Colt legislativ > Reglementari RNTR

Reglementare RNTR 9 reparatii intretinere reglare modificari vehicule

(1/2) > >>

victor:
Text extras din: Reglementare 2005 - privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Aprobat de
Ordin nr. 2131/2005
   
Reglementare
din 08/12/2005

privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9

Publicat in MOF nr. 1160bis - 21/12/2005
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1160bis din 21/12/2005

Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2006


   
Tematici    Tematici
Reparatii si întretinere de utilaje sau constructii
Relatii economice
Autorizare

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
   Prezentele reglementari stabilesc metodologia si conditiile pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.
    Prezentele reglementari definesc:
   1.1. - activitatile prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere în raport cu legislatia în vigoare referitoare la conditiile tehnice privind admiterea si mentinerea în circulatie a acestora pe drumurile publice. În sensul prezentului ordin, prin activitati care pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere se întelege:
   a) activitati de reparatii, de întretinere si/sau reglare functionala a vehiculelor rutiere;
   b) activitati de reparare, reconditionare, montare, verificare si etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere;
   c) activitati de modificari constructive si/sau de reconstructie a vehiculelor rutiere;
   d) activitati de înlocuiri de sasiuri si/sau de caroserii;
   e) activitati de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
   1.2. - conditiile minimale ce trebuie îndeplinite în vederea autorizarii, de catre operatorii economici care desfasoara activitatile mentionate la pct. 1.1 lit. a)-e);
   1.3. - procedura de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitatile mentionate la pct. 1.1 lit. a)-e) desfasurata de Registrul Auto Român (denumit în continuare RAR), organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    Definitii

    Pentru scopul prezentelor reglementari, prin urmatorii termeni se întelege:
   a) clasa - categorie atribuita operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere si/sau reglare functionala a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum si celor care desfasoara activitati de reparare, reconditionare, montare, verificare si/sau etalonare a produselor utilizate la vehicule rutiere, în functie de complexitatea activitatii desfasurate;
   b) produs - un sistem, echipament, piesa, componenta sau entitate tehnica utilizata la fabricarea unui vehicul sau pentru înlocuirea celui existent pe un vehicul (include si produsele montate pe un vehicul ulterior fabricarii, ca accesorii). Poate fi:
    b1) produs de origine - produs utilizat la fabricarea unui vehicul si care a echipat vehiculul la omologarea de tip a acestui vehicul;
    b2) produs de schimb - produs destinat sa fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul.
   c) material de exploatare - substante necesare la utilizarea la vehicule rutiere, care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizarii vehicului rutier si care se completeaza sau se înlocuiesc în timpul exploatarii acestuia, cuprinzând carburantii auto, lubrifiantii auto, aditivii pentru carburantii auto, lichidele pentru frâna, lichidele de racire, uleiurile hidraulice;
   d) activitate de reparare a echipamentelor si sistemelor vehiculelor rutiere activitate specifica ce presupune operatii de înlocuire a cel putin unei componente, piese sau entitati tehnice a echipamentului, sistemului vehiculului cu o componenta, piesa sau entitate tehnica de schimb;
   e) activitate de reconditionare a unei componente, piese sau entitati tehnice dintr-unul din sistemele sau echipamentele vehiculului - activitate specifica prin care se asigura redobândirea parametrilor fizici, dimensionali, functionali, etc., ai unei componente, piese sau entitati tehnice în conformitate cu documentele tehnice specifice aprobate de constructorii de vehicule si/sau de componente, piese sau entitati tehnice (manuale de reparatii, tehnologii de reparatii si/sau reconditionare, etc.);
   f) activitate de reglare functionala a vehiculelor rutiere - activitate specifica ce presupune realizarea sau refacerea starii unui sistem tehnic ale carui marimi caracteristice s-au abatut de la anumite conditii impuse, pe baza manualelor de reparatii, a cataloagelor cu date tehnice functionale (baza de date) pentru unul sau mai multe sisteme sau echipamente, ale unor marci sau grup de marci de vehicule;
   g) activitate de montare, verificare si/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere - activitate specifica ce presupune efectuarea de operatii de montare, verificare si/sau etalonare a unor produse, prevazute de producatorii acestora sa echipeze vehiculele rutiere sau sa înlocuiasca pe cele existente deja pe vehicule, pe baza documentatiilor tehnice. Documentatiile tehnice vor fi puse la dispozitie de producatorii produselor respective sau reprezentantii împuterniciti ai acestora. Pentru operatiile de etalonare, este necesara si obtinerea autorizarii specifice de la institutiile legal abilitate în acest scop.
   h) activitate de modificari constructive - activitate specifica care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, functionali sau de calitate ai vehicului rutier si/sau a produselor utilizate la acesta fata de tipul omologat, inclusiv activitatile de completare (carosare) ale unui vehicul initial si cele de tuning;
   i) activitate de reconstructie - activitate specifica de productie industriala de vehicule rutiere în care se folosesc produse noi ori reconditionate, pe un flux de fabricatie, cu tehnologii si sisteme de asigurare a calitatii certificate de organisme competente;
   j) activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - activitate specifica ce presupune operatii de demontare în parti componente a vehiculelor scoase din uz; inclusiv activitatile de dezmembrare a produselor utilizate la vehiculele rutiere. Operatiile de demontare a componentelor trebuie sa respecte prevederile documentatiilor tehnice ale producatorilor vehiculelor, cu privire la ordinea operatiilor si sculele/dispozitivele adecvate;
   k) capabilitate tehnica - abilitatea unui operator economic de a desfasura activitati specifice în conformitate cu legislatia în vigoare si care dispune de resursele umane, facilitatile, echipamentele, precum si metodele si instructiunile de lucru specificate în documente emise de factori responsabili;
   l) neconformitate - nesatisfacerea de catre o activitate a unei conditii specificate;
   m) onorabilitate - situatie în care se gaseste conducatorul unitatii economice, care nu a fost condamnat pentru infractiuni penale grave si care actioneaza în mod etic si responsabil în relatiile cu beneficiarii;
   n) evaluarea conformitatii - orice actiune al carei obiect este de a determina, în mod direct sau indirect, satisfacerea conditiilor specificate;
   o) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta în scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor;
   p) supraveghere - evaluarea efectuata de autoritatea care a emis autorizatia, pentru a determina daca o activitate este în continuare conforma cu conditiile specificate;
   r) structura de rezistenta - ansamblu de elemente nedemontabile ale caroseriei care preiau sarcini în timpul functionarii vehiculului;
   s) redresarea structurii de rezistenta - operatie specifica de readucere la configuratia initiala, numai prin procese de deformare plastica, a structurii de rezistenta deformate a unei caroserii si verificarea restabilirii dimensiunilor initiale, prin intermediul echipamentelor specifice.
   t) întretinerea vehiculelor rutiere - ansamblul operatiunilor periodice stabilite de producatorul vehiculelor si care se refera la înlocuiri si/sau verificari de plinuri, la înlocuiri de materiale consumabile si componente care se uzeaza în timpul functionarii, precum si verificari si reglaje care sa asigure mentinerea functionarii în parametrii recomandati;
   u) înlocuirea de sasiuri/caroserii - totalitatea operatiunilor determinate de schimbarea sasiului/caroseriei cu un alt sasiu/o alta caroserie compatibil(a), în conditiile mentionate în Reglementarile RNTR 7. În urma operatiunilor executate se vor efectua inspectiile finale, conform prezentelor reglementari.


victor:
CAPITOLUL II
  Reguli de procedura privind evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de
reparatii, de întretinere si/sau de reglare functionala a vehiculelor
rutiere, de reconditionare produse, de înlocuire de sasiuri si/sau
caroserii ale vehiculelor rutiere
   1. Activitatile de reparatii, de întretinere si/sau de reglare functionala a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, precum si activitatile de înlocuire de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor rutiere se pot presta numai de catre operatorii economici care au capabilitatea tehnica adecvata si care, în urma unei evaluari, au fost autorizati de catre RAR.
   2. Lista activitatilor pentru care operatorii economici trebuie sa solicite autorizarea, este prezentata în Anexa 1 la prezentele reglementari, pct. 1.1-1.7.
   3. Autorizarea se va solicita de catre operatorul economic si se va acorda nominalizat pe componente, ansambluri, sisteme constructive, echipamente, vehicule si/sau pentru una sau mai multe dintre activitatile enumerate în Anexa 1 la prezentele reglementari, pct. 1.1-1.7 pentru operatii distincte.
    Modelul autorizatiei este prevazut în Anexa 6 la prezentele reglementari.
    Operatorul economic va fi încadrat într-una din clasele specificate în Anexa 1 la prezentele reglementari, pct. 2.
   4. Operatorul economic care solicita evaluarea capabilitatii sale tehnice în vederea autorizarii, denumit în continuare solicitant, se va adresa la reprezentanta RAR din Municipiul Bucuresti sau din judetul în care îsi desfasoara activitatea, de unde va obtine, contra cost, o mapa continând urmatoarele documente:
   - cerere-tip de autorizare al carui model este prevazut în Anexa 2 la prezentele reglementari;
   - chestionar de autoevaluare al carui model prevazut în Anexa 3 la prezentele reglementari.
    Reprezentantele RAR vor oferi solicitantilor toate informatiile necesare în vederea completarii corecte a cererii-tip de autorizare si a chestionarului de autoevaluare.
   5. Se vor completa si depune, la reprezentanta RAR din Municipiul Bucuresti sau din judetul în care îsi desfasoara activitatea, cererea-tip de autorizare si chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.
    Solicitantul va include în dosarul de autorizare:
   - copie a documentelor care sa ateste functionarea legala a operatorului economic, din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate si activitatile pentru care solicita autorizarea la punctele de lucru.
   - copia certificatului de atestare a capacitatii profesionale a conducatorului (conducatorilor) atelierului în domeniul repararii si/sau reglarii functionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz precum si în domeniul înlocuirii de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu exceptia atelierelor care desfasoara activitati de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire si reparare anvelope si camere de aer, de echilibrat roti, de înlocuire a sistemului de evacuare gaze arse motor - tobe esapament fara sisteme catalitice.
   6. În situatia în care documentele din dosarul de autorizare nu au fost completate corect sau dosarul este incomplet, acesta se va restitui reprezentantului solicitantului, explicându-i-se în ce constau neconformitatile si ciclul se va relua.
    Daca documentele au fost completate corect si dosarul este complet, acesta se va înregistra si i se va atribui un numar de identificare care se va comunica solicitantului si se va utiliza în toate referirile ulterioare.
   7. Pe baza datelor din documentele dosarului de autorizare, în functie de marimea operatorului economic - numarul de salariati implicati în activitatea evaluata si complexitatea lucrarilor pe care acesta le efectueaza, RAR va stabili durata numarul de zile-om audit, costul evaluarii, va elabora si va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare si supraveghere.
   8. Dupa semnarea de catre solicitant a contractului pentru autorizare si supraveghere si prezentarea documentului de plata a costului evaluarii, RAR va constitui echipa de audit, va elabora planul de audit si va stabili, de comun acord cu solicitantul, data efectuarii auditului.
   9. Auditul capabilitatii tehnice se va efectua la fiecare din atelierele solicitantului, urmarindu-se îndeplinirea de catre solicitant a conditiilor minimale prevazute în Anexa 4 la prezentele reglementari.
    Standardul de referinta recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011/2001.
    La auditare se vor avea în vedere urmatoarele:
   a) conditiile de onorabilitate a conducatorului operatorului economic, consemnate printr-o declaratie pe propria raspundere, scrisa, privind inexistenta unui cazier personal;
   b) existenta spatiilor adecvate pentru:
   - amplasarea vehiculelor si/sau produselor ce urmeaza a fi sau au fost reparate, reconditionate sau reglate;
   - depozitarea si evidenta materialelor si produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de reconditionare;
   - efectuarea lucrarilor de reparare, întretinere, reconditionare si/sau de reglare functionala;
   c) existenta infrastructurilor si echipamentelor generale aferente pentru categoriile de vehicule si/sau produsele pentru care se solicita autorizarea;
   d) existenta liniilor tehnologice, a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor necesare desfasurarii proceselor de reparare, de întretinere, de reconditionare, de reglare functionala;
   e) existenta mijloacelor de diagnosticare, de verificare/masurare pe fluxul tehnologic si de verificare a calitatii lucrarilor de reparare, de întretinere, de reconditionare, de reglare functionala efectuate;
   f) evidenta efectuarii inspectiilor finale, numai pentru acele activitati care pot afecta direct functionarea în parametrii prevazuti de constructor a sistemelor vehiculului prevazute în Anexa 1 la prezentele reglementari, pct. 1.1, cu echipamente si tehnologii conforme cu prevederile reglementarilor nationale RNTR-1 în vigoare, cu mijloace proprii sau la o statie de inspectie tehnica autorizata de RAR. Evidenta se va tine în registrul de evidenta conform modelului din Anexa 5 la prezentele reglementari; dovada efectuarii inspectiilor finale se va atasa la comanda de executie a lucrarii.
   g) documentele de atestare a calificarii personalului angajat si/sau folosit pentru activitatile efectuate - scolarizare generala si specifica, instruiri speciale, experienta în munca;
   h) nivelul pregatirii profesionale practice a personalului, modul concret în care acesta efectueaza lucrarile repartizate si respecta disciplina tehnologica;
   i) constatarile personalului desemnat pentru efectuarea diagnosticarii preliminare si stabilirea operatiilor ce urmeaza a fi efectuate, stabilirea consumului de piese de schimb si materiale implicat, întocmirea devizului si a notei de comanda etc.;
   j) respectarea prevederilor legale privind stabilirea si acordarea garantiei pentru produsele reparate, reconditionate sau înlocuite si lucrarile efectuate;
   k) existenta procedurilor de tratare a reclamatiilor;
   10. Rezultatele auditarii se vor consemna într-un raport de audit, având, dupa caz, anexate note de neconformitati, ce se vor include în dosarul de autorizare. O copie a raportului de audit însotit de notele de neconformitati, se va înmâna solicitantului.
   11. Pe baza analizei documentelor dosarului de autorizare, RAR va elabora un raport de evaluare, în ale carui concluzii:
   a) pentru acele locatii si activitati la care, în cursul auditului, nu s-au constatat neconformitati, se va recomanda autorizarea;
   b) pentru acele locatii si activitati la care, în cursul auditului, s-au constatat neconformitati minore, recomandarea de autorizare va fi conditionata de prezentarea în prealabil de catre solicitant a unor actiuni corective însotite de termenele de implementare, pentru eliminarea neconformitatilor enumerate în notele de neconformitati anexate raportului de audit. În acest caz, îndeplinirea si eficienta actiunilor corective va fi verificata cu ocazia primului audit de supraveghere;
   c) pentru acele locatii si activitati la care s-au constatat neconformitati majore, nu se va acorda autorizatia. Solicitantul trebuie sa elimine neconformitatile majore constatate în maximum 45 zile de la data auditului, în caz contrar reluându-se ciclul de evaluare.
    Raportul de evaluare se ataseaza la dosarul de autorizare respectiv.
   12. RAR va elibera solicitantului autorizatia tehnica în conformitate cu reglementarile aprobate si va include operatorul economic respectiv în baza de date referitoare la titularii de autorizatie.
   13. Autorizatia tehnica se va elibera în maximum 30 de zile de la data auditului în cazurile prevazute la pct. 11, lit. a) si b), respectiv în maximum 30 de zile dupa eliminarea neconformitatilor majore în cazul prevazut la pct. 11, lit. c).
   14. Contestatiile în legatura cu neacordarea autorizarii se vor înainta la sediul central al RAR. În cazul în care contestatiile nu au putut fi rezolvate la acest nivel, solicitantul se va adresa la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
   15. Durata de valabilitate a unei autorizatii tehnice este conditionata de mentinerea de catre titular a conditiilor în baza carora a fost acordata autorizatia tehnica, confirmata prin auditurile de supraveghere planificate în baza contractului pentru autorizare si supraveghere, în conformitate cu prevederile pct. 16 si inopinate în conformitate cu prevederile pct. 17.
   16. Titularul de autorizatie va fi supravegheat de catre RAR, în baza contractului încheiat, prin audituri programate anuale, cu exceptia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizatiei. Cu aceasta ocazie, titularului de autorizatie i se va elibera o vinieta cu sigla RAR si i se va preciza data pâna la care se prelungeste valabilitatea autorizatiei. Vinieta se va aplica obligatoriu de titularul de autorizatie în spatiul marcat pe verso-ul autorizatiei tehnice.
   17. În cazul semnalarii unor reclamatii, sesizari sau la cererea expresa a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, personalul special desemnat pentru activitatea de control din cadrul RAR va efectua controale inopinate sau tematice.
    Daca rezultatele acestor controale vor confirma temeinicia reclamatiilor sau existenta unor neconformitati majore, activitatea sau activitatile care au legatura cu reclamatia sau tematica controlului, se suspenda pe o perioada de pâna la 30 de zile.
   18. În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate:
   - se constata eliminarea neconformitatilor minore semnalate la auditul anterior si
   - operatorul economic autorizat prezinta, daca este cazul, noi masuri corective adecvate pentru celelalte neconformitati minore identificate, prin raportul de evaluare aferent se va propune mentinerea autorizarii.
   19. În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate se va constata ca nu au fost eliminate în termenele stabilite neconformitatile minore semnalate la auditul anterior si/sau se va constata existenta unor neconformitati majore, în raportul de evaluare se va stabili un termen de implementare a actiunilor corective, de maxim 5 zile. În aceasta perioada operatorul economic trebuie sa faca dovada implementarii actiunilor corective de la neconformitatile constatate.
    În caz contrar se va proceda la suspendarea unei sau a mai multor activitati pe o perioada de pâna la 30 zile, în decursul careia titularul nu va avea dreptul sa desfasoare activitatea sau activitatile respective.
   20. Daca la sfârsitul perioadei de suspendare RAR va confirma, dupa caz, pe baza dovezilor prezentate de catre operatorul economic sau în urma efectuarii unui audit de verificare la unitatea societatii, ca neconformitatile în cauza au fost eliminate, suspendarea activitatii sau activitatilor înceteaza. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizarii pentru activitatea sau activitatile suspendate. Contravaloarea auditului de verificare se suporta de catre operatorul economic.
   21. Daca într-o perioada de 18 luni operatorul economic cumuleaza trei suspendari pentru una sau mai multe activitati pentru care a obtinut autorizare, se va proceda la anularea autorizatiei pentru activitatea sau activitatile respective. Pentru obtinerea unei noi autorizatii, fostul titular va trebui sa reia procedura de autorizare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data anularii.
   22. Pe durata de valabilitate a unei autorizatii, titularul acesteia poate solicita RAR sa efectueze evaluarea unor noi activitati pentru care intentioneaza sa obtina extinderea autorizarii. Daca extinderea este solicitata, la o data situata între termenele stabilite pentru efectuarea auditului de supraveghere, auditul respectiv se va efectua pe baza unui contract de extindere.
   23. Autorizarea activitatii de înlocuire sasiuri si/sau caroserii se va efectua numai pentru operatorii economici care au capabilitatea de a desfasura activitatile prevazute la Anexa 1 la prezentele reglementari, pct. 1.1 lit. a)-e), pct 1.2 si pct. 1.3 lit. a).

victor:
CAPITOLUL III
  Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitate de
modificari constructive si/sau reconstructia vehiculelor rutiere
   1. Activitatile de modificari constructive ale vehiculelor rutiere se pot presta numai de catre operatorii economici care au capabilitatea tehnica adecvata si care, în urma unei evaluari, au fost autorizati de catre RAR.
   2. Autorizatia tehnica, al carei model este prevazut în Anexa 11 la prezentele reglementari, se va solicita si se va acorda nominalizat pentru tipuri/game de modificari constructive si/sau pentru anumite tipuri de vehicule rutiere.
   3. Operatorii economici vor putea desfasura activitati de modificari constructive numai asupra marcilor/tipurilor de vehicule pentru care poseda manuale de carosare, documentatii tehnice specifice sau dupa caz au abilitarea constructorului vehiculului pentru lucrarile efectuate.
   4. Operatorul economic care solicita evaluarea capabilitatii sale tehnice în vederea autorizarii, denumit în continuare solicitant, poate obtine informatiile necesare modului de desfasurare a procesului de autorizare de la Departamentul Omologari de Tip sau accesând site-ul RAR - www.rarom.ro, unde se regaseste mapa de documente informative compusa din urmatoarele elemente:
   - cerere tip de autorizare a carui model este prevazuta în Anexa. 9 la prezentele reglementari;
   - chestionarul de autoevaluare al carui model este prevazuta în Anexa 10 la prezentele reglementari;
   - alte informatii necesare.
   5. Solicitantul va completa si va depune la registratura sediului central al RAR cererea-tip de autorizare si chestionarul de autoevaluare semnat de reprezentantul legal.
    De asemenea, solicitantul va include în dosarul de autorizare:
   - copie de pe documentele care atesta functionarea legala a operatorului economic, din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate si activitatile pentru care solicita autorizarea;
   - documentatia tehnica specifica.
   6. Procedura de evaluare a capabilitatii tehnice si autorizarea operatorilor economici se desfasoara conform dispozitiilor Cap. II, pct. 6-21, exceptia celor prevazute la pct. 17.
   7. Activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de operatori economici - persoane juridice, care desfasoara o activitate de productie industriala în domeniu. Autorizatia tehnica se elibereaza de catre RAR, având în vedere raportul de evaluare a capabilitatii tehnice a operatorului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii, pe baza reglementarilor si normelor tehnice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
   8. Se includ la modificari constructive si activitatile din Anexa 8 la prezentele reglementari pct 2, 5, 6 precum si 7, daca vehiculul nu a fost prevazut constructiv pentru montarea instalatiilor de climatizare cu functionare integrata sau independenta si componentele acestora.

  CAPITOLUL IV
  Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de
reparare, reconditionare, montare, verificare si/sau etalonare a
produselor utilizate la vehiculele rutiere
   1. Operatorii economici care desfasoara activitatile de reparare, reconditionare, montare, verificare si/sau etalonare a produselor utilizate la vehiculele rutiere prevazute în Anexa 8 la prezentele reglementari, trebuie sa obtina autorizatia tehnica conform prevederilor prezentelor reglementari.
   2. Autorizatia tehnica se elibereaza de RAR, pe baza evaluarii capabilitatii tehnice a operatorilor economici care desfasoara activitatile mentionate în Anexa 8 la prezentele reglementari pct. 1, 3, 4 precum si 7, daca vehiculul a fost prevazut constructiv pentru montarea instalatiilor de climatizare cu functionare integrata sau independenta si componentele acestora.
   3. La evaluarea capabilitatii tehnice sunt aplicabile prevederile cap. II la prezentele reglementari.

  CAPITOLUL V
  Reguli de procedura pentru evaluarea capabilitatii tehnice si
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati
de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz
    Operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa îndeplineasca, în vederea autorizarii, urmatoarele cerinte:
   1. sa detina copie a documentelor care sa ateste functionarea legala si din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate si activitatea de colectare-dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz la punctele de lucru.
   2. sa detina Avizul de functionare eliberat de organele Politiei Române abilitate de Ministerul Administratiei si Internelor, pentru colectarea vehiculelor scoase din uz;
   3. sa detina documentatiile tehnice de dezmembrare a vehiculelor si sa efectueze operatiile necesare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevazute în HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
   4. sa detina sculele si echipamentele adecvate, în vederea dezmembrarii corespunzatoare. Se interzice a fi comercializate sasiurile/caroseriile ca elementele purtatoare al numarului de identificare a vehiculului, precum si toate componentele rezultate din dezmembrarea sistemului de directie si a sistemului de frânare; Aceasta interdictie va fi mentionata expres prin afisare la punctul de lucru.
   5. sa detina spatii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporara a vehiculelor scoase din uz înainte de dezmembrare si pentru produsele si materialele de exploatare care rezulta în urma dezmembrarii, care sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
   a) zona de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie împartita în doua zone separate, o zona unde vehiculele scoase din uz sunt predate de catre detinatori si o zona pentru stocarea temporara a acestora în vederea dezmembrarii;
   b) sa detina suprafete impermeabile în zona în care se efectueaza dezmembrarea si depoluarea vehiculului, conform prevederilor HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
   c) sa detina containere adecvate pentru depozitarea bateriilor;
   d) sa detina rezervoare pentru depozitarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de racire, antigel, lichid de frâna, lichide ale sistemului de aer conditionat si orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz;
   e) sa detina spatii pentru depozitarea anvelopelor uzate.
   6. sa faca dovada predarii materialelor reciclabile rezultate în urma dezmembrarii, catre operatorii economici autorizati în acest scop;
   7. sa mentina registre de operare în care se vor mentiona date privind identificarea vehiculelor, a componentelor reutilizabile si a materialelor reciclabile predate, inclusiv a componentelor sistemului de directie si frânare.
    La evaluarea capabilitatii tehnice sunt aplicabile prevederile Cap. II, si Anexelor 2 si 4 la prezentele reglementari.

victor:
 1. ACTIVITATILE PENTRU CARE ESTE NECESARA AUTORIZAREA

   1.1. Activitatile care constau în repararea, întretinerea, reconditionarea si/sau reglarea ansamblurilor mecanice:
   a) motor si instalatiile anexe - de alimentare prin carburatie/injectie mas/mac, de racire, de evacuare, de pornire integrata si/sau independenta si componentele acestora,
   b) transmisie (cutie de viteze mecanica/automata, ambreiaj, etc.) si componentele acesteia,
   c) sistemul de rulare si componentele acestuia,
   d) sistemul de directie si componentele acestuia,
   e) sistemul de frânare si componentele acestuia;
   f) înlocuiri de materiale de exploatare.
   1.2. Activitatile care constau în repararea, întretinerea si/sau reglarea echipamentului electric si/sau electronic:
   a) instalatia electrica de pornire a motorului, încarcare a bateriilor de acumulatori si componentele acestora,
   b) instalatia electrica de iluminare si semnalizare si componentele acesteia,
   c) sistemul de gestiune electronica a motorului si/sau ale sistemelor autovehiculul;
   1.3. Activitatile de repararea si/sau redresarea structurii caroseriei:
   a) repararea caroseriei fara structura de rezistenta, care necesita demontarea de componente mecanice si/sau electrice;
   b) repararea structurii de rezistenta ale caroseriei, inclusiv ansamblu fata;
   c) redresarea structurii de rezistenta a caroseriei.
   1.4. Activitati de înlocuire de sasiuri si/sau caroserii.
   1.5. Activitati de repararea anvelopelor si camerelor de aer:
   a) la rece
   b) la cald, prin vulcanizare
   1.6. Activitatile de montare, reparare, verificare si/sau etalonarea produselor utilizate la vehicule.
   1.7. Activitatile de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz si componentele acestora.
   1.8. Activitatile de modificari constructive si/sau reconstructie a vehiculelor rutiere. La solicitare, RAR va putea efectua evaluarea si autorizarea în conformitate cu prezentele reglementari, altele decât cele prevazute la pct. 1.1-1.7 precum si pentru activitatea de acoperirea de protectie anticoroziva a caroseriei vehiculelor si/sau componentelor acestora (vopsire, terosonare, polisare, etc.)
    Autorizarea se acorda fara discriminare, tuturor operatorilor economici pentru care raportul de evaluare confirma ca îndeplinesc conditiile minimale prezentate în Anexa 4 la prezentele reglementari, aplicabile activitatilor pentru care solicita autorizarea.
    Autorizarea se acorda pentru una sau mai multe din lucrarile prezentate la punctele 1.1-1.7 sau pentru operatii distincte ale acestora.
   2. CLASIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI
    În functie de complexitatea activitatilor de reparare si/sau reglare pe care le executa pe componente, ansambluri, sisteme constructive, vehicule, operatorii economici se clasifica în cinci clase:
    Clasa I:
    REPARARE/MONTARE
    Reparare si reglare functionala a vehiculelor, înlocuiri sasiuri si/sau caroserii, reconditionare produse (dispunând de manuale de reparatii, SDV-uri, personal calificat, etc.);
    Clasa II:
    REGLARI GENERALE/ÎNTRETINERE
    Reglari sisteme si/sau componente ale vehiculelor rutiere, schimb de materiale de exploatare prezentate în cataloage si/sau baze de date ale echipamentelor, documentatii de întretinere a vehiculelor, documentatii de reparatii pe suport de hârtie sau informatic etc.;
    Clasa III:
    REPARAREA ANVELOPELOR SI/SAU A CAMERELOR DE AER
    Operatiile de demontare/montare, lipire si/sau vulcanizare a camerelor de aer si/sau anvelopelor, conform conditiilor minimale tehnice privind repararea anvelopelor si camerelor de aer.
    Clasa IV:
    ACOPERIREA ANTICOROZIVA A CAROSERIEI SI COMPONENTELOR ACESTEIA
    Operatiile de acoperire anticoroziva, conform conditiilor minimale tehnice si tehnologice adecvate.
    Clasa V:
    DEZMEMBRARE
    Operatiile de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz si a produselor utilizate la acestea, conform tehnologiilor specifice adecvate.

CERERE-TIP
DE AUTORIZARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE REPARATII,
DE ÎNTRETINERE, DE REGLARE A VEHICULELOR RUTIERE PRECUM SI
DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR RUTIERE SCOASE DIN UZ
(model)
   

   1. Denumirea operatorului economic: ........................................................
   2. Adresa: (se va/vor indica adresa/adresele, codul/codurile, sediului/sediilor unde se
desfasoara activitatile pentru care se solicita evaluarea/autorizarea): .......................
...............................................................................................
...............................................................................................
   3. Numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: .............................
...............................................................................................
   4. Codul fiscal: ...........................................................................
...............................................................................................
   5. Contul bancar/Banca: ....................................................................
...............................................................................................
   6. Telefon/Fax/Telex: ......................................................................
...............................................................................................
   7. Lista activitatilor, produselor si vehiculelor pentru care se solicita evaluarea
capabilitatii tehnice in vederea autorizarii este prezentata in tabelul anexat:
   8. Lista componentelor liniilor tehnologice care se utilizeaza la efectuarea activitatilor
pentru care se solicita evaluarea capabilitatii tehnice in vederea autorizarii este indicata in
tabelul anexat:
   9. Numarul personalului implicat: ..............................................., din care:
   .......................... ingineri
   .......................... maistri/tehnicieni
   .......................... muncitori
  10. Imputernicim pe Dl/Dna ..................................................., avand functia
de .........................  si care poate fi contactat/contactata la tel. ..................,
fax: ................, sa ne reprezinte in toate aspectele legate de evaluare/autorizare.
   11. Numele si semnatura Directorului/Managerului General
        +------+
   L.S. |      |
        +------+
   12. Numele si semnatura Contabilului-Sef/Directorului Economic
   13. Data ................................................
 


    LISTA
activitatilor de reparatii, de reconditionare, de întretinere
si/sau reglare pentru care se solicita evaluarea/autorizarea
si echipamentele aferente

    (se vor atasa dupa caz, pagini suplimentare)
   

+----+----------------------------------------------------+-----------------------------------+
|    |    Activitatea de reparatii, de intretinere, de    |Componente ale liniilor tehnologice|
|Poz.|reconditionate, de montare, de reglare, de inlocuiri|   (utilaje, SDV-uri specifice,    |
|    |     sasiuri si/sau caroserii si de dezmembrare     |          AMC-uri, etc.)           |
+----+----------------------------------------------------+-----------------------------------+
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
|    |                                                    |                                   |
+----+----------------------------------------------------+-----------------------------------+

   Componentele, ansambluri, sisteme constructive, echipamente, vehicule pentru care se
solicita evaluarea/autorizarea activitatilor mentionate mai sus:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 


   ANEXA Nr. 3

    CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
(model)
(se completeaza pentru fiecare sediu în parte)
   

   1. Date de identificare
   1.1. Denumirea operatorului economic .......................................................
   1.2. Adresa (se va indica adresa sediului unde se desfasoara activitatile pentru care se
solicita evaluarea/autorizarea) ...............................................................
...............................................................................................
   1.3. Numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ............................
   1.4. Telefon/Fax/Telex: ....................................................................
   2. Organizare
   2.1. Structura organizatorica (se va atasa organigrama/fluxul activitatii ca Anexa A la
chestionarul de autoevaluare):
   2.2. Sunt definite responsabilitatile personalului care conduce/efectueaza/verifica
activitatile pentru care se solicita autorizarea? (DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA, numiti
documentul in care sunt specificate responsabilitatile personalului ...........................
...............................................................................................
   3. Resurse
   3.1. Planurile la scara ale spatiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie
electrica, aer comprimat etc. (se va atasa ca Anexa B la chestionarul de autoevaluare):
   3.2. Lista liniilor tehnologice (dupa caz, desenele schemelor flux), a utilajelor,
echipamentelor de inspectie (se va atasa ca Anexa C la chestionarul de autoevaluare):
   3.3. Exista echipamente necesare pentru efectuarea inspectiilor finale? (DA, NU,
NEAPLICABIL). Daca NU, indicati statia (statiile) de inspectie tehnica periodica unde se
executa inspectiile finale ....................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   4. Analiza comenzilor
   4.1. Sunt convenite cu clientii si consemnate in scris activitatile solicitate de acestia?
(DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA, numiti documentul in care sunt consemnate .....................
...............................................................................................
...............................................................................................
   Documentul respectiv specifica:
   4.1.1. Activitatile solicitate de clienti? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   4.1.2. Materialele, costurile implicate si termenul de realizare a lucrarilor? (DA, NU,
NEAPLICABIL)
   4.1.3. Termenele de garantie pentru lucrarile executate? (DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA,
indicati termenul de garantie acordat: ........................................................
...............................................................................................
   5. Controlul documentatiei
   5.1. Sunt disponibile instructiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de
executie si verificare a lucrarilor pe care le efectuati? (DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA, sunt
acestea aprobate de factorii responsabili? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   5.2. Se utilizeaza documente externe (standarde, desene ale clientului etc.)? (DA, NU,
NEAPLICABIL)
   5.2.1. Se asigura ca aceste documente sunt in vigoare? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   5.2.2. Se cunosc conditiile din RNTR-1? (DA, NU, NEAPLICABIL).
   6. Aprovizionare
   6.1. Sunt definite conditii referitoare la produsele aprovizionate? (DA, NU, NEAPLICABIL).
Daca DA, indicati documentele in care sunt specificate conditiile referitoare la produsele
aprovizionate: ................................................................................
   6.2. Componentele si materialele care afecteaza siguranta circulatiei sunt certificate? (DA,
NU, NEAPLICABIL)
   6.3. Componentele si materialele utilizate au termen de garantie? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   7. Identificare
   7.1. Se asigura identificarea unica a activitatilor executate? (DA, NU, NEAPLICABIL). Daca
DA, indicati documentul
...............................................................................................
   7.2. Se inregistreaza si se identifica toate operatiile si inspectiile efectuate specificate
in comanda? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   7.3. Este mentinut un registru de evidenta a comenzilor? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   8. Controlul proceselor de reparare sau reglare
   8.1. Exista o planificare a comenzilor prin care sa se asigure toate resursele necesare
pentru realizarea acestora in termenul stabilit? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   8.2. Sunt disponibile la punctele de lucru instructiuni de executie a operatiilor? (DA, NU,
NEAPLICABIL)
   8.3. Exista personal propriu calificat adecvat? (DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA, indicati
numarul si calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/maistri, muncitori) .................
...............................................................................................
   9. Inspectii (CTC)
   9.1. Sunt stabilite si documentate metode de verificare a calitatii operatiilor executate?
(DA, NU, NEAPLICABIL). Daca DA, indicati documentul (documentele): ............................
...............................................................................................
   9.2. La incheierea lucrarilor executate se efectueaza verificarile finale in conformitate cu
conditiile din RNTR-1 si/sau documentatiei tehnice specifice? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   9.3. Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor inspectiilor finale si sunt conform
conditiilor specificate in RNTR-1 si/sau documentatiei tehnice specifice? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   9.4. Aceste inregistrari identifica personalul implicat? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   10. Controlul echipamentelor de inspectie (CTC)
   10.1. Exista echipamente de inspectie proprii? (DA, NU, NEAPLICABIL).
   Daca DA, indicati aceste echipamente:
...............................................................................................
...............................................................................................
   Echipamentele de inspectie sunt verificate metrologic? (DA, NU, NEAPLICABIL).
   10.2. Sunt mentinute inregistrari referitoare la verificarea metrologica? (DA, NU,
NEAPLICABIL)
   10.3. Exista instructiuni de utilizare a echipamentelor? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   10.4. Sunt asigurate conditiile de utilizare prevazute de fabricantul echipamentelor? (DA,
NU, NEAPLICABIL)
   11. Controlul lucrarilor neconforme
   11.1. Este stabilita o procedura de tratare a reclamatiilor? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   11.2. Sunt mentinute inregistrari privind tratarea reclamatiilor? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   11.3 Este stabilita o procedura de tratare a produsului neconform? (DA, NU, NEAPLICABIL)
   12. Manipularea si depozitarea
   12.1. Exista spatii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor, componentelor,
materialelor si a echipamentelor astfel incat sa se previna deteriorarea acestora? (DA, NU,
NEAPLICABIL)
   12.2. Exista spatii si conditii adecvate de depozitare a vehiculelor, a componentelor, a
echipamentelor, a materiilor prime si a materialelor care sa asigure mentinerea calitatii
acestora? (DA, NU, NEAPLICABIL)

   Numele si functia persoanei care a completat chestionarul si care raspunde de
corectitudinea datelor:
...............................................................................................
...............................................................................................
   Tel/Fax .......................................................
   Semnatura: ....................................................
   Data: .........................................................

   Nota: Datele completate trebuie sa corespunda cu situatia la zi la data transmiterii
chestionarului la Registrul Auto Roman.
 

victor:
CONDITII MINIMALE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE REPARATII,
DE ÎNTRETINERE, DE REGLARE, DE RECONDITIONARE, DEMONTARE COMPONENTE,
SISTEME CONSTRUCTIVE, ECHIPAMENTE PENTRU VEHICULE RUTIERE
  1. SCOP
    Prezentul document prezinta cerintele pentru sistemul intern de control al activitatilor prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere prevazute prin prezentele reglementari, care trebuie stabilit si mentinut de un operator economic pentru a asigura calitatea lucrarilor efectuate.
   2. DOMENIUL DE APLICARE
    Prezentul document se aplica la auditul de evaluare a capabilitatii tehnice, la auditurile curente de supraveghere, de extindere sau la auditurile inopinate, precum si la aprecierea rezultatelor acestor audituri.
    Evaluarea calitatii activitatilor prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere se efectueaza pentru a determina daca exista resursele umane si materiale, precum si organizarea necesara asigurarii controlului intern al activitatilor.
    Auditurile curente de supraveghere se efectueaza pentru a verifica daca sunt mentinute si îmbunatatite conditiile pentru sistemul intern de control aplicat de operatorul economic.
   3. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE
   3.1. SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
   3.2. SR EN ISO 9000:2001, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
   3.3. RNTR-1, Reglementari privind certificarea încadrarii în normele privind siguranta rutiera, protectia mediului si în categoria de folosinta, prin inspectia tehnica periodica
   3.4. Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparare, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz si componentele acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003 si OG nr. 36/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
   3.5. HG nr. 2.406/2004 - Hotarârea guvernului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.
   4. TERMINOLOGIE
    Termenii utilizati în prezentul document sunt definiti în documentele de referinta mentionate la pct. 3.
   5. CONDITII PENTRU ASIGURAREA CONFORMITATII
   5.1. Generalitati
    Operatorul economic care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie sa demonstreze ca poseda resursele necesare si ca aplica metode adecvate pentru un control intern al lucrarilor, care sa asigure conformitatea vehiculelor asupra carora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranta circulatiei rutiere si protectia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.
    Nivelul minim de pregatire pentru persoana care conduce atelierul, în functie de activitatile executate, este absolvent al scolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificari din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducatorul atelierului trebuie sa posede un certificat de atestare a capacitatii profesionale în domeniul constructiei si repararii de vehicule rutiere, eliberat de RAR, în urma frecventarii unui curs si a absolvirii unui examen de verificare a cunostintelor (Anexa 7 la prezentele reglementari).
    Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minima de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere în care se desfasoara activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere si primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fara participarea la curs si sustinerea examenului.
    Persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate vor frecventa un curs de instruire cu sustinerea examenului de absolvire în cadrul RAR, în vederea obtinerii certificatului de atestare a capacitatii profesionale.
    Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani si se va prelungi în conditiile prevazute la aliniatele 2 si 3.
    Toate facilitatile, echipamentul si personalul trebuie sa fie adecvate pentru a realiza activitatile prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere prevazute.
    Conditiile pentru sistemul de control intern al activitatii includ, dupa caz, urmatoarele elemente:
   - organizare si resurse;
   - analiza comenzilor;
   - controlul documentatiei;
   - controlul produselor aprovizionate;
   - identificarea activitatilor efectuate;
   - inspectia calitatii;
   - controlul echipamentelor de verificare, diagnosticare si inspectie (CTC);
   - controlul proceselor;
   - manipularea si depozitarea;
   - înregistrari.
   5.2. Organizare si resurse
   5.2.1. Operatorul economic care desfasoara activitate prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie sa defineasca responsabilitatea personalului care conduce/efectueaza/verifica aceste activitati.
   5.2.2. Operatorul economic trebuie sa identifice si sa asigure resursele adecvate, respectiv facilitati, echipamente de lucru, de verificare, diagnosticare si inspectie, personal instruit si calificat pentru activitatile de executie si verificare, precum si tehnicile si metodele de lucru aferente.
   5.3. Analiza comenzilor
   5.3.1. Înaintea acceptarii unei comenzi, operatorul economic trebuie sa se asigure de urmatoarele:
   - activitatile solicitate de client sunt definite, documentate (dupa caz, în scris) si convenite cu clientul;
   - exista capabilitatea de a realiza conditiile comenzii.
   5.3.2. Dupa caz, operatiunile de executat vor fi stabilite în urma diagnosticarii starii tehnice a vehiculului.
   5.3.3. Comenzile trebuie sa specifice: activitatile si operatiunile executate, termene de executie, costuri (piese de schimb, manopera, materiale), personalul executant si de control, garantiile prevazute de reglementarile în vigoare etc.
   5.4. Controlul documentatiei
   5.4.1. Operatorul economic trebuie sa posede documentatia necesara pentru desfasurarea activitatilor de aprovizionare, prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere, de inspectie (CTC), dupa cum este cazul.
   5.4.2. Documentatia trebuie sa cuprinda, dupa caz:
   - documentatia tehnica aferenta vehiculelor pentru care se efectueaza una dintre activitatile prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate (desene, manuale de reparatii, cataloage de piese de schimb, documentatia producatorului, etc.);
   - documentatia tehnica de executie a lucrarilor (planuri de operatii, etc.);
   - documente externe (standarde, reglementari si norme tehnice în transporturile rutiere etc.);
   - proceduri sau metode adecvate de verificare si diagnosticare;
   - instructiuni de lucru.
   5.4.3. Operatorul economic trebuie sa efectueze un control adecvat al documentatiei referitoare la lucrarile pentru care solicita autorizarea, pentru a asigura conformitatea lucrarilor efectuate cu conditiile specificate. Controlul documentatiei trebuie sa asigure ca:
   - se utilizeaza numai editiile în vigoare ale documentelor;
   - documentele sunt disponibile la locurile unde sunt necesare;
   - modificarile documentelor sunt efectuate numai de personal autorizat.
   5.5. Controlul produselor aprovizionate
   5.5.1. Operatorul economic trebuie sa asigure prin metode adecvate ca toate produsele aprovizionate corespund conditiilor specificate si ca produsele neconforme din loturile aprovizionate sunt returnate furnizorului sau distruse.
   5.5.2. Când este aplicabil, comenzile de aprovizionare ale operatorului economic trebuie sa nominalizeze caracteristicile produselor solicitate, pentru a permite controlul conformitatii acestora cu conditiile specificate corespunzatoare.
   5.5.3. Operatorul economic trebuie sa aplice prevederile documentelor legale referitoare la piesele de schimb, materiile prime si materialele utilizate în activitatile desfasurate, tinând seama ca vehiculele rutiere reprezinta produse de folosinta îndelungata.
   5.5.4. Operatorul economic se va asigura ca piesele de schimb aprovizionate sunt însotite de documente de atestare a calitatii (certificate de conformitate etc.) si certificate de garantie acordate de producatorii acestora. Dupa caz, acesta se va asigura ca piesele de schimb sunt fabricate de operatori economici abilitati în acest scop de catre producatorii vehiculelor rutiere carora le sunt destinate. Piesele de schimb si materialele aprovizionate care contribuie la siguranta circulatiei si la protectia mediului trebuie sa fie certificate/omologate de RAR.
   5.5.5. În mod exceptional, operatorul economic poate utiliza si componente furnizate de client, daca acestea sunt noi sau nu prezinta jocuri, uzuri, îmbatrâniri etc. ce ar putea periclita buna functionare a acestora si/sau a sistemelor în care ele sunt montate. În acest caz, clientul va declara în scris ca renunta la garantia aferenta componentelor respective în conformitate cu reglementarile în vigoare.
   5.6. Identificarea activitatilor efectuate
   5.6.1. Operatorul economic trebuie sa asigure identificarea clara a activitatilor si operatiunilor desfasurate pe tot parcursul derularii proceselor.
   5.6.2. Înregistrarile referitoare la activitatile si operatiunile executate, trebuie sa fie identificabile fata de sistemul vehicului, componenta sau vehiculul la care s-a intervenit.
   5.7. Controlul proceselor
    Operatorul economic trebuie sa se asigure ca procesele se desfasoara în conditii controlate. Conditiile controlate trebuie sa includa:
   - instructiuni de lucru documentate, care definesc modul de reparare, întretinere, reglare, reconditionare, de montare si de verificare precum si echipamentele necesare;
   - planificarea si realizarea mentenantei echipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanenta a lucrarilor efectuate;
   - calificarea corespunzatoare a personalului.
   5.8. Inspectia calitatii (CTC)
   5.8.1. Operatorul economic trebuie sa verifice permanent daca sunt satisfacute conditiile specificate pentru vehiculul la care efectueaza activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere. În acest scop este necesar:
   - sa verifice ca materialele, piesele si echipamentele care intra în componenta vehiculului sunt conforme cu conditiile specificate;
   - sa stabileasca si sa aplice proceduri sau metode adecvate pentru efectuarea inspectiilor si verificarilor pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor;
   - sa asigure personal instruit, conditii de mediu si echipamente adecvate pentru inspectiile si verificarile lucrarilor efectuate.
   5.8.2. Operatorul economic trebuie sa mentina înregistrari care fac dovada ca produsul la care s-au efectuat lucrarile de la activitatea de reparare, întretinere, reglare, montare a fost admis la inspectiile si verificarile finale efectuate în conformitate cu reglementarile în vigoare (RNTR-1) si cu prevederile constructorului vehiculului si/sau ale producatorului de componente, ansambluri, sisteme constructive, echipamente ale vehiculelor.
   5.9. Controlul echipamentelor de inspectie (CTC)
   5.9.1. Operatorul economic trebuie sa dispuna de echipamentele adecvate pentru efectuarea inspectiilor necesare.
   5.9.2. Toate echipamentele utilizate pentru inspectii trebuie verificate, etalonate si ajustate la intervale prestabilite sau înainte de utilizare, în raport cu echipamente care au trasabilitate la etaloane recunoscute. Echipamentele si dispozitivele de masurare care nu se regasesc în Lista oficiala aprobata de catre Biroul Român de Metrologie Legala, se vor fi verificate/etalonate la un interval de maxim 24 luni.
   5.9.3. Operatorul economic trebuie sa asigure conditiile de mediu necesare utilizarii echipamentelor în conditiile specificate de fabricantul acestora.
   5.9.4. Operatorul economic trebuie sa mentina înregistrarile referitoare la etalonarea si verificarea echipamentelor de inspectie si verificare.
   5.10. Controlul lucrarilor neconforme
   5.10.1. Operatorul economic trebuie sa asigure identificarea, înregistrarea, analiza si tratarea lucrarilor care nu sunt conforme cu conditiile specificate.
   5.10.2. Operatorul economic trebuie sa stabileasca o procedura de tratare a reclamatiilor.
   5.11. Manipularea si depozitarea
    Operatorul economic trebuie sa aplice metode adecvate pentru manipularea si depozitarea componentelor, materialelor, precum si a vehiculelor la care a efectuat lucrari de reparare, întretinere, reglare, montare pentru a asigura conformitatea cu conditiile specificate si pentru a preveni deteriorarea acestora.
   5.12. Înregistrari
   5.12.1. Trebuie mentinute înregistrari care sa ateste calitatea operatiilor executate.
   5.12.2. Înregistrarile trebuie sa indice identitatea personalului implicat în diferitele faze ale procesului.
   5.13. Instruire
   5.13.1. Activitatile prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere, trebuie efectuate de personal angajat, instruit si calificat în mod adecvat.
   5.13.2. Operatorul economic trebuie sa mentina dovezi referitoare la instruirea si calificarea personalului.
   5.14. Dotarea minimala a operatorilor economici care desfasoara activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere.
    În functie de tipurile de activitati (lucrari) desfasurate pentru care solicita autorizarea, operatorul economic va trebui sa se doteze cu echipamentele indicate în tabelul nr. 1 si cu testerele/SDV-urile specifice prevazute în documentatiile tehnice.

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

[#] Pagina următoare

Du-te la versiunea completă