Colt legislativ > Reglementari RNTR

REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003

(1/6) > >>

victor:
REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003 privind omologarea de tip şi
eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de
tip a produselor utilizate la acestea(la data 01-ian-2006 modificat de Anexa 1, punctul 1. din Ordinul 2218/2005 )

(la data 12-ian-2004 actul a fost reglementata de Ordinul 1/2004 )
(la data 18-mai-2003 actul a fost aprobat de Ordinul 211/2003 )

C APITOLUL 0:
( la data 01-ian-2006 Capitol 0, alin. (1) abrogat de Anexa 1, punctul 2. din Ordinul 2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol 0, alin. (2) abrogat de Anexa 1, punctul 3. din Ordinul 2218/2005 )
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale. Definiţii
(la data 01-ian-2006 Capitol I modificat de Anexa 1, punctul 4. din Ordinul 2218/2005 )

1. Prezentele reglementări stabilesc:
a) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în
mai multe etape);
b) procedura de eliberare a cărţii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată
omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape);
c) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acestea);
d) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a produselor reglementate de directivele CE/CEE
sau de regulamentele CEE-O.N.U.

2. Prezentele reglementări se aplică la omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai
multe etape), omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi eliberarea
cărţii de identitate în vederea înmatriculării sau înregistrării în România pentru următoarele categorii de
vehicule noi:
2.1. autovehicule complete, de bază, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice,
având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile
acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole si forestiere, a maşinilor
pentru lucrări si a cvadriciclurilor;
2.2. tractoare agricole sau forestiere pe roţi ori pe şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă
constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h, remorci agricole sau forestiere şi utilaje tractate
interschimbabile, agricole sau forestiere;
2.3. autovehicule cu 2 sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate:
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme, în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;
2.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau
forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 k'm/h;
2.5. remorci lente având o viteză maximă constructivă declarată mai mică sau egală cu 25 km/h şi care nu
sunt incluse în subpct. 2.1.

3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor în vederea introducerii
pe piaţă a produselor noi şi care sunt reglementate de directivele CE/CEE şi de regulamentele CEE-O.N.U.

4. Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, definirea tipurilor de caroserie a acestora, precum
şi definirea claselor pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sunt prevăzute în anexa nr. 1 la
reglementări.

5. În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următorul înţeles:

acordurile de la Geneva
- Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor
cu roţi, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu
roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza
acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a
aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de
reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi
echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe
autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin
Legea nr. 97/2002;

ansamblu de vehicule
- ansamblul format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau două vehicule
tractate;

autoritate competentă (pentru omologarea de tip)
- autoritatea competentă a unui stat, responsabilă pentru toate aspectele
omologării de tip, în special pentru acordarea şi, dacă este cazul, retragerea de
certificate de omologare de tip, care asigură legătura cu autorităţile competente
ale altor state şi care este îndreptăţită să verifice dispoziţiile luate de constructor
pentru asigurarea conformităţii producţiei;

autovehicul
- vehiculul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care
circulă pe şine;

categorie de vehicul
- orice grupă de vehicule care au caracteristici identice de concepţie;

certificat de conformitate CE
- documentul precizat în directivele-cadru, eliberat de constructor în scopul
certificării faptului că un anumit vehicul, omologat în conformitate cu prevederile
directivei-cadru, corespunde tuturor cerinţelor aplicabile în momentul fabricării şi
prin care se atestă că acesta poate fi înmatriculat sau pus în exploatare în toate
statele membre fără nici o inspecţie suplimentară;

certificat de omologare de tip
- documentul eliberat de autoritatea competentă pentru omologarea de tip, după
acordarea unei omologări de tip, şi care conţine informaţiile ce trebuie furnizate
de autoritatea competentă;

componentă, piesă
 - dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul, care trebuie să corespundă
prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi
omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod
expres prin prezentele reglementări;

