31:05 am


                                                                                             (fata)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|REGISTRUL AUTO ROMAN                                                                              |
|                                                                              (Timbru sec)        |
|                                                                                                  |
|                                       AUTORIZATIE TEHNICA                                        |
|                         Nr. ............... din .......................                          |
|                                                                                                  |
|Se autorizeaza ...................................................................................|
|                                               (persoana juridica)                                |
|cu sediul in .............................................. jud. .................................|
|str. ............................................... nr. ........................  cu certificatul|
|de inmatriculare/inregistrare la Oficiul Registrului Comertului nr. .......... din ...............|
|sa execute inspectii tehnice periodice la clasele de inspectie tehnica periodica .................|
|..................................................................................................|
|conform specificatiei de pe verso, in statia de inspectie tehnica periodica din ..................|
|jud. ........................... str. ........................................ nr. ...............|
|incepand cu data de .............................................                                 |
|                                                                                                  |
|Autorizarea s-a facut in baza Cererii nr. ....... din ............. inregistrata la Registrul Auto|
|Roman si a Raportului de evaluare a capabilitatii tehnice nr. ..... din ................, intocmit|
|de Registrul Auto Roman - Organismul de Certificare Sisteme de Management.                        |
|                                                                                                  |
|                                       DIRECTOR GENERAL RAR                                       |
|                                                                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                                                            (verso)
                                             COD STATIE
+----+------------------------------------------+----------+-----------------------+---------------+
|Nr. |         Vehicule pentru care se          | Clasa de |      Interdictii      |  Observatii   |
|crt.|     autorizeaza statia de inspectie      |   ITP    |                       |               |
|    |            tehnica periodica             |          |                       |               |
+----+------------------------------------------+----------+-----------------------+---------------+
| 1  |                                          |    I     |                       |               |
+----+------------------------------------------+----------+-----------------------+---------------+
| 2  |                                          |    II    |                       |               |
+----+------------------------------------------+----------+-----------------------+---------------+
| 3  |                                          |   III    |                       |               |
+----+------------------------------------------+----------+-----------------------+---------------+
 


   ANEXA Nr. 9
la reglementari

    Cerere
pentru autorizarea statiei de inspectie tehnica periodica
a vehiculelor rutiere
   

Persoana juridica ..................................................................................
cu sediul in ........................................ judetul ......................................
str. ................................................................ nr. ..........................
cod postal ........................ telefon ....................... fax ............................
solicita eliberarea autorizatiei pentru statia de inspectie tehnica periodica din ..................
...................................................... judetul .....................................
str. ................................................................. nr. .........................
cod postal ......................... telefon ...................... fax ............................
pentru urmatoarele clase de inspectie tehnica periodica ............................................
...
 


    Anexam:
   1. chestionar de autoevaluare a capabilitatii tehnice;
   2. copie de pe certificatul de înregistrare al persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului si copie de pe certificatul constatator emis în temeiul art. 171, alin (1), lit. b din Legea nr. 359/2004, ambele certificate pentru conformitatea cu originalul;
   3. certificat constatator emis Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990, eliberat de cel mult trei luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizata);
   4. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectueaza inspectia tehnica periodica;
   5. copii de pe documentele care atesta angajarea inspectorilor tehnici de catre persoana juridica care solicita autorizarea;
   6. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau certificatele de încercare/etalonare ale aparatelor, dupa caz (conform art. 10 din reglementari);
   7. schita SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor si a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinatati, semnata pentru confirmare de reprezentantul SITP;
   8. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:31:31 am
Programul de lucru al statiei de inspectie tehnica este
    în zilele de .......................... orele ...............................
    si în zilele de ....................... orele ...............................
    Ne obligam ca pe timpul functionarii statiei de inspectie tehnica periodica sa respectam întocmai toate prevederile legale privitoare la inspectia tehnica periodica.

    Nr. ....... din .................

