Colt legislativ > Reglementari RNTR

Reglementare RNTR 1

(1/11) > >>

victor:
Text extras din: Reglementare 2008 - privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
Ministerul Transporturilor

Face parte din
Ordin nr. 1002/2008
   
Reglementare
din 12/08/2008

privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1Publicat in MOF nr. 608bis - 15/08/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608bis din 15/08/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 15 august 2008


   
Tematici    Tematici
Reglementari
Protectia mediului
Autovehicule
Circulatie rutiera

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentele reglementari stabilesc cerintele, procedurile si aparatura necesare efectuarii inspectiei tehnice periodice, denumita în continuare ITP, pentru aprecierea, fara demontare, a starii tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum si a existentei dotarilor obligatorii, din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere, protectiei mediului si folosintei conform destinatiei.
   (2) ITP include în cazul autovehiculelor si inspectia tehnica pentru poluare.
   Art. 2. - Lucrarile prevazute în prezentele reglementari constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor accesibile direct, precum si a dotarilor obligatorii prevazute de normele privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei. Informatiile privind gradul de uzura si starea acestora, pentru care ar fi necesara demontarea lor, se obtin de catre detinator cu ocazia lucrarilor de întretinere sau de reparatii.
   Art. 3. - (1) ITP se efectueaza de Regia Autonoma "Registrul Auto Român", denumita în continuare RAR, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentantele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizati si monitorizati de RAR.
   (2) Activitatea de ITP se poate realiza prin operatori economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu RAR de catre acestia, în conditiile legii.
   (3) În activitatea de ITP, autoritatea RAR se concretizeaza prin folosirea marcii înregistrate RAR de catre operatorii economici autorizati sau de catre institutiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinta a drepturilor si obligatiilor ce decurg din aceasta.
   (4) Persoanele autorizate care au încheiat cu RAR contracte de franciza pentru ITP nu au dreptul sa cesioneze aceasta activitate.
   (5) Aparatura utilizata în statiile de inspectie tehnica periodica, denumite în continuare SITP, trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitatii de ITP prevazute de prezentele reglementari.
   (6) Pregatirea tehnica specifica si atestarea personalului care efectueaza ITP si controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizeaza de RAR.
   (7) Monitorizarea persoanelor autorizate sa execute ITP cuprinde:
   a) supravegherea tehnica a SITP, inclusiv prin mijloace informatice;
   b) controlul executarii ITP în SITP, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
   c) controlul executarii ITP prin reverificarea vehiculelor inspectate în statiile reprezentantelor RAR;
   d) controlul tehnic în trafic.
   (8) În vederea asigurarii monitorizarii prevazute la alin. (7):
   a) Persoanele autorizate trebuie sa asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul national de supraveghere informatica a ITP, gestionat de RAR, si prin personalul implicat în activitatea de ITP trebuie sa respecte cerintele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;
   b) Vehiculul rutier va fi retinut în SITP maximum 45 de minute dupa finalizarea verificarilor din planul de operatiuni, la solicitarea RAR, efectuata prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat, în vederea reverificarii ulterioare de catre inspectorii RAR în cadrul SITP respective;
   c) Inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligatia de a înstiinta persoanele ce prezinta vehiculele la ITP asupra posibilitatii selectarii vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de asteptare, va pune la dispozitia inspectorului RAR vehiculul si documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP si inspectorul tehnic vor asigura toate conditiile pentru efectuarea reverificarii de inspectorul RAR (de exemplu: aparatura, calculator, camera digitala etc.). În toate cazurile, reverificarile efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral planul de operatiuni corespunzator categoriei vehiculului.
   (9) În urma reverificarii prevazute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al RAR poate anula ITP în conditiile prevazute de prezentele reglementari.
   Art. 4. - În functie de categorie, destinatie si masa totala maxima autorizata, denumita în continuare MTMA, vehiculele rutiere ce vor fi supuse ITP sunt grupate în trei clase de ITP, astfel:
   a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri si remorcile acestora;
   b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu MTMA pâna la 3.500 kg inclusiv, cu exceptia celor din clasa I;
   c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu MTMA mai mare de 3.500 kg.
   Art. 5. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai daca se face dovada încadrarii acestora în cerintele tehnice specifice prevazute în prezentele reglementari, prin efectuarea ITP, precum si a existentei dotarilor obligatorii.
   (2) Obligatia efectuarii ITP, precum si a respectarii periodicitatii acestora, în functie de categoria vehiculului, revine detinatorului legal al vehiculului.
   (3) Periodicitatea efectuarii ITP, în functie de categoriile vehiculelor supuse ITP, este urmatoarea:
   a) la 6 luni:
   i) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;
   ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru învatarea conducerii auto.
   b) la 1 an:
   i) autovehicule destinate transportului de marfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   ii) remorci si semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg, precum si vehicule asimilate acestora: masini autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor si cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
   iv) autovehicule speciale ambulanta.
   c) la 2 ani:
   i) mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri si remorcile acestora;
   ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
   iii) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg;
   iv) remorci si semiremorci cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg;
   v) tractoare cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg, precum si vehicule asimilate acestora: masini autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor si cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg.
   d) la 3 ani:
   i) remorci si semiremorci apicole.
   (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere si pentru învatarea conducerii auto se supun primei ITP la un an, daca la data primei înmatriculari în România au fost noi.
   (5) Termenul pentru efectuarea primei ITP se socoteste de la data primei înmatriculari, iar pentru urmatoarea ITP, de la data celei precedente.
   Art. 6. - În intervalul dintre doua ITP, detinatorul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzatoare, în vederea încadrarii în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei în vigoare.
   Art. 7. - (1) ITP la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de marfuri periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competitii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, precum si inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectueaza de RAR în statiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementarile nationale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.
   (2) ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) se efectueaza în statiile reprezentantelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR.
   Art. 8. - (1) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificarii pentru transportul de marfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze si remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, trebuie sa corespunda cerintelor aplicabile din prezentele reglementari, precum si cerintelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevazute prin reglementarile specifice în vigoare.
   (2) La ITP, vehiculele rutiere supuse certificarii pentru transportul de marfuri perisabile trebuie sa corespunda cerintelor aplicabile din prezentele reglementari, precum si cerintelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevazute prin reglementarile specifice în vigoare.
   (3) ITP la autovehiculele pentru competitii sportive si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectueaza tinându-se seama de cerintele tehnice specifice pe baza carora acestea au fost omologate.
   (4) ITP la vehiculele istorice se efectueaza prin raportare la caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricatiei.

   CAPITOLUL II
  Organizarea SITP

   Art. 9. - (1) SITP este o (sub)unitate care apartine unei persoane juridice care are prevazut în statut ca obiect de activitate "Activitati de testari si analize tehnice", conform cod CAEN. SITP poate functiona numai daca detine autorizatie tehnica în termen de valabilitate eliberata de RAR conform prezentelor reglementari. Spatiul destinat activitatii de ITP trebuie sa fie separat de spatiul destinat altor activitati ale persoanei juridice si toata aparatura destinata acestei activitati trebuie sa fie amplasata într-o singura incinta, astfel încât activitatea de ITP sa nu fie influentata de alte activitati desfasurate de persoana juridica respectiva.
   (2) În cadrul SITP nu se admite efectuarea de operatiuni de întretinere si reparatii în timpul programului pentru efectuarea ITP.
   (3) Utilajele si aparatura SITP pot fi utilizate pentru diagnosticare si pentru verificarea calitatii reparatiilor si reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de catre alte ateliere de reparatii, în baza unui document de lucru însotitor care se va înregistra în registrul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. j).
  

victor:
 Art. 10. - (1) SITP trebuie amenajata si dotata cu urmatoarele:
   1. SITP pentru clasa I
   a) dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului; se admite si un dispozitiv ce asigura suspendarea vehiculului roata cu roata;
   b) lampa portabila de 12 V sau 24 V.
   2. SITP pentru clasa a II-a si/sau a III-a
   a) canal de vizitare dotat cu o instalatie de iluminare de 12 V sau 24 V.
    Pentru SITP aflate la prima autorizare începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, dimensiunile canalului de vizitare trebuie sa fie: adâncime de minimum 1,5 m, latime de minimum 0,8 m si lungime de minimum 6 m pentru clasa a II-a, respectiv 12 m pentru clasa a III-a.
   b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roata cu roata cu capacitatea de încarcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a si cric pentru suspendarea axelor cu capacitatea de încarcare de minimum 7.500 kg care sa poata fi folosit cu vehiculul amplasat pe canal pentru clasa a III-a.
   c) pentru clasa a II-a, în locul canalului de vizitare se admite un elevator cu capacitatea de încarcare de minimum 2.500 kg, caz în care este necesara si dotarea cu dispozitiv de ridicare/suspendare cu picior cu capacitatea de încarcare de minimum 1.000 kg. Amenajarea SITP trebuie sa permita în dreptul elevatorului suspendarea vehiculului la o înaltime de minimum 1,5 m.
   d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care sa permita minimum patru miscari liniare sau minimum doua miscari liniare si doua miscari circulare - optional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a. Pentru SITP de clasa a III-a ce efectueaza ITP la autobuze articulate, sunt necesare platouri cu minimum opt miscari.
   e) instalatie pentru evacuarea fortata a gazelor arse;
   f) lampa portabila de 12 V sau 24 V.
   (2) SITP trebuie dotata cu urmatoarea aparatura:
   1. Stand de frânare cu role corespunzator clasei de ITP
   a) pentru clasa I - pentru mopede cu 2 roti si motociclete fara atas
    a1) standul de frânare cu role trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecarii relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie sa fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rola si pneu trebuie sa fie de minimum 0,6 în stare umeda.
    a2) standul de frânare cu role trebuie sa aiba viteza periferica a rolelor de minimum 5 km/h.
    a3) standul de frânare cu role trebuie sa fie prevazut cu afisaj analogic (grafica analogica pe monitor) sau cu indicatoare analogice.
    a4) standul de frânare cu role trebuie sa permita masurarea rezistentei la rulare, a fortei de frânare si sa permita aprecierea ovalitatii. Forta maxima de frânare trebuie sa fie masurata la o alunecare relativa de 24%.
    a5) cerintele pentru marimile masurate sunt urmatoarele:
   i) pentru rezistenta la rulare si forta de frânare - clasa de exactitate 3;
   ii) pentru masa - clasa de exactitate 2.
    a6) programul standului de frânare cu role trebuie sa permita determinarea cel putin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare.
    a7) standul de frânare cu role trebuie sa permita transmiterea datelor catre un calculator si o imprimanta sau numai catre o imprimanta.
    a8) programul standului de frânare cu role trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   i) marca, tipul si numarul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatura sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de proba;
   ii) data, ora si minutul la care a fost efectuata verificarea;
   iii) masa efectiva a vehiculului sau masele efective pe roata fata si spate, în momentul efectuarii probei;
   iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau de stationare);
   v) rotile verificate(fata/spate) si valorile fortelor de frânare masurate;
   vi) valorile coeficientilor de frânare (pentru frâna de serviciu si de stationare).
    a9) nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor limita pentru coeficientii de frânare, precum si a rezultatului verificarii. Totusi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformitati ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de proba valorile limita ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
    a10) se admit numai standurile de frânare cu cântarire dinamica si care au dispozitiv de fixare fata/spate pe durata încercarii frânelor.
   b) pentru clasa a II-a si a III-a
   b.1 standul de frânare cu role trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecarii relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru masurarea efortului la pedala (recomandabil fara cablu de legatura), iar pentru clasa a III-a si cu dispozitiv pentru masurarea presiunii în instalatia de frânare (0 - 10 atm). Diametrul rolelor trebuie sa fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rola si pneu trebuie sa fie de minimum 0,6 în stare umeda.
   b.2 standul de frânare cu role pentru clasa a II-a trebuie sa aiba viteza periferica a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a si de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a.
   b.3 standul de frânare cu role trebuie sa fie prevazut cu afisaj analogic (grafica analogica pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afisajul analogic trebuie amplasat astfel încât sa permita vizualizarea sa de catre operator, indiferent de pozitia ansamblului de vehicule pe stand.
   b.4 standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de simulare a încarcarii vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate dupa anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie sa fie capabil sa simuleze o încarcare de minimum 3.000 kg pe axa.
   b.5 în cazul SITP cu flux discontinuu, standul de frânare cu role trebuie echipat cu capace de protectie a rolelor.
   b.6 standul de frânare cu role trebuie sa permita masurarea rezistentei la rulare, a fortei de frânare, a fortei de apasare la pedala si a presiunii în instalatia de frânare pneumatica si sa permita aprecierea ovalitatii. Forta maxima de frânare trebuie sa fie masurata la o alunecare relativa de 24%.
   b.7 cerintele pentru marimile masurate sunt urmatoarele:
   i) pentru rezistenta la rulare si forta de frânare - clasa de exactitate 3;
   ii) pentru forta de apasare la pedala - clasa de exactitate 2;
   iii) pentru presiunea din instalatia de frânare pneumatica - clasa de exactitate 1;
   iv) pentru masa - clasa de exactitate 2.
   b.8 programul standului de frânare cu role trebuie sa permita determinarea cel putin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare, precum si a dezechilibrului dintre fortele de frânare la rotile aceleiasi axe pentru frâna de serviciu si pentru frâna de stationare.
   b.9 pentru ITP la autovehiculele cu tractiune integrala permanenta, statia trebuie sa fie dotata cu stand de frânare care sa permita efectuarea acestui tip de verificare.
   b.1 0 standul de frânare cu role trebuie sa permita transmiterea datelor catre un calculator si o imprimanta sau numai catre o imprimanta.
   b.1 1 programul standului de frânare cu role trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masurarii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   i) marca, tipul si numarul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatura sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de proba;
   ii) data, ora si minutul la care a fost efectuata verificarea;
   iii) masa efectiva a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuarii probei;
   iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau stationare);
   v) axa verificata (axa 1, axa 2 etc) si valorile fortelor de frânare masurate;
   vi) valorile coeficientilor de frânare (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);
   vii) valorile dezechilibrelor fortelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu si cea de stationare);
   viii) valoarea masurata a fortei de apasare la pedala de frâna - dupa caz, calculul fortei maxim admisibile la pedala pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de catre inspectorul tehnic pe buletinul de proba. Aceasta cerinta se aplica numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;
   ix) valoarea masurata a presiunii din instalatia de frânare pneumatica.
   b.1 2 nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor limita pentru coeficientii de frânare si dezechilibre, precum si a rezultatului verificarii. Totusi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformitati ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de proba valorile limita ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
   b.1 3 în cazul utilizarii standurilor în regimul de masurare pentru autovehicule cu tractiune integrala permanenta, nu este obligatorie tiparirea pe buletinul de proba a valorilor dezechilibrelor fortelor de frânare pe axe, valorile respective urmând a fi calculate si înscrise de inspectorul tehnic pe buletinul de proba.
   2. Analizor de gaze pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (mas)
   2.1. Pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu mas fara catalizator tricomponent si sonda lambda, este necesara dotarea cu analizor de gaze pentru masurarea cel putin a CO cu o precizie de minimum + 0,2% si a HC cu o precizie de minimum + 30 ppm, iar daca masoara si alte componente, cu o precizie de minimum + 1% pentru CO2 si + 0,2% pentru O2 (conform OIML R 99 clasa II);
   2.2. Pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent si sonda lambda, este necesara dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru HC, CO si l) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:
    + 0,06% pentru CO;
    + 0,5% pentru CO2;
    + 0,1% pentru O2;
    + 12 ppm pentru HC.
   2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de raspuns nu trebuie sa depaseasca 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru masurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru masurarea turatiei motorului si imprimanta. De asemenea, trebuie sa aiba posibilitatea de conectare la un calculator.
   2.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor si dispozitivele pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescriptiile fabricantului.
   2.5. Programul analizorului de gaze trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   a) data, ora si minutul efectuarii probei;
   b) temperatura uleiului de motor, la momentul efectuarii probei;
   c) turatia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;
   d) valoarea COcor la turatia de mers în gol încet;
   e) valoarea HC masurata la turatia de mers în gol încet;
   f) turatia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   g) valoarea CO sau COcor la turatia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   h) valoarea coeficientului lambda la turatia de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
   i) valoarea HC masurata la turatia de mers în gol accelerat.
   2.6. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate SITP care efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si/sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) trebuie sa aiba posibilitatea de a efectua masurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.
   3. Opacimetru pentru statiile ce efectueaza ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac)
   3.1. Opacimetrul trebuie sa permita masurarea în flux partial conform Regulamentului 24 CEE ONU1), cu o precizie de minimum + 0,3 m-1.
   3.2. Camera de masura a opacimetrului trebuie sa fie mobila.
   3.3. Opacimetrul trebuie prevazut cu dispozitive adecvate masurarii temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afisa valoarea echivalenta a opacitatii la temperatura de 1000C, dispozitiv pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, dispozitiv pentru masurarea turatiei motorului care sa poata masura turatia motorului indiferent de diametrul conductelor de injectie montate, precum si imprimanta. De asemenea, trebuie sa aiba posibilitatea de conectare la un calculator.
   3.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor si dispozitivele pentru masurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescriptiile fabricantului.
   3.5. Pentru autovehiculele din clasa a III-a, dispozitivul pentru masurarea temperaturii uleiului de motor trebuie sa aiba lungimea de minimum 2,5 m.
   3.6. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 la reglementari si trebuie sa permita masurarea timpului de baza (durata accelerarii motorului).
   3.7. Programul opacimetrului trebuie sa permita tiparirea rezultatelor masuratorii. Pe buletinul de proba trebuie sa fie tiparite cel putin urmatoarele date:
   a) data, ora si minutul efectuarii probei - numai pentru prima proba;
   b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuarii probei;
   c) timpul de baza;
   d) turatia de mers în gol încet;
   e) turatia de mers în gol maxima (de regulator);
   f) indicele de opacitate masurat.
   3.8. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculeaza ca medie aritmetica a valorilor masurate în cel putin ultimele 3 cicluri de accelerare libera cu conditia sa nu se înregistreze diferente semnificative între turatiile minime masurate la ciclurile de accelerare sau între turatiile maxime masurate la ciclurile de accelerare, în conformitate cu procedura prevazuta de anexa nr. 13 la reglementari.
    ___________
   1) Regulamentul nr. 24 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispozitii uniforme privind:
   I. Omologarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (AC) în ceea ce priveste emisiile de poluanti vizibili
   II. Omologarea autovehiculelor în ceea ce priveste instalarea motoarelor cu aprindere prin comprimare de tip omologat
   III. Omologarea autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare în ceea ce priveste emisiile de poluanti vizibili
   IV. Masurarea puterii motoarelor cu aprindere prin comprimare

victor:
4. Aparat de control al farurilor prevazut cu nivela
   5. Manometru pentru masurarea presiunii în pneurile vehiculelor, cu domeniul de masurare 0 - 10 bar si cu clasa de exactitate 2,5.
   6. Dispozitiv de masurare a adâncimii profilului pneurilor vehiculelor, cu o precizie de + 0,1 mm
   7. Cântar pentru masurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum + 2% din valoarea masurata. Cântarul trebuie sa fie conectat la acelasi calculator ca si standul de frânare cu role.
   8. Decelerometru cu compensare si înregistrare a datelor pentru verificarea eficacitatii sistemului de frânare prin probe functionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale si autovehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tractiune integrala permanenta nedecuplabila - legatura rigida, precum si pentru mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri).
   9. Dispozitiv de simulare a fortei de împingere la protapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzator, pentru SITP ce efectueaza ITP la remorcile cu sistem de frânare cu actionare prin inertie.
   10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzator, pentru SITP ce efectueaza ITP la tractoare - cu exceptia SITP dotate cu decelerometru.
   11. Calculator pentru evidenta ITP:
   11.1. Calculatorul trebuie sa aiba urmatoarea configuratie minimala:
   a) procesor: minimum 1,5 Ghz;
   b) memorie interna: Ram minimum 1 Gb, Hdd minimum 40 Gb;
   c) CD-ROM sau CD-W;
   d) placa video pentru rezolutie de minimum 800x600 pixels;
   e) port paralel si port USB;
   f) sistem de operare: Windows XP SP 2 cu Internet Explorer 6;
   g) modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb - obligatoriu numai pentru SITP ce utilizeaza acelasi calculator si pentru activitatile de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza.
   11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activitati legate de ITP sau de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza, nefiind permisa instalarea altor programe decât cele furnizate de RAR. Instalarea si întretinerea programelor se fac numai de personalul RAR abilitat pentru aceasta activitate.
   12. Camera foto digitala care sa permita, la salvarea imaginilor prelevate în sistemul informatic, afisarea datei si orei prelevarii imaginii.
   13. Ruleta cu lungimea de minimum 10 m.
   14. Ciocan cu cap rotund cu o masa de maximum 200 g.
   15. Leviere (2 bucati) de marime corespunzatoare clasei de ITP - minimum 300 mm pentru clasa a II-a si minimum 500 mm pentru clasa a III-a.
   16. Rigla cu bula de nivel (2 bucati): 200/5/30 mm si 1000/5/30 mm (pentru clasa a III-a).
   17. Subler cu tija cu o lungime de minimum 20 cm si cu o precizie de + 0,1 mm sau calibre de masurare pentru clasele a II-a si a III-a, în vederea verificarii sistemelor de cuplare.
   18. Jaloane reflectorizant - fluorescente (5 bucati), în vederea verificarii câmpului de vizibilitate spre înapoi în conformitate cu anexa nr. 3 la reglementari.
   (3) SITP trebuie sa asigure instalarea analizorului de gaze si a opacimetrului într-o incinta echipata cu instalatie de încalzire si climatizare, dupa caz, care sa asigure, pe perioada desfasurarii activitatii, mentinerea temperaturii între 50C si 37C.
   (4) Utilizatorii aplicatiei informatice de ITP nu au voie sa altereze baza de date cu înregistrari incomplete, eronate sau fictive prin folosirea necorespunzatoare si neavizata a aplicatiei pentru aceasta activitate sau prin alte mijloace software.
   (5) Aparatura de masura trebuie sa fie atestata periodic prin buletine de verificare metrologica pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 1 (pentru forta de frânare) si la pct. 2, 3 si 5 sau certificate de etalonare pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 1 (pentru forta la pedala si presiunea din instalatia de frânare) si la pct. 4, 6, 7, 13 si 17 ori certificate de încercare/etalonare pentru aparatura prevazuta la alin. (2), pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de RAR este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.
   (6) Certificatele de etalonare pot fi emise si de laboratoare acreditate de RENAR.
   (7) SITP trebuie sa asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. În acest scop trebuie asigurata posibilitatea conexiunii prin internet cu urmatoarele caracteristici:
   a) largime de banda: minimum 128 kbps;
   b) timpul de raspuns: maximum 200 ms;
   c) rata erorilor: aprox. 1/1000;
   d) sla: minimum 99,99%.
   (8) În cazul aparaturii de masurare pentru care este necesara imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie sa puna la dispozitia RAR un model al buletinului de proba, în limba româna, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispozita RAR un model al noului buletin de proba.
   (9) SITP trebuie sa dispuna de o linie telefonica dedicata în permanenta activitatii de ITP.
   (10) În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP, se accepta utilizarea echipamentelor prevazute la alin. (2), pct. 2 - 6, 8 si 11 - 18 la efectuarea ITP pe oricare din liniile de ITP, cu conditia ca liniile de ITP sa fie amplasate alaturat, în aceeasi incinta.
   Art. 11. - (1) Persoanele care efectueaza ITP trebuie sa fie atestate de RAR. Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa fie:
    a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificarii Ocupatiilor din România (COR), ori calificari asimilate legal acestora;
    sau
    a2) calificate într-una din ocupatiile prevazute în anexa nr. 16 la reglementari sau într-o calificare asimilata legal acestora.
   b) sa posede permis de conducere corespunzator clasei de ITP, cu respectarea urmatoarelor cerinte minimale:
   i) pentru clasa I - permis de conducere categoria A;
   ii) pentru clasa a II-a - permis de conducere categoria B;
   iii) pentru clasa a III-a - permis de conducere categoria C si/sau D;
   c) sa aiba vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
   (2) Inspectorul tehnic caruia i s-a anulat permisul de conducere îsi pierde dreptul de a efectua ITP.
   Art. 12. - (1) SITP vor detine în mod obligatoriu urmatoarele:
   a) registru de control al statiei;
   b) formulare - tip raport de ITP care se completeaza corespunzator categoriei vehiculului si ale caror modele sunt prevazute în anexele nr. 4 si 5 la reglementari;
   c) formular - tip anexa la certificatul de înmatriculare, al carui model este prevazut în anexa nr. 6 la reglementari;
   d) ecuson de ITP al carui model este prevazut în anexa nr. 7 la reglementari;
   e) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;
   f) norme tehnice si instructiuni de utilizare a aparaturii;
   g) avizier care va cuprinde:
   i) autorizatia tehnica a statiei, în copie (fata - verso);
   ii) metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectueaza conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementari;
   iii) tarifele de ITP;
   iv) precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care SITP nu efectueaza ITP;
   v) precizarea actelor necesare efectuarii ITP;
   vi) programul de lucru al SITP;
   vii) schita fluxului de efectuare a SITP;
   viii) instructiunile si dispozitiile specifice de detaliere si precizare a prezentelor reglementari si pentru care se prevede în mod expres a fi afisate la avizier;
   h) dosarul statiei care va cuprinde documentele ce atesta functionarea legala a SITP:
   i) în original: autorizatia tehnica, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatura întocmite conform prevederilor art. 10, precum si tarifele pentru ITP;
   ii) în copie: raportul de evaluare a capabilitatii tehnice si contractul de franciza;
   i) dosar cu reglementari, norme, proceduri privind efectuarea ITP;
   j) registru de evidenta a vehiculelor la care se efectueaza pe linia de ITP diagnosticare sau verificarea calitatii reglajelor sau reparatiilor.
   (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezinta vehicule rutiere la ITP, SITP va afisa la loc vizibil sau va pune la dispozitie, la cerere, prezentele reglementari.

victor:
CAPITOLUL III
  Cerinte si proceduri

   Art. 13. - ITP se executa numai la vehiculele rutiere la care se prezinta:
   a) certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberata de autoritatile competente si completata în mod corespunzator cu datele necesare identificarii sau, dupa caz, autorizatia provizorie de circulatie;
   b) cartea de identitate a vehiculului.
   Art. 14. - Vehiculele rutiere prezentate la ITP trebuie sa fie curate, în special caroseria, sasiul, ansamblurile si subansamblurile ce urmeaza sa fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominala.
   Art. 15. - La ITP se executa operatiunile prevazute în Planul de operatiuni, al carui model este prevazut, în functie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 si 2 la reglementari, pct. A. Ordinea de executare a operatiunilor precizate va fi stabilita de fiecare SITP în functie de fluxul propriu de efectuare a ITP declarat în dosarul de autorizare, cu exceptia identificarii, care va fi prima operatiune efectuata.
   Art. 16. - (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la ITP se completeaza de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzator categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, dupa caz, corespunzator categoriei vehiculului rutier. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistreaza dupa finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator.
   (2) Defectele constatate în cadrul ITP se încadreaza de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR într-una din urmatoarele grupe: Defect minor (DMi), Defect major (DMa) sau Defect periculos (DP), definite în conformitate cu anexele nr 1 si 2 la reglementari, pct. A.
   (3) Prima operatiune care se efectueaza în cadrul ITP este identificarea.
   (4) În cazul în care la identificare se constata necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuarii ITP, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumata la reprezentanta RAR din judetul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se accepta efectuarea unei noi ITP decât dupa rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformitati legate de identificare.
   (5) Daca vehiculul rutier nu prezinta la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se efectueaza dupa aceea toate verificarile prevazute în Planul de operatiuni corespunzator categoriei vehiculului rutier si tipului de ITP efectuata, precum si verificarea dotarilor obligatorii.
   (6) În continuare se procedeaza dupa cum urmeaza:
   a) daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate în Planul de operatiuni corespunzator sau prezinta numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemneaza în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR "Bun tehnic", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza în anexa la certificatul de înmatriculare data pâna la care trebuie efectuata urmatoarea ITP, semneaza, stampileaza, noteaza codul de tranzactie al ITP si aplica elementul de securizare corespunzator. În continuare, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din fata ecusonul corespunzator ITP, cu exceptia remorcilor si autovehiculelor cu doua sau trei roti si a cvadriciclurilor, în cazul carora acesta se aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din spate. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat se arhiveaza, la el atasându-se, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare.
    Daca autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat pentru transportul de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare, al carui model este prevazut la anexa nr. 6 la reglementari se va mentiona textul "ITP TAXI". Daca vehiculul inspectat este utilizat pentru învatarea conducerii auto, se va mentiona textul "ITP SCOALA".
    Nu se va efectua pentru acelasi autovehicul simultan ITP pentru activitatile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) si respectiv de învatare a conducerii auto (SCOALA). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare (anexa nr. 6 la reglementari) pentru ambele activitati, ultima mentiune din anexa la certificatul de înmatriculare fiind cea valabila si care le anuleaza pe precedentele.
   b) În cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentantele RAR pentru inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defectele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte sau prezinta numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR consemneaza în raportul de verificare RAR "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte]", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defecte]", semneaza, stampileaza, noteaza codul de tranzactie al ITP si aplica elementul de securizare. Raportul de verificare RAR completat se arhiveaza, mentionându-se la rubrica "Defecte constatate" numarul, seria si emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataseaza, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspectia tehnica pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz nu se fac mentiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.
    În cazul în care se constata alte defecte conform prevederilor art. 18, alin. (4), se procedeaza la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.
    Daca redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii ITP, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerintele precizate anterior, iar în acest caz elementul de securizare se aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera si completa în mod corespunzator anexa la certificatul de înmatriculare prevazuta în anexa nr. 6 la reglementari.
   c) daca vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerintelor tehnice precizate, prezentând defecte din grupele DMa si/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemneaza defectele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica "Defecte constatate" si marcheaza codurile defectelor constatate în momentul identificarii acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare pâna nu sunt consemnate explicit si amanuntit pe raport neconformitatile constatate la postul curent. La finalizarea ITP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
   (7) În cadrul ITP va fi respectata ordinea posturilor de verificare comunicata RAR si existenta în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificarii succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicata RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o alta ITP pâna nu o finalizeaza pe cea curenta, inclusiv înregistrarea în calculator si, dupa caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
   (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizeaza doua înregistrari fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealalta la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP.
   (9) Dupa finalizarea operatiunilor de verificare tehnica prevazute în Planul de operatiuni corespunzator, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevazuta la art. 3, alin. (7), lit. b).
   (10) Reverificarea va fi efectuata integral, în conformitate cu Planurile de operatiuni corespunzatoare, indiferent daca este efectuata la prima prezentare a vehiculului sau la revenire.
    Daca în urma reverificarii efectuata de inspectorul RAR sunt constatate alte defecte, acesta consemneaza defectele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente si apoi efectueaza înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP sa se realizeze în functie de constatarile inspectorului RAR.
   (11) Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fara reverificarea vehiculului în urmatoarele situatii:
   a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat reverificarea vehiculului;
   b) RAR solicita reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezinta în intervalul de timp prevazut la art. 3, alin. (8), lit. b).
   (12) Se interzice completarea a doua anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelasi vehicul.
   (13) Datele de identificare si rezultatele ITP se înregistreaza în calculator dupa finalizarea ITP.
   Art. 17. - (1) Daca în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari la ITP defectele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defectele si se procedeaza potrivit art. 16, alin. (6), lit. a), data urmatoarei ITP urmând sa fie stabilita în functie de data la care s-a constatat remedierea.
   (2) Daca aceste verificari evidentieaza si alte defecte la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este conditionata de remedierea acestor defecte. În cazul în care controlul vizual general evidentiaza defecte produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este conditionata de remedierea acestora.
   (3) Aceste verificari impun în mod obligatoriu efectuarea identificarii vehiculul rutier prezentat.
   (4) În cazul depasirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari, admis pentru remedierea defectelor, se va efectua o noua ITP.
   Art. 18. - (1) Reverificarea unui vehicul prevazuta la art. 3, alin. (7), lit. c) se poate efectua cu ocazia prezentarii acestuia la RAR pentru efectuarea activitatilor pentru care RAR este abilitat prin legislatia în vigoare.
   (2) Stabilirea oportunitatii reverificarii unui vehicul se realizeaza numai de personalul RAR abilitat în acest scop.
   (3) Reverificarea unui vehicul se efectueaza numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP si abilitat în acest scop.
   (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatarii urmatoarelor:
   a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului - constatare vizuala;
   b) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului - constatare vizuala;
   c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducatorului auto -constatare vizuala;
   d) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa - constatare vizuala;
   e) aplicarea pe elementele de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente -constatare vizuala;
   f) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate - constatare vizuala;
   g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia - constatare auditiva - zgomot anormal;
   h) fum excesiv de orice culoare - constatare vizuala în timpul functionarii motorului;
   i) joc excesiv în sistemul de directie - constatare în timpul conducerii autovehiculului;
   j) anvelope care prezinta taieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorari importante vizibile - constatare vizuala;
   k) eficacitate redusa a sistemului de frânare - constatare în timpul conducerii autovehiculului.
   (5) Reverificarea unui vehicul se efectueaza conform Planurilor de operatiuni precizate prin prezentele reglementari.
   (6) Se anuleaza de personalul RAR abilitat ITP a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificarii se constata cel putin unul din urmatoarele defecte:
   a) neconcordante privind numarul de identificare al vehiculului;
   b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
   c) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
   d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigura transparenta minima precizata prin reglementarile în vigoare;
   e) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare);
   f) aplicarea pe elementele principale de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare, lampi de pozitie);
   g) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate;
   h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia;
   i) emisii poluante care depasesc limitele stabilite prin prezentele reglementari;
   j) joc excesiv în sistemul de directie;
   k) eficacitate a sistemului de frânare mai mica decât limitele stabilite prin prezentele reglementari.
   (7) Pentru fiecare reverificare efectuata se completeaza un raport de verificare RAR.
   (8) Pe raportul de verificare RAR se vor mentiona defectele care atrag anularea ITP, precum si, ca observatii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificarii si care sunt precizate în Planurile de operatiuni din prezentele reglementari.
   (9) Raportul de verificare RAR se înmâneaza prezentatorului vehiculului.
   (10) În cazul anularii ITP conform prevederilor prezentului articol, dupa remedierea defectelor, vehiculul se supune ITP în SITP autorizate sau în statiile reprezentantelor RAR.
   Art. 19. - SITP va pune la dispozitia RAR datele privind activitatea de ITP.

victor:
CAPITOLUL IV
  Autorizarea SITP

   Art. 20. - (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de ITP în SITP autorizate, numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciza.
   (2) Functionarea SITP trebuie sa se încadreze în perioada de activitate de luni pâna vineri între orele 8,00 si 20,00 si sâmbata între orele 8,00 si 14,00.
   (3) Autorizarea SITP detinute de persoanele juridice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare si a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilitatii tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea conformitatii.
   (4) SITP pot efectua ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) numai daca îndeplinesc cerintele specifice precizate prin prezentele reglementari.
   Art. 21. - (1) Autorizatia tehnica se acorda persoanelor juridice care detin spatii corespunzatoare desfasurarii activitatii de ITP, îndeplinesc conditiile precizate la art. 10 si au personal atestat pentru activitatea de ITP, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizatiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementari.
   (2) Hala de ITP trebuie sa permita accesul corespunzator al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicita autorizarea. Fluxul de efectuare a ITP poate sa fie continuu sau discontinuu. Daca fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizata în vederea efectuarii ITP pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci).
   (3) SITP pentru clasa a III-a care efectueaza verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerintelor privind echiparea ulterioara fabricatiei cu dispozitive de vizibilitate indirecta în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementari trebuie sa dispuna de o platforma orizontala, plana si betonata cu o suprafata minima de 30 x 20 m.
   (4) SITP dotate numai cu elevator (fara canal de vizitare) nu se autorizeaza în vederea efectuarii ITP pentru vehicule tractate (remorci si semiremorci), iar în cazul în care SITP este dotata cu elevator cu brate nu se vor efectua ITP la tractoare.
   (5) Incinta SITP trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a aparaturii din dotare.
   (6) În incinta SITP trebuie mentinuta, pe perioada desfasurarii activitatii, o temperatura constanta de minim 100C si maxim 300C.
   (7) SITP trebuie sa dispuna de:
   a) spatii de parcare suficiente care sa permita stationarea vehiculelor rutiere în asteptarea efectuarii ITP sau în asteptarea eliberarii documentelor; în cazul în care intrarea/iesirea din SITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu exista spatiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritatile locale pentru parcarea pe drumul public. Spatiile de parcare trebuie delimitate si marcate corespunzator, iar pe perioada de functionare a SITP ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectueaza ITP;
   b) spatii sociale pentru personal - vestiare, grup social etc;
   c) spatii sociale accesibile clientilor - spatii de asteptare, grup social etc;
   d) birou inspector tehnic necesar înregistrarilor aferente ITP si pentru activitatea de supraveghere efectuata de RAR, cu o suprafata de minimum 4 m2.
   (8) SITP trebuie sa asigure circulatia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor.
   (9) Autorizatia tehnica eliberata va fi în conformitate cu caracteristicile constructive si cu dotarea existenta a SITP, tinându-se cont de prevederile art. 10.
   (10) Pe autorizatia tehnica eliberata se vor mentiona clasele de ITP pentru care a fost autorizata SITP, precum si eventualele interdictii la efectuarea ITP din motive tehnice sau administrative.
   (11) Autorizatia tehnica se elibereaza de RAR dupa încheierea contractului de franciza cu persoana juridica ce detine SITP.
   (12) Daca persoana juridica detine mai multe SITP, RAR va elibera autorizatii tehnice pentru fiecare SITP.
   Art. 22. - (1) În vederea autorizarii, persoanele juridice vor depune la RAR, pentru fiecare SITP pe care o detin, un dosar de autorizare.
   (2) Dosarul de autorizare va contine urmatoarele documente:
   1. cerere - tip de autorizare a SITP, al carei model este prevazut în anexa nr. 9 la reglementari, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice; în cuprinsul acesteia vor fi prezentate principalele date de identificare ale persoanei juridice si ale SITP;
   2. chestionar de autoevaluare a capabilitatii tehnice, completat si semnat pe propria raspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;
   3. copie de pe certificatul de înregistrare al persoanei juridice la Oficiul Registrului Comertului si copie de pe certificatul constatator emis in temeiul art. 171, alin (1), lit. b din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, ambele copii certificate pentru conformitatea cu originalul;
   4. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberat de cel mult trei luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizata);
   5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;
   6. copii de pe documentele care atesta angajarea inspectorilor tehnici de catre persoana juridica care solicita autorizarea;
   7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau certificatele de încercare/etalonare pentru aparatura, dupa caz (conform prevederilor art. 10);
   8. schita SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor si a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinatati, semnata pentru confirmare de reprezentantul SITP;
   9. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.
   (3) Durata maxima de valabilitate a autorizatiei tehnice este de 2 ani si este conditionata de asigurarea respectarii de titular a conditiilor legale de desfasurare a activitatii de ITP.
   (4) Fara a depasi acest termen, persoana juridica va solicita RAR reautorizarea SITP. Reautorizarea se acorda în conditiile respectarii prezentelor reglementari.
   (5) Pe durata de valabilitate a autorizatiei tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activitatii, restrângerea sau extinderea domeniului autorizarii.
   (6) Autorizatia tehnica cu termenul de valabilitate depasit devine nula.
   Art. 23. - (1) Pentru verificarea în timp a mentinerii capabilitatii tehnice a SITP, RAR va efectua supravegherea activitatii acesteia.
   (2) Neconformitatile constatate în cursul acestei activitati vor fi mentionate în registrul de control al SITP si, dupa caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.
   (3) În urma activitatii de supraveghere, RAR poate adopta una dintre urmatoarele masuri:
   a) masura de restrângere a domeniului de activitate se adopta pentru perioada în care SITP si-a pierdut temporar capabilitatea tehnica de efectuare a ITP pentru o gama de vehicule rutiere cuprinse în autorizatia tehnica eliberata;
   b) masura de suspendare a autorizatiei tehnice se adopta în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfasurarea activitatii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) si d)-i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza;
   c) masura de anulare a autorizatiei tehnice se adopta în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfasurarea activitatii de ITP ce sunt explicitate în cadrul art. 28, alin. (2), lit. a), b) si d) - i), ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza.
   (4) În cazul suspendarii autorizatiei tehnice, SITP va fi restrictionata informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate pâna la acel moment si va fi încheiat un proces verbal în registrul de control al SITP în care se va mentiona codul de tranzactie si data ultimei ITP efectuate. În cazul anularii autorizatiei tehnice, se procedeaza ca si în cazul suspendarii, suplimentar retinându-se de RAR autorizatia tehnica a SITP.
   (5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizatia tehnica suspendata, anulata sau cu termenul de valabilitate depasit atrage masuri de sanctionare corespunzator legislatiei în vigoare.

   CAPITOLUL V
  Atestarea personalului care efectueaza ITP

   Art. 24. - (1) Atestarea personalului care efectueaza ITP se face dupa absolvirea unui curs de specialitate organizat de RAR, în urma caruia se elibereaza un certificat de atestare.
   (2) Atestarea personalului care efectueaza ITP la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) este conditionata de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în conditiile prevazute la alin. (1).
   (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementari. În cazul inspectorilor tehnici atestati sa efectueze ITP si la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) si/sau la autovehiculele echipate cu instalatii de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC), aceasta se mentioneaza în mod expres în certificatul de atestare.
   (4) Atestarea inspectorilor RAR care efectueaza controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere în conformitate cu reglementarile în vigoare este conditionata de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar, în conditiile prevazute la alin. (1). Aceasta atestare va fi mentionata în mod expres în certificatul de atestare mentionat la alin. (3).
   (5) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani.
   (6) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de RAR cursuri de îmbunatatire a pregatirii profesionale a inspectorilor tehnici.
   Art. 25. - (1) În vederea atestarii ca inspector tehnic, persoana care solicita atestarea va prezenta la RAR un dosar care va contine urmatoarele documente:
   a) cerere de atestare, care va include, dupa caz, si o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma sa îsi desfasoare activitatea;
   b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
   c) copie de pe permisul de conducere;
   d) în cazul persoanelor care conform art. 11, alin. (1), lit. c) trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca, care sa dovedeasca îndeplinirea acestei conditii.
   (2) Atestarea ca inspector tehnic se face fara plata în cazul în care cererea de atestare include recomandarea mentionata la alin. (1), lit. a), în conformitate cu prevederile contractului de franciza.
    Atestarea ca inspector tehnic se face contra cost în cazul în care cererea de atestare nu include recomandarea mentionata la alin. (1), lit. a).
   (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11, alin. (1), lit. a2) care nu îndeplinesc conditia de vechime în munca ceruta la art. 11, alin. (1), lit. c) vor urma, contra cost, la RAR, un curs pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor rutiere, cu conditia sa aiba vechime de minimum 1 an în activitatea de întretinere auto si/sau reparatii auto (dovedita conform prevederilor alin. (1), lit. d)).
   (4) Cursul se finalizeaza printr-un examen a carui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementari. În acest caz, documentul prevazut la alin. (1), lit. d) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregatitor.
   (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de RAR se va face acordând prioritate persoanelor recomandate de persoane autorizate.
   Art. 26. - (1) Fara a depasi termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri de reatestare, care va include, dupa caz, si o recomandare din partea persoanei juridice la care va urma sa îsi desfasoare activitatea.
   (2) Reatestarea se acorda în aceleasi conditii ca si atestarea, cu exceptia cerintei de la art. 11, alin. (1), lit. a) pentru inspectorii tehnici atestati înainte de 21.12.2005.
   Art. 27. - (1) Dupa angajarea de o persoana autorizata ce detine o SITP, persoana atestata va primi din partea RAR o stampila individualizata pentru SITP respectiva care va fi utilizata în activitatea ca inspector tehnic. Stampila respectiva va fi retrasa de RAR la expirarea valabilitatii certificatului de atestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) sau la încetarea activitatii în cadrul SITP respectiva.
   (2) În cazul transferului la o alta SITP detinuta de aceeasi persoana autorizata, se va atribui de RAR o noua stampila, în baza unei solicitari a persoanei autorizate.
   (3) În cazul transferului la o alta SITP detinuta de o alta persoana juridica, se va atribui de RAR o noua stampila, numai dupa transmiterea dovezii privind angajarea de catre persoana juridica respectiva.
   (4) Un inspector tehnic nu poate detine si folosi în aceeasi perioada de timp decât o singura stampila ITP, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3).
   Art. 28. - (1) Se considera abatere de la cerintele de desfasurare a activitatii de ITP de catre un inspector tehnic si se mentioneaza pe certificatul de atestare al acestuia urmatoarele cazuri:
   a) confirmarea drept corespunzatoare a starii tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplineste cerintele tehnice precizate prin prezentele reglementari;
   b) nerespectarea cerintelor, procedurilor si a instructiunilor de efectuare a ITP conform legislatiei si reglementarilor în vigoare;
   c) nementionarea în raportul de ITP a tuturor defectelor constatate, din grupele DMa si DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementari;
   d) transmiterea catre RAR sau în baza nationala de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestata;
   e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologica expirata;
   f) completarea raportului de ITP de catre o persoana, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuita stampila ce a fost aplicata pe raportul ITP;
   g) mentionarea în raportul de ITP a unor neconformitati tehnice, din grupele DMa si DP, pe care vehiculul nu le prezinta;
   h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de catre inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop;
   i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR;
   j) divulgarea catre o alta persoana sau realizarea de actiuni prin care se faciliteaza cunoasterea de catre o alta persoana a numelui de utilizator si/sau a parolei proprii de acces la sistemul national de supraveghere informatica a ITP gestionat de RAR;
   k) divulgarea catre o alta persoana sau realizarea de actiuni prin care se faciliteaza cunoasterea de catre o alta persoana a parolei de acces a SITP la sistemul national de supraveghere informatica a ITP gestionat de RAR.
   (2) Certificatul de atestare se anuleaza în cazul în care:
   a) în decursul unei perioade de 12 luni se constata doua abateri de la cerintele de desfasurare a activitatii de ITP de catre un inspector tehnic, mentionate pe certificatul de atestare al acestuia;
   b) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
   c) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în perioada în care autorizatia tehnica a SITP este suspendata, anulata sau expirata;
   d) se certifica starea tehnica a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specifica necesara efectuarii ITP nu îndeplineste cerintele specificate;
   e) se certifica starea tehnica a vehiculului fara a fi utilizata aparatura de verificare impusa prin procedura de efectuare a ITP;
   f) se constata modificari sau interventii neautorizate la aparatura utilizata sau la programele utilizate;
   g) se efectueaza ITP la vehicule pentru care SITP are interdictie de a efectua ITP;
   h) se efectueaza ITP la vehicule pentru care inspectorul nu are atestat corespunzator clasei respective;
   i) se aplica alt element de securizare, pe anexa certificatului de înmatriculare, decât cel care a fost generat de programul de evidenta.
   (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioada de maximum 30 de zile în cazul în care analizarea abaterilor mentionate la alin. (2) necesita un timp suplimentar.
   (4) În cazul în care pentru aceeasi SITP se anuleaza doua certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acelasi inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiti), se procedeaza suplimentar la suspendarea autorizatiei tehnice a SITP pe o perioada de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioara a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedeaza suplimentar la suspendarea autorizatiei tehnice a SITP pe o perioada de 90 de zile.
   (5) Obtinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24, contra cost. Programarea pentru reatestare se face dupa 30 de zile de la depunerea cererii prevazuta la art. 25, perioada destinata reinstruirii în cadrul SITP, dar fara a depasi 60 de zile de la depunerea cererii.
   (6) Persoana careia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oara nu mai are dreptul sa efectueze ITP.
   (7) Atestarea starii tehnice corespunzatoare a unui vehicul, prin aplicarea stampilei, a semnaturii si a elementului de securizare care certifica promovarea ITP, de catre personal neatestat sau de catre personal atestat, dar fara efectuarea în prealabil a ITP, atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, materiala sau penala.
   (8) Conducerea persoanei autorizate va lua masuri de supraveghere a desfasurarii activitatii inspectorilor tehnici si de sanctionare administrativa a persoanelor care se fac vinovate de savarsire a abaterilor mentionate în alineatele precedente.

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

[#] Pagina următoare

Du-te la versiunea completă