constructor
- persoana fizică sau juridică care este, faţă de autoritatea competentă,
responsabilă pentru toate aspectele privind omologarea de tip şi asigurarea
conformităţii producţiei, indiferent dacă persoana este sau nu este direct asociată
la toate stadiile de construcţie ale unui vehicul sau produs.
Sunt, de asemenea,
consideraţi ca fiind constructori:
(i) orice persoană fizică sau juridică care concepe ori a conceput, realizează sau a
realizat pentru propriul uz un vehicul ori un produs;
(ii) orice persoană fizică sau juridică care, din momentul în care un vehicul sau un
produs a fost introdus pe piaţă, este răspunzătoare de conformitatea cu
prevederile legislaţiei aplicabile;
directivă de bază (specifică) - directivele precizate prin directivele-cadru, care se referă la omologarea de tip a
unui vehicul, a unui sistem al vehiculului, a unei componente sau a unei entităţi
tehnice;

directivă-cadru
- directiva care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul;

dosarul constructorului
- documentaţia care cuprinde conţinutul total de date, desene, fotografii etc., care
trebuie furnizată serviciului tehnic sau autorităţii competente de către solicitantul
omologării de tip odată cu cererea oficială de omologare de tip, conform datelor
din fişele de informaţii;

dosar de omologare
- dosarul constructorului însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente
anexate de către serviciul tehnic ori de autoritatea competentă în desfăşurarea
exercitării sarcinii lor de serviciu;

entitate tehnică

- dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul care trebuie să corespundă
prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi
omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod
expres prin prezente de reglementări, dar numai în legătură cu unul sau mai multe
tipuri de vehicule;

introducere pe piaţă
- acţiunea de a face disponibile, pentru prima dată, contra cost sau gratuit,
produse noi în vederea vânzării sau utilizării;

fişă de informaţii
- documentul care conţine informaţiile pe care trebuie să le furnizeze solicitantul
omologării de tip;

încărcătură indivizibilă

- încărcătura care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie
divizată în două sau mai multe părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se
justifică ori comportă riscuri de deteriorare şi care nu poate, din motive privind
masa şi dimensiunile sale, să fie transportată de către un autovehicul, o remorcă,
un autotren rutier sau un autovehicul articulat, care corespunde cerinţelor
prezentelor reglementări;

masă maximă tehnic admisibilă
(masa totală maximă autorizată)
- masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi
care este declarată de constructorul acestuia;
omologare comunitară (CE) de tip - procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică
faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau entitate tehnică îndeplineşte
condiţiile tehnice corespunzătoare unei directive specifice;
omologare comunitară (CE) de tip a
întregului vehicul

- procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică
faptul că un tip de vehicul complet îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare
unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
omologare comunitară (CE) de tip în
mai multe etape a întregului vehicul

- procedura administrativă prin care unul sau mai multe state membre ale Uniunii
Europene certifică faptul că un tip de vehicul de bază, incomplet sau completat
conform stării sale constructive, îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare
unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia. Poate fi
acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu, şasiu
echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale vehiculului;

victor:
omologare naţională de tip - procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul sau
produs îndeplineşte condiţiile tehnice specifice aplicabile conform prezentelor
reglementări;
omologare naţională de tip a
întregului vehicul

- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul
complet îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile conform prezentelor reglementări
în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
omologare naţională de tip în mai
multe etape a întregului vehicul

- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul rutier
de bază, incomplet sau completat, îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile
conform prezentelor reglementări în vederea înmatriculării sau înregistrării
acestuia. Poate fi acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de
exemplu, şasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale
vehiculului;

omologare internaţională (CEEO.
N.U.) de tip

- procedura administrativă prin care o parte contractantă a acordurilor de la
Geneva certifică faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă
îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unui regulament CEE-O.N.U.
specific;

produs - sistemul, echipamentul, piesa, componenta sau entitatea tehnică, utilizată la
fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru
montare/utilizare ulterioară pe un vehicul omologat;

produs de origine - produsul utilizat la fabricarea unui vehicul şi care a echipat vehiculul la
omologarea de tip a acestuia;

produs de schimb - produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat
pe acest vehicul;

produs de schimb de origine - produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat
pe acest vehicul şi care este de aceeaşi calitate ca şi produsul de origine, fiind
fabricat conform specificaţiilor şi normelor de fabricaţie furnizate de constructorul
vehiculului pentru fabricarea produselor de origine sau produselor de schimb
destinate vehiculului respectiv. Sunt incluse şi produsele de schimb fabricate pe
aceeaşi linie de producţie ca şi produsele de origine;
prima înmatriculare, prima
înregistrare a unui vehicul