    REPREZENTANT LEGAL,
    (numele, prenumele, functia, semnatura, stampila)

   ANEXA Nr. 10
la reglementari
   

                                                                                             (fata)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Sigla                                                                                             |
|                                       REGISTRUL AUTO ROMAN                                       |
|                                      CERTIFICAT DE ATESTARE                                      |
|                             Nr. .......... din .....................                             |
|                                                                                                  |
|   Dl. (Dna.) _____________________________ nascut(a) in anul ________ luna ________ ziua ________|
|in localitatea __________________________________________ jud. ___________________________________|
|CNP ______________________________ profesia (calificarea) ________________________________________|
|   a absolvit programul de pregatire profesionala organizat de Registrul Auto Roman RA in         |
|perioada __________________ cu o durata de ____________ ore                                       |
|                                                                                                  |
| Este atestat(a) sa efectueze*)                                                                   |
|- ITP pentru clasele de ITP I/a II-a/a III-a, inclusiv la autovehiculele echipate cu GPL/GNC      |
|conform RNTR 1                                                                                    |
|- controlul tehnic in trafic al vehiculelor rutiere conform RNTR 11                               |
|Prezentul Certificat de Atestare este valabil pana la data de __________________________          |
|                                                                                                  |
|        DIRECTOR RAR,                                                  Responsabil program,       |
|                                                                                                  |
|                                                                  ORIGINAL/DUPLICAT               |
|                                                                                                  |
|OBSERVATIE:                                                                                       |
|Inscrierea in spatiul corespunzator de pe verso a doua abateri consecutive in mai putin de 12     |
|luni, anuleaza prezentul Certificat de atestare care se afla permanent la dosarul statiei de      |
|inspectie tehnica pentru a fi accesibil organelor de control pe durata programului de lucru       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
    *) se bareaza mentiunile neaplicabile
 
                                                                                            (verso)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                       EVIDENTA ABATERILOR                                        |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
|Nr. |  Numele si prenumele   |         Abatere constatata         |    Data    |     Semnatura    |
|crt.|  organului de control  |                                    |            |                  |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
|    |                        |                                    |            |                  |
|    |                        |                                    |            |                  |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
|    |                        |                                    |            |                  |
|    |                        |                                    |            |                  |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
|    |                        |                                    |            |                  |
|    |                        |                                    |            |                  |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
|    |                        |                                    |            |                  |
|    |                        |                                    |            |                  |
+----+------------------------+------------------------------------+------------+------------------+
 


   ANEXA Nr. 11
la reglementari

    Conditii tehnice
privitoare la verificarea eficacitatii sistemului de frânare
al vehiculelor rutiere

    Verificarea eficacitatii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere presupune verificarea coeficientilor de frânare realizati de frâna de serviciu si frâna de stationare, precum si verificarea dezechilibrului între fortele de frânare la rotile aceleiasi punti pentru frâna de serviciu si frâna de stationare.
    Coeficientul de frânare reprezinta raportul între suma fortelor de frânare la rotile pe care actioneaza frâna a carei eficacitate se verifica si greutatea vehiculului rutier prezentat la inspectia tehnica:

    C = F/G x 100 (%),

    în care:
    F (daN) reprezinta suma fortelor de frânare la rotile pe care actioneaza frâna a carei eficacitate se verifica;
    G (daN) reprezinta greutatea vehiculului rutier prezentat la inspectia tehnica.
    Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu si tabelul 2 pentru frâna de stationare.

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:32:00 am
  Tabelul 1
Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare
pentru frâna de serviciu
   

+-------------------------------------------------+------------------------------------------+
|                                                 |            Frana de serviciu             |
|                                                 +--------------------+---------------------+
|          Categoria vehiculului rutier           |Efortul de actionare|Coeficient de franare|
|                                                 |  maxim admisibil   |   minim admisibil   |
|                                                 +--------------------+         (%)         |
|                                                 |    Forta (daN)     |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autovehicule transport persoane care au, in afara|         50         |         50          |
|locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe     |                    |                     |
|scaune (autoturisme), autovehicule taxi,         |                    |                     |
|autovehicule speciale ambulanta                  |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autovehicule transport persoane care au, in afara|         70         |        50(1)        |
|locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe  |                    |                     |
|scaune (microbuze, autobuze)                     |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autovehicule transport marfa cu MTMA pana la     |         70         |       45%(2)        |
|3.500 kg inclusiv                                |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autovehicule transport marfa cu MTMA peste       |         70         |       43%(3)        |
|3.500 kg                                         |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Remorci, semiremorci*)                           |         -          |       40%(4)        |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Remorci cu sistem de franare cu actionare prin   |    10% din MTMA    |       40%(4)        |
|inertie                                          |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Tractoare                                        |      60/40**)      |         20          |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autovehicule si remorci cu viteza maxima         |         -          |         30          |
|constructiva de pana la 25 km/h                  |                    |                     |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Mopede cu 2 roti, motociclete fara atas***)      |         -          | 30%(fata)(5) si 25% |
|                                                 |                    |      (spate);       |
+-------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
 


   *) La semiremorci, coeficientul de frânare se calculeaza în raport cu greutatea repartizata pe puntile semiremorcii.
   **) Cu actionare prin maneta.
   ***) Pâna la 1 ianuarie 2010 verificarea se efectueaza prin probe functionale în parcurs
    (1) 48% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie înainte de 1991 inclusiv;
    (2) 50% pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate) dupa 1988;
    (3) 45% pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate) dupa 1988;
    (4) 43% pentru (semi)remorci înmatriculate (fabricate) dupa 1988;
    (5) 25% pentru mopedele cu 2 roti cu viteza maxima de pâna la 25 km/h si cu latimea jantei de pâna la 45 mm (cod 1.75)

    La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrâna este obligatorie verificarea eficacitatii frânei de serviciu prin actionarea acesteia cu un efort de actionare la pedala care nu trebuie sa depaseasca valoarea determinata în functie de starea de încarcare a autovehiculului:

   F(p) = F(pmax) x (m(ef)/m(tot)) (daN),

    în care:
    F(pmax) reprezinta efortul de actionare la pedala de frâna maxim admisibil (tabelul 1);
    m(ef) reprezinta masa efectiva a autovehiculului inspectat;
    m(tot) reprezinta MTMA a vehiculului inspectat.

    Tabelul 2
Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare
pentru frâna de stationare
   

+----------------------------+------------------------------------------------------------+
|                            |                    Frana de stationare                     |
|                            +---------------------+--------------------------------------+
|                            |Efortul de actionare |Coeficient de franare minim admisibil |
|                            |   maxim admisibil   |                 (%)                  |
|Categoria vehiculului rutier+----------+----------+------------------+-------------------+
|                            | forta la | forta la |  daca frana de   |   daca frana de   |
|                            |  maneta  |  pedala  |stationare nu este|stationare este si |
|                            |  (daN)   |  (daN)   |   si frana de    |frana de securitate|
|                            |          |          |    securitate    |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Autovehicule transport      |    40    |    50    |        16        |        25         |
|persoane care au, in afara  |          |          |                  |                   |
|locului conducatorului, cel |          |          |                  |                   |
|mult 8 locuri pe scaune     |          |          |                  |                   |
|(autoturisme), autovehicule |          |          |                  |                   |
|taxi, autovehicule speciale |          |          |                  |                   |
|ambulanta                   |          |          |                  |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Autovehicule transport      |    60    |    70    |        16        |      25 (1)       |
|persoane care au, in afara  |          |          |                  |                   |
|locului conducatorului, mai |          |          |                  |                   |
|mult de 8 locuri pe scaune  |          |          |                  |                   |
|(microbuze, autobuze)       |          |          |                  |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Autovehicule transport      |    60    |    70    |        16        |        22         |
|marfa                       |          |          |                  |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Tractoare                   |    40    |    60    |        16        |         -         |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Remorci, semiremorci*)      |    60    |    -     |        16        |      20 (2)       |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Autovehicule si remorci cu  |    -     |    -     |        16        |         -         |
|viteza maxima constructiva  |          |          |                  |                   |
|de pana la 25 km/h          |          |          |                  |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
|Mopede cu 2 roti,           |    -     |    -     |        16        |         -         |
|motociclete fara atas (daca |          |          |                  |                   |
|e prevazuta)**)             |          |          |                  |                   |
+----------------------------+----------+----------+------------------+-------------------+
 


   *) Coeficientul de frânare se calculeaza în raport cu greutatea repartizata pe puntile semiremorcii.
   **) Pâna la 1 ianuarie 2010 verificarea se efectueaza prin probe functionale în parcurs
    (1) 24% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie înainte de 1991 inclusiv;
    (2) 21% pentru (semi)remorci înmatriculate (fabricate) dupa 1988;

Titlu: Răspuns: Reglementare RNTR 1
Scris de: victor din Februarie 12, 2010, 04:32:30 am
 II. Dezechilibrul dintre fortele de frânare la rotile aceleiasi punti se determina cu relatia:
   

     Fmax - Fmin
d = ------------- x 100 (%),
        Fmax
 


    în care:
    Fmax (daN) reprezinta forta de frânare la roata ce înregistreaza forta de frânare superioara;
    Fmin (daN) reprezinta forta de frânare la roata ce înregistreaza forta de frânare inferioara.

    Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre fortele de frânare la rotile aceleiasi punti pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu si tabelul 4 pentru frâna de stationare.

    Tabelul 3
Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre fortele de
frânare la rotile aceleiasi punti pentru frâna de serviciu
   

+---------------------------------------------------------------------------------------+
|                                   Frana de serviciu                                   |
+-----------------------------------------------+---------------------------------------+
|         Categoria vehiculului rutier          |   Dezechilibrul maxim admisibil (%)   |
+-----------------------------------------------+---------------------------------------+
|   Toate categoriile, cu exceptia mopedelor,   |                  30                   |
|     motocicletelor, mototriciclurilor si      |                                       |
|               cvadriciclurilor                |                                       |
+-----------------------------------------------+---------------------------------------+
 


    Tabelul 4
Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre fortele de
frânare la rotile aceleiasi punti pentru frâna de stationare
   

+---------------------------------------------------------------------------------------+
|                                  Frana de stationare                                  |
+-----------------------------------------+---------------------------------------------+
|                                         |      Dezechilibrul maxim admisibil (%)      |
|                                         +-----------------------+---------------------+
|      Categoria vehiculului rutier       |     daca frana de     |    daca frana de    |
|                                         | stationare nu este si | stationare este si  |
|                                         |  frana de securitate  | frana de securitate |
+-----------------------------------------+-----------------------+---------------------+
|     Toate categoriile, cu exceptia      |          100          |         30          |
|       mopedelor, motocicletelor,        |                       |                     |
|          mototriciclurilor si           |                       |                     |
|            cvadriciclurilor             |                       |                     |
+-----------------------------------------+-----------------------+---------------------+
 


    În cazul autovehiculelor cu viteza maxima constructiva de cel mult 25 km/h, al tractoarelor, autoremorcherelor, autovehiculelor speciale si autovehiculelor specializate ale caror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacitatii sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, a autovehiculelor cu tractiune integrala permanenta nedecuplabila - legatura rigida, precum si a mopedelor cu 3 roti, a motocicletelor cu atas, a mototriciclurilor si a cvadriciclurilor, aceasta verificare se va efectua prin probe functionale în parcurs, cu masurarea deceleratiei maxime la o frânare brusca de la viteza de 30 km/h (sau, dupa caz, de la viteza maxima constructiva) în cazul frânei de serviciu si 15 km/h în cazul frânei de stationare. Valorile deceleratiei maxime masurate trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
   

+----------------------------+--------------------------------------------+-------------------+
|                            |             Frana de serviciu              |Frana de stationare|
|                            +-----------------------+--------------------+-------------------+
|Categoria vehiculului rutier|efortul de actionare la| valoarea minima a  | valoarea minima a |
|                            | pedala de frana maxim |    deceleratiei    |deceleratiei maxime|
|                            |       admisibil       |  maxime masurate   |     masurate      |
|                            |         (daN)         |       (m/s2)       |      (m/s2)       |
+----------------------------+-----------------------+--------------------+-------------------+
|Autoremorchere,             |          70           |       4,31)        |        1,6        |
|autospecializate si         |                       |                    |      (2,2)*)      |
|autospeciale                |                       |                    |                   |
+----------------------------+-----------------------+--------------------+-------------------+
|Tractoare                   |       60/40**)        |         2          |        1,6        |
+----------------------------+-----------------------+--------------------+-------------------+
|Autovehicule cu viteza      |           -           |         3          |        1,6        |
|maxima constructiva de cel  |                       |                    |                   |
|mult 25 km/h                |                       |                    |                   |
+----------------------------+-----------------------+--------------------+-------------------+
|Autoturisme cu tractiune    |          50           |         5          |        1,6        |
|integrala permanenta        |                       |                    |      (2,5)*)      |
|nedecuplabila - legatura    |                       |                    |                   |
|rigida                      |                       |                    |                   |
+----------------------------+-----------------------+--------------------+-------------------+
|Autovehicule transport marfa|          70           |       4,52)        |        1,6        |
|cu MTMA pana la 3.500 kg    |                       |                    |      (2,2