Colt legislativ > Reglementari RNTR

Reglementare RNTR 11 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere

(1/3) > >>

victor:
Text extras din: Reglementare 2007 - privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
Ministerul Transporturilor
Aprobat de
Ordin nr. 230/2007
Ordin nr. 510/2007
   
Reglementare din 21/06/2007 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
Publicat in MOF nr. 483 - 19/07/2007
 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 19/07/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 18 august 2007

Art. 1. - Prezentele reglementari stabilesc procedura si conditiile tehnice care se aplica la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere care circula pe drumurile publice din România.
   Art. 2. - În cuprinsul prezentelor reglementari se utilizeaza urmatoarele abrevieri:
   a) RAR - "Registrul Auto Român" - RA;
   b) CTT - controlul tehnic în trafic;
   c) ITP - inspectia tehnica periodica;
   d) ITPI - inspectia tehnica periodica internationala;
   e) RNTR 1 - Reglementarile privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;
   f) RNTR 2 - Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) RNTR 3 - Reglementarile privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005.
   Art. 3. - În sensul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatorul înteles:
   a) Acordul de la Viena - Acordul privind adoptarea de conditii tehnice uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999;
   b) control tehnic în trafic - controlul inopinat de natura tehnica al unui vehicul în circulatie pe drumurile publice din România, efectuat de RAR si Politia Rutiera;
   c) inspectia tehnica periodica - controlul conformitatii unui vehicul cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnica periodica. Pentru vehiculele înmatriculate în România, aceste cerinte sunt prevazute în reglementarile RNTR 1 în vigoare;
   d) inspectia tehnica periodica internationala - controlul conformitatii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnica periodica internationala, prevazute în regulile anexate la Acordul de la Viena;
   e) vehicul (rutier) - sistemul mecanic care circula pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza în mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine;
   f) vehicul comercial - autovehiculul pentru transportul de marfuri cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t (categoriile N2 si N3), remorca sau semiremorca cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t (categoriile O3 si O4) ori autovehiculul pentru transportul de persoane care are, în afara scaunului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (categoriile M2 si M3);
   Art. 4. - (1) Autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, definite în conformitate cu RNTR 2, destinate circulatiei pe drumurile publice, având cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, trebuie echipate cu limitatoare de viteza.
   (2) Autovehiculele din categoriile M2 si M3 prevazute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel încât viteza lor sa nu depaseasca 100 km/h.
   (3) Autovehiculele din categoriile M3 înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 10 tone, pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza a caror viteza maxima este reglata la 100 km/h.
   (4) Autovehiculele din categoriile N2 si N3 prevazute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel încât viteza lor sa nu depaseasca 90 km/h.
   (5) Cerintele prevazute la alin. (2)-(4) nu se aplica:
   a) autovehiculelor utilizate de catre fortele armate, protectia civila, pompieri, alte servicii de urgenta si forte responsabile pentru mentinerea ordinii publice;
   b) autovehiculelor a caror viteza maxima constructiva nu poate depasi limitele prevazute la alin. (2)-(4);
   c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri stiintifice;
   d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban.
   (6) Limitatoarele de viteza mentionate la alin. (2)-(4) trebuie sa satisfaca cerintele tehnice prevazute de Directiva 92/24/CEE. Totusi, toate autovehiculele prevazute la alin. (1) si înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza care respecta cerintele tehnice stabilite de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.
   (7) Limitatoarele de viteza trebuie instalate de operatori economici autorizati de RAR, în conformitate cu legislatia în vigoare.
   Art. 5. - CTT se efectueaza pentru toate vehiculele aflate în circulatie pe drumurile publice din România, fara discriminari bazate pe nationalitatea conducatorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulatie a vehiculului, tinându-se cont de necesitatea reducerii la minimum a costurilor si întârzierilor provocate conducatorilor auto si/sau operatorilor economici.
   Art. 6. - (1) Lucratorul Politiei Rutiere asigura oprirea vehiculelor în vederea efectuarii de catre inspectorul RAR a verificarilor prevazute prin prezentele reglementari.
   (2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmeaza a fi supuse CTT trebuie sa urmareasca în special identificarea si oprirea acelor vehicule în cazul carora exista indicii privind o stare tehnica necorespunzatoare.
   Art. 7. - (1) Lucratorul Politiei Rutiere controleaza actele privind înmatricularea vehiculului respectiv.
   (2) Lucratorul Politiei Rutiere verifica, daca este cazul, existenta si valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul marfurilor periculoase, corespunzator marfii transportate.
   (3) Dupa efectuarea controlului actelor privind înmatricularea vehiculului, inspectorul RAR va proceda la efectuarea verificarilor prevazute prin prezentele reglementari.
   (4) CTT cuprinde urmatoarele verificari:
   a) o inspectie vizuala a starii tehnice a vehiculului în stationare;
   b) o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atesta efectuarea ITP ori ITPI în statul de înmatriculare sau punere în circulatie a vehiculului si, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atesta ca vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 96/96/CE; si/sau
   c) o inspectie ce vizeaza detectarea defectiunilor privind starea tehnica a vehiculului. Aceasta inspectie se efectueaza asupra unuia, mai multor sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de CTT.
   (5) Dovada eliberata într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileste ca un autovehicul, precum si remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respecta cel putin prevederile Directivei 96/96/CE este recunoscuta ca având aceeasi valabilitate ca si dovada de ITP eliberata în România.
   (6) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.
   Art. 8. - (1) Înainte de a proceda la o inspectie privind punctele de control enumerate în raportul de CTT, inspectorul RAR ia în considerare documentele care atesta efectuarea ITP ori ITPI si/sau un raport de CTT prezentat de conducatorul auto si care a fost întocmit recent fie de RAR, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene.
   (2) Inspectorul RAR poate, de asemenea, sa ia în considerare un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare, care atesta efectuarea unor reparatii la vehiculul respectiv, prezentat, daca este cazul, de conducatorul auto.
   (3) Atunci când aceste documente si/sau raportul precizat mai sus furnizeaza proba ca o inspectie a fost deja efectuata în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de CTT, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenta unei defectiuni sau a unei neconformitati evidente.
   Art. 9. - (1) CTT se efectueaza pe baza planului de operatiuni prevazut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (2) Pentru vehiculele care detin un certificat de agreare pentru transportul marfurilor periculoase valabil conform prevederilor art. 7 alin. (2), inspectorul RAR va proceda la efectuarea operatiunilor de verificari suplimentare prevazute în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (3) Cerinte privind încercarile si/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteza sunt prevazute în anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (4) Aparatura utilizata la CTT trebuie sa îndeplineasca conditiile precizate prin reglementarile RNTR 1 în vigoare.
   Art. 10. - (1) Pentru fiecare CTT se întocmeste un raport, al carui model este prevazut în anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (2) Inspectorul RAR completeaza rubricile raportului de CTT referitoare la vehiculul inspectat si conditiile de efectuare a CTT, iar la rubrica privind punctele de control marcheaza punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operatiuni.
   (3) Daca inspectorul RAR estimeaza ca importanta defectiunilor de întretinere ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranta rutiera, de natura sa justifice o inspectie mai aprofundata, în special în ceea ce priveste frânarea, vehiculul poate fi supus unei inspectii mai complexe într-o statie de ITP autorizata de RAR conform legislatiei în vigoare si situata în apropiere.
   (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), se va aplica legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice.
   Art. 11. - (1) În cazul în care inspectorul RAR determina în urma verificarilor efectuate defectiuni majore sau periculoase în conformitate cu planul de operatiuni, marcheaza în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT acele puncte la care au fost constatate astfel de neconformitati, iar la rubrica privind detalierea neconformitatilor constatate mentioneaza în clar toate defectiunile identificate.
   (2) În baza defectiunilor mentionate de inspectorul RAR, lucratorul Politiei Rutiere aplica sanctiunile prevazute de legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice si marcheaza masurile aplicate la rubrica privind rezultatele controlului din raportul de CTT.
   (3) Masurile aplicate de lucratorul Politiei Rutiere în conformitate cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice au în vedere defectiunile constatate fie în timpul verificarilor prevazute la art. 7 alin. (4), fie în timpul inspectiei mai complexe prevazute la art. 10 alin. (3).
   (4) Raportul de CTT se retine de inspectorul RAR, o copie a acestuia fiind înmânata lucratorului Politiei Rutiere, iar o alta copie conducatorului auto.
   Art. 12. - RAR comunica Comisiei Europene, la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate privind CTT pentru cei 2 ani precedenti si care se refera la numarul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzatoare din raportul de CTT si pe tari de înmatriculare, precum si punctele controlate si defectiunile constatate si marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT.
   Art. 13. - (1) RAR va asigura colaborarea cu serviciile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE. În acest scop, RAR va comunica acestor servicii persoanele de contact responsabile.
   (2) În cazul vehiculelor comerciale ce apartin unor nonrezidenti si la care în urma CTT au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizarii vehiculelor, RAR va asigura informarea serviciilor competente ale statului membru al Uniunii Europene de înmatriculare sau de punere în circulatie a vehiculelor respective, pe baza raportului de CTT. Aceasta nu va prejudicia consecintele aplicabile în conformitate cu legislatia nationala privind circulatia pe drumurile publice.
   (3) În cazul în care RAR a fost solicitat de serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defectiuni majore si/sau periculoase la un vehicul comercial înmatriculat în România sa ia masuri împotriva contravenientului, RAR va comunica masurile luate.
   (4) În acest scop, la solicitarea RAR, Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative va cere detinatorului vehiculului respectiv prezentarea la RAR într-un interval de maximum 30 de zile pentru efectuarea unei verificari tehnice la sistemele la care au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase de catre serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene.
   (5) În cazul nerespectarii de catre detinatorul vehiculului a obligatiilor prevazute la alin. (4), RAR va proceda la anularea din oficiu a valabilitatii ITP pentru vehiculul respectiv. RAR va aduce la cunostinta Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative anularea din oficiu a valabilitatii ITP a unui vehicul, în scopul informarii detinatorului vehiculului.
   Art. 14. - În scopul redobândirii certificatului de înmatriculare retinut de lucratorii Politiei Rutiere ca urmare a efectuarii CTT la un vehicul înmatriculat sau pus în circulatie în alt stat trebuie prezentat un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare si care atesta efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.

victor:
PLAN DE OPERATIUNI
pentru controlul tehnic în trafic
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Punctul                             Metoda                        Principale motive de respingere          Categorie defectiuni
                                                                                                                         --------------------
                                                                                                                         DMi    DMa      DP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.1 Placa (placile) cu numarul       Inspectie vizuala                  a) Lipsa placii (placilor) cu numarul                    x
de inmatriculare (daca este                                                de inmatriculare sau placa (placi)
cerut de cerintele specifice)                                              neconforma cu standardul
                                                                        b) Placa (placile) cu numarul de                         x
                                                                           inmatriculare fixata necorespunzator
                                                                           (incat este posibil sa cada pe carosabil)
                                                                        c) Numarul de inmatriculare ilizibil total               x
                                                                        d) Numarul de inmatriculare ilizibil partial      x
                                                                        e) Neconcordanta cu documentele                          x
                                                                           vehiculului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.2 Identificarea vehiculului/       Inspectie vizuala                  a) Lipseste sau este poansonat                           x
sasiu, caroserie/numar                                                     neconform
de identificare                                                         b) Incomplet, ilizibil                                   x
                                                                        c) Neconcordanta cu documentele                          x
                                                                           vehiculului sau cu inregistrarile RAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.3 Alte probleme de identificare    Inspectie vizuala                  a) Cod motor diferit fata de documentele                 x
                                                                           vehiculului
                                                                        b) Tip motor diferit fata de documentele                 x
                                                                           vehiculului
                                                                        c) Placuta cu seria de motor prinsa atipic               x
                                                                           lipsa, serie de motor poansonata
                                                                           neconforma sau lipsa
                                                                        d) Categorie, subcategorie (rubrica                      x
                                                                           caroserie din CIV), culoare diferite
                                                                           fata de cele mentionate in documentele
                                                                           vehiculului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. SISTEMUL DE FRANARE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Stare mecanica si functionare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Axul pedalei de actionare      Inspectia vizuala                  a) Pedala prea stransa pe ax                             x
a franei de serviciu                 a componentelor, in timp           b) Uzura avansata/joc excesiv                            x
                                     ce sistemul de franare             c) Lipsa siguranta pedala                                x
                                     este actionat
                                     Nota: Vehiculele cu
                                     servofrana trebuie
                                     inspectate cu motorul oprit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2 Starea si cursa pedalei        Inspectia vizuala si auditiva      a) Cursa excesiva sau insuficienta                       x
de actionare a franei                a componentelor in timp            b) Pedala nu revine corect                               x
                                     ce sistemul de franare este        c) Lipsa imbracaminte pedala, fixare              x
                                     actionat                              incorecta, uzata, pedala deformata
                                     Nota: Vehiculele                   d) Pedala deformata excesiv,                             x
                                     cu servofrana trebuie                 care impiedica buna functionare a
                                     inspectate cu motorul oprita          celorlalte pedale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3 Pompa de vacuum,               Inspectia vizuala a                a) Presiune insuficienta pentru franare                          x
compresorul si rezervoarele          componentelor la presiunea            repetata (cel putin doua franari)
de aer                               normala de lucru,                     dupa declansarea semnalului de
                                     functionarea dispozitivului           avertizare (sau daca manometrul
                                     de avertizare, a supapei              indica o valoare de pericol)
                                     de protectie multicircuit si a     b) Supapa de protectie multicircuit sau                  x
                                     supapei de suprapresiune              supapa de suprapresiune nu
                                                                           functioneaza
                                                                        c) Pierdere de aer care provoaca                         x
                                                                           o scadere sensibila de presiune sau
                                                                           pierdere de aer perceptibila
                                                                        d) Deteriorare exterioara care poate                     x       x
                                                                           afecta functionarea sistemului
                                                                           de franare
                                                                        e) Pierderi mari de ulei la compresor             x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

victor:
1.1.4 Manometru pentru               Verificarea functionarii           a) Functionare incorecta a indicatorului          x
presiune joasa sau indicator                                               sau a manometrului
                                                                        b) Nefunctionarea indicatorului sau a                    x
                                                                           manometrului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.5 Supapa de control              Inspectia vizuala si auditiva      a) Fisurata sau deteriorata, uzata                       x
pentru frana de stationare           a componentelor in timp ce            excesiv
                                     sistemul de franare este           b) Dispozitiv de actionare supapa defect                 x
                                     actionat                              sau supapa defecta
                                                                        c) Neetanseitate in sistem, conexiuni                    x
                                                                           slabe
                                                                        d) Functionare incorecta                                 x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.6 Frana de stationare,           Inspectia vizuala a                a) Sistemul de blocare nesigur                           x       x
levier de comanda, dispozitiv        componentelor in timp ce           b) Uzura excesiva a axului levierului             x      x
de blocare                           sistemul de franare este              sau a mecanismului cu clichet
                                     actionat                              al levierului
                                                                        c) Cursa prea mare (reglaj incorect)                     x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.7 Supape de franare              Inspectia vizuala si auditiva      a) Supapa deteriorata sau neetansa                       x       x
(robineti de franare, supape         a componentelor in timp ce            (pierderi aer in exces)
de descarcare, regulatoare           sistemul de franare este           b) Supapa fixata necorespunzator                         x
de presiune etc.)                    actionat                           c) Pierderi de lichid de frana                           x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.8 Dispozitive de cuplare         Deconectarea tuturor               a) Robineti de inchidere sau ventile cu                  x
pentru remorci echipate              sistemelor de franare,                etansare automata defecte
cu sistem de franare (electric       dispozitivelor de cuplare          b) Fixare necorespunzatoare                       x
si/sau pneumatic)                    dintre vehiculul tractor si        c) Montaj incorect                                       x
                                     remorca
                                     Inspectia vizuala si auditiva      d) Pierderi excesive de aer fara pericol                 x
                                     a componentelor in timp               de blocare a rotilor
                                     ce sistemul de franare este        e) Pierderi excesive de aer cu pericol                           x
                                     actionat                              de blocare a rotilor
                                                                        f) Functionare incorecta                                 x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.9 Cilindri acumulatori,          Inspectie vizuala si auditiva      a) Deteriorate, corodate                          x      x
rezervoare de aer comprimat                                             b) Neetanse                                       x
                                                                        c) Robinet de purjare defect                             x
                                                                        d) Fixare nesigura/montaj incorect                       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.10 Dispozitiv de                 Inspectia vizuala a                a) Dispozitiv de servofrana deteriorat            x      x
servoasistare pentru frana,          componentelor in timp ce              sau ineficient
cilindrul principal (sisteme         sistemul de franare este           b) Cilindru principal defect                                     x
hidraulice)                          actionat                           c) Cilindru principal neetans                            x
                                                                        d) Fixare nesigura a cilindrului principal               x
                                                                        e) Cantitate insuficienta de lichid de frana             x
                                                                        f) Capacul rezervorului de lichid de frana        x
                                                                           lipsa
                                                                        g) Martor de nivel pentru lichid de frana         x
                                                                           aprins sau defect
                                                                        h) Functionare defectuoasa a dispozitivului       x
                                                                           de avertizare in caz de nivel insuficient
                                                                           al lichidului de frana(daca este prevazut
                                                                           de constructor)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.11 Conducte de frana rigide      Inspectia vizuala                  a) Risc de deteriorare sau rupere                                x
                                     a componentelor in timp            b) Neetanseitati la conducte                             x
                                     ce sistemul de franare este        c) Deteriorari sau coroziuni excesive                    x       x
                                     actionat                              ale conductelor
                                                                        d) Amplasare gresita a conductelor                x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.12 Conducte flexibile            Inspectia vizuala a                a) Risc de deteriorare sau rupere                                x
(furtunuri) de frana                 componentelor in timp              b) Furtunuri defecte, puncte de frecare                  x
                                     ce sistemul de franare             c) Furtunuri prea scurte sau rasucite             x
                                     este actionat                      d) Neetanseitati la furtunuri sau racorduri              x       x
                                                                        e) Umflare excesiva a furtunurilor la presiune           x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.13 Garnituri de frana            Inspectie vizuala                  a) Lipsa garnituri frana                                         x
                                                                        b) Uzura foarte avansata                                 x
                                                                        c) Prezenta uleiului, unsorii care ataca                 x
                                                                           garniturile (la o roata)
                                                                        d) Prezenta uleiului, unsorii care ataca                         x
                                                                           garniturile (la mai multe roti)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.14 Tamburi de frana,             Inspectie vizuala                  a) Uzura foarte avansata (in functie                     x       x
discuri de frana                                                           de nr. rotilor), aparitie de santuri,
                                                                           fisuri, sparturi sau alte defectiuni
                                                                           care compromit siguranta
                                                                        b) Tamburi sau discuri ancrasate                         x       x
                                                                           cu ulei, unsoare etc (in functie
                                                                           de nr. rotilor)
                                                                        c) Platoul fixat gresit, joc platou                      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.15 Cabluri de frana,             Inspectia vizuala a                a) Lipsa cabluri sau elemente timonerie                          x
timonerie                            componentelor in timp              b) Cabluri deteriorate sau cu bucla                      x
                                     ce sistemul de franare             c) Componenta excesiv de uzata                           x       x
                                     este actionat                         sau corodata
                                                                        d) Jonctiuni ale cablului sau tijelor                    x
                                                                           nesigure
                                                                        e) Ghidaj cabluri deteriorat                             x
                                                                        f) Cursa insuficienta a timoneriei                       x
                                                                           care nu asigura actionarea franei
                                                                           de stationare
                                                                        g) Curse anormal de mari ale timoneriei                  x
                                                                           datorita reglajului incorect sau uzurii
                                                                           excesive
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.16 Cilindri de frana             Inspectia vizuala                  a) Cilindri fisurati sau deteriorati                             x
(inclusiv frane cu arc sau           a componentelor in timp            b) Cilindri neetansi                                     x       x
cilindri hidraulici)                 ce sistemul de franare             c) Cilindri fixati necorespunzator/montaj                        x
                                     este actionat                         incorect
                                                                        d) Coroziune excesiva a cilindrilor                      x
                                                                        e) Protectia de etansare la praf lipsa            x
                                                                           sau foarte deteriorata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.17 Regulator automat             Inspectia vizuala a                a) Timonerie defecta                                     x
al franarii in functie de incarcare  componentelor in timp              b) Timonerie reglata incorect                            x
                                     ce sistemul de franare             c) Mecanism gripat, ineficient                           x
                                     este actionat                      d) Supapa lipsa                                                  x
                                                                        e) Lipsa placutei cu datele tehnice               x
                                                                           principale (ptr. vehicule cls. III)
                                                                        f) Date ilizibile sau neconforme                  x
                                                                           cu cerintele specificate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.18 Leviere pentru came           Inspectie vizuala                  a) Mecanism gripat sau cursa excesiv                     x
cu reglaj automat                                                          de mare datorita reglajului incorect
                                                                           sau uzurii excesive
                                                                        b) Reglaj defectuos                                      x
                                                                        c) Incorect instalat                                     x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.19 Frana de incetinire           Inspectie vizuala                  a) Montaj incorect sau conexiuni nesigure                x
(in masura in care exista                                               b) Functionare defectuoasa                               x
sau este ceruta)                                                        c) Lipsa                                                 x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.20 Functionarea automata         Decuplarea dispozitivului          Frana remorcii nu actioneaza automat                             x
a franelor remorcii                  de franare dintre vehicul          la deconectarea dispozitivului de cuplare
                                     si remorca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.21 Intregul sistem de franare    Inspectie vizuala si auditiva      a) Alte dispozitive ale sistemului (pompa                x
                                                                           antigel, uscatorul de aer etc.) deteriorate
                                                                           la exterior sau corodate excesiv astfel
                                                                           incat afecteaza functionalitatea sistemului
                                                                           de franare
                                                                        b) Pierderi excesive de aer sau antigel                  x
                                                                        c) O componenta nesigura sau montata                     x
                                                                           neadecvat
                                                                        d) Reparatii necorespunzatoare sau                               x
                                                                           modificarea unei componente

victor:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.22 Conectori tester              Inspectie vizuala                  a) Lipsa                                                 x
diagnosticare (unde acestia                                             b) Deteriorati, neutilizabili                            x
exista sau sunt obligatorii)                                            c) Neetanseitati                                  x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Frana de serviciu, performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Performanta                    Incercare pe un stand de           a) Forta de franare la o roata mai mica de               x
(E)                                  testare a fortelor de franare,        70% din forta de franare maxima
                                     actionare progresiva a franei         inregistrata la cealalta roata de pe
                                     pana la efortul maxim                 aceeasi axa
                                                                        b) Franare fara variatie graduala (blocare)                      x
                                                                        c) Timp de raspuns prea mare la una                      x
                                                                           dintre roti
                                                                        d) Variatie excesiva a fortei de franare
                                                                           in timpul fiecarei rotiri complete a rotii            x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Eficacitate                    Incercare pe un stand de           Coeficient de franare mai mic de:                                x
(E)                                  testare a fortelor de franare,     - categoria M1, M2 si M3: 50%1)
                                     actionare progresiva a franei      - categoria N1: 45%
                                     pana la efortul maxim              - categoria N2 si N3: 43%2)
                                     sau verificare cu ajutorul         - categoria O2, O3 si O4: 40%3)
                                     decelerometrului (conform          Deceleratie mai mica decat valorile
                                     procedurii din RNTR 1)             echivalente ale coeficientilor de franare
                                                                        precizati anterior
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Frana de securitate (daca este actionata printr-un sistem separat), performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1 Performanta                    Daca sistemul de franare de        a) Forta de franare pe o roata mai mica decat            x
(E)                                  securitate este separat               70% din forta de franare inregistrata la
                                     de sistemul de franare de             cealalta roata de pe aceeasi axa
                                     serviciu, se utilizeaza metoda     b) Franare fara variatie graduala (blocare)              x
                                     specificata la 1.2.1.              c) Sistemul automat de franare pentru remorca            x
                                                                           nu functioneaza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.2 Eficacitate                    Daca sistemul de franare de        Pentru toate categoriile de vehicule, un                         x
(E)                                  securitate este separat de         coeficient de franare mai mic de 50%4)
                                     sistemul de franare de             din coeficientul franei de serviciu indicat
                                     serviciu, se va utiliza metoda     la punctul 1.2.2 (sau deceleratie, dupa caz)
                                     specificata la 1.2.2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Frana de stationare, performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.1 Performanta                    Incercare pe un stand de           Frana nu functioneaza pe una sau pe mai                          x
(E)                                  testare a fortelor de franare      multe roti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2 Eficacitate                    Incercare pe un stand de           Pentru toate categoriile de vehicule, un                         x
(E)                                  testare a fortelor de franare      coeficient de franare mai mic de 16%
                                     sau verificare cu ajutorul         sau, pentru ansambluri de vehicule, mai mic
                                     decelerometrului (conform          de 12% (raportat la masa totala maxima
                                     procedurii din RNTR 1)             autorizata a ansamblului de vehicule).
                                                                        Deceleratie mai mica decat valorile
                                                                        echivalente ale coeficientilor de franare
                                                                        precizati anterior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Sistem antiblocare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.1 Sistem antiblocare (ABS)       Inspectie vizuala a                Functionare defectuoasa a dispozitivului de       x      x
                                     dispozitivului de avertizare       avertizare sau acesta indica o defectiune
                                                                        a sistemului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 SISTEMUL DE DIRECTIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Stare mecanica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1 Starea casetei de directie     Inspectie vizuala a casetei        a) Uzura excesiva a axului                                       x
                                     de directie in timpul rotirii      b) Deplasare excesiva a axului                           x       x
                                     volanului                          c) Neetanseitati                                  x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2 Fixarea casetei de directie    Inspectie vizuala a fixarii        a) Caseta de directie nu este fixata corect                      x
+ (E)                                casetei de directie in timp        b) Lipsa suruburilor de fixare sau suruburi                      x
                                     ce volanul este rotit stanga-         rupte
                                     dreapta (utilizand un detector     c) Caseta de directie deteriorata                        x       x
                                     de jocuri corespunzator,
                                     dupa caz)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.3 Starea mecanismului            Inspectie vizuala a                a) Miscare relativa intre componentele care                      x
de directie + (E)                    componentelor mecanismului            ar trebui sa fie fixe
                                     de directie in ceea ce priveste    b) Joc excesiv in articulatii                                    x
                                     starea acestora in timp ce         c) Fisuri sau deformari ale oricarei                             x
                                     volanul este rotit stanga-            componente
                                     dreapta (utilizand un detector     d) Absenta dispozitivelor de blocare                     x
                                     de jocuri corespunzator,           e) Aliniere defectuoasa a componentelor                  x
                                     dupa caz)                             (de exemplu, bara de conexiune, bara
                                                                           de comanda a directiei)
                                                                        f) Reparatii inadecvate, modificari                      x
                                                                        g) Burduf de protectie la praf lipsa sau          x
                                                                           deteriorat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.4 Functionarea                   Inspectie vizuala a modului        a) Cursa incompleta a mecanismului de                    x
mecanismului de directie             de functionare a                      directie la actionarea acestuia (lovirea
                                     mecanismului in timp ce               de o parte fixa a sasiului)
                                     volanul este rotit cu rotile       b) Limitatoare caseta directie nefunctionale             x
                                     pe sol si motorul in functiune     c) Nealiniere sau atingerea componentelor                x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.5 Servodirectie                  Verificarea servodirectiei         a) Neetanseitati usoare sau excesive              x      x
                                     si a nivelului rezervorului        b) Lichid insuficient                             x      x
                                     hidraulic (daca este vizibil).     c) Mecanismul nu functioneaza                            x
                                     Cu rotile pe sol si cu motorul     d) Mecanism fisurat sau nesigur                                  x
                                     functionand, se verifica daca      e) Reparatii sau modificari neadecvate                   x
                                     servodirectia functioneaza         f) Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate               x
                                     corect                                excesiv
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Volanul si coloana de directie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1 Starea volanului               Cu rotile pe sol, se oscileaza     a) Miscare relativa intre volan si coloana               x
                                     volanul dintr-o parte in alta,        de directie care indica un joc
                                     intr-un plan perpendicular         b) Absenta dispozitivului de retinere                            x
                                     pe coloana de directie, si se         (sigurantei) pe butucul volanului
                                     aplica de jos in sus si de sus     c) Fisurarea sau slabirea butucului, coroanei                    x
                                     in jos o forta slaba.                 sau a spitelor volanului
                                     Se inspecteaza vizual jocurile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2 Coloana de directie            Se impinge si se trage             a) Deplasare excesiva a centrului volanului              x
                                     de volan in linie cu coloana;         in sus sau in jos
                                     se impinge de volan in diferite    b) Deplasare excesiva a capului coloanei                 x
                                     directii perpendiculare               radial fata de axa coloanei
                                     pe coloana de directie.            c) Cuplaj elastic deteriorat sau cardanic                x
                                     Se verifica vizual jocul              (joc anormal)
                                     si starea cuplajelor elastice      d) Fixare defectuoasa                                    x
                                     sau a altor articulatii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3 Jocuri in mecanismul           Cu motorul in functiune            Joc excesiv (de exemplu, deplasarea unui                 x
de directie                          in cazul vehiculelor cu            punct de pe coroana volanului care
                                     servodirectie si cu rotile         depaseste o cincime din diametrul volanului)
                                     in pozitie dreapta, se roteste
                                     usor volanul stanga-dreapta,
                                     pe cat posibil fara a misca
                                     rotile. Se verifica vizual
                                     miscarea libera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

victor:
3 VIZIBILITATE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Camp de vizibilitate             Inspectie vizuala de pe            Obstructionarea campului de vizibilitate al              x
                                     scaunul soferului                  soferului care ii afecteaza vederea in fata
                                                                        sau lateral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Starea geamurilor                Inspectie vizuala                  a) Parbriz sau alt geam fisurat sau cu            x      x
                                                                           transparenta neconforma cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Parbriz sau alt geam neconform cu              x      x
                                                                           cerintele specifice
                                                                        c) Parbriz sau alt geam in stare                         x
                                                                           inacceptabila
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Oglinzi retrovizoare             Inspectie vizuala                  a) Oglinda lipsa sau nefixata conform            xdr    xst
                                                                           cerintelor specifice
                                                                        b) O oglinda care nu asigura vizibilitate        xdr    xst
                                                                           adecvata spre inapoi
                                                                        c) Oglinda deteriorata, lipsa sau fixata         xdr    xst
                                                                           nesigur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Stergatoare de parbriz           Inspectie vizuala si functionala   a) Stergatoare care nu functioneaza              xdr    xstg
                                                                        b) Lamela stergatorului lipsa sau                xdr    xstg
                                                                           in mod evident deteriorata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Spalatoare de parbriz            Inspectie vizuala si functionala   Spalatoare care nu functioneaza adecvat          Xdr    Xstg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Sistem de dezaburire             Inspectie vizuala si functionala   Sistem care nu functioneaza sau                   x
                                                                        in mod evident este deteriorat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINARE, SEMNALIZARE SI AUXILIARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Faruri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si functionala   a) Lipsa far sau dispersor                               x       x
                                                                        b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersoare necorespunzatoare                         x
                                                                        d) Fixare nesigura care poate conduce                    x
                                                                           la caderea pe carosabil
                                                                        e) Fixare necorespunzatoare                       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 Verificare reglaj              Inspectie vizuala si functionala   a) Far reglat necorespunzator                            x
+ (E)                                                                   b) Sursa de lumina montata incorect               x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 Comutator                      Inspectie vizuala si functionala.  a) Numarul de faruri aprinse simultan                    x
                                                                           nu este in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Functionarea dispozitivului de comanda                x
                                                                           defectuoasa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul, culoarea luminii emise, pozitia         x      x
cu cerintele specifice               functionala                           nu sunt in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 Dispozitive de reglare         Inspectie vizuala si               a) Dispozitivul nu functioneaza                   x
a farurilor in functie de            functionala                        b) Dispozitivul manual nu poate fi actionat       x
incarcare (atunci cand sunt                                                de pe scaunul soferului
obligatorii)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 Stergator de far +             Inspectie vizuala si               Stergatorul si/sau spalatorul nu functioneaza     x
spalator (atunci cand exista)        functionala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Lampi de pozitie fata si spate, lampi de gabarit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala                  a) Lampa lipsa                                           x
                                     si functionala                     b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersor lipsa sau si necorespunzator         x
                                                                        d) Lampa montata nesigur, cu pericol                     x
                                                                           de cadere pe carosabil
                                                                        e) Lampa montata nesigur                          x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul si culoarea luminii emise nu sunt in            x
cu cerintele specifice               functionala                           conformitate cu cerintele specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
                                                                        c) Intrerupatorul nu functioneaza conform                x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Lampi de stop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si               a) Lipsa lampa                                           x       x
                                     functionala                        b) Sursa de lumina defecta                               x       x
                                                                        c) Dispersor lipsa, necorespunzator                      x
                                                                           sau decolorat
                                                                        d) Lampa montata nesigur, cu pericol                     x
                                                                           de cadere pe carosabil
                                                                        e) Lampa montata nesigur                          x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul, culoarea luminii emise sau pozitia             x
cu cerintele specifice               functionala                           nu este in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
                                                                        c) Intrerupatorul nu functioneaza conform
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 Lampi indicatoare de directie si lampi de avarie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala                  a) Lipsa lampa                                           x
                                     si functionala                     b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                             x
                                                                        d) Lampa montata nesigur                          x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala si               Culoarea luminii emise nu este in                        x
cerintele specifice                  functionala                        conformitate cu cerintele specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.3 Comutator                      Inspectie vizuala si               Intrerupatorul nu functioneaza conform                   x
                                     functionala                        cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.4 Frecventa de aprindere         Inspectie vizuala si               Ritmul aprinderii intermitente nu este                   x
intermitenta                         functionala                        conform cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 Faruri de ceata fata si spate (in functie de dotarea vehiculului)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si               a) Lipsa lampa                                    x
                                     functionala                        b) Sursa de lumina defecta                        x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Culoarea luminii emise nu este in                     x
cu cerintele specifice               functionala                           conformitate cu cerintele specifice
                                                                        b) Sistemul nu functioneaza conform               x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

[#] Pagina următoare

Du-te la versiunea completă