- înmatricularea sau înregistrarea pentru prima dată a unor vehicule rutiere noi;
regulament CEE-O.N. U. - regulamentul-anexă la acordurile de la Geneva;
reprezentantul constructorului - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în Uniunea Europeană,
după caz, nominalizată legal de constructor pentru a-l reprezenta pe lângă
autoritatea competentă şi de a acţiona în numele său în domeniul prezentelor
reglementări;
serviciu tehnic - organizaţia sau organismul agreată/agreat ca laborator de încercări şi care
efectuează încercările sau inspecţiile în numele autorităţii competente a unui stat.

Această funcţie poate fi îndeplinită, de asemenea, de însăşi autoritatea
competentă. Serviciile tehnice trebuie să satisfacă normele armonizate referitoare
la funcţionarea laboratoarelor de încercări (EN 45001):
(i) un constructor nu poate fi agreat ca serviciu tehnic decât dacă reglementările
specifice prevăd acest lucru în mod expres;
(ii) în scopurile prezentelor reglementări, este acceptată utilizarea de către un
serviciu tehnic, cu acordul autorităţii competente, a unor instalaţii de încercare
care nu îi aparţin;
sistem, echipament - ansamblul de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea unei funcţii
specifice într-un vehicul şi care trebuie să îndeplinească prevederile cuprinse în
prezentele reglementări;
tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puţin în ceea ce priveşte
aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea
de tip. Un tip de vehicul poate avea variante şi versiuni diferite;
variantă - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele
esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip;
vânzare - comercializarea vehiculelor noi;
vehicul de bază - vehiculul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în
timpul următoarelor etape ale procesului de omologare de tip în mai multe etape;
vehicul complet - vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip într-o singură etapă
şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul completat - vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape
şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul incomplet - vehiculul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a
îndeplini toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul (rutier) - sistemul mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare,
şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de
mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
vehicul (rutier) nou - vehiculul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei
utilizări, după caz;
versiune - vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puţin în ceea ce priveşte
aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea


6. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:
(la data 01-ian-2006 Capitol I modificat de Anexa 1, punctul 5. din Ordinul 2218/2005 )
CAPITOLUL II: Omologarea de tip
(la data 01-ian-2006 Capitol II modificat de Anexa 1, punctul 6. din Ordinul 2218/2005 )
SECŢIUNEA I: Condiţii generale
1. Pentru vehiculele menţionate în continuare RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau
vânzării, numai dacă acestea deţin omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă, în conformitate cu
prevederile secţiunii a II-a din prezentul capitol:
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 1. modificat de Anexa 1, punctul 1. din Ordinul 1699/2006 )
1.1. autovehicule complete, de bază, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice,
având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile
acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole şi forestiere, a maşinilor
pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;
1.2. tractoare agricole şi forestiere pe roţi având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă
între 6 şi 40 km/h;
1.3. autovehicule cu 2 sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate:
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;
1.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau
forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;
1.5. remorci lente având o viteză maximă constructivă declarată mai mică sau egală cu 25 km/h şi care nu
sunt incluse la subpct. 1.1.
1.6. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează
caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă
cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.4) se aplică condiţiile tehnice aplicabile pentru tractoarele agricole sau
forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h
(subpct. 1.2), cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte dispoziţii.
1.7. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru remorcile lente având o viteză maximă constructivă
declarată mai mică sau egală cu 25 km/h (subpct. 1.5) se aplică condiţiile tehnice aplicabile la celelalte
categorii de vehicule, în funcţie de categoria autovehiculului tractor.
de tip.
CE - Comunitatea Europeană;
CEE - Comunitatea Economică Europeană;
CEE-O.N.U. - Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
CIV - cartea de identitate a vehiculului;
GNC - gaz natural comprimat;
GPL - gaz petrolier lichefiat;
MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un
autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza
probabilă a unei defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în
memoria calculatorului autovehiculului);
OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante, cu care este echipat un
autovehicul cu motor cu aprindere prin comprimare;
RAR - Registrul Auto Român - R.A.;
VIN - numărul de identificare a unui vehicul (combinaţie structurală de caractere
atribuite unui vehicul de constructorul său în vederea identificării în conformitate
cu SR ISO 3779:1996);
WMI - codul de identificare a constructorului unui vehicul.

2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele menţionate în continuare RAR
eliberează CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării, numai dacă acestea deţin omologare CE de tip a
întregului vehicul valabilă, pe baza Certificatului de conformitate CE emis de constructor, fără efectuarea de
încercări suplimentare:

victor:
2.1. autovehiculele din categoria M1 echipate cu motoare cu ardere internă, în conformitate cu
prevederile Directivei 70/156/CEE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 2., subpunctul 2.1.. modificat de Anexa 1, punctul 2. din Ordinul
1699/2006 )
2.2. tractoarele agricole sau forestiere pe roţi ori pe şenile (categoriile T şi C), având cel puţin două axe şi o
viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h, remorcile agricole sau forestiere (categoria R) şi
utilajele tractate interschimbabile, agricole ori forestiere (categoria S), în conformitate cu prevederile
Directivei 2003/37/CE;
2.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3 prevederile subpct. 2.2 se aplică:
a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană;
b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;
2.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 2.2.1, după ce toate directivele
specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate,
prevederile subpct. 2.2 se vor aplica:
a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile
tipuri de vehicule;
b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate
vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.
2.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 2.2 la un nou tip de vehicul
începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data
aderării României la Uniunea Europeană;
2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roţi (categoria L), având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe
drumurile publice, precum şi cvadricicluri, în conformitate cu prevederile Directivei 2002/24/CE. Sunt
exceptate:
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 2., subpunctul 2.3.. modificat de Anexa 1, punctul 3. din Ordinul
1699/2006 )
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.
3. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acordă omologare CE de tip a întregului vehicul
pentru categoriile de vehicule precizate la pct. 2, după cum urmează:
3.1. pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, în conformitate cu prevederile Directivei
70/156/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2006/40/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.1.. modificat de Anexa 1, punctul 4. din Ordinul
1699/2006 )
3.2. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.2, în conformitate cu prevederile
Directivei 2003/37/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2005/67/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 5. din Ordinul
1699/2006 )
3.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3, prevederile subpct. 3.2 se aplică:
a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană;
b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;
3.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 3.2.1, după ce toate directivele
specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate,
prevederile subpct. 3.2 se vor aplica:
a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile
tipuri de vehicule;
b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate
vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.
3.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 3.2 la un nou tip de vehicul
începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data
aderării României la Uniunea Europeană.
3.3. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.3, în conformitate cu prevederile
Directivei 2002/24/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.3.. modificat de Anexa 1, punctul 6. din Ordinul
1699/2006 )
3.3.1. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu
există o omologare naţională de tip valabilă pentru vehiculul de bază.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.3.. completat de Anexa 1, punctul 7. din Ordinul
1699/2006 )
4. Introducerea pe piaţă a produselor noi reglementate de directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.
este admisă numai dacă acestea sunt omologate de tip.
5. În vederea introducerii pe piaţă a produselor precizate la pct. 4, RAR acordă omologarea naţională de tip
(sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută această echivalare)
pentru aceste produse, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.
6. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi care deţin omologare CE de tip
sau omologare CEE-O.N.U. de tip.
7. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi de origine şi produsele noi de
schimb de origine.
8. De la data aderării României la Uniunea Europeană, introducerea pe piaţă a sistemelor, componentelor şi
entităţilor tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE este admisă numai dacă acestea deţin omologare CE
de tip (sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută această
echivalare).
9. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acordă omologarea CE de tip pentru sistemele,
componentele şi entităţile tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE, în conformitate cu prevederile
prezentelor reglementări.
10. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea CEE-O.N.U. de tip pentru
echipamentele, componentele şi piesele noi reglementate de regulamentele CEE-O.N.U., în conformitate cu
prevederile prezentelor reglementări.
11. În vederea introducerii pe piaţă a produselor noi omologate de tip, acestea trebuie să respecte prevederile
legale referitoare la inscripţionare, marcare, atestarea conformităţii şi acordarea garanţiei.
12. RAR acordă omologarea naţională de tip, omologarea CEE-O.N.U. de tip şi, de la data aderării României la
Uniunea Europeană, omologarea CE de tip pentru vehicule în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea, în
conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, ale regulamentelor CEE-O.N.U. şi ale directivelor
specifice, după caz.
13. La acordarea omologării CE de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape), a
vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor şi a entităţilor
tehnice se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la directivele-cadru sau
directivele specifice în baza cărora se acordă omologarea CE de tip (definiţii, modelul fişei de informaţii,
modelul numărului de omologare de tip, modelul mărcii de omologare de tip, verificarea conformităţii
producţiei etc).
14. La acordarea omologării CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, a echipamentelor, a componentelor şi a pieselor
se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la regulamentele CEE-O.N.U. În baza
cărora se acordă omologarea CEE-O.N.U. de tip (definiţii, modelul fişei de informaţii, modelul numărului de
omologare de tip, modelul mărcii de omologare de tip, verificarea conformităţii producţiei etc).

victor:
SECŢIUNEA II: Omologarea naţională de tip a întregului vehicul şi omologarea
naţională de tip a vehiculelor şi a produselor
1. Domeniul de aplicare
1.1. Prevederile prezentei secţiuni se aplică la omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură
etapă sau în mai multe etape), la omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acestea), precum şi la omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de
directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.
2. Definiţii
2.1. În cadrul prezentei secţiuni, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna activităţile sau
cerinţele comune pentru omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai
multe etape), pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea) şi pentru omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de directivele CE/CEE
sau regulamentele CEE-O.N.U.
2.2. În sensul prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
- convenţie de supraveghere - convenţia de supraveghere încheiată între RAR şi solicitantul omologării de
tip în vederea verificării de către RAR a conformităţii vehiculului sau produsului comercializat cu cel
omologat;
- chemarea vehiculelor - notificarea deţinătorilor vehiculelor în vederea prezentării acestora pentru
remedierea, pe cheltuiala constructorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, a necqnformităţilor
sistematice şi majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate;
- importator - orice persoană juridică română care comercializează vehicule sau produse noi fabricate în
afara României şi care poate pune la dispoziţie RAR documentele necesare omologării de tip (conform
cerinţelor precizate la subpct. 3.2).
3. Cererea pentru acordarea omologării de tip
3.1. Cererea pentru acordarea omologării de tip va fi înaintată RAR de către constructorul vehiculului sau
produsului, reprezentantul acestuia sau importatorul, persoană juridică română. Cererea trebuie să fie
însoţită de dosarul constructorului.
3.2. Dosarul constructorului trebuie să conţină, pe lângă documentaţia tehnică necesară, după caz:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului
omologării de tip;
b) copie de pe documentul prin care constructorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării
de tip;
c) copie de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu
există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza
căruia RAR va efectua un audit de produs);
d) lista cu toate certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele
reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U.
pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
e) copii de pe certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele
reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U.
pentru vehiculul respectiv (în forma completă: comunicare, raport de încercări, specificaţie tehnică şi
desene, după caz), în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
f) desenul plăcuţei constructorului vehiculului, cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea
semnificaţiei caracterelor din numărul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea
mijloacelor de identificare, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
g) specificaţia tehnică în limba română a vehiculului sau produsului ce se doreşte a fi omologat de tip;
h) certificatul de conformitate CE al unui vehicul în original, astfel cum este definit de directivele-cadru, în
cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
i) manualul de utilizare în limba română.
3.3. În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape a întregului vehicul, documentele ce trebuie
anexate cuprind:
- în prima etapă, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de tip cerute pentru
un vehicul complet, corespunzător etapei de construcţie a vehiculului de bază;
- în a doua etapă şi următoarele, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de
tip care se referă la etapa curentă de fabricaţie, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a
întregului vehicul pentru vehiculul de bază sau incomplet, care a fost eliberat corespunzător etapei
constructive anterioare. În plus, constructorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe
care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în
această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al constructorului vehiculului de bază, cu
informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea
constructorului vehiculului de bază).
3.4. În cazul solicitării omologării naţionale de ţip a întregului vehicul pentru mai multe variante/versiuni ale
aceluiaşi tip de vehicul, dosarul constructorului trebuie să cumuleze toate caracteristicile tehnice ale
vehiculelor respective, din care să reiasă clar diferenţele dintre acestea în ceea de priveşte datele ce se
înscriu în CIV. În vederea omologării, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi
prezentate la verificări şi va acorda număr de omologare naţională de tip a întregului vehicul pentru fiecare
variantă/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.
3.5. Pentru fiecare tip de vehicul sau produs va fi înaintată câte o cerere de omologare de tip separată.
4. Procedura de omologare de tip
4.1. Omologarea de tip se acordă numai persoanelor juridice române, în calitate de constructor, reprezentant
al acestuia sau importator.
4.2. RAR acordă omologarea naţională de tip a întregului vehicul unui tip de vehicul complet pentru:
a) tipurile de autovehicule şi remorcile acestora (definite la secţiunea I subpct. 1.1), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări.
Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa nr. XI la Directiva 70/156/CEE,
apendicele 1-4, în funcţie de destinaţia vehiculului special;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.2.., litera A modificat de Anexa 1, punctul 8. din
Ordinul 1699/2006 )
b) tipurile de tractoare agricole sau forestiere (definite la secţiunea I subpct. 1.2), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
c) tipurile de autovehicule cu 2 sau 3 roţi (definite la secţiunea I subpct. 1.3), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
d) tipurile de maşini autopropulsate pentru lucrări (definite la secţiunea I subpct. 1.4), care sunt conforme
cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
e) remorcile lente (definite la secţiunea I subpct. 1.5), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul
constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.
4.3. RAR acordă omologarea naţională de tip în mai multe etape a întregului vehicul pentru vehiculele de
bază, incomplete sau completate, din categoriile menţionate la subpct. 4.2, care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări.

victor:
4.4. Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt:
a) certificatele de omologare naţională de tip eliberate de RAR, care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
precizate prin prezentele reglementări în urma efectuării încercărilor ori verificărilor necesare; sau
b) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene pe baza fiecărei directive specifice precizate în prezentele reglementări; sau
c) certificatele de omologare CEE-O.N.U. de tip eliberate de autorităţile competente din statele care sunt
părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-O.N.U. precizat în prezentele
reglementări.
4.5. În funcţie de certificatele de omologare de tip privind directivele specifice CEE/CE şi/sau regulamentele
CEE-O.N.U., prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul, şi de conţinutul
dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus
vehiculul ce se doreşte a fi omologat.
4.6. Omologarea naţională de tip a întregului vehicul în cazul vehiculelor rutiere pentru care există omologare
CE de tip al întregului vehicul se acordă în baza documentelor care demonstrează existenţa unei omologări CE
de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene, fără efectuarea de încercări suplimentare.
4.6.1. În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi, omologările CE de tip ale întregului vehicul acordate
conform Directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie 2003, rămân valabile până la apariţia unor
prevederi contrare. De asemenea, sunt acceptate extinderile la aceste omologări, conform
dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, certificatele de
conformitate CE emise de constructor trebuie să corespundă modelului precizat în anexa nr. IV la
Directiva 2002/24/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.6.1.. modificat de Anexa 1, punctul 9. din Ordinul
1699/2006 )
4.7. Vehiculelor rutiere pentru care există omologare CE de tip a întregului vehicul, în conformitate cu
prevederile directivelor-cadru, li se va acorda omologare naţională de tip a întregului vehicul în următoarele
condiţii:
- se furnizează RAR certificatul de omologare CE a întregului vehicul, de la ediţia de bază până la ultima
modificare în vigoare şi cu anexele aferente: III şi VIII pentru Directiva 70/156/CEE;' II şi VII pentru
Directiva'2002/24/CE (sau II pentru Directiva 92/61/CEE), respectiv I pentru Directiva 74/150/CEE (sau I şi
VI pentru Directiva 2003/37/CE); se adaugă desenele/fotografiile cerute de anexele menţionate, dacă este
cazul;
- se prezintă un certificat de conformitate CE în original, personalizat pe un vehicul din
tipul/varianta/versiunea ce se doreşte a fi omologată.
4.7.1. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi dosarul prevăzut la subpct. 3.2 este prezentat la RAR,
omologarea naţională de ţip a întregului vehicul se acordă fără prezentarea vehiculului.
4.7.2. Vehiculele pentru care nu se poate prezenta certificatul de conformitate CE vor fi tratate ca orice alt
vehicul pentru care s-au emis certificate de omologare de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acesta şi vor fi supuse unor verificări ce se vor stabili de către RAR (a se vedea subpct. 4.5).
Pentru aceste vehicule, precum şi pentru celelalte de alt fel se vor prezenta toate certificatele de omologare
de tip conform listelor anexate la prezentele reglementări.
4.8. La omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare
CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni
anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă
condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele
reglementări.
4.9. La omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare
CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni
ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.
4.9.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE
respective.
4.10. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul, RAR va elibera un certificat de
omologare naţională de tip a întregului vehicul pentru fiecare tip de vehicul complet, de bază, incomplet sau
completat omologat.
4.10.1. Certificatul de omologare naţională de tip a întregului vehicul are valabilitate nelimitată, cu excepţia
omologărilor naţionale de tip ale întregului vehicul, acordate pe bază de derogare în condiţiile stabilite prin
prezentele reglementări.
4.10.2. Certificatul de omologare naţională de tip se acordă numai după ce RAR a constatat că
sunt îndeplinite toate condiţiile pentru asigurarea conformităţii vehiculelor produse sau
importate în vederea comercializării în România.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.10.. completat de Anexa 1, punctul 10. din
Ordinul 1699/2006 )
4.11. Omologarea naţională de tip a întregului vehicul îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări,
primei înregistrări sau vânzării unui vehicul rutier nou de la data la care prin prezentele reglementări se
modifică una dintre condiţiile tehnice specifice impuse pentru prima înmatriculare, prima înregistrare sau
vânzarea unui vehicul rutier nou.
În acest caz nu se mai pot elibera CIV în baza omologării respective, iar CIV existente mai pot fi folosite
numai în conformitate cu prevederile cap. V.
4.11.1. În cazul şasiurilor echipate având omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă, dar care
nu au fost carosate şi înmatriculate sau înregistrate în limita de valabilitate a acestei omologări, se iau în
considerare pentru şasiul echipat reglementările care au stat la baza omologării respective, dar nu mai mult
de 18 luni de la data pierderii valabilităţii omologării naţionale de tip a întregului vehicul. Pentru modificările
realizate în vederea obţinerii vehiculului completat se iau în considerare prezentele reglementări, avându-se
în vedere categoria vehiculului.
4.12. RAR acordă cod WMI numai acelor constructori care produc structura portantă a vehiculului, după cum
urmează:
a) caroserie autoportantă;
b) şasiu;
c) proţap şi/sau şasiu, în cazul remorcilor (după caz şi în funcţie de tipul constructiv al acestora);
d) şasiu - batiul motorului/carcasa transmisiei, cutiei de viteze, în cazul tractoarelor.
Acordarea codului WMI se realizează numai după efectuarea unui audit de către RAR prin care să se
verifice implementarea efectivă la constructorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a
vehiculului.
4.13. RAR acordă omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea) pentru tipurile de vehicule care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care
îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.
4.13.1. În urma acordării omologării naţionale de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea), RAR eliberează un certificat de omologare naţională de tip pentru fiecare tip de vehicul omologat.
4.13.2. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta) îşi
pierde valabilitatea de la data la care prin prezentele reglementări se modifică condiţiile tehnice specifice
impuse pentru introducerea pe piaţă.
4.14. RAR acordă omologarea naţională de tip a produselor pentru tipurile de produse care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele
reglementări.

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

[#] Pagina următoare

Du-te la versiunea